U bent hier

De voorzitter

De heer Cordy heeft het woord.

Paul Cordy (N-VA)

Goedemorgen, collega’s, minister. Ik heb over dit thema in het verleden al vragen gesteld. De aanleiding was dat er dus inderdaad weer stakingen waren aangekondigd. Een aantal acties daarvan hebben plaatsgehad, andere zijn dan uiteindelijk wel opgeschort. We hebben dan echter ook nog eens de algemene stakingsdag gehad, die ook wel een zekere impact heeft gehad. Het gegeven is natuurlijk dat, zodra cipiers in staking gaan, men terugvalt op een minimumdienst, namelijk het voldoen aan de primaire behoeften van de gevangenen, wat betekent dat alle andere diensten daar eigenlijk onmiddellijk door worden getroffen, dat onderwijs, cultuur, ontspanning en dergelijke zaken vaak in het gedrang komen.

Minister, ik heb daar recent ook aan uw collega Vandeurzen een vraag over gesteld, omdat hij het algemene beleid ter zake coördineert. Jammer genoeg ben ik uit dat antwoord niet zo heel veel wijzer geworden, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat dat bij u anders zal zijn.

Naar aanleiding van die stakingen heb ik dus de volgende vragen. Wat is de impact van die acties, van het mank lopende aanwervingsbeleid van de minister van Justitie? Daarmee wil ik niet zeggen dat dat de schuld is van de minister zelf, maar het is zo dat we daar met een probleem zitten wat die aanwervingen betreft. Wat is dus de impact daarvan en van het voortdurende tekort aan cipiers op het onderwijsaanbod in de penitentiaire instellingen? Is daar overleg over met de bevoegde minister?

We hebben PrisonCloud, het afgeschermde ICT-platform waarlangs gedetineerden onder meer cursussen zouden kunnen volgen, maar dat is op dit moment amper uitgerold in het Vlaamse gevangeniswezen. Nochtans biedt dat een mooie oplossing om gevangenen opleidingen te laten volgen zonder dat hiervoor een door penitentiaire beambten begeleide verplaatsing naar een leslokaal, noch toezicht ter plaatse nodig is. In die zin kan een bijkomende investering in PrisonCloud het aanslepende personeelstekort in penitentiaire complexen helpen verlichten. Zult u van dit momentum gebruikmaken om dit bij uw federale collega, minister Geens, aan te kaarten?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Op 2 en 9 februari waren er stakingsdagen in de penitentiaire inrichtingen, met als gevolg dat het hulp- en dienstverleningsaanbod werd geschorst. Op de werkdagen voorafgaand aan 2 februari waren er stiptheidsacties, waarbij het werk tijdelijk werd neergelegd. Ook dat had een impact op het aanbod. Die was verschillend van gevangenis tot gevangenis. Ik zal een overzicht van de concrete impact op het onderwijsaanbod in al onze gevangenissen aan het commissiesecretariaat bezorgen. Mijnheer Cordy, ik kan dat hier voorlezen, maar het lijkt me beter dat ik u dat gewoon laat bezorgen.

De geplande stiptheidacties tussen 2 en 9 februari werden uiteindelijk opgeschort op basis van het overleg tussen de minister van Justitie en de vakbonden.

De impact van vakbondsacties op het aanbod van hulp- en dienstverlening komt geregeld aan bod, zowel in het overleg tussen de administratie Welzijn en het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen als in het overleg dat ik heb met de minister van Welzijn en mijn federale collega van Justitie. Minister Geens is erin geslaagd om in 2017 een aanzienlijke inhaalbeweging te doen qua aanwervingen na een periode van aanwervingsstop. Via hem vernam ik dat sedert begin 2018 159 aanwervingsdossiers zijn opgemaakt, dat er tot op vandaag al een 40-tal nieuwe personeelsleden in dienst zijn getreden en dat de overige plaatsen in de komende weken en maanden zullen worden ingevuld. Er is bovendien een aanwervingsritme overeengekomen dat moet toelaten de personeelskaders op te vullen. De inspanning wordt dus echt onverkort voortgezet. Ik hoop u ook te kunnen geruststellen als ik zeg dat noch collega Vandeurzen noch ikzelf collega Geens moet overtuigen van het belang van onderwijs of van de bredere hulp- en dienstverlening, noch van de onwenselijkheid dat de vakbondsacties een impact zouden hebben op het aanbod van hulp- en dienstverlening. We zijn ervan overtuigd dat dat van belang is, dat dat zo goed mogelijk moet blijven plaatshebben.

