U bent hier

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega's, de afgelopen week was een heel koude week met zeer stevige vriestemperaturen. Terwijl er op dat moment zich heel veel mensen liever binnen verwarmen, zijn er uiteraard ook zeer enthousiaste mensen die graag zo snel mogelijk wensen te gaan schaatsen op natuurlijk ijs.

Ik had deze vraag initieel als schriftelijke vraag ingediend, maar woensdagavond kwam het spijtige nieuws van de 74-jarige man die ten val kwam in Assebroek en die intussen jammer genoeg overleden is. Ik heb toen beslist om die toch om te vormen naar een vraag om uitleg.

Het betreden van dat natuurijs in natuurgebieden is in principe verboden. Toch maakt het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) schaatsen in een aantal natuurgebieden wel mogelijk. Per provincie heeft het ANB op zijn website een lijst van potentiële schaatsvijvers opgelijst. Wanneer er een groen bolletje naast staat, mag er worden geschaatst. Het zijn, ook volgens de website van het ANB, uiteindelijk de burgemeesters van de betrokken gemeenten die, in samenspraak met de brandweer, beslissen of het weer het toelaat en het ijs er veilig is en of er dus op geschaatst kan worden, weliswaar steeds op eigen risico.

Daarnaast zijn er natuurlijk nog heel wat andere vijvers, plassen en rivieren waarop zich een ijslaag vormt en die niet in de lijst van het ANB voorkomen. Bekende voorbeelden zijn de Damse Vaart in Brugge, het Zilvermeer in Mol en Puyenbroeck in Wachtebeke. De provincie Antwerpen heeft op de website gezelligbuiten.be/schaatsen zelf een schaatsmeter opgesteld voor verschillende domeinen in de provincie. Zo’n lijst vinden we niet in alle provincies terug.

Ik las ook opnieuw berichten van personen die al op natuurijs gingen – bijvoorbeeld in de Kalmthoutse Heide en de Assebroekse Meersen – zonder dat hiervoor toelating was gegeven, noch van het ANB noch van de gemeente of provincie. Sommige burgemeesters hanteren een gedoogbeleid, andere wachten liever op de toelating van de brandweer en/of politie.

Verder zie ik ook geen eenduidigheid over hoeveel centimeter dik het ijs moet zijn om van een veilige dikte te kunnen spreken om erop te schaatsen. Het ANB maakt melding van 10 tot 12centimeter, terwijl sommige burgemeesters spreken over 8 centimeter als veilige dikte.

Er is dus heel wat communicatie van verschillende instanties, zowel wat betreft waar men kan of mag schaatsen, als over de dikte en wie bevoegd is om toe te laten.

Minister, welke instanties bepalen of er mag worden geschaatst op natuurijs van domeinen, andere dan die vermeld op de website van het ANB? Is hierover een regelgevend kader beschikbaar? Zo ja, welk?

Wat is de aanbevolen dikte van het natuurijs? Is het veilig om bij een minder grote dikte te schaatsen? Op hoeveel plaatsen staan zogenaamde schaatsmeters die de dikte van het ijs meten?

Wat vindt u van het idee om de verschillende domeinen waarop potentieel geschaatst kan worden, te verzamelen op de website van het ANB, per provincie? Nu dient die burger immers heel wat verschillende bronnen te consulteren, wat verwarrend kan zijn.

Minister Schauvliege heeft het woord.

Collega’s, voor het schaatsen op natuurijs is een dubbele toelating vereist. In eerste instantie moet de eigenaar-beheerder in de toegankelijkheidsregeling of in een politiereglement de mogelijkheid tot schaatsen hebben ingeschreven. In tweede instantie neemt de burgemeester als hoofd van de politie, voorafgegaan door een advies van de brandweer en de eventuele ijsmeester, de expliciete beslissing dat er geschaatst kan worden. Ook het einde van de schaatsperiode wordt bepaald door middel van een besluit van de burgemeester.

De toegankelijkheidsregeling in het kader van het Bos- en Natuurdecreet is het regelgevend kader voor bossen en natuurreservaten. Een politiereglement bepaalt de regeling voor andere natuurterreinen en parken.

Er is een draaiboek ‘schaatsen’ van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). 0 tot 4 centimeter is onveilig; 4 tot 8 centimeter is voldoende voor 1 schaatser; 8 tot 12 centimeter is voldoende voor meerdere schaatsers; 12 tot 16 centimeter voor grote groepen. 12 centimeter wordt dan ook door het ANB gehanteerd als minimale noodzakelijke dikte.

Het ANB heeft zelf geen schaatsmeter. Over de dikte van het ijs wordt niet expliciet gecommuniceerd op de site. De dikte van het ijs wordt wel nauwgezet opgevolgd. Wanneer de dikte voldoende is om veilig te schaatsen én wanneer de beslissing om te schaatsen is genomen door de burgemeester, wordt dit wel kenbaar gemaakt op de site door middel van ‘groen licht’ voor dat domein.

De finale beslissing wordt voor alle domeinen genomen door de burgemeester. De opname van een toelating tot schaatsen op de gemeentelijke websites lijkt mij de snelste, meest aangewezen en voor iedereen toegankelijke bron van informatie.

U begrijpt dat dit voor het Agentschap voor Natuur en Bos geen corebusiness is. Hoogstens een of twee keer per jaar kan dit voorkomen. De mensen kunnen het best op de website van de gemeente informatie inwinnen. Zoals gezegd, hebben ze wel een intern draaiboek bij Natuur en Bos.

Minister, hartelijk dank voor uw reactie. Het is belangrijk dat er eenduidigheid is over deze materie. Ik kan u volgen dat de website van de lokale overheid het meest toegankelijk is. Deze is het meest gekend bij de burger. Ik weet alleen niet of dat effectief ook in de praktijk gebeurt. We moeten dat zeker verder bekijken.

Ik begrijp uw reactie dat het uiteraard geen corebusiness is. Maar uiteraard is elk overlijden er een te veel. We moeten misschien toch de gemeenten sensibiliseren inzake veiligheid en dergelijke. De gemeenten waar dit niet zou gebeuren, zouden het minstens op hun website moeten zetten.

De heer Nevens heeft het woord.

Bart Nevens (N-VA)

Schaatsen op open waters, kanalen of waterlopen houdt altijd een risico in. Dat is zo. Elk individu draagt daar zijn verantwoordelijkheid. Ik denk dat de lokale besturen het best geplaatst zijn om de situatie in te schatten die voor hun gemeente van toepassing is. Dat heeft natuurlijk te maken met jaren van ervaring met het feit of een vijver bijvoorbeeld ‘beschaatsbaar’ zou zijn. De gemeente moet daar toezicht op houden of controleren of het inderdaad zo is. De gemeente moet handhaving organiseren als het niet zo is. Er zijn altijd mensen die het risico willen lopen om daar te schaatsen.

Ik kan mij vinden in uw antwoord, minister. U legt de verantwoordelijkheid daar waar ze hoort: bij het hoofd van de politie, en dat is nog steeds de burgemeester.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.