U bent hier

De heer Dochy heeft het woord.

Minister, u hebt steeds gesteld dat met het decreet Lokaal Bestuur de grootste hervorming van de voorbije veertig jaar is gerealiseerd. Dat is een heel ingrijpende wijziging in de wijze waarop de lokale besturen werken en functioneren. Tijdens de aanloop naar de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen is zes jaar geleden een campagne in de nationale media gevoerd om de kiezers op het belang van die twee bestuursniveaus te wijzen.

Dit is toen onder meer gebeurd door middel van de lancering van de website www.vlaanderenkiest.be. Ik heb begrepen dat die website sinds de indiening van mijn vraag om uitleg is opgefrist en opnieuw gelanceerd. In 2012 heeft die volledige campagne volgens mijn gegevens 156.256,80 euro gekost. Ondanks het feit dat de website nu is gelanceerd, zou ik u nog een aantal vragen willen stellen.

Minister, is er meer dan de nu gelanceerde website om de sensibilisering op poten te zetten? Welke mediakanalen zullen eventueel, naast die website, nog worden aangeboord? Zijn de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) geconsulteerd over het opzetten van die campagne? Is de uitwerking van de sensibiliseringscampagne of de lancering van de website in overleg met hen gebeurd?

Minister Homans heeft het woord.

Mijnheer Dochy, naar goede gewoonte hoop ik u ook vandaag blij te kunnen maken. Er zijn wel degelijk meerdere kanalen om de informatiecampagne voor de komende gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen op te zetten. De VVSG en de VVP zijn actief geïnformeerd en hebben hieraan meegewerkt.

Mijn administratie heeft recent de verkiezingswebsite www.vlaanderenkiest.be gelanceerd. Die website is, al zeg ik het zelf en met dank aan de administratie, zeer betrouwbaar. Het is een informatiewebsite op maat van de kiezers, de kandidaten, de lokale besturen, de bureaus en de media. Langs deze weg kunnen ze informatie vinden over het verkiezingsproces, de digitale stem- en telprocedures, de regelgeving, de verkiezingskalender, de officiële formulieren en allerlei vormingsinitiatieven. Om de website www.vlaanderenkiest.be dichter bij de kiezer te brengen, onderzoeken we momenteel ook verschillende advertentiemogelijkheden. We gaan mee met onze tijd. We willen de website bij een ruim publiek onder de aandacht brengen.

De lancering van de verkiezingswebsite gaat hand in hand met de eerste editie van de nieuwsbrief die tweewekelijks updates geeft over de recente regelgeving, nieuwe formulieren, komende informatiesessies voor de hoofdbureaus en handleidingen. Iedereen kan zich langs deze weg inschrijven voor de nieuwsbrief.

Daarnaast heeft het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) recent een Twitterkanaal gelanceerd. Ook op dit vlak zijn we mee met onze tijd. Met dit Twitterkanaal richt het ABB zich zeer specifiek tot de lokale besturen, met zowel gemeentelijke als provinciale accounts, de kiezers en de media. De website www.vlaanderenkiest.be zal dit Twitterkanaal ondersteunen. Er zal volledige en accurate informatie te vinden zijn.

Op 4 september 2018 zal ik naar aanleiding van de lottrekking van de gemeenschappelijke lijstnummers een persmoment organiseren waarop de voorzitters van de in het Vlaams Parlement vertegenwoordigde politieke partijen en de media zullen worden uitgenodigd.

Daarnaast zullen in 2018 nog een aantal vormingsinitiatieven worden opgezet. Door middel van specifieke technische handleidingen en video’s op de website zullen we de lokale besturen en bureaus ondersteunen in de uitvoering van hun taken. We zullen op de website ook aanvullende handleidingen ter beschikking stellen van de kandidaten met betrekking tot, bijvoorbeeld, de digitale voordrachtakten en van de kiezers met betrekking tot het digitaal stemmen. Tot slot organiseert het ABB in juni 2018 infosessies voor de verschillende hoofdbureaus.

De heer Dochy heeft het woord.

Minister, ik heb niets dan lof voor de website. Ik heb er natuurlijk ondertussen zelf al eens naar gekeken. De vorige versie was trouwens ook zeer performant. Er staat zeer veel informatie op, vooral natuurlijk voor de potentiële kandidaten en lijsttrekkers, bijvoorbeeld over de procedures die moeten worden gevolgd. Dat is zeer interessant.

Aangezien er effectief een aantal wijzigingen zijn, zoals de inkanteling van het OCMW en dergelijke, heeft mijn vraag echter ook betrekking op het bredere publiek. Is er een mediacampagne die op het brede publiek is gericht? We weten dat de gewone burger niet zomaar naar de website www.vlaanderenkiest.be zal kijken om informatie te zoeken. Hij moet al vragende partij zijn om de informatie te krijgen.

Ik vind de betrokkenheid van de VVSG en de VVP een goede zaak. Aangezien ze het desbetreffende middenveld vertegenwoordigen, is dat belangrijk. De vraag is echter of ze vooraf bij het opstellen van de campagne zijn betrokken of dat ze worden geïnformeerd over wat effectief zal gebeuren. Indien het om de tweede optie gaat, zijn er dan eventueel nog mogelijkheden om de door u uitgewerkte en opgebouwde strategie desgevallend nog bij te sturen?

Minister Homans heeft het woord.

Mijnheer Dochy, ik geef antwoord op uw laatste vraag. De VVP en de VVSG zijn niet actief betrokken, maar worden wel altijd geïnformeerd. Er worden overlegmomenten georganiseerd.

Is de officiële website ook voor een breder publiek? Neen, maar we betrekken de media en op die manier lukt het dan wel.

De heer Dochy heeft het woord.

Minister, ik dank u voor het initiatief. Het is belangrijk dat het belang van de lokale besturen de mensen bereikt en dat ze weten hoe de wijzigingen die zijn aangebracht door de aanpassing van het decreet kunnen worden geïmplementeerd in het veld.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.