U bent hier

De heer Vandaele heeft het woord.

Minister, de discussie over de houtverbranding voor gebouwenverwarming laait opnieuw op nu blijkt dat het aandeel van houtverbranding in de hernieuwbare energie in Vlaanderen groter is dan dat van zonnepanelen en windturbines. Nieuws is dat niet. Energievoorziening uit biomassa – grotendeels verbranding van houtpellets – werd al eerder onder vuur genomen, en de Vlaamse Regering was er niet rouwig om toen een paar biomassacentrales er uiteindelijk niet kwamen. De regering heeft hier zelfs mee de stekker uit getrokken.

Hout verbranden brengt onder andere CO2 in de lucht en kan dus bezwaarlijk als goed voor het klimaat worden bestempeld. Toch beschouwt de Europese Unie dat als een duurzame energiebron, zogezegd omdat nieuwe bomen opnieuw CO2 capteren en de kringloop daarmee rond is. Die redenering roept bij mij altijd al vragen op. Voor een nieuw aangeplante boom dezelfde hoeveelheid CO2 capteert als de boom die we net in brand hebben gestoken, dat zal wel honderd jaar duren, op voorwaarde trouwens dat we al genoeg nieuwe bomen aanplanten, en daar schort het ook af en toe.

Maar los van het klimaat- en het CO2-verhaal is er het gezondheidseffect. Met name de particuliere open haarden, allesbranders en kachels brengen zeer veel fijn stof in de lucht. We zeiden het vroeger al en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) zegt dat ook: twee uur voor de open haard zitten, brengt evenveel fijn stof in de lucht als met een dieselauto naar Wenen rijden. Industriële installaties kunnen de rook tot op zekere hoogte zuiveren, particuliere installaties kunnen dat veel minder.

Minister, welke extra maatregelen bent u van plan te nemen om houtverbranding door particulieren te doen verminderen? Bent u van plan met uw federale collega’s te praten over maatregelen op het gebied van productnormering, want dat is een federale materie?

Minister, nadat ik mijn vragen indiende, hebt u ondertussen enkele dingen in de pers gebracht, onder andere de mogelijkheid om premies te geven aan mensen. Misschien moet u daar ook iets meer over zeggen, want echt schone kachels die geen fijn stof uitstoten – wat we in de pers lezen –, ik denk niet dat die bestaan, wat men ook beweert. Die bestaan volgens mij niet. Als we een slechte houtverbranding gaan vervangen door een iets minder slechte houtverbranding en daarvoor een premie uitloven, dan betwijfel ik of dat een goed signaal is aan de mensen die geen hout verbranden. Die zouden dan eigenlijk een nog hogere premie moeten krijgen.

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Vorige week laaide de discussie opnieuw op over open haarden, houtkachels en pelletkachels. Sommige van die installaties, voornamelijk dan de oudere, zorgen voor luchtvervuiling, CO2 en fijn stof.

Minister, u weet dat luchtvervuiling, die toch samenhangt met gezondheid, iets is dat ik in deze commissie heel nauwgezet opvolg. Ik ben enerzijds verheugd dat de luchtkwaliteit de jongste decennia op diverse vlakken is verbeterd, maar herhaal anderzijds ook graag nog eens dat er uiteraard blijvend aandacht moet zijn voor dit thema. Het afgelopen weekend stonden er in de kranten heel wat berichten omtrent de luchtkwaliteit in Vlaanderen, naar aanleiding van de discussies van de afgelopen dagen en het nieuwe project CurieuzeNeuzen. Niet minder dan 20.000 Vlamingen gaan de luchtkwaliteit, meer bepaald de hoeveelheid stikstofdioxide, in hun straat meten, in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de Universiteit Antwerpen. Daarmee wil men dan de impact van het verkeer op de luchtkwaliteit in Vlaanderen in samenwerking meten.

