U bent hier

De voorzitter

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer (CD&V)

Voorzitter, in verband met de instandhoudingsdoelstellingen voor een aantal beschermde habitattypes en dier- en vogelsoort zijn maatregelen opgelegd om de ammoniakemissie te beperken. Zo is er een onderverdeling volgens een bepaalde kleurcode gekomen van de landbouwbedrijven die te veel stikstof produceren. De bedrijven met code rood hebben de boodschap gekregen dat ze hun activiteiten na het aflopen van de huidige milieuvergunning niet op dezelfde plaats kunnen voortzetten. Bedrijven met code oranje komen daarentegen wel in aanmerking voor een nieuwe vergunning, maar moeten hiervoor de stalemissie laten dalen door erkende ammoniakreducerende maatregelen toe te passen. De reducerende maatregelen voor vleesveebedrijven zijn echter zeer beperkt.

Om aan deze zeer beperkte lijst tegemoet te komen, heeft de Vlaamse overheid samen met de Boerenbond een onderzoek van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) naar deze problematiek gefinancierd. Tijdens het onderzoek zijn twee denksporen onderzocht, namelijk de vraag of de emissie van ammoniak uit vleesveestallen door aanpassingen van het stalmanagement of door aanpassingen van de voedselrantsoenering kan worden verminderd.

Na twee jaar onderzoek blijkt nu dat een mogelijke vermindering van het eiwitgehalte in het voeder met slechts 2 procent de uitstoot van ammoniak in de stal met maar liefst 40 procent kan reduceren. Bovendien levert deze methode op het vlak van voederkosten een besparing op, want we weten allemaal dat eiwit niet goedkoop is. Uiteraard moeten nog een aantal elementen worden onderzocht, zoals het effect van de eiwitverlaging op de technische prestaties van de dieren, maar we mogen toch concluderen dat deze resultaten zeer hoopgevend zijn.

Naast dit resultaat is uit het onderzoek ook gebleken dat het niet nodig is de mestopslag tijdens de weideperiode te reinigen. Ten gevolge hiervan zal deze voorwaarde dan ook uit de lijst van de Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS) worden geschrapt. Dit zal de rundveehouders meer flexibiliteit geven in de aanwending van de mest.

Minister, u was aanwezig op de presentatie van de resultaten van de studie van het ILVO. Wat was uw eerste reactie? Hebt u die reactie aan de andere aanwezigen meegedeeld?

Hoe ziet de verdere procedure eruit om de eiwitverlaging als maatregel aan de PAS-lijst toe te voegen? Zijn er nog obstakels die moeten worden aangepakt? Hebt u enig idee van de timing in verband met het opnemen van deze maatregel?

Het onderzoek naar het stalmanagement was minder succesvol. De uitgevoerde maatregelen hadden weinig effect. We hebben in het persbericht nochtans gelezen dat het gebruik van alternatieve strooisels goede laboratoriumanalyses heeft opgeleverd. Zal dit potentieel verder worden onderzocht in effectieve stalproeven?

Lopen nog andere studies naar maatregelen voor rundveebedrijven die op de PAS-lijst passen? Met de huidige doorbraak zijn er nog altijd maar twee mogelijkheden voor boeren om de stikstofemissie te reduceren. Wordt hiervoor ook naar het buitenland gekeken?

Minister, koppelt u bepaalde beleidsmaatregelen aan de resultaten van dit onderzoek?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Collega De Meyer, ik was inderdaad aanwezig op de presentatie van de resultaten van het PAS-onderzoek bij ILVO omdat het toch wel heel belangrijk is wat daar aan het licht is gekomen.

De piste van laageiwitvoeding is een zeer beloftevol, maar ik stelde ook vast dat verdere validatie nodig is. De impact op dierprestaties en diergezondheid op lange termijn bijvoorbeeld moet verder worden onderzocht. Daarnaast moet ook in overleg met de sector tot een werkbare oplossing worden gekomen waarin ook aan het aspect controleerbaarheid moet worden voldaan.

