U bent hier

Commissievergadering

donderdag 15 maart 2018, 14.00u

Voorzitter
van Bert Moyaers aan minister Philippe Muyters
1342 (2017-2018)
De voorzitter

De heer Moyaers heeft het woord.

Bert Moyaers (sp·a)

Uit de Visienota 2020 voor de centra van Sport Vlaanderen blijkt dat Vlaanderen vanuit ecologisch standpunt een voorbeeldfunctie wenst te vervullen. Zo moeten de centra van Sport Vlaanderen onder andere op het vlak van technologie, milieu, ecologie, afvalbeleid en tal van andere aspecten een voorloper zijn. Dat is niet meer dan logisch aangezien de Vlaamse Regering duurzaamheidsinvesteringen en energetische maatregelen actief promoot.

Hoewel er in de centra van Sport Vlaanderen op dat vlak voldoende uitdagingen bestaan, kan ik in de investeringsprogramma’s 2017 en 2018 voor de uitbouw en renovatie van deze centra niet meteen investeringen terugvinden die deze steile ambities kracht bijzetten.

Daarom heb een aantal vragen voor u, minister.

Welke investeringen werden er in het kader van energiebesparing vanaf 2010 tot eind 2017 gedaan bij bestaande infrastructuur in respectievelijk de Bloso-centra en de centra van Sport Vlaanderen? Wat is het resultaat van deze investeringen ten aanzien van de energiegerelateerde uitgaven?

Wat is de situatie inzake het hergebruik van regenwater in de verschillende ijscentra van Sport Vlaanderen?

Met betrekking tot de exploitatie van de meeste Sport Vlaanderen-centra is de VLAREM II-regelgeving van toepassing waarin onder meer ook infrastructurele voorwaarden kunnen worden opgelegd. Wat is de actuele stand van zaken voor centrum Oordegem waar een scheiding van hemel- en afvalwater deel uitmaakt van de opgenomen voorwaarden in de milieuvergunning?

Welke plannen zijn er om de centra van Sport Vlaanderen van zonnepanelen te voorzien? Binnen welke termijn ziet u deze plannen realiseerbaar?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

In het antwoord op uw eerdere schriftelijke vragen over het investeringsbeleid in de centra van Sport Vlaanderen heb ik al een aantal zaken naar voren gebracht. We zijn bezig met een evaluatieoefening op basis van de krachtlijnen uit het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen.

Het klopt dat de centra van Sport Vlaanderen in de toekomst een voorbeeldfunctie willen vervullen op het vlak van duurzaamheid, maar dat is uiteraard nu nog niet het geval.  Sport Vlaanderen en ikzelf beseffen dat ten volle.

De Visienota 2020 omvat net een visie, een traject, op basis waarvan de centra van Sport Vlaanderen momenteel geëvalueerd worden. Zodra die evaluatie is afgelopen, past elke nieuwe investering in een visie die men niet onmiddellijk zal kunnen realiseren. Het ambitieniveau is dan ook op lange termijn.

U vraagt welke investeringen in het kader van energiebesparing sinds 2010 gedaan zijn. Ik zal ze hier niet opsommen maar ik zal ze u schriftelijk en digitaal bezorgen. Het resultaat van de investeringen ten aanzien van de energie-uitgaven kan door een gebrek aan gegevens niet eenduidig worden gekoppeld. Wanneer men naar de algemene uitgaven kijkt, en ik neem gas en stookolie als voorbeeld, dan stellen we een enorme daling vast doorheen de jaren. Voor gas was er een verbruik – maar ik ken de eenheid niet – van 792.416, dat is gezakt naar een verbruik van 530.178. Dat is een daling met bijna de helft. Bij stookolie is er een daling van 122.980 naar 77.949.

In de milieuvergunning die op 17 augustus 2017 verleend werd voor Sport Vlaanderen Liedekerke, staat dat voor het regenwater binnen een termijn van één jaar na het verlenen van de vergunning een studie moet worden uitgevoerd over de mogelijkheid van hergebruik, infiltratie, buffering met vertraagde afvoer in oppervlaktewater of lozing in een regenwaterafvoer.

