U bent hier

De voorzitter

De heer Cordy heeft het woord.

Paul Cordy (N-VA)

Met ‘recente stakingen’ verwijs ik niet naar de stakingen van vandaag – ook die hebben natuurlijk een impact. Ik verwijs naar de stakingen die in februari werden aangekondigd en uitgevoerd door de vakbonden van de cipiers. Zij klaagden toen aan dat men er niet in slaagt om voldoende volk in de gevangenissen aan te trekken. Men had het over het gebrekkige aanwervingsbeleid van minister Geens.

Een staking van cipiers heeft natuurlijk altijd een enorme impact op het leven binnen de gevangenissen. Een aantal activiteiten zoals eten en slapen worden nog wel georganiseerd, en zelfs dat naar verluidt ook niet altijd 100 procent optimaal. Maar alle andere activiteiten – cultuur, sport, onderwijs, sociale en professionele re-integratie, enzovoort – sneuvelen als eerste in de dienstverlening. Het belang daarvan mag niet worden onderschat. Als wij willen mikken op de re-integratie van gedetineerden, moeten wij er natuurlijk voor zorgen dat die ondersteuning en dat onderwijs, enzovoort, kunnen blijven lopen.

Minister, ik heb hierover in het verleden al vragen gesteld aan uw collega-minister Crevits omdat er zeker met het onderwijs in een aantal gevangenissen problemen zijn. Ik zal dat helaas moeten blijven doen. U coördineert als minister het geheel van de opdrachten van de zes Vlaamse beleidsdomeinen binnen de gevangenissen.

Wat is de impact van deze acties, vooral dan deze die specifiek gericht zijn tegen het mank lopende aanwervingsbeleid van de minister van Justitie en tegen het voortdurende tekort aan cipiers, op de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in de Vlaamse gevangenissen?

Overlegt u hierover met minister van Justitie Koen Geens? Wat is de stand van zaken van dit overleg?

De voorzitter

Minister Vandeurzen heeft het woord.

Minister Jo Vandeurzen

Op 2 en 9 februari 2018 waren er in de gevangenissen stakingsdagen in de penitentiaire inrichtingen met als gevolg dat het hulp- en dienstverleningsaanbod werd geschorst. Op de werkdagen voor 2 februari waren er stiptheidsacties waarbij het werk tijdelijk werd neergelegd. Ook dit had een impact op het aanbod. Dit verschilde van gevangenis tot gevangenis. Soms diende er aanbod geschrapt of verplaatst te worden naar later, soms kon het aanbod plaatsvinden op een ander moment die dag. De geplande stiptheidacties tussen 2 en 9 februari werden uiteindelijk opgeschort op basis van het overleg tussen de minister van Justitie en de vakbonden.

De impact van vakbondsacties op het aanbod van hulp- en dienstverlening komt geregeld aan bod, zowel in het overleg tussen mijn administratie en het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen als in het overleg dat ik heb met mijn federale collega-minister van Justitie. Ik moet mijn federale collega niet overtuigen van het belang van de hulp- en dienstverlening, noch van de onwenselijkheid dat de vakbondsacties impact hebben op het aanbod van hulp- en dienstverlening.

Minister Geens is erin geslaagd om in 2017 een serieuze inhaalbeweging te doen qua aanwerving na een periode van aanwervingsstop. Die inspanning bleek echter niet voldoende, en dit heeft tot nieuwe sociale acties geleid.

Ik heb nu vernomen dat vorige week een sociaal akkoord werd bereikt dat de toestand zou normaliseren. Ik druk uiteraard de hoop uit dat dat ook het geval zal zijn wat betreft de activiteiten in het kader van de hulp- en dienstverlening aan de gedetineerden.

De voorzitter

De heer Cordy heeft het woord.

Paul Cordy (N-VA)

We mogen inderdaad hopen dat dat een positief effect zal hebben. Niettemin wil ik er toch even op wijzen dat, bijvoorbeeld in een gevangenis als die van Brugge, er al zo’n anderhalf jaar geen of nauwelijks onderwijsactiviteiten plaatshebben. Zo zijn er nog een aantal andere knelpunten.

Een bijkomende vraag is: heeft de Vlaamse Regering tools in handen om er toch voor te zorgen dat, ook bij knelpunten rond een gebrek aan cipiers, stakingsacties enzovoort, de dienstverlening maximaal kan plaatsvinden?

De voorzitter

Minister Vandeurzen heeft het woord.

Minister Jo Vandeurzen

Wel, wij hebben daar niet zo veel rechtstreekse tools voor. We hebben natuurlijk een regelmatig en structureel overleg, zowel op het administratieve als politieke niveau. Maar het is juist dat we niet zomaar rechtstreeks kunnen interveniëren in de personeelsissues in de gevangenis.

Wat ik wel weet, is dat de situatie vaak verschilt van gevangenis tot gevangenis. Vaak is het een kwestie dat, op het niveau van de gevangenis, onze coördinator die ter plaatse is, probeert goede afspraken te maken met de gevangenisdirectie en te zoeken naar pragmatische oplossingen. Dat is wat mij betreft, zoals ik dat nu overzie, de meest voorkomende gang van zaken.

De voorzitter

De heer Cordy heeft het woord.

Paul Cordy (N-VA)

Ik hoop dat we die problemen in de toekomst inderdaad zullen kunnen vermijden. Want zeker wat betreft het onderwijs – ik zal de vraag trouwens ook aan uw collega stellen – is het toch wel heel belangrijk dat opleidingen kunnen worden vervolmaakt. Als daarin een onderbreking optreedt, betekent dat vaak dat men daardoor een deel van een opleiding of zelfs een kwalificatie kan mislopen. En dat zou toch wel zeer spijtig zijn.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.