U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

De voorzitter

De heer Ceyssens heeft het woord.

Voorzitter, ik ben uitermate gevleid dat ik hier als vreemdeling binnenkom in deze commissie en dat ik meteen als eerste mijn vraag mag stellen, waarvoor dank.

Minister, 21 oktober 2014 kende u het label ‘kindvriendelijke gemeente’ toe aan vijftien gemeentes in Vlaanderen. Dit waren gemeentes die daartoe een heel traject hadden doorlopen. Een kindvriendelijke gemeente is een gemeente die vertrekt vanuit de visie dat kinderen volwaardige medeburgers zijn van onze samenleving. In de praktijk betekent dit dat beleidsmakers beslissingen, initiatieven en budgetten toetsen aan kinderrechten. Kinderen zijn volwaardige deelnemers aan de samenleving en met hun belangen wordt wel degelijk rekening gehouden in het volledige beleidsproces. Het mag wel duidelijk zijn dat kindvriendelijkheid over alle beleidsdomeinen heen gaat.

Toeval of niet, maar er zijn in Vlaanderen ook vijftien gemeentes die op 1 januari 2019 zullen samensmelten tot zeven fusiegemeentes. In totaal zijn er 308 gemeentes, maar van die 15 kindvriendelijke gemeentes is er eentje die ook voorkomt op de lijst van 15 gemeentes die gaan fuseren, meer bepaald de mooie gemeente Meeuwen-Gruitrode die u vorige zomer naar aanleiding van de kampreglementen met een bezoek hebt vereerd. Dat was trouwens een zeer aangenaam bezoek.

Het label ‘kindvriendelijke gemeente’ wordt toegekend voor 6 jaar, dus tot 2020. In 2020 dient er een nieuwe aanvraag te gebeuren. De nieuwe legislatuur gaat van start in 2019. Stricto sensu is de nieuwe gemeente Oudsbergen die bestaat uit Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek geen kindvriendelijke gemeente meer in 2019. Voor zover ik dat zie, kan ze die titel ook nog niet verwerven omdat de nieuwe aanvraag pas in 2020 kan gebeuren. Het zou jammer zijn mocht het niet lukken om dat verder te trekken, gelet op het feit dat ‘kindvriendelijke gemeente’ een heel goed initiatief is waarachter de betrokken gemeentes zich onverdroten hebben gezet. Vlaanderen voert ook een stimuleringsbeleid op het vlak van de fusies. We zitten dan ook een beetje met het vervelende gevolg dat dit zou betekenen dat een kindvriendelijke gemeente haar titel zou verliezen door de fusie.

Is er in overgangsmaatregelen voorzien voor fusiegemeenten waarvan een van de twee reeds het label ‘kindvriendelijke gemeente’ heeft? Indien ja, welke? Mag de gemeente Oudsbergen zich tot 2020 drager van het label ‘kindvriendelijke gemeente’ beschouwen?

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Met het behalen van het label ‘kindvriendelijke gemeente’ wil ik gemeenten en steden stimuleren om verdere stappen te zetten in hun streven naar het uitbouwen van een integraal jeugdbeleid met respect voor de rechten van kinderen en jongeren. De gemeenten en steden die dit label ontvangen, hebben al duidelijke stappen in die richting gezet, maar hebben ook nog een weg te gaan. Het realiseren van een kindvriendelijke stad of gemeente doorheen het volledige beleid, vraagt immers wel wat tijd.

Indien een gemeente het label heeft behaald, dan betekent dit zeker niet dat het proces is afgerond. Integendeel, het proces loopt verder, fusie of niet. Dat proces wordt ook beoordeeld. Overgangsmaatregelen voor fusiegemeenten zijn er niet vastgelegd.

Mag Oudsbergen zich dan tot 2020 drager van het label ‘kindvriendelijke gemeente’ beschouwen? Ik kan daar ondubbelzinnig ‘ja, heel zeker’ op antwoorden. Het samengaan van twee gemeentes biedt een kans om het kindvriendelijk beleid verder uit te bouwen voor alle kinderen en jongeren die in die fusiegemeente wonen. Ik kan met andere woorden alleen maar toejuichen dat door een fusie nog meer kinderen en jongeren in een kindvriendelijke gemeente kunnen wonen.

Dus, we gaan ervan uit dat in een fusie de ene gemeente de andere gemeente of andere gemeentes haar goede gewoontes kan aanleren. Ik ben blij u dat goede nieuws te kunnen geven op een vraag die ik drie jaar geleden zeker niet had verwacht.

De voorzitter

De heer Ceyssens heeft het woord.

Minister, ik had de vraag drie jaar geleden ook nog niet in mijn lade liggen.

Ik zal eens vaker naar deze commissie komen wegens de zeer gebalde en zeer goede antwoorden. Ik dank u voor uw bondig maar heel duidelijk antwoord.

Als ik even mijn andere pet opzet, dan kan ik meegeven dat we vanuit Oudsbergen zeker en vast een nieuwe aanvraag zullen doen om ook na 2020 de titel verder te dragen.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.