Minister, toen we het tijdens de commissievergadering van 23 januari jongstleden over dit thema hadden, hebt u aangegeven dat u samen met de sector van de kachelproducenten en diverse andere sectoren op Batibouw een Green Deal met betrekking tot houtverbranding zou ondertekenen. Het belangrijkste doel ervan zou zijn om op korte termijn de uitstoot van voornamelijk oude kachels en open haarden drastisch te verlagen, om via die weg – uiteraard – nadien de luchtkwaliteit te verbeteren. Verder is het de bedoeling om initiatieven te ontwikkelen die ervoor zorgen dat er in de toekomst vooral zeer performante toestellen op de markt worden gebracht. Ook de kwaliteit en de duurzame productie van de te gebruiken brandstoffen zullen aan bod komen. Tot slot was het ook uw bedoeling om in het kader van die Green Deal een gezamenlijke visie te ontwikkelen met betrekking tot de positie van houtverbranding in de toekomst.

Wat is de stand van zaken met betrekking tot die Green Deal? Welke concrete elementen bevat die? Welke sectoren werden erbij betrokken? Kan vanuit die Green Deal ook verder worden gewerkt in de richting van een toekomstvisie inzake houtverbranding? We vernamen dat de sector van de huishoudelijke verbrandingstoestellen zelf ook zeer goed beseft dat er een groot probleem is met de luchtvervuiling. Ze wijzen op de beschikbare alternatieven die de klassieke open haarden en de kachels kunnen vervangen. Die zijn niet alleen schoner, maar uiteraard ook minder vervuilend, en ze zijn bovendien een pak efficiënter. Verder wees de sector er ook op dat de burger ook beter geïnformeerd zou moeten zijn over de vraag met welk hout en op welke manier men het beste verbrandt. Wat dat betreft, is er dus zeker ook nog sensibiliseringsinformatie nodig voor de burger.

De industrie laat ons dus aanvoelen  dat ze wel degelijk bezig is met deze problematiek. Ze vraagt de overheid om ook te kijken naar een eventueel systeem van controle van het kachelpark. Minister, hoe wilt u een beter zicht krijgen op het huidige kachelpark in Vlaanderen? Welke maatregelen wilt u nemen om oude houtkachels te vervangen door recentere, properdere alternatieven?

Bij het indienen van deze vraag om uitleg was ik nog niet echt op de hoogte van uw intenties inzake de premie, die we nadien mochten vernemen. Uiteraard benieuwt het ons om daar ook meer detailinformatie over te ontvangen. Hoe wilt u de burgers verder informeren en sensibiliseren over het correcte gebruik van houtsoorten, over de juiste brandstof voor houtkachels en dergelijke? Wat denkt u van een controlesysteem, inclusief een uitstootmeting, van het bestaande kachelpark zoals in Duitsland, waarbij de meest vervuilende toestellen uiteindelijk kunnen worden verboden? Die vraag sluit eigenlijk aan bij wat we hebben gehoord van de producenten van die houtkachels.

Ik kijk uiteraard verder uit naar het nieuwe luchtkwaliteitsplan. Ik vraag me trouwens af wat momenteel de stand van zaken is wat dat betreft. We hebben daar in het verleden een tijdskader over meegekregen. Wordt dat aangehouden? Wanneer mogen we dat plan daadwerkelijk verwachten?

Tot slot kent u mijn steeds wederkerende vraag om in dat plan zeker ook bijzondere aandacht te geven aan mijn regio, de luchthavenregio.

Minister Schauvliege heeft het woord.

We werken op twee fronten. We zijn de Green Deal aan het finaliseren die we samen met de sector willen afsluiten. Dat is hier, denk ik, al een aantal keren aan bod gekomen. Daarnaast hebben we natuurlijk ons nieuwe luchtactieplan, dat eraan komt. Daar werken we volop aan verder.

Mijnheer Vandaele, uiteraard zal ik verder overleggen met mijn federale collega’s. Het is ook zo dat er in 2010 productnormering is uitgewerkt voor het op de markt brengen van nieuwe kachels, waarbij stapsgewijs voorwaarden werden aangescherpt. Het gaat meer in het bijzonder over het KB van 12 oktober 2010 inzake rendementen en emissieniveaus voor verwarmingsapparaten op vaste brandstoffen. Vanaf 2021-2022 zullen de productnormen van de verordeningen van de Europese Commissie ook gelden. De federale overheid wordt uiteraard ook betrokken bij de Green Deal, onder meer om te bekijken of er via federale wetgeving maatregelen kunnen worden uitgewerkt voor het verbieden van het op de markt brengen van sterk vervuilende tweedehandstoestellen.