PrisonCloud is een afgeschermde onlinetool van het directoraat-generaal van het gevangeniswezen. Die verdere uitrol van PrisonCloud kan zeker opportuniteiten bieden om het aantal bewegingen van de penitentiair beambten te beperken en zo de druk op het gevangenispersoneel te verlichten, maar ik moet uiteraard de bevoegdheidsverdeling in dezen respecteren. We werken dus samen waar dat kan, maar ik kan daar geen opdrachten in geven.

De voorzitter

Collega Cordy, zijn uw zorgen opgelost?

De heer Cordy heeft het woord.

Paul Cordy (N-VA)

Ten dele. Ik ben blij dat die aanwervingen er nu inderdaad gaan komen, met de hoop dat dat het werk in de gevangenissen op dat punt zal verlichten.

Wat nu dat aanbieden van een ICT-platform betreft, we horen ook dat er een aantal onderwijstoepassingen zijn – ik denk onder meer aan Primo – die zouden kunnen worden gebruikt, die ook zijn ontwikkeld voor onderwijs in de gevangenissen, maar die dan blijkbaar weer niet onder PrisonCloud kunnen draaien. Blijkbaar krijgt niet iedere gevangenis ook hetzelfde ICT-platform. Moet niet worden bekeken of daar centraal iets meer kan worden afgesproken, afgestemd op elkaar, zodat dergelijke platformen daar inderdaad kunnen worden gebruikt waar nodig, zodat men niet met een mismatch zit? In het verleden zijn er ooit een aantal zaken vastgelopen op het feit dat systemen niet compatibel waren met elkaar, maar dat is natuurlijk logisch, want het ging dan om een Nederlands systeem. We zitten daar natuurlijk ook met een omgeving met verhoogde veiligheidseisen: toegang tot het internet enzovoort moet er op de juiste manier worden afgeschermd en gecontroleerd. Dat betekent dat het inderdaad niet zo eenvoudig is, zeker als je dat dan aan lokale centra voor volwassenenonderwijs zou overlaten, om dat rond te krijgen. Er zou dus toch wat meer centraal moeten kunnen worden afgesproken en geregeld. Dat is een vraag die we vaak horen van het onderwijsveld binnen de gevangenissen.

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Mijnheer Cordy, ten eerste, en ik heb u dat ook voor de aanvang van de commissievergadering gezegd: ik apprecieer het ten zeerste dat u oprecht geïnteresseerd bent in de kwaliteit van het onderwijs in onze penitentiaire instellingen. Dat is een bezorgdheid die we samen hebben. PrisonCloud is inderdaad de perfecte tool om ter zake nog meer opportuniteiten te hebben, omdat je daar net die beveiligde omgeving hebt. We nemen ook het initiatief om daarover met de minister te overleggen. Ik ben trouwens samen met collega Geens in een van onze penitentiaire inrichtingen geweest. We hebben daar ook naar PrisonCloud gekeken, en naar de opportuniteiten die dat kan bieden. We proberen daar ook wel doorbraken in te bewerkstelligen.

De voorzitter

De heer Cordy heeft het woord.

Paul Cordy (N-VA)

Ik hoop dat we daar inderdaad geraken. Ik blijf het dossier verder volgen, dus zal dat af en toe nog wel eens aankaarten. In ieder geval, bedankt.

De voorzitter

De bijkomende informatie zal nog via de secretaris worden bezorgd.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.