U bent hier

De voorzitter

De heer Meremans heeft het woord.

Voorzitter, minister, het onderzoek met betrekking tot de sociaal-economische positie van kunstenaars van de UGent raakte kort de positie aan van de vrouw binnen de kunstensector. We weten ook via een reeks anonieme getuigenissen in rekto:verso dat er heel wat seksisme heerst binnen de cultuursector. 

Als antwoord op mijn schriftelijke vraag nummer 288 van 30 mei 2017 over de genderongelijkheid in de cultuursector antwoordde u het volgende. “Bij een eerste analyse door mijn administratie in het voorjaar van 2017, is echter gebleken dat een meer gerichte aanpak qua dataverzameling nodig was om tot concrete beleidsvoorstellen m.b.t. gender te kunnen komen. Ik volgde deze aanbeveling, en heb mijn administratie daarom op 14 april 2017 de opdracht gegeven om een breder wetenschappelijk onderzoek te voeren naar de positie van de vrouw en seksisme in de kunstensector. Het onderzoek zal zich zowel baseren op de reeds verzamelde data als op nieuw gegenereerde data. De doelstelling van dit onderzoek is om te komen tot werkbare beleidsvoorstellen m.b.t. gender in de cultuursector. Dit onderzoek zal starten in het najaar van 2017 en tegen eind februari 2018 resultaten moeten opleveren.”

Het is dus uw bedoeling om, op basis van de aanbevelingen in het onderzoek naar de positie van de vrouw in de cultuursector, beleidsacties uit te werken die de genderongelijkheid aanpakken. Daarnaast blijkt uit uw antwoord op dezelfde vraag dat u het voorstel genegen bent om een taskforce rondom gender in de cultuursector op te richten. U zou de verdere modaliteiten hieromtrent laten onderzoeken.

Minister, kunt u de belangrijkste krachtlijnen van het onderzoek duiden? In hoeverre is er in het onderzoek ook aandacht voor het inventariseren en aanpakken van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de cultuursector?

Welke aanbevelingen doet het onderzoek om de positie van de vrouw binnen de cultuursector te verbeteren? In hoeverre bent u deze aanbevelingen genegen?

Welke volgende stappen zult u ondernemen om op basis van dit onderzoek beleidsacties uit te werken om de genderongelijkheid in de cultuursector aan te pakken?

Wilt u nog steeds een taskforce rondom gender oprichten? Zo ja, wat is de stand van zaken hiervan? Welke taken ziet u hiervoor weggelegd?

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Het onderzoek heeft een lichte vertraging opgelopen en zal daarom pas op 16 maart beschikbaar zijn, in tegenstelling tot de eerder vernoemde deadline van 28 februari. De analyses zijn op dit moment nog bezig.

Het onderzoek ter zake, kwam er – zoals u het zelf beschreef in uw vraag – naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek met betrekking tot de sociaal-economische positie van kunstenaars en de anonieme getuigenissen in rekto:verso. Dit navolgend onderzoek richt zich op seksisme in de cultuursector en minder of niet op het inventariseren van grensoverschrijdend gedrag. De nadruk ligt op de mechanismen van seksisme, en eventuele problematische genderverschillen die kunnen duiden op ongelijke barrières voor mannelijke en vrouwelijke kunstenaars.

Dit wil niet zeggen dat grensoverschrijdend gedrag geen aandacht krijgt. Naar aanleiding van de recente #MeToo-onthullingen, als we ze zo kunnen samenvatten, zal ik – zoals eerder aangekondigd – in een ander onderzoek, aan de hand van een bevraging, gaan kijken naar de omvang van de problematiek van grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector. Aanvullend zullen we samen met de sector thematische werkgroepen samenstellen, die steeds focussen op bepaalde aspecten van grensoverschrijdend gedrag en hoe deze aan te pakken. Momenteel loopt van dit onderzoek het veldwerk. De aflevering van het eindrapport verwacht ik in de loop van mei 2018.

Het is niet erg, mijnheer Meremans, dat we op 16 maart en dan in mei 2018 complementaire rapporten gaan krijgen, omdat ze dan toch nog altijd kunnen aansluiten op de parlementaire Commissie Grensoverschrijdend Gedrag, die, naar ik vernomen heb, haar werkzaamheden zou beëindigen tegen het zomerreces. In die zin zullen die zaken zeker nog nuttig op elkaar kunnen inspelen.

Voor uw vragen drie en vier moet ik even mijn joker inzetten. Ik verwijs hierbij opnieuw naar de uitgestelde deadline van de oplevering van dit onderzoek. Als het onderzoek naar seksisme in de cultuursector wordt opgeleverd, zal ik samen met de administratie bekijken wat de meest gewenste vervolgstappen zijn qua beleid, op basis van de onderzoeksresultaten.

Ja, het is nog steeds de bedoeling een taskforce rondom gender op te richten. Momenteel hebben wij met de thematische werkgroepen rondom grensoverschrijdend gedrag hierin al een eerste aanzet gedaan. Het is de bedoeling om op termijn deze overlegstructuren te formaliseren.

Ik heb mijn vraag een beetje te vroeg gesteld, dat is niet erg, dat kan gebeuren. Of misschien is het rapport wat te laat, dat kan ook. De deadline is met twee weken opgeschoven. Dat is geen probleem, we gaan het dan opnieuw behandelen.

In de loop van mei 2018 is het andere onderzoek klaar. Dat is inderdaad interessant, we kunnen de evaluatie tegelijk doen met de afronding van de Commissie Grensoverschrijdend Gedrag. We moeten dat goed in het oog houden. Aan de ene kant mogen we niet te snel gaan…

Het zal inderdaad eind mei, begin juni zijn dat we daar landen. Dat is goed, want de vragen nemen toe. De mensen verwachten wel iets van die commissie. We moeten met concrete stappen komen. Ik zal mijn vraag dan opnieuw stellen. We moeten nog even wachten. Ik ben wel blij dat u nog steeds van plan bent om die taskforce op te richten en dat het u menens is om daar werk van te maken. We zullen daar dan verder op ingaan.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.