In oktober 2017 vond een eerste overleg plaats met een beperkt aantal actoren. Op basis daarvan is er een ontwerpversie van de Green Deal ontwikkeld. Binnenkort wordt die ontwerpversie ook bezorgd aan de actoren, met de vraag om opmerkingen te formuleren. Wat is de planning? In maart zullen de opmerkingen worden besproken in een plenaire vergadering. Daarna volgt er een periode van aanpassingen en verdere onderhandelingen, en in mei zou dit klaar moeten zijn.

Welke elementen zitten er in de Green Deal? Een verdere kennisopbouw; acties om de uitstoot van niet-performante en vervuilende oude kachels en open haarden aan te pakken, onder andere via buitengebruikstelling en het stimuleren van vervanging; acties die zich richten op een goede installatie, onderhoud en gebruik van toestellen op hout, inclusief rookgasafvoer; initiatieven die ervoor moeten zorgen dat in de toekomst alleen de meest performante toestellen op de markt worden gebracht; acties inzake het optimaal benutten van de houtstromen, waarbij we zoeken naar een systeem van een betere differentiatie tussen kwaliteitshout en brandhout. Tot slot is het ook de bedoeling om een gezamenlijke visie te ontwikkelen op de positie van huishoudelijke houtverbranding in de toekomst in relatie tot de langetermijndoelstellingen inzake klimaat en luchtverontreiniging en de omslag naar een bio-economie. De actoren die nu betrokken zijn, zijn naast de initiatiefnemers – het Departement Omgeving en Agoria – de VMM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), het Vlaams Energieagentschap (VEA), het Agentschap Zorg en Gezondheid, het Agentschap Wonen, de FOD Leefmilieu, de lokale overheden, de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE), de Bond Beter Leefmilieu, de bosgroepen, onderzoeksinstellingen, de bouwsector, de installatiesector, de vereniging van schoorsteenvegers, organisaties voor armoebestrijding, de Gezinsbond, vertegenwoordigers van maatschappelijke groepen en de distributiesector. U ziet dus dat het heel breed is, dat we ook iedereen meenemen die daarbij betrokken is.

Ook de vraag naar het in kaart brengen van het bestaande kachelpark is onderwerp van de Green Deal. Een van de mogelijke instrumenten is dat er een vrijgave zou zijn van de verkoopcijfers, dat er ook een verplichte registratie zou zijn bij verkoop. Dat zou bijvoorbeeld ook kunnen gebeuren via de woningpas, zodat je weet, als je een woning koopt, wat er in de woning aanwezig is. In het kader van de Green Deal zal op korte termijn worden verduidelijkt wat de meest doeltreffende maatregel is van deze die ik daarnet heb opgesomd.

Er zijn verschillende pistes voor het vervangen van oude houtkachels. Ze zullen worden bekeken binnen de Green Deal, in samenspraak met de sector, die ook een mogelijke rol kan spelen in het inzamelen van de oude systemen. Een premie voor het uit de markt halen van oude toestellen maakt ook deel uit van de oplossing.

Er is de website www.lne.be/stook-slim van mijn departement waarnaar wordt verwezen in de communicatie ten aanzien van burgers, onder meer door de VMM, maar ook door steden en gemeenten, op sociale media en dergelijke meer. De communicatie moet intensiever, zodat burgers goed op de hoogte zijn. Daar zijn we het over eens. Dat zal ook samen met de actoren gebeuren. Ook dat staat in de Green Deal: dat men mensen beter informeert.

