U bent hier

De voorzitter

De heer Danen heeft het woord.

Ik heb een aantal vragen rond de aanpak van de asbestproblematiek in Vlaanderen. Ik heb hierover al regelmatig vragen gesteld. Nu heb ik vragen over een aantal aspecten die nog niet vaak aan bod zijn gekomen, lijkt mij.

De problematiek en de thematiek zijn ons bekend. Sinds 1998 is het verboden om asbesthoudende materialen te produceren, te verhandelen of te hergebruiken. We weten dat de laatste jaren heel wat mensen door asbest veroorzaakte aandoeningen opliepen en dat dit de komende jaren wellicht nog het geval zal zijn.

Een van de speerpunten van de stichting Kom op tegen Kanker is dat men aan het werk is rond asbest dit jaar, en vooral op het vlak van de werking van het Asbestfonds. Er zijn trouwens al wat initiatieven rond genomen. Het is ook bekend dat België decennialang tot de grootste asbestverbruikers ter wereld behoorde. Helaas staat België ook erg hoog op de ranking van asbestdoden.

We weten ook dat er zich in Vlaanderen nog steeds 2,3 miljoen ton asbest bevindt, vooral in woningen en overheidsgebouwen. Nieuwe gevallen van blootstelling aan asbest zijn vooral accidentele gevallen die vaak gelinkt kunnen worden aan renovatiewerken van een gebouw. We weten ook dat niet alle toepassingen even gevaarlijk zijn, maar het komt er wel op aan eraf te blijven. Als je het begint te manipuleren, schuren, zagen en breken, kunnen zich wel problemen of blootstelling voordoen, iets wat best vermeden wordt.

Minister, u hebt aangekondigd dat Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig moet zijn. Dit betekent dus dat er nog meer dan twintig jaar mensen blootgesteld kunnen en zullen worden aan asbest en dat er nog lange tijd slachtoffers zullen vallen. Ik heb hierbij een aantal vragen. Deze dateren al van enkele weken geleden, maar ze zijn natuurlijk nog even actueel.

Minister, dit voorjaar zal het eengemaakte Vlaamse woningattest, de woningpas, worden gelanceerd. De asbestinventaris zal een verplicht onderdeel worden van deze woningpas. Wanneer wordt de woningpas ingevoerd? Wanneer moeten alle woningen over deze woningpas beschikken? Welke bedrijven zullen gemachtigd zijn om een asbestinventaris op te stellen in functie van die woningpas? Een aannemer die werken zal uitvoeren, moet een asbestinventaris opstellen en het aanwezige asbest volgens de regels van de kunst verwijderen alvorens andere werken uit te voeren. Op de werkzaamheden die de particulier zal uitvoeren, is er echter veel minder controle. We lopen het risico dat er blootstellingen zullen gebeuren van de persoon die de werken uitvoert en van zijn gezinsleden, iets wat we best kunnen vermijden. Op welke wijze zal worden gecontroleerd dat een particuliere doe-het-zelver niet op een onverantwoorde manier asbesthoudende materialen zal verwijderen?

Een particulier die een woning wenst te renoveren, zal een onverwachte meerkost hebben wanneer de woning asbest blijkt te bevatten. Een van de pijlers van het asbestafbouwbeleid bestaat uit de ambtshalve ondersteuning door de OVAM voor de meerkost van asbest. Vanaf wanneer wordt in deze ambtshalve ondersteuning voorzien? Hoeveel middelen werden hiervoor uitgetrokken?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Collega Danen, de woningpas wordt in mei gelanceerd. In eerste instantie worden een aantal reeds beschikbare data en attesten ontsloten, bijvoorbeeld rond energie, bodem, algemene gebouw- en omgevingsinformatie. De woningpas zal telkens worden aangevuld wanneer een ander aspect klaar is. Dus ook de asbestinventaris zal worden toegevoegd wanneer deze is afgerond.

De woningpas is opgevat als een digitaal informatie-instrument en moet dus niet worden opgevraagd, het is gewoon online beschikbaar. Het voorstel binnen de ontwerpregelgeving voorziet erin dat de opmaak van asbestinventarissen alleen door gecertificeerde asbestdeskundigen kan gebeuren, met een aangepaste regeling voor interne preventieadviseurs of interne milieucoördinatoren. De invoering van een asbestinventaris zal het onvrijwillig onzorgvuldig handelen door de particuliere doe-het-zelver vermijden.

Momenteel is dit een van de grootste problemen die zich voordoen. De particulier herkent de asbesttoepassingen niet en handelt dus zonder het te beseffen op een gevaarlijke manier. Het is de bedoeling om dat weg te halen.

