U bent hier

Commissievergadering

woensdag 21 maart 2018, 10.15u

Voorzitter
van Sabine Vermeulen aan minister Joke Schauvliege
1496 (2017-2018)
De voorzitter

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Sabine Vermeulen (N-VA)

Minister, ik heb een vraag over de verkoop van mageremelkpoeder door de Vlaamse overheid, naar aanleiding van het antwoord op mijn schriftelijke vraag dat ik vorige week heb ontvangen. De Vlaamse overheid verkoopt mageremelkpoeder in het kader van de openbare interventie, zoals bepaald in een aantal Europese verordeningen. De verordeningen voorzien in een procedure van verkoop van mageremelkpoeder door middel van inschrijving.

In uw antwoord op mijn vraag om uitleg in de commissie Landbouw van 7 februari gaf u aan dat er momenteel 30.000 ton mageremelkpoeder opgeslagen ligt in Vlaanderen. Vorige week, op 12 maart, verkreeg ik via het Departement Landbouw en Visserij ook een rapport over de verkoop van mageremelkpoeder uit openbare interventie door de Vlaamse overheid. Ik heb dat rapport nagelezen en was verwonderd over de informatie die daarin staat. In uw antwoord op mijn schriftelijke vraag van 8 februari over de opslagkosten en -plaatsen in Vlaanderen van mageremelkpoeder stelde u immers dat de Europese Unie die informatie uit privacy- en commerciële overwegingen niet publiek maakt. Hoe komt het dan dat die informatie wel openbaar gemaakt wordt in het rapport van het Departement Landbouw en Visserij?

Volgens Jean-Luc Cuvellier, directeur bij de Waalse directie voor de gemeenschappelijke marktordening, betaalt Europa slechts drie vierden van de gemaakte opslagkosten terug aan Wallonië. De rest van de kosten dragen ze zelf. Een vierde van de opslagkosten zouden de lidstaten of regio’s dus zelf betalen, volgens de heer Cuvellier. Heeft Vlaanderen dan een uitzondering, aangezien u op diezelfde schriftelijke vraag van 8 februari antwoordt dat de opslagkosten integraal door de Europese Unie worden gedragen? Wat is nu met andere woorden de concrete kost voor Vlaanderen voor de opslag van mageremelkpoeder?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mevrouw Vermeulen, toen u daar de vorige keer een vraag over stelde, heb ik de hele context geschetst. Ik ga dat niet herhalen, maar het is wel belangrijk om dat goed in het achterhoofd te houden.

Het klopt dat ik u eerder heb geantwoord dat de informatie over de hoeveelheden en dergelijke meer om privacy- en commerciële redenen niet kan worden vrijgegeven. Ik zal u uitleggen waarom. De crisisinterventieregeling is een Europees kader. Dat komt voort uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), waarbij de Commissie gaat ingrijpen in de eengemaakte markt. Ze doet dat door melkpoeder op te kopen, het tijdelijk te stockeren en het dan trapsgewijs los te laten en terug op de markt te brengen. Het melkpoeder dat opgekocht wordt, is dus eigendom van de Europese Unie. Het is daarom dat de Europese Commissie beslist wanneer en welk deel van de stock terug op de markt wordt aangeboden.

Europa heeft de praktische uitvoering ook gedelegeerd aan de nationale autoriteiten. Als de EU melkpoeder uit de markt haalt, moeten de nationale autoriteiten dus een openbare aanbesteding uitschrijven. Private spelers die die stockageruimte verhuren, kunnen daarop intekenen. Bij ons in Vlaanderen is dat een overheidsopdracht met onderhandelingsprocedure, in lijn met de regelgeving inzake overheidsopdrachten. De details van die onderhandelingen, die we met elk van de private kandidaten voeren, kunnen wij niet publiek maken. De stockagecapaciteit die een kandidaat kan aanbieden en de prijs waarvoor de kandidaat bereid is dat te doen, is commercieel gevoelige informatie die niet gedeeld kan worden, want anders kunnen andere concurrenten dat ook zien. Mocht dat gebeuren, dan zou de vrije mededinging niet gerespecteerd worden. Er is een wettelijk verbod op prijsafspraken tussen kandidaten die deelnemen aan overheidsopdrachten, dus de overheid kan zelf ook geen prijzen of hoeveelheden publiek maken. Die gevoelige informatie zou bij een volgende overheidsopdracht immers ook misbruikt kunnen worden.

U stelt dat het Departement Landbouw en Visserij die informatie toch publiek zou maken, maar dat klopt niet. De mededeling waar u naar verwijst, collega, geeft uitvoering aan de beslissing van de Europese Commissie om een klein deel van de Europese stocks op de markt te brengen. Alle nationale autoriteiten, en dus ook het Departement Landbouw en Visserij, maken dat dan bekend, zodat de kopers zich kunnen melden. In de mededeling van nationale autoriteiten staat waar welke hoeveelheid te koop staat, wat logisch is, als je iets wilt verkopen. Maar uit de mededeling kan niet worden afgeleid hoeveel melkpoeder een bepaald bedrijf in totaal stockeert en tegen welke vergoeding dat gebeurt. Er is dus geen tegenstrijdigheid tussen wat ik u heb geantwoord op uw schriftelijke vraag en wat mijn departement doet.