De komende maanden zullen we ervoor zorgen dat de verschillende controlesystemen worden bestudeerd en afgewogen. De voor- en nadelen van het Duitse systeem zullen we daarbij goed inschatten. Sowieso zal het nog een tijd duren vooraleer alle kachels in kaart zijn gebracht. Tot nu toe hebben we dat immers niet. Daarom wordt gewerkt met een premie voor wie vrijwillig de oude kachel omruilt voor een performanter toestel, dat voldoet aan de strenge normen opgelegd door het KB. Dat stelt ons ook in staat om een en ander ook beter in kaart te brengen.

Het ontwerp van luchtplan moet voor de zomer klaar zijn, ook op basis van overleg met diverse stakeholders. Mevrouw De Vroe, de specifieke problematiek van de luchthaven komt in het plan. De luchthavenregio wordt gekenmerkt door luchtverontreiniging door ultrafijne deeltjes afkomstig van vliegverkeer. Ik ben daar al uitvoerig op ingegaan. Ik heb toen ook gezegd dat we dat ook meenemen. Dat zal daar zeker deel van uitmaken.

Als er echter concrete suggesties zijn voor verdere opname in de Green Deal, dan hoor ik het graag, en dan kunnen we daarover zeker nog verder overleggen met de sector. In het actieplan betreffende fijn stof zullen we dat ook zeker meenemen.

De heer Vandaele heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Het is zeker zo dat de federale productnormen zijn aangescherpt sinds 2010. Ik denk dat dat ook in verschillende fases in werking is getreden, in 2011, 2013, 2016, steeds strenger. Daarbovenop hebben we dan de Europese aanscherping van 2020-2022. Ik denk ook dat we in die context Europees gezien niet achteraan het peloton bengelen, dus dat is op zich al geen slechte zaak, maar met alles wat we dan doen, blijven we natuurlijk altijd met een restvervuiling zitten. Zo’n pelletkachel mag nog altijd tot drie keer meer fijn stof uitstoten dan een steenkoolcentrale, zeg maar, en een open haard zelfs dertig keer. We zullen dus altijd wel met een deel van de vervuiling blijven zitten.

Misschien een kanttekening. De tests die men doet met betrekking tot kachels, inbouwkachels enzovoort, zijn eigenlijk ook labotests. Dat doet een belletje rinkelen. We hebben daar al meer mee te maken gehad, ook in de auto-industrie. Dus toch ook altijd een slag om de arm houden: als we het hebben over labotests, dan is dat niet altijd de werkelijke vervuiling waar we mee worden geconfronteerd.

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Minister, dank u wel voor uw reactie. Eigenlijk had ik verwacht dat die Green Deal, zoals eerder aangekondigd, nu al met Batibouw zou worden ondertekend, dat toch is gestart op 22 februari jongstleden. Op zich vind ik het dus eigenlijk toch wel betreurenswaardig dat dat niet is gelukt. Wat is de reden voor het uitstel? Waarom is dat nog niet gefinaliseerd, zoals eerder hier in de commissie besproken? Ik had ter zake toch wel op beter nieuws van uwentwege gehoopt. Graag een reactie.

Wat een ander punt betreft, maakt u van mij wel een heel gelukkige vrouw. Ik heb er in deze commissie al meermaals voor gepleit om onze luchthavenregio en luchtproblematiek extra op te nemen in het luchtkwaliteitsplan. Ik ben eigenlijk heel tevreden dat ik daar – eindelijk, misschien – een heel positieve reactie op heb gekregen. Ik ben dus heel tevreden wat dat betreft.

Er schiet me nu nog een kleine vraag te binnen. De Green Deal is niet afgerond. U bent die nog aan het finaliseren, maar vanwaar dan ineens die premie? Misschien kunt u daar toch wat meer uitleg over geven. Komt dat dan ook uit de gesprekken die u met de producenten voert? Vanwaar eigenlijk die nieuwe omslag van uwentwege?

Mevrouw Taeldeman heeft het woord.