In Hasselt is de milieuvergunning verleend op 1 maart 2018 en werd een gelijkaardige bijzondere voorwaarde opgenomen. Die studie moet eveneens worden uitgevoerd binnen het jaar na de vergunning. Uiteraard zal Sport Vlaanderen deze studies uitvoeren binnen de gestelde termijnen.

Voor Sport Vlaanderen Herentals is dit jaar het plaatsen van een installatie gepland om het regenwater dat al opgevangen wordt via de overspanning van de ijsbaan, te hergebruiken voor de aanmaak van ijs.

Dan kom ik bij uw derde vraag, heel specifiek rond Oordegem. Zoals al werd meegedeeld in antwoord op schriftelijke vraag nummer 147 van 7 december 2017, is er voor Sport Vlaanderen Oordegem een dossier opgemaakt voor de volledige scheiding van hemelwater en afvalwater. Die studie is gemaakt, maar ze is nog niet geïmplementeerd.

Ook over het plaatsen van zonnepanelen zal de visie- en evaluatieoefening meer inzicht moeten geven. Je moet je altijd afvragen waar dat nuttig en verantwoord is. Dat gaan we daar zeker in meenemen. Ik kan ook al meegeven dat we dat bij nieuwe gebouwen ook altijd beoordelen. Zo zijn de daken van de nieuwe opleidingslokalen in Gent voorzien om er zonnepanelen op te leggen.

De voorzitter

De heer Moyaers heeft het woord.

Bert Moyaers (sp·a)

Bedankt voor het antwoord, minister, en voor de cijfers die we zo meteen van u krijgen. Ik ben zeer tevreden met het antwoord op de tweede vraag, dat u toch op zijn minst studies doet op het hergebruik van regenwater. Want ik heb dat zelf eens voorzichtig gepolst. Als je het ijs van een schaatsbaan moet vernieuwen, gaat dat dagelijks over gigantisch veel kuub. Voor het vernieuwen van zo’n schaatsbaan – dat is leidingwater in Hasselt, denk ik – is dat toch 6000 à 7000 liter per dag. Dat is dus zeker nodig, als je het op dat vlak gaat bekijken.

De vraag over de zonnepanelen heb ik eigenlijk in de eerste plaats aan uw collega-minister Tommelein gesteld, omdat hij met een gigantisch grote campagne rond Stroomversnelling kwam, waarbij je een dak mocht nomineren. Ik dacht: als je dan toch daken mag nomineren, waarom zouden we dan niet beginnen met al die grote daken die we hebben bij sportcentra? Als ik de cijfers van Sport Vlaanderen mag volgen, heb je meer dan 20.000 sportaccommodaties. Die zijn uiteraard niet allemaal van Vlaanderen zelf, maar dat geeft toch een potentiële dakoppervlakte van ongeveer 420 voetbalvelden. Daar is dus misschien wel wat mogelijk. Ik zeg niet dat elk dak daarvoor geschikt is, maar het is misschien toch wel interessant om dat te bekijken om daar meer rond te doen.

Uw collega Tommelein had mij dan de boodschap gegeven: ga het maar eens aan mijn goede vriend Philippe Muyters vragen, want ik kan me niet meer voorstellen dat die bij het geven van een vergunning voor het bouwen van nieuwe sportaccommodatie niet in de mogelijkheid van zonnepanelen zou voorzien. Dat hebt u min of meer ook gezegd met betrekking tot het sportlokaal in Gent.

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Wat dat laatste betreft: ik kan dat nooit verplichten. We weten al dat het soms een moeilijke zaak is om de financiering van sportinfrastructuur rond te krijgen. We zijn ergens in Limburg al een aantal jaren aan het proberen om een of andere piste te realiseren.

Ik vind wel dat het zeker moet bij die dingen waarvan we de financiering zelf 100 procent in handen hebben. En bij de rest kan het zeker mee aangehaald of bekeken worden.

De voorzitter

De heer Moyaers heeft het woord.

Bert Moyaers (sp·a)

Het is misschien ook interessant om bij die sportdaken, als we er zonnepanelen op zouden leggen, ook eens na te denken over een coöperatieve samenaankoop door burgers.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.