Uw tweede vraag ging over de stockagekosten zelf. Ik heb op uw schriftelijke vraag geantwoord dat die kost bij ons volledig door de Europese Unie wordt gedragen. Dat lukt ons, omdat we erin geslaagd zijn om de stockagekosten te drukken tijdens de onderhandelingen. Er zijn onderhandelingen gevoerd met zeven kandidaten die hebben deelgenomen aan drie overheidsopdrachten. We onderschrijven de globale forfaitaire stockagevergoeding die de EU ons toewees en zijn dus binnen dat budget gebleven.

Over de situatie in Wallonië of andere lidstaten kan ik natuurlijk niet oordelen, want ook die informatie hebben wij niet. Het is wel zo dat als de reële stockagekosten hoger zijn dan de forfaitaire bedragen die de Europese Unie toewijst, een lidstaat met eigen middelen moet bijpassen. Wij hebben dat dus niet moeten doen. Wij zijn een goede leerling van de klas.

De voorzitter

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Sabine Vermeulen (N-VA)

Bedankt, minister. Nu is het mij inderdaad duidelijk, wat de opslagkosten betreft, dat er een forfait bestaat. Dat was mij niet duidelijk.

Ik heb nog een bijkomend vraagje over de controle op de conformiteit en de kwaliteit. Die moet ook door de deelstaten gedragen worden, zegt de heer Cuvellier. Wat zijn die kosten dan? Af en toe moet inderdaad iemand dat gaan controleren. Wordt dat ook gedragen door Europa of door de deelstaten?

De voorzitter

De heer De Croo heeft het woord.

Herman De Croo (Open Vld)

Voorzitter, minister, collega’s, we hebben al meerdere malen discussie gevoerd over de melkpoederstory. In de naweeën van de vrijmaking van de quota, worden we gewaar hoe moeilijk het is in een vrije markt. Als je begint te reguleren, weet je niet waar je eindigt. Het is een soort buffersysteem. We hebben dat allemaal voldoende horen uitleggen.

Ik heb een paar bijkomende vragen. Minister, in een eerste periode hebben we 40 ton melkpoeder verkocht aan 215,10 euro per 100 kilo. De tweede of derde keer zijn er blijkbaar geen aanbieders geweest om iets te kunnen kopen. Men heeft het ook niet verkocht, omdat de biedingen laag waren of omdat er gewoon geen waren.

Begin februari was er een vierde periode van verkoop. Hoe is die verlopen? Wat was de hoeveelheid? Wat was eventueel de prijs? Wat is de situatie nu in Vlaanderen? Dat hebt u natuurlijk al uitgelegd. Dat moet u niet per se herhalen.

Hoeveel melkpoeder ligt er nog ergens opgeborgen? Hoe groot zou die melkpoederberg kunnen zijn?

Jos De Meyer (CD&V)

Collega’s, voor mij is het belangrijkste dat dit dossier leert dat het stockeren van melkpoeder en het tijdelijk uit de markt nemen van melk een complex en zeer genuanceerd verhaal is.

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mevrouw Vermeulen, u vraagt naar de bijkomende kosten van controle en kwaliteitskosten. De labokosten worden door Europa gedragen. De kosten voor het eigen personeel dat daarvoor vanuit Landbouw wordt ingezet, dragen wij zelf.

Mijnheer De Croo, ik kan u enkel de totale hoeveelheid geven van het melkpoeder dat is opgeslagen. Ik zal opvragen hoeveel het is. Ik heb die cijfers nu niet bij me. Ik zal het zo snel mogelijk meedelen via het secretariaat.

Herman De Croo (Open Vld)

Kunt u dan ook de details in verband met het niet doorgaan van twee verkopen meegeven? Dat is toch ook belangrijk. Men heeft dat op de markt aangeboden, maar men is het niet kwijtgeraakt.

De voorzitter

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Sabine Vermeulen (N-VA)

We kunnen alleen maar stellen dat Vlaanderen een goede leerling van de klas is, aangezien het prijzen heeft bedongen die onder de forfaits liggen. Wallonië zou daaraan een voorbeeld kunnen nemen, want het stelt zelf dat het nog één vierde van de opslagkosten zelf moeten dragen.

Er is iets dat ik vervelend vind. Het is iets dat Europa zelf betreft, waar wij niets aan kunnen doen. Eind februari hebben zij opnieuw 4300 ton melkpoeder verkocht aan 1100 euro per ton, terwijl de aankoopprijs 1698 euro per ton bedroeg. En als je dan ziet hoeveel melkpoeder er in interventies steekt, gaat dat inderdaad niet de goede richting uit wat Europa betreft. Dat zou opnieuw een weerslag kunnen hebben op de verdere prijsvorming.

We weten allemaal dat straks de koeien opnieuw op de weiden lopen, dat het grasseizoen opnieuw begint. Dat zou opnieuw een weerslag kunnen hebben op de melkprijs. Ik hoop dat we niet opnieuw ons hart zullen moeten vasthouden wat betreft de melkprijs.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.