U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Peeters heeft het woord.

Lydia Peeters (Open Vld)

Voorzitter, ik stelde daarnet in de commissie Algemeen Beleid ook een vraag over de Bouwmeesterscan. Daar hoorde ik dat deze kansenkaart zelfs nog niet finaal zou zijn, er zou nog bijkomend aan worden gewerkt.

Met het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en de Codextrein hebben de Vlaamse Regering en uiteraard ook het Vlaams Parlement de eerste juridische stappen gezet naar de opmaak van een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), dat straks het Ruimtelijk Structuurplan van 1997 zal moeten vervangen. Minister, tijdens de commissievergadering van 30 januari 2018 zei u dat de beleidskaders hiervan in opmaak zijn en nog dit voorjaar zullen worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Dit werd overigens ook al gecommuniceerd in de diverse beleidsatria, onder andere die van maart 2017.

Inmiddels heeft de Vlaamse Regering op initiatief van minister-president Bourgeois ook een oproep gelanceerd bij de lokale besturen om een Bouwmeesterscan te laten uitvoeren. Bedoeling van deze scan is om via een snelle, multidisciplinaire doorlichting na te gaan in hoeverre het huidige ruimtegebruik en het gevoerde beleid van de gemeente al beantwoorden aan de doelstellingen van het witboek en van het straks finale BRV enerzijds en aan het meerjarenplan van de Vlaamse Bouwmeester anderzijds.

Ik heb daarover, zoals al gezegd, enkele vragen gesteld in de commissie Algemeen Beleid. Men heeft mij daar gerustgesteld: die Bouwmeesterscan heeft geen bindende juridische vragen, de parameters daaromtrent moeten nog worden opgemaakt door een vijftal onderzoeksteams. Ik heb gevraagd om ook andere departementen daarbij te betrekken want we vernamen dat de departementen Landbouw en Mobiliteit, maar ook het agentschap Wonen-Vlaanderen niet bij deze Bouwmeesterscan worden betrokken. Maar als men een multidisciplinaire studie gaat maken, moet men zeer breed gaan en moeten ook deze departementen en deskundigen daarbij worden betrokken.

Meermaals kwam ook al aan bod dat de ontwikkelkansen in Vlaanderen vanuit het Witboek BRV zouden kunnen worden beoordeeld op basis van voorzieningen en op basis van de knooppuntwaarde ‘openbaar vervoer’. Dit wordt vaak de ontwikkelingskansenkaart van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) genoemd. Vlaanderen zou volgens het departement Omgeving worden opgedeeld in A-, B-,C- en D-gebieden, waarbij het A-gebied het best scoort, en het D-gebied het slechtst.

Minister, welke gevolgen worden gegeven aan de resultaten van een eventuele Bouwmeesterscan en de daarin opgenomen agenda met prioriteiten?

In welke mate is het aangewezen om het door gemeentebesturen gevoerde beleid te laten toetsen aan het Witboek BRV, aan het BRV dat nog niet het hele democratische proces heeft doorlopen en dat straks moet worden goedgekeurd? Moet dit beleid ook worden getoetst aan het meerjarenplan van de Bouwmeester? Daarvoor geldt hetzelfde criterium: dat is niet door het Vlaams Parlement als dusdanig goedgekeurd.

De kansenkaart van VITO met de daarin bepaalde A-, B-, C- en  D-gebieden qua ontwikkelingskansen komt telkens terug naar voren, ofschoon deze opdeling tot stand kwam zonder voorwerp uit te maken van een democratisch tot stand gekomen beslissing, noch op Vlaams niveau noch op eender welk ander niveau. In welke mate acht u het aangewezen rechtsgevolgen te koppelen aan deze kansenkaart? Klopt het dat er nog een nieuwe kaart in opmaak is?

Is het uw intentie om die kaart te laten doorwerken in het omgevingsvergunningsbeleid, bijvoorbeeld als een mogelijke verduidelijking van de beoordelingsgrond ‘goede ruimtelijke ordening’, zoals vermeld in artikel 1.1.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

De Bouwmeesterscan is een initiatief van de Vlaamse Bouwmeester. Met ons regelgevend initiatief zijn wij daar niet bij betrokken vanuit het beleidsdomein Omgeving. Maar via het departement Omgeving zitten de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) wel in een stuurgroep. Dat is de enige betrokkenheid. De resultaten van een eventuele Bouwmeesterscan hebben uiteraard geen bindende gevolgen voor de projecten vanuit het beleidsdomein Omgeving.

Het Witboek BRV werd door de voltallige Vlaamse Regering op 30 november 2016 goedgekeurd. Op pagina 9 van het witboek staat: “Het Witboek BRV is een beleidsverklaring van de Vlaamse Regering die de strategische krachtlijnen schetst voor de ruimtelijke ontwikkeling voor de komende decennia.” Voor gemeenten die een screening willen doen van hun ruimtelijk beleid, is een afweging tegenover het Witboek BRV dus zeker en vast zinvol. Het laat de gemeentebesturen toe hun beleid af te zetten tegen de strategie die werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Het Team Vlaams Bouwmeester valt niet onder mijn bevoegdheid, maar onder die van minister-president Geert Bourgeois. Ik kan geen uitspraken doen over de precieze uitwerking van de Bouwmeesterscan. Ik denk dat u die vraag ook aan minister-president Bourgeois hebt gesteld. Hij heeft daarop geantwoord of zal daar in ieder geval op antwoorden.

De studie van de kansenkaart van VITO levert een generieke potentieelinschatting naar kansen voor bijkomende ontwikkelingen op locaties, zoals rendementsverhoging of uitbreiding, op basis van de knooppuntwaarde en het voorzieningenniveau.

De studie operationaliseerde op die manier een strategische doelstelling uit het witboek BRV en kan interessante inzichten opleveren voor diverse partners, waaronder de gemeentebesturen. Het is uiteraard zaak om lokaal maatwerk te bieden en bij concrete keuzes de inzichten in samenhang met de andere doelen en principes in het witboek te bekijken. Het witboek BRV en dus ook de andere principes kwamen democratisch tot stand op het Vlaamse niveau, na een brede consultatie.

Op geen enkele manier zijn er rechtsgevolgen gekoppeld aan de kansenkaart. Ik verwijs naar mijn antwoorden op verschillende vragen daarover van collega’s. Daarin liet ik weten dat de studie, ondanks de onderzoeksmatige waarde, geen beleidsmatige waarde en zeker geen juridