U bent hier

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Minister, door de jaren heen heb ik al vele vragen gesteld over de veiling van frequenties en de verdeling van de opbrengsten daarvan. Een deel van het verkeer is immers ‘telecom’, federale materie, en een steeds toenemend deel is ‘media’, en dat is dus een zaak van de regio’s.

Op 11 januari 2018 stelde ik u hier nog een vraag over het bereikte samenwerkingsakkoord met de Franse Gemeenschapsminister over de radiofrequenties en over de verdeling van de veilingopbrengsten van de 800 megahertzband. In uw antwoord stelde u: “Wat de onderhandelingen betreft over de verdeling van de inkomsten van de 800 megahertz ben ik eveneens ver gevorderd in het overleg met mijn collega van de Franse Gemeenschap. (…) We zijn het eens met de Franse Gemeenschap over enkele principes inzake de verdeling van veilingopbrengsten, maar ik wil nog enige omzichtigheid aan de dag leggen. De gesprekken met de Duitstalige Gemeenschap moeten hierover ook nog aangegaan worden. Dat gebeurt weldra.”

Momenteel bereidt het federale niveau ook de veiling voor van de frequentiebanden 900, 1800, 2100, alsook 700 en 3500 megahertz. In maart zouden naar verluidt de onderhandelingen hierover starten met de gemeenschappen.

Een beetje in de sfeer van de vorige vraag denk ik dat het ook hier niet verstandig zou zijn dat u uw onderhandelingspositie hier uit de doeken doet. U weet dat wij zeer discreet kunnen zijn ­ de meesten onder ons toch, van mevrouw Segers weet ik het niet zeker. Desalniettemin kunnen wij ons voorstellen dat u hier uw onderhandelingspositie niet uit de doeken doet. Ik stel toch enkele algemene vragen.

Minister, hoever staat u met de besprekingen met de Franse en de Duitstalige Gemeenschap over de verdeling van de inkomsten van de 800 mergahertzband? Hiermee borduur ik wat verder op mijn vraag van januari.

Na de vorige onderhandelingen werd onder meer in het vooruitzicht gesteld dat er monitoring zou gebeuren. Dat bleek echter moeilijker dan vermoed. Hebt u vandaag voldoende gegevens over het aandeel telecom versus media voor de te veilen frequenties?

Hebt u, alvorens met het federale niveau te onderhandelen, hierover al contact gehad met de andere gemeenschappen? Naar verluidt zouden er immers niet enkel eisen op tafel komen inzake financiële vergoedingen en inzake de verdeling van de opbrengsten van die veiling, maar er zouden ook eisen zijn inzake dekking. Dat is natuurlijk een extra dimensie in het verhaal.

Welke timing wordt vooropgesteld voor de onderhandelingen en de uiteindelijke veiling?

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

De besprekingen zijn nog steeds lopende. De discussie gaat vandaag – en dat zal u niet verwonderen – over het aandeel van de Duitstalige Gemeenschap daarin. Zoals ik in januari aangaf, moeten we de Duitstalige Gemeenschap daarin correct tegemoet treden. Uiteraard zijn de gesprekken na de eerste contacten met de Franse Gemeenschap trilateraal geworden. Ze zijn al een tijdje aan de gang en ze zijn nog niet afgerond.

Zoals u weet, werken we op basis van het principe van het gebruik van mobiel internet als distributiekanaal voor audiovisuele mediadiensten. Een realtimemonitoring is echter niet mogelijk omdat dan aan DPI of ‘deep packet inspection’ moet worden gedaan, om te bekijken of een pakket ‘bits’ en ‘bites’ nu telecom dan wel omroep is. Dat is behoorlijk omslachtig, zowel technisch als financieel.

U hebt dan een vraag over de veiling van de 700 megahertzband. Zoals ik aangaf, gaan we uitkijken naar een verdeling van de veilingopbrengsten, waarbij meer rekening kan gehouden worden met het toenemende aandeel van mobiel videoverkeer in het globale mobiele dataverkeer. Het is, zoals ik daarnet schetste, geen evidente oefening om dit te staven.

Dit zal uiteraard aan bod komen tijdens het interministerieel comité. Dat is de voorziene procedure met betrekking tot de volgende veiling van de 700 megahertzband door de federale overheid, die in principe dit jaar zal plaatsvinden.

Maar zoals u ook weet, zijn er op het federale niveau standpunten met juridische onderbouwing die daaraan twijfelen. Dit wordt dus zeker nog vervolgd. Ook daar zitten we dus in een armworsteling – ik zal het maar noemen zoals het is.

Het zal u tot slot geen plezier doen, maar ik kan hier vandaag geen sluitende timing over geven.

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Minister, u zult het mij niet kwalijk nemen dat ik af en toe deze trom eens roer. Dit is belangrijk op verschillende niveaus. Het gaat erover hoe wij met elkaar omgaan, de federale overheid en de verschillende gemeenschappen. En het gaat ook over tientallen miljoenen euro. Dat moeten we toch ook nog eens zeggen. In die zin moeten we dat dossier warm houden. Het doet mij plezier dat u in elk geval de vinger aan de pols houdt.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.