U bent hier

Commissievergadering

dinsdag 13 maart 2018, 14.00u

Voorzitter
van Lydia Peeters aan minister Joke Schauvliege
1358 (2017-2018)

Mevrouw Peeters heeft het woord.

Lydia Peeters (Open Vld)

Voorzitter, minister, collega’s, het kan soms snel gaan. Mijn vraag dateert van 1 maart 2018. Toen was er nog maar sprake van één wolf in onze contreien. Vandaag zijn het er al twee, of misschien toch weer één, of misschien zelfs vijf. Heel exact zullen we het niet weten.

Het kan, zoals ik al zei, soms snel gaan. Minister, teruggaand in de tijd, in 2015 werd in de commissie nog gesteld dat de opmaak van een wolvenplan en het daarvoor inzetten van mensen niet echt wenselijk was. In 2016 heeft men dan toch de wolf opgenomen in het Soortenbesluit en daar een bijzondere bescherming voor ingesteld, en vandaag de dag zien we dan toch dat de wolf zich in Vlaanderen wenst te settelen.

Nu, is dat een grote verrassing? Misschien niet echt. Als we kijken naar de ons omringende landen, dan zien we dat ook daar de wolvenpopulatie in stijgende lijn gaat. We weten natuurlijk ook dat die wolven steeds grotere afstanden afleggen, en dus ook naar hier komen. Ik denk alleszins dat we gerust mogen stellen dat de komst van de wolf in de eerste plaats goed nieuws is. Het is goed voor de natuur. Het is ook een teken dat alle inspanningen die worden gedaan op het vlak van natuur, lonen. Het betekent alleszins dat de inspanningen ter bescherming van bedreigde diersoorten ook echt werken. In die zin is het dus een goede zaak dat er hier na Naya recentelijk een tweede wolf werd gesignaleerd.

Helaas was die tweede wolf maar een kort leven beschoren. Volgens de eerste resultaten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) zou hij maar 2 jaar zijn. Hij was ook maar recent, sinds een vijftal dagen opgemerkt, als het om dezelfde wolf gaat. In het weekend is hij dan door een aanrijding om het leven gekomen.

Sommige mensen zagen al een mooi sprookje ontstaan tussen het nu pas overleden mannetjesdier en Naya, zagen er al een hele wolvenfamilie van komen. Dat heeft alleszins nu nog niet mogen zijn. In de toekomst zal dat er misschien wel zijn, maar dat zal de toekomst moeten uitwijzen.

Minister, ik ga eventjes terug naar wat is gezegd in de plenaire vergadering van 17 januari jongstleden. U hebt daar toen aangekondigd dat de opmaak van een wolvenplan in de pijplijn zat, dat dat toch wel nodig werd geacht. U hebt toen gezegd dat er reeds een vergadering had plaatsgevonden met de directeur-generaal van het INBO en dat de contouren van het wolvenplan op tafel lagen. U hebt ook gezegd dat het wolvenplan als dusdanig binnen zeer korte termijn ter beschikking zou worden gesteld.

Er werd toen ook gezegd dat het wolvenplan een viertal grote luiken zou omvatten. Een eerste luik is de relevante duiding van de positie van de wolf. Een tweede luik is een grondige verkenning van alle maatschappelijke actoren. Een verdere monitoring van de wolf is een derde luik. Een vierde en laatste luik behelst de communicatie en de uitvoering van de maatregelen van het plan.

Ik heb het daarstraks al gezegd: de wolf is positief. Dat bewijst dat de maatregelen inzake natuur werken. De medaille heeft natuurlijk ook altijd een keerzijde. Enerzijds is er het gevaar, het risico op verkeersongevallen, anderzijds de schade die anderen eventueel zouden lijden. We weten dat Naya, maar ook de andere wolf, reeds een aantal schapen heeft doodgebeten. Voor de schapen geldt op dit ogenblik nog altijd de franchiseregeling, een franchiseregeling van 250 of 300 euro, ik weet het niet heel exact, maar we weten alleszins dat die franchiseregeling hoger is dan de prijs van de aankoop van één schaap. Op dit ogenblik zijn er toch wel wat problemen ter zake: iemand wiens schaap wordt doodgebeten, heeft nu geen recht op een schadevergoeding.