Valerie Taeldeman (CD&V)

Voorzitter, ik zou me graag aansluiten bij de vragen van de collega’s. In het kader van het luchtactieplan dat we dit jaar mogen verwachten, zal er zeker een hoofdstuk of passage worden opgenomen omtrent de houtverbranding en wat de toekomstige visie is op dat thema. Minister, u maakt hier in de commissie ook nogmaals duidelijk dat het de bedoeling is om stapsgewijs over te stappen naar de best beschikbare technieken om te gaan verwarmen. Ik heb ook begrepen dat er qua inventarisatie op dit moment geen echt duidelijke cijfers zijn van hoeveel kachels en welke types kachel er op dit moment zijn in Vlaanderen. Ik vind het alvast een goed idee om te gaan werken met de woningpas die is aangekondigd. Het kan een idee zijn om dat daarin op te nemen.

Minister, ik wil nog een punt aankaarten. U hebt gesproken over een premie voor mensen die de meest verouderde kacheltypes van de markt halen. Ik wil het hebben over een echte energiepremie. Er wordt gezocht naar manieren om mensen die elektrisch verwarmen ertoe aan te zetten op een ander verwarmingstype over te schakelen vanwege de torenhoge facturen voor elektrische verwarming. Er is heel specifiek een premie uitgewerkt voor de beschermde afnemers.

Ik denk dat we soms ook rekening moeten houden met de kwetsbaarste mensen onder ons. Zij zoeken manieren om hun woning te kunnen verwarmen. Er is een premie uitgewerkt voor de beschermde afnemers die een condensatieketel plaatsen. Die premie bedraagt heel specifiek 1800 euro. Indien in de toekomst en in functie van de Green Deal zou worden nagedacht over de uitwerking van een premie, zou ik u graag meegeven dat ik tevreden ben te horen dat er in elk geval overleg is met Samenlevingsopbouw Vlaanderen. Ik denk dat we vaak te maken hebben met de situatie waarin kwetsbaren zich bevinden.

Mevrouw Pira heeft het woord.

Ingrid Pira (Groen)

Voorzitter, ik ben niet de kachelspecialist van mijn partij. (Opmerkingen van Piet De Bruyn. Gelach)

Dat is mevrouw Meuleman. (Opmerkingen van Bruno Tobback)

Zij is de kachelvrouw. (Gelach)

Mevrouw De Vroe, u kent haar. Zij is natuurlijk ongeduldig met betrekking tot de Green Deal en het actieplan inzake de luchtkwaliteit.

Minister, u hebt verklaard dat u verkeer en huisverwarming zou aanpakken. Mevrouw Meuleman heeft, in overleg met experts, zelf een kachelplan uitgewerkt. Vermits u daarnet hebt gesteld dat alle suggesties welkom zijn, zullen we u dit plan overmaken. Ik zal u nu al een aantal elementen geven. Ik zal niet te lang praten, want anders zal de voorzitter me het woord ontnemen.

Wij pleiten ook voor een premie om de vervuilende kachels te vervangen door kachels die aan de strengste normen voldoen. Het verwondert u misschien dat we niet tegen houtverbranding zijn. Om ervoor te zorgen dat die toestellen niet op de tweedehandsmarkt zouden circuleren, stellen we voor een terugnameplicht in te voeren. Verder willen we elk toestel uitrusten met een filter om het fijn stof uit het rookgaskanaal te verwijderen. Ook hiervoor kan met een premie worden gewerkt. Verder vragen we dat de overheid de burger maximaal zou informeren om hem kwaliteit te garanderen. Hiervoor zou de overheid dringend werk moeten maken van de erkenning van officiële installateurs die een gestandaardiseerde opleiding doorlopen en aan het eind daarvan een certificaat krijgen. Verder moet iedereen die voor een houtkachel kiest voldoende en duidelijk worden geïnformeerd over het gebruik en het onderhoud. Zwitsers onderzoek heeft immers aangetoond dat mensen die hun kachel verkeerd gebruiken voor vier keer meer uitstoot zorgen dan eigenlijk nodig is. Uiteraard speelt de kwaliteit van het brandhout een grote rol, maar daarover hebben we het al gehad. De federale overheid zou voor een kwaliteitslabel kunnen zorgen.

Dat zijn de belangrijkste elementen van het kachelplan van mevrouw Meuleman. Ik zal haar vragen u het plan door te sturen, zodat u, zoals u daarstraks heb aangeboden, rekening kunt houden met haar suggesties.

