U bent hier

De heer Tobback heeft het woord.

Minister, we hebben de voorbije weken gemerkt dat nogal wat gemeenten uit de Vlaamse Rand bij monde van de burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte, maar ook Wemmel, Grimbergen en Asse, formele bezwaarschriften hebben ingediend tegen het NEO-project. De verschillende Brusselse overheden, Brussel-Stad en het Brusselse Gewest, willen de Heizelvlakte herontwikkelen met een nieuw winkelcentrum, congrescentrum enzovoort.

Die gemeentebesturen staan niet alleen. Er zijn ook nogal wat opmerkingen en waarschijnlijk ook bezwaarschriften van organisaties als de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO), vakbonden en milieubewegingen. Het gaat om een redelijk brede middenveldcoalitie die vindt dat er misschien wel nood is aan nieuwe activiteiten op de Heizelvlakte – de paleizen dateren uit de tijd van de Wereldtentoonstelling en hebben dus stilaan het eind van hun leven bereikt – maar niet op de schaal en met de impact die op dit moment te voorzien is wanneer het gaat over de verkeersafwikkeling op de ring.

Het is een paar keer opgemerkt en ik dacht dat het misschien toch wel de moeite was om de vraag te stellen aangezien al die effecten zich in grote mate in de Vlaamse Rand – en dus op het grondgebied van het Vlaamse Gewest – ontwikkelen. Beschikken de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over het instrument van een belangenconflict om tussen te komen in deze procedure en in ieder geval overleg af te dwingen?

Aangezien het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de stad Brussel niet heel veel oren hebben naar de bezwaren in eerste instantie – tenzij u dat nu kunt tegenspreken – dan hebben we vandaag weer iets geleerd naar aanleiding van deze vraag. Is dit niet het moment voor de Vlaamse Regering om het instrument van het belangenconflict in handen te nemen en in te roepen? Dan kunnen we kijken hoe ver we kunnen komen met het Brusselse Gewest en Brussel-stad om de negatieve effecten in de Vlaamse Rand af te blokken.

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mijnheer Tobback, er is een negatief advies gekomen van mijn diensten samen met het departement Mobiliteit en Openbare Werken. Dat was een gecoördineerd ongunstig advies.

Er was een aanvraag voor een stedenbouwkundig attest voor het project Europea. Dit betrof de bouw van een commercieel centrum, kantoren, twee kinderdagverblijven, een rusthuis, een vrijetijdspool met bijhorende parkings, de aanleg van de omgeving waaronder het kappen van 749 bomen en het wijzigen van het wegennet. Het dossier was samengesteld met een stedenbouwkundig dossier en een milieu-effectenstudie.

De conclusie was de volgende: “Om bovenvermelde redenen brengt Vlaanderen een ongunstig advies uit met betrekking tot dit dossier daar de negatieve impact ervan op Vlaams grondgebied groot is voor de aspecten mobiliteit en leefomgeving.”

We moeten nu zien wat de komende stappen zijn. Tot op vandaag is er binnen de Vlaamse Regering niet beslist of we al dan niet een belangenconflict gaan inroepen. We volgen dat uiteraard met argusogen op.

Minister, dit is natuurlijk maar een gedeeltelijk antwoord op mijn vraag. Maar met dank in elk geval.

Ik ben om te beginnen – voor het verslag – zeer blij dat het nog mogelijk is om een negatief advies te geven aan de Vlaamse Regering als het gaat over het kappen van 700 bomen. Ik stel voor dat we als parameter globaal instellen dat we dat altijd doen.

Ik begrijp dat het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Regering – en ik begrijp ook binnen uw kabinet – het project niet erg genegen zijn. Men is bereid om daar een aantal stappen tegen te ondernemen. Ik weet niet of het juist is dat het nu nog te vroeg is om een belangenconflict in te roepen, maar goed. Ik hoop te mogen begrijpen dat u dat niet uitsluit en dat de Vlaamse Regering bereid is om dat spoor te onderzoeken en achter de hand te houden indien er geen gevolg wordt gegeven aan het negatieve advies.

Misschien kunt u straks nog eens bevestigen dat dit de juiste interpretatie is van uw antwoord. Ik zou niet willen dat we hier een misverstand over hebben, want ik heb het gevoel – en dat is zeldzaam genoeg – dat we het hier grotendeels over eens zijn. Laat ons vooral van dat zeldzame moment genieten.

De heer Nevens heeft het woord.

Bart Nevens (N-VA)

Voorzitter, dit dossier heeft ook onze aandacht opgeëist. In het verleden hebben we al een aantal vragen gesteld, minister, in verband met grensoverschrijdende projecten. Dat blijft een heikel punt, dat men niet altijd de impact, en hier gaat het vooral over mobiliteit, op het andere gewest kan inschatten. Zo wordt het probleem soms verlegd naar een ander gewest.

Herinner u de discussie met voorzitter Peumans in de commissie over de windmolens die aan de grens worden geplaatst. Er werd toen geen advies gevraagd aan u of aan uw diensten, hier is dat wel gebeurd, of u hebt althans advies gegeven. Stel dat Brussel daar geen rekening mee houdt, welke stappen kunt u dan ondernemen om dit gigantisch project met een enorme impact op de mobiliteit tegen te houden?

Een van de mogelijkheden is inderdaad het belangenconflict. We volgen dit verder op. Ik denk dat uw interpretatie klopt, mijnheer Tobback. Als dit verder in die richting evolueert, zouden we wel eens naar de Vlaamse Regering kunnen gaan. Dat zal ik niet alleen beslissen. Dat zal de Vlaamse Regering doen.

Ik waardeer uw antwoord, minister. Ik ben blij dat mijn interpretatie de juiste is. Ik ga daar niet te veel aan toevoegen uit angst om deze prille entente toch weer op het spel te zetten.

Ik heb de indruk dat hier binnen dit Vlaams Parlement een brede consensus bestaat. Zoals het project op dit moment geformuleerd is, is het onaanvaardbaar voor ons. We zijn het daar over regering en parlement en over meerderheid en oppositie over eens. We zijn bereid om de nodige stappen te zetten om dit minstens terug te dringen tot redelijke proporties.

Ik waardeer uw antwoord, minister.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.