Minister, vandaar mijn vragen aan u. Kunt u meegeven wat op dit ogenblik de stand van zaken is met betrekking tot het wolvenplan? Ik hoor in de wandelgangen dat het al klaar zou zijn. Ik lees in de pers dat het er alleszins voor het paasreces zou komen. Het zou toch fijn zijn, mochten we vandaag weten wanneer we dit wolvenplan definitief mogen verwachten, wanneer dat zal zijn gefinaliseerd.

Dan is er het belang van het vierde luik dat u hebt aangekondigd, de communicatie en de uitvoering van de maatregelen. Ook wat dat betreft, zijn er heel wat mensen die daarnaar uitkijken en die daarop hameren. Ik verwijs onder andere naar het opiniestuk van het World Wide Fund for Nature (WWF). Zij zeggen ook nu nog dat er dringend een wolvenplan moet komen met een brede consulatie van actoren, een duidelijk plan met ook heel duidelijke maatregelen en acties. Welke afspraken zijn daaromtrent gemaakt? Worden daar ook lokale besturen bij betrokken?

Een andere vraag gaat specifiek over de schade. Ik heb daarstraks al gezegd dat er al een aantal schapen doodgebeten zijn teruggevonden. Dat is niet noodzakelijk gelinkt aan de wolven, maar waarschijnlijk wel, zo lezen we alleszins toch in diverse berichten. Van hoeveel meldingen van schapen die vermoedelijk door een wolf werden doodgebeten, heeft het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) op dit ogenblik kennis?

Is er al een zicht op de schadevergoeding? Wilt u alleszins opnemen dat hier de opheffing van de franchise zal gebeuren zodat ook mensen effectief aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding?

Volgens Natuurpunt moet ook worden bekeken hoe wolven zonder gevaar voor hun leven kunnen doortrekken van het ene naar het andere natuurgebied. Dat is met andere woorden een pleidooi voor grote aaneengeschakelde natuurgebieden, eventueel met behulp van corridors, van ecorecreaducten en alleszins van de aanleg van ecorasters waar we in deze commissie meermaals voor hebben gepleit. Dat zou sowieso een pluspunt zijn voor enerzijds de beschermde diersoorten en anderzijds als oplossing tegen mogelijke verkeersongevallen. Zult u daaromtrent verdere maatregelen nemen? Zo ja, kunt u een stand van zaken geven?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Collega Peeters, het is net alsof u op voorhand hebt aangevoeld wat er dit weekend jammerlijk zou gebeuren.

Collega’s, ik heb een primeur voor jullie bij. Ik heb gisterenavond laat van de twaalf experten zowel van het INBO als het ANB, die het wolvenplan opmaken, een versie ontvangen die tot nu toe klaar is. Ik zal die bezorgen aan het secretariaat van de commissie zodat jullie een kopie kunnen krijgen van dat plan. De bedoeling van deze tekst is dat daarmee in overleg wordt gegaan. Het is niet het definitieve plan. Ik vind het heel belangrijk dat men dit plan gaat aftoetsen bij de lokale besturen en bij de verschillende stakeholders, zodat iedereen commentaar of bezorgdheden kan meedelen en de tekst kan worden verfijnd en het een goed gedragen document is. De draft vanuit onze diensten is dus klaar en die gaat nu in grote consultatie.

Wat staat er in dat plan dat de twaalf experten hebben opgemaakt? Ten eerste is het een soort samenvatting van wat een wolf is. Hoe kun je hem herkennen? Hoe leeft hij? Wat doet hij? Hoe zit het in het buitenland? Het is een overzicht van de algemene situatie. Ook het juridische kader en de wetgeving worden geduid. Er is ook een maatschappelijke analyse: wat met de wolf en de mens? Is hij al of niet in gevaar? Er is geen gevaar, dat weten we. Het belang van de communicatie wordt uiteraard ook in het plan uitgediept, alsook wat de positieve gevolgen van de wolf zijn en wat de negatieve effecten kunnen zijn. Dat is bijvoorbeeld dat schapen aangevallen worden. Er worden ook verschillende scenario's gegeven. Men wil een meldpunt. Het onderscheid tussen de wolf en de hond wordt ook gemaakt in het plan. Hoe we moeten omgaan met dode wolven staat er ook in, naast schadepreventie, schadetegemoetkoming en een aantal aanbevelingen en verantwoordelijkheden van de verschillende partners. Ik zal dit overhandigen aan het secretariaat zodat u de tekst in primeur te zien krijgt.