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mevrouw De Vroe, u hebt gevraagd waarom het zo lang duurt. Eigenlijk is dat heel simpel. Ik heb daarnet opgesomd wie hier allemaal bij betrokken is. Indien we in verband met dit dossier echt vooruitgang willen boeken, is het belangrijk dat we iedereen mee hebben, dat iedereen dezelfde taal spreekt en dat iedereen dezelfde doelstelling voor ogen heeft. Om die reden vraagt de finalisering veel meer tijd van onze diensten. Over de principes zijn we het eigenlijk eens. Het raamwerk zit in elkaar. De finalisering, de verwerking van de gemaakte opmerkingen en de officiële ondertekening vragen wat meer tijd. Het gaat puur om de mankracht die hierin wordt gestoken. Daar zit wat vertraging op. Ik heb hier nog een aantal suggesties gehoord.

Mijnheer Vandaele, ik heb gezien dat staatssecretaris Demir gisteren bij een foto van haarzelf en haar baby voor het haardvuur heeft getweet dat ze het belangrijk vindt dat ze haar haardvuur nog kan aansteken. Op een aantal vlakken moeten we nog een aantal stappen zetten om allemaal dezelfde taal te spreken.

Mevrouw Taeldeman, de taal die we spreken, houdt niet in dat niemand nog een houtkachel mag hebben. U hebt terecht aangehaald dat dit op het vlak van energiearmoede een gigantisch probleem zou zijn. We mogen niet vergeten dat een aantal mensen op een houtkachel zijn aangewezen om zich op een of andere manier te kunnen verwarmen. Het is het enige wat ze hebben. Vaak zijn dat de mensen die met de minst performante toestellen werken. Ze hebben niet de centen om hier iets aan te doen. Ik vind het belangrijk dergelijke elementen ook in het debat op te nemen.

We moeten dit op een realistische wijze doen. We moeten ervoor zorgen dat iedereen weet waarover het gaat en we moeten goed uitleggen waarom we dit doen. Vaak krijgen we de vraag waarom een houtkachel wordt afgepakt terwijl de fabrieken mogen blijven produceren. Dat hoor ik vaak van mensen. Het is belangrijk dat we allemaal juiste, correcte informatie de wereld insturen.

Ook dat maakt deel uit van de Green Deal. We stellen een vervanging en geen totale verwijdering voor. Dat is wat we verder uitwerken, want voor verwijderingen zijn er eigenlijk al premies. Indien iemand een warmtepomp installeert, kan hij een beroep doen op een premie vanuit het beleidsdomein Energie. Ik bekijk het vanuit het beleidsdomein Leefmilieu. Ik wil ervoor zorgen dat de meest performante toestellen worden geïnstalleerd en dat de oude toestellen op die manier worden uitgerangeerd. Ik wil de mensen stimuleren om die omschakeling te maken.

Aan de vraag over de gecertificeerde installateurs wordt gewerkt. We zijn zo goed als klaar. Dit is echter iets wat we natuurlijk samen met de andere gewesten willen invoeren. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Waalse Gewest loopt dit nog.

Mevrouw De Vroe, u hebt me gevraagd hoe dit op Batibouw is terechtgekomen. Eigenlijk is dat een samenloop van omstandigheden. We hadden al heel lang geleden met Agoria afgesproken hier tijdens Batibouw over te communiceren. Eigenlijk is het puur toeval dat de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) net tijdens die twee dagen een stookadvies heeft geformuleerd omdat de luchtkwaliteit niet goed was en dat de VRT een reportage over houtverbranding had gemaakt. Dat liep allemaal een beetje samen. Door die toevallige samenloop van omstandigheden heeft dit persmoment veel meer aandacht gekregen dan het anders misschien had gekregen. Indien er op dat ogenblik geen stookalarm was geweest, hadden we tijdens Batibouw misschien een bescheiden persmoment gehad. We hebben daar verklaard dat we, samen met de sector, aan oplossingen werken, maar aangezien we toen net in de periode van slechte luchtkwaliteit zaten, heeft dat veel aandacht gekregen.