Wat betreft de opname op de PAS-lijst, werd de maatregel ‘laageiwitvoeding’ als PAS-maatregel ingediend en heeft men al de resultaten van het PAS-voedingsonderzoek voorgesteld aan het wetenschappelijk team. Dit wetenschappelijk team zal een advies formuleren rond de voorgestelde maatregel, maar er zijn ook nog andere zaken die geregeld moeten zijn voor het op de PAS-lijst kan worden opgenomen.

Wat betreft het onderzoek naar stalmanagement, bleek inderdaad dat in-vitrolabotesten met alternatieve strooisels positief waren, maar deze testen werden op zuivere strooisels uitgevoerd. In het onderzoek met vlaslemen als alternatief strooisel voor tarwestro werden vlaslemen niet als zuiver strooisel gebruikt, maar ofwel als onderlaag voor tarwestro ofwel gemengd onder tarwestro getest. Gezien de hoge kostprijs van de alternatieve strooisels wordt deze piste momenteel niet als prioritair beschouwd.

Het onderzoek in het buitenland wordt door ILVO uiteraard opgevolgd. Dit onderzoek is relevant voor melkvee en in mindere mate voor vleesvee. Er is heel weinig internationaal onderzoek bij vleesvee beschikbaar. Bovendien is het beschikbare onderzoek vaak niet bruikbaar voor Vlaanderen omdat het vee gehouden wordt in andere huisvestings- en managementsystemen, die moeilijk vergelijkbaar zijn met de Vlaamse situatie.

Onderzoek dat zeker opgevolgd wordt, is het potentieel van voedingsadditieven – tannines, kleimineralen – en mestadditieven – kleimineralen en ureaseremmers. Naast voorstellen vanuit het onderzoek werd ook een procedure uitgewerkt voor mensen die nieuwe potentiële PAS-maatregelen willen aanbieden. Dus ook producenten van technieken zijn welkom om voorstellen voor de PAS-lijst te doen.

Beleidsmatig is de belangrijkste stap dat een maatregel, zodra hij wordt gevalideerd, terechtkomt op de PAS-lijst. Op die manier wordt deze lijst op regelmatige basis geactualiseerd. De individuele landbouwer kan dan, afhankelijk van zijn individuele bedrijfssituatie, opteren voor die maatregelen die tot de meest optimale resultaten leiden voor zijn of haar bedrijf. Het is dus iets wat op maat van het bedrijf kan worden toegepast en het zal voor elk bedrijf ook anders zijn.

De voorzitter

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer (CD&V)

Minister, ik dank u voor uw leerrijk antwoord. Hoe dan ook, de resultaten van dit onderzoek zijn voor een aantal specifieke bedrijven hoopgevend.

U hebt in uw antwoord gesteld dat de resultaten in verband met het onderzoek naar de laageiwitvoeding nu naar een wetenschappelijk team gaat. Hoe is de verdere timing? Wanneer mogen we hiervan eventueel resultaten verwachten?

De voorzitter

Mevrouw Joosen heeft het woord.

Voor de N-VA fractie zijn de resultaten van de ILVO-studie zeer positief. Het is hoopgevend dat deze maatregel effectief en efficiënt blijkt te zijn. Bijkomend onderzoek is natuurlijk nog wel noodzakelijk. Maar als we met dit soort oplossingen ver kunnen springen in het kader van de PAS-regeling en dus veel kostenefficiënter te werk kunnen gaan, dan is dat uiteraard een uitstekende zaak. Dit onderstreept nog maar eens het nuttige en noodzakelijke werk van ILVO.

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Collega De Meyer, een exacte timing is er niet omdat de controleerbaarheid nog moet worden uitgeklaard. Uiteraard doet men er zo snel als mogelijk aan verder, want het is zo'n mooi resultaat dat men het zeker ook vanuit ILVO niet zal laten liggen of zal laten aanslepen.

Collega Joosen, we hebben binnen de regering ook de afspraak gemaakt dat we zulke maatregelen uitwerken en dat we met een PAS-lijst werken. Ik vind het eigenlijk wel spectaculair wat uit de resultaten komt en ik vind het wel de moeite om zulke zaken verder uit te diepen en in de praktijk te kunnen toepassen.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.