Ondertussen heb ik natuurlijk ook niet stilgezeten. Het klopt dat we een aantal schadegevallen hebben gehad van de wolf. Van een aantal zijn we zeker, een aantal andere worden nog onderzocht. Mevrouw Peeters, van het schadegeval waar sprake van was in Meerhout, werd geen melding gedaan aan het ANB. Dat is niet officieel aangemeld. We hebben daar niet meer gegevens over. Het klopt dat experten zeggen dat je bij een aanval door de wolf op schapen bijvoorbeeld, je eigenlijk geen preventieve maatregelen kunt nemen. De wolf komt overal door. Je kunt hem eigenlijk niet tegenhouden. Daarom vinden we het normaal dat wanneer je een beroep moet doen op schade, de franchise wegvalt. De tekst is klaar. Ik heb een tekst opgemaakt die nu naar de Inspectie van Financiën (IF) is, waar we de franchise weghalen als het om een aanval gaat van de wolf of van de lynx. Dan kan je een volledige schadevergoeding krijgen, met uitzondering van 50 euro die we nog overhouden. Dat is een algemeen administratief gegeven. Maar de franchise van 250 euro vervalt wanneer er een aanval is door de wolf. Dat zit bij de IF en moet uiteraard nadien aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd.

U ziet dat wij niet stil hebben gezeten. Die twaalf experten hebben het beste van zichzelf gegeven in dit wolvenplan dat ik overhandig. We hebben dan ook een voorstel uitgewerkt voor het Soortenschadebesluit.

Een algemeen overzicht van alle schadegevallen heb ik niet. Ik weet alleen dat er van het schadegeval in Meerhout, waar wij via de pers een zicht op hebben gekregen, geen melding is gedaan.

Het is terecht een bekommernis dat wanneer dieren, of dat nu een wolf is of een ander dier, zich verplaatsen, ze het risico lopen te overlijden door wegen die door die gebieden gaan. Dat is gevaarlijk voor die dieren maar het is ook gevaarlijk voor de mens. Daarop hameren u en een aantal andere collega's trouwens al lang. Ik heb een overzicht bij van alle investeringen die de voorbije jaren zijn gebeurd in Limburg. Er zijn er ook buiten Limburg natuurlijk, maar ik heb me nu gefocust op Limburg omdat daar de meest robuuste natuur is waar de wolf zich goed in voelt. Het is inderdaad goed nieuws dat alle investeringen die we hebben gedaan in natuur, ook lonen. Wat betreft alles in verband met eco-infrastructuur – behalve de rasters, het gaat alleen over de corridors die we hebben gemaakt – is er al voor ongeveer 6 miljoen euro aan projecten uitgevoerd en is er voor 14 miljoen euro in voorbereiding om te worden uitgevoerd op het terrein. Ik heb hier een overzicht dat ik ook zal bezorgen aan het secretariaat.

Naast die forse investeringen die we hebben gedaan, is er daar nog eens bovenop 94 kilometer raster aangelegd om te verhinderen dat die dieren de weg overlopen en voor zichzelf maar ook voor de mens een gevaarlijke situatie creëren.

Ik overhandig bij dezen het wolvenplan aan het secretariaat. Het overzicht van de investeringen, de ecorasters en de eco-infrastructuur zullen wij per mail overmaken aan het secretariaat zodat u alles hebt. Het Soortenschadebesluit is aangepast en zal na de Inspectie van Financiën ook naar de regering gaan om de franchise als de schade veroorzaakt is door de wolf en de lynx, op te heffen en ervoor te zorgen dat alle schade kan worden vergoed.

Mevrouw Peeters heeft het woord.

Lydia Peeters (Open Vld)

Minister, ik dank u voor uw antwoord en zeker voor de primeur om ons het wolvenplan ter beschikking te stellen. Het is een goede zaak dat het er finaal is. Het is ook heel goed dat u met alle betrokken stakeholders in overleg gaat. Onze fractie heeft nog eens navraag gedaan of al andere instanties kennis hadden van het mogelijke wolvenplan dat er zat aan te komen, maar iedereen bleef op zijn honger zitten, zowel de landbouwsector als de natuurverenigingen. Iedereen zit te wachten om dat eerste wolvenplan te kunnen zien. Het is heel goed dat we daarover in overleg kunnen gaan. Dus nogmaals mijn dank.

Ik vind het ook zeer positief dat de franchise wegvalt zodat mensen die schade hebben aan hun dieren, aanspraak kunnen maken op een vergoeding.

U gaf een overzicht van de maatregelen die worden genomen om te voorkomen dat er verkeersongevallen gebeuren met wild. Bij ons in de buurt zijn er ecorasters. Dat werkt zeer goed. We hebben een aantal andere gewestwegen in de nabijheid van natuurgebieden waar er geen zijn. Daar gebeuren zeer regelmatig aanrijdingen met wild. Naast de corridors, de ecorecreaducten en dergelijke blijf ik een pleidooi houden voor ecorasters. Deze kunnen alleen maar een pluspunt betekenen, zowel voor mens als voor dier. Het is een win-winsituatie voor beiden. Ik hoop dat de Vlaamse overheid daar in de toekomst nog veel meer op zal inzetten, maar ik ben alleszins heel dankbaar voor de informatie die u hier vandaag ter beschikking stelt.

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke)

Minister, ik apprecieer de openheid met betrekking tot het wolvenplan. U verdeelt hier het plan vooraleer het definitief is goedgekeurd. Ik apprecieer die openheid ten aanzien van het parlement.

Ik deel de bezorgdheid met betrekking tot het wegverkeer. Wegverkeer vormt het grootste risico voor de wolf en andere dieren in Vlaanderen, zowel wilde dieren als zelfs huisdieren. De ecorasters, de ecoducten en dergelijke zijn bijzonder belangrijk, maar er kan natuurlijk nog veel meer gebeuren als het gaat over het vermijden van aanrijdingen en wat te doen in het geval van aanrijdingen. Ik weet dat dit voor het grootste deel de bevoegdheid is van minister Weyts. Ik ben dan ook van plan om hem de vraag te stellen wat we binnen zijn beleidsdomein kunnen ondernemen.

De heer De Bruyn heeft het woord.

Minister, ook namens mij en mijn fractie dank voor het wolvenplan waarvan we in primeur – zij het dan in vogelvlucht – kennis hebben kunnen nemen. We zullen het met veel aandacht beter bestuderen. (Opmerkingen van minister Joke Schauvliege)

Dit is een bloem en er volgt zelfs geen pot, maar nu daagt u mij toch een klein beetje uit. (Gelach)

We zullen er met veel aandacht kennis van nemen. U weet dat we daar jaren geleden al op hebben aangedrongen. In dat opzicht komt het plan geen dag te vroeg.

Ik wil een klein beetje nuanceren als ik hoor zeggen dat de wolf hét bewijs is dat onze maatregelen aanslaan en werken. Ja, maar … Dat heeft natuurlijk vooral te maken met het gevoerde beleid op Europees niveau en de ons omringende landen waardoor die wolf zich hier nu als schuchtere dwaalgast laat zien. Als hij zich hier zal vestigen, dan kunnen we zeggen dat we maatregelen hebben genomen die effectief hebben bijgedragen tot de instandhouding van een beschermde Europese soort. Ik merk eensgezindheid dat het waardevol is om dat te betrachten. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van Natuur en aanpalende beleidsdomeinen. Het wolvenplan moet ook een aanzet zijn om die verdere maatregelen te nemen. Het tegengaan van versnippering is de meest voor de hand liggende en de meest dringende en zal de meeste positieve effecten hebben. We zetten daar graag onze schouders mee onder.

De heer Beenders heeft het woord.