Ik voel hier een grote consensus om verder aan het denkspoor van de Green Deal te werken en om de sector hierbij te betrekken. We moeten stap voor stap werken en niet bruuskeren, want dan riskeren we het draagvlak hiervoor weg te halen.

Met betrekking tot de reële uitstoot en tot de tests in en buiten labo’s, heb ik uit de toelichting tijdens Batibouw begrepen dat op het terrein het verschil in reële uitstoot tussen de meest performante en de oude toestellen wordt gemeten. Dat is me meegedeeld, maar ik zal nog eens checken of dit klopt. Dit zijn natuurlijk punten die in de Green Deal kunnen worden opgenomen. We moeten er werk van maken dat dit effectief gebeurt.

We kunnen proeven doen en ervoor zorgen dat een toestel performant is, maar het gebruik ervan is ook zeer belangrijk. Iemand kan een zeer goed toestel hebben, maar daar zeer vuil hout, behandeld hout of afval in verbranden. Hij zal dan nog veel slechtere resultaten hebben. Ook daaraan moet voldoende aandacht worden geschonken. De burger moet ook zelf beseffen dat het in de eerste plaats voor hemzelf geen goede zaak is dit te doen. We kunnen de mensen heel veel tips en trucs geven om die toestellen beter te gebruiken.

De heer Vandaele heeft het woord.

Minister, u weet dat wij ook niet pleiten voor een verbod op houtvuur of op open haarden. Een beetje gezelligheid mag. De N-VA is natuurlijk een warme partij en ik gun het staatssecretaris Demir van harte om op koude dagen en in een kille samenleving met haar baby of wie dan ook voor het brandend haardvuur plaats te nemen. (Opmerkingen van Bart Nevens en Bruno Tobback. Gelach)

Valerie Taeldeman (CD&V)

Mijnheer Vandaele, u hebt staatssecretaris Demir geïnspireerd. U hebt als eerste uw lijsttrekkerschap aan de open haard aangekondigd. (Gelach)

Mevrouw Taeldeman, dat was een fake haard. U wist dat niet, maar het is echt waar. (Gelach)

Laten we even ter zake komen met betrekking tot dit belangwekkend thema.

Mijnheer Vandaele, uw lijsttrekkerschap is toch niet fake?

Minister, helaas niet. Dit zwaarwichtige thema verdient echter wat meer ernst dan hier door de aanwezigen aan de dag wordt gelegd. (Opmerkingen. Gelach)

Mijnheer Vandaele, het gaat om wat u zelf in deze commissie aanhaalt.

Minister, ik wil afsluiten met de premies. Ik had het daarnet over premies voor betere kachels. U beloont daarmee natuurlijk de mensen die hun slechte houtverbranding door een iets betere houtverbranding vervangen. Misschien moet u een onderscheid maken tussen de mensen die houtverbranding als hoofdverwarming gebruiken en mensen die dat eigenlijk maar aansteken voor de gezelligheid, om eens met een baby een uurtje op een schapenvelletje te zitten. Ik weet het niet, maar misschien moet u dat onderscheid maken. Ik vraag me hierbij af hoe u de mensen zult belonen die echt het goede voorbeeld geven en geen hout meer verbranden. Wilt u die mensen niet belonen? Daar wringt iets.

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

De luchtkwaliteit is belangrijk voor onze gezondheid. Het is een stille doder. Gezonde lucht is sowieso een basisrecht. Zoals ik in het begin van mijn vraag om uitleg al heb gesteld, is de luchtkwaliteit de afgelopen decennia verbeterd. We moeten er alles aan doen om onze luchtkwaliteit in de toekomst nog te verbeteren.

Mijn partij is sowieso ook een warme partij. We willen houtkachels verbieden noch stimuleren, maar we staan wel achter de omschakeling naar de meer performante toestellen. We kijken dan ook heel hard uit naar de Green Deal en we hopen dat die deal zo snel mogelijk zal worden gefinaliseerd.

De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.