De door de OVAM voorgestelde ondersteuningsmaatregelen en de hiervoor uit te trekken middelen zullen worden vastgelegd in het asbestafbouwplan. Voor 2018 stelde ik al 5,8 miljoen euro aan middelen ter beschikking aan de OVAM voor de subsidiëring van asbestafbouwprojecten georganiseerd door lokale besturen. Deze afbouwprojecten zijn een resultaat van de ervaring uit de proefprojecten of zijn een verderzetting als doorstart. De focus ligt op het subsidiëren van de meerkost gerelateerd aan het voorkomen van asbest. Het is niet omdat een asbestafbouwbeleid wordt gestart, dat er nu pas asbestgerelateerde kosten opduiken bij renovaties. Deze zijn nu reeds dikwijls inherent aan renovaties. Voor asbestdaken en -gevels zijn dit vooral de inzamel- en verwerkingskosten. Voor niet-hechtgebonden toepassingen zijn dit ook de ontmantelingskosten. Voor de maximale aanwendbaarheid en inzet van de toegekende middelen is de subsidiereglementering voor de lokale besturen reeds sinds 15 oktober 2017 gewijzigd. Een verdere verbreding is in voorbereiding. Er zijn al vijf subsidiedossiers van afvalintercommunales voor asbestafbouwprojecten in hun werkingsgebied in voorbereiding voor toewijzing.

De voorzitter

De heer Danen heeft het woord.

Minister, dank u voor uw antwoord. Ik begrijp dat er dingen aan het gebeuren zijn en opgestart zijn, maar het probleem is natuurlijk heel erg groot. De komende weken of maanden komt u met uw asbestafbouwbeleidplan. Kunt u daar een wat preciezere timing over geven?

Ik heb begrepen dat men zal starten met een woningpas ‘light’. Ik heb ook begrepen dat het geen fysieke pas, is maar een digitaal opvraagbaar instrument. Dat is me duidelijk, maar de vraag is op welke manier een dergelijke inventaris daarin zal worden opgenomen. Is er ook een timing voor? Ik begrijp dat niet onmiddellijk alle woningen over een dergelijke inventaris of een dergelijke woningpas zullen beschikken, maar ik had toch graag een indicatie van de timing en de manier waarop u dat wenst aan te pakken. Als we geen aanpak hebben, dan lopen we immers sowieso al een hele poos achter.

De voorzitter

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Minister, in de plenaire vergadering gaf u aan dat er te weinig bedrijven en aannemers zijn om aan asbestverwijdering te doen. Ik ben dat zelf eens gaan opzoeken op de website van de FOD. Er zijn effectief in heel België maar 41 bedrijven die daarin werkzaam zijn. In de provincie West-Vlaanderen bijvoorbeeld is er maar één. Ik wilde informeren wat u als minister daar al voor hebt gedaan. Hebt u daaromtrent bijvoorbeeld al eens contact opgenomen met uw federale collega? We praten al gedurende jaren over het asbestafbouwplan. Hebt u ook met die problematiek rekening gehouden in het komende asbestafbouwplan? Uiteraard kijken we daar enorm naar uit. U hebt daarnet opnieuw gesteld dat in mei de woningpas eraan zou komen. Wij hopen uiteraard dat we ook in die periode het asbestafbouwplan mogen verwachten, want we zijn daar toch al geruime tijd op aan het wachten.

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Collega's, normaal ontvangen wij eind maart van de OVAM het asbestafbouwplan. Daar moet uiteraard de inventaris in uitgewerkt zijn, waarna dit moet worden uitgerold.

Collega De Vroe, u verdraait een beetje mijn woorden uit de plenaire vergadering. Ik heb niet gezegd dat er te weinig aannemers zijn. Ik heb gezegd dat als we voor dit jaar miljarden euro's zouden uittrekken om alle asbest op een-twee-drie in Vlaanderen te verwijderen, de markt dan niet zou kunnen volgen en er onvoldoende aannemers zouden zijn om dat allemaal uit te voeren. Daar moet je vanuit het beleid ook rekening mee houden.

Ik kan er niet veel aan doen dat er niet veel aannemers zijn. Dat is iets dat in de markt zelf ontstaat. Het is wel zo dat wanneer het afbouwplan er is, er misschien wel wat initiatieven zullen ontstaan om daar verder aan mee te werken.

De voorzitter

De heer Danen heeft het woord.

Minister, dank u voor uw antwoord. Ik begrijp dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Ik kijk uit naar maart, wanneer het plan er effectief zal zijn.

Wat betreft aannemers die dergelijke werken kunnen uitvoeren, mevrouw De Vroe, had ik begrepen dat de eenvoudige handelingen, dus het wegnemen van daken in asbestleien of golfdaken die asbest bevatten, ook door gewone dakaannemers mogen worden uitgevoerd, tenminste als ze rekening houden met de betreffende wetgeving. Dat is uiteraard inherent aan alles wat hier wordt gezegd. Dat lijkt me dus wel iets dat doenbaar is.

Op het vlak van sensibilisering en vorming, ook voor mensen actief in dat soort sectoren, moeten er heel wat tandjes bij worden gestoken. Ik hoop dat het asbestafbouwplan voor een stuk zal aligneren op dergelijke initiatieven om mensen te motiveren en te sensibiliseren, ook aannemers die niet specifiek met asbest bezig zijn. We moeten vermijden dat mensen ongewild aan asbest worden blootgesteld.

Minister, het was allicht niet mijn laatste vraag over dit onderwerp, ik zal er wellicht nog stellen. Ik ben blij dat we dit vandaag op een meer zakelijke manier hebben kunnen doen dan tijdens de week voor het reces.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.