Rob Beenders (sp·a)

Minister, ook ik dank u voor het wolvenplan waar heel veel mensen op zaten te wachten. Dit is geen verhaal waar alleen Limburg of Vlaanderen mee te maken heeft. Duitsland en Nederland hebben vorig jaar al werk gemaakt van een wolvenplan. Duitsland roept ook op om een omgangsprotocol te communiceren naar de inwoners. Duitsland heeft dat omgangsprotocol opgemaakt en Nederland heeft dat overgenomen. Dat is een heel gemakkelijk instrument om als communicatiemiddel te gebruiken, ook in Vlaanderen. Daarin kan je op een heel simpele manier zien wanneer een wolf misschien wel een probleem kan zijn voor de mens. Het is een rastercommunicatie die heel gemakkelijk kan worden overgenomen.

Duitsland vraagt ook dat alle landen die te maken hebben met wolven dezelfde communicatie voeren. Wat was het traject met Nederland en Duitsland die al heel wat ervaring hebben met een wolvenplan? Misschien hebben ze er al lessen uit getrokken. Hebt u daar tijdens de opmaak van dit wolvenplan rekening mee gehouden? Zult u in de toekomst met Nederland en Duitsland rond de tafel gaan zitten om zoveel mogelijk dezelfde taal te spreken en, indien mogelijk, dezelfde maatregelen te nemen in het belang van de wolf?

De heer Ceyssens heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Mijnheer De Bruyn, op 17 januari hebben wij samen een actuele vraag gesteld over de wolf. Ik lees de eerste zin van het verslag: “De heer Ceyssens heeft het woord. (Wolvengeluiden. Gelach)

Wat we een aantal maanden nog aan het ridiculiseren waren of wat werd geridiculiseerd, daarvan is bij iedereen ondertussen de ernst doorgedrongen. Minister, het is goed dat het wolvenplan er nu is.

Als een grote predator als de wolf naar Vlaanderen terugkomt, mogen we zeggen dat het goed gaat met de natuur. Ik stel hardop de vraag of het niet over meer wolven gaat. Het zou toch toeval zijn dat er in het zuiden van Duitsland vier wolven worden ‘gezenderd’ ­– waarvan er spijtig genoeg ook een is verongelukt – en dat er daarvan één in Vlaanderen zou zijn en dat die dan de enige zou zijn. Vandaag krijgen we het bewijs dat het inderdaad niet die ene wolf was, maar dat er minstens één meer was.

We verwelkomen de wolf in Vlaanderen. Ik hoor dit hier kamerbreed, maar de wolf verwelkomen kost ook geld. Minister, ik ben heel blij dat u uitdrukkelijk zegt dat het feit dat we in Vlaanderen de wolf verwelkomen, niet door individuen moet worden betaald die schade ondervinden. De forfait wordt afgeschaft. Iedereen die schade ondervindt door de wolf, wordt volledig vergoed. Dat kan het draagvlak alleen maar versterken.

Er zijn al een aantal zaken gebeurd, zoals de aanpassing van het Soortenbesluit en de verbindingen die zijn gemaakt. Ik wil terugkomen op het punt waar ik vandaag medestanders voor vind, zoals de heer Sanctorum en mevrouw Peeters. Ik heb in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken aan minister Weyts al meerdere malen gevraagd om in ecorasters te voorzien langs gewestwegen die door bosrijke gebieden lopen. Ik ben daar al meerdere malen het bos in gestuurd en heb nul op het rekest gekregen. Ik hoor nu dat zich daar leden bij aansluiten.

Trouwens, mevrouw Peeters heeft in haar gemeente het voortouw genomen en dat blijkt duidelijk resultaten op te leveren. Ook andere grote dieren bevolken ondertussen onze Vlaamse natuur. Vorig jaar waren er in Limburg meer dan 80 geregistreerde ongevallen met everzwijnen. Dat toont aan dat niet alleen de grote predatoren moeten worden beschermd, maar ook de kleinere soorten en ook het verkeer op zich. Die mevrouw heeft de wolf aangereden en heeft er goddank zelf niets aan overgehouden, maar dat had een bijkomend gevolg kunnen zijn.

Ik heb die vraag meermaals gesteld. Ik hoor dat collega-parlementsleden ze vandaag mee ondersteunen, dus zou ik willen vragen om die vraag mee te stellen zodat we er daadwerkelijk werk van maken. De wolf verwelkomen is een ding, maar we moeten ook de moed hebben om er ook de beleidsmaatregelen die geld kosten, tegenover te stellen. 

De heer Dochy heeft het woord.

Collega's, ik loop misschien een beetje vooruit op de lezing van het wolvenplan zelf, maar ik heb vandaag een Voka-stagiair bij mij die uit de verzekeringswereld komt. Er wordt gesproken over schade en schadevergoeding, vandaar heb ik de volgende vraag. Stel dat mevrouw Peeters op een zondagavond met haar wagen de wolf tegenkomt en hem onvrijwillig aanrijdt. Er is schade aan haar voertuig en eventueel zelfs lichamelijke schade. Valt dit dan ook onder de bepalingen van schade veroorzaakt door de wolf, of moet men zich louter beperken tot de eventuele omniumverzekering of andere verzekeringen? 

Minister Schauvliege heeft het woord.

Collega's, het wolvenplan, zoals ik het gisteren heb ontvangen van de experten en zonet heb overgemaakt, is natuurlijk ook gebaseerd op overleg en informatie en zaken die men in het buitenland ook al heeft ontwikkeld, voor alle duidelijkheid. Het is niet zo dat men allemaal apart het warm water heeft uitgevonden. Op dat vlak is er zeker voldoende afstemming. Trouwens, de experten kennen elkaar ook. Het is niet dat er een massa wolvenexperten zijn, maar ze hebben wel degelijk contact met elkaar. De tekst die ik gisteren heb ontvangen, is ook gebaseerd op ervaringen uit het buitenland.

Het Schadesoortenbesluit en het afschaffen van de franchise, is een vraag die heel uitdrukkelijk leeft in Limburg en waarover men zich zorgen maakt. Onze diensten zeggen dat dit terecht is omdat men eigenlijk geen preventieve maatregelen kan nemen. Het is zo dat dit enkel geldt voor schade die veroorzaakt is aan dieren of gewassen en niet geldt voor verkeersongevallen, collega Dochy. Het is er niet op van toepassing. Het is trouwens zo – en ik spreek dan als jurist – dat je als chauffeur altijd voorzichtig moet zijn en als er iets de straat oversteekt, moet je altijd te allen prijze kunnen stoppen. Het kan een wolf zijn, het kan een kind zijn, het kan iets anders zijn dat oversteekt, maar als je dat niet doet, heb je eigenlijk je snelheid niet aangepast. Dat is vaste rechtspraak in de politierechtbank, maar dit gaat ons te ver afleiden van waar we over bezig zijn.

Het Schadesoortenbesluit is natuurlijk gebaseerd op een ander soort schade die ontstaan is en waarvoor je eigenlijk geen preventieve maatregelen kunt nemen, tenzij we natuurlijk alle schapen opsluiten in een stal zodat de wolf er niet aan kan.

Collega's, ik denk dat het een goede zaak is, maar nogmaals, dit plan zal heel ruim worden geconsulteerd. Ik nodig iedereen uit, zowel de lokale besturen als jullie allemaal, om zeker nog input te leveren. Dit plan is niet af. Het is een document dat op basis van alle input, ook van natuurorganisaties en landbouworganisaties, verder zal worden uitgediept. Het is dus een uitnodiging om er samen verder aan te werken.  

Mevrouw Peeters heeft het woord.

Lydia Peeters (Open Vld)

Minister, ik denk dat het goede zaak is dat we een zo groot mogelijke draagvlak creëren en dat kan gebeuren door het wolvenplan dat er nu gelukkig ook is. Ik hoop dat het overleg met alle maatschappelijke actoren snel kan doorgaan en dat er snel een definitief wolvenplan zal zijn.

Ik hoop ook dat de franchise snel zal worden opgeheven. De bedenkingen van collega Dochy zijn natuurlijk ook terecht. Wanneer men schade aan zijn auto heeft, blijft dit, als men geen omniumverzekering heeft, eigen schade. Ik denk dus dat de ecorasters een zeer goede zaak zijn. Ik blijf er een pleidooi voor houden. Toen ze een aantal jaren geleden bij ons zijn geplaatst, was er discussie over wie ze moest financieren: het Agentschap voor Natuur en Bos of het Agentschap Wegen en Verkeer? Uiteindelijk hebben ze de appel in twee gesneden en heeft ieder de helft betaald. Het belangrijkste is dat ze er zijn gekomen en daar wil ik een pleidooi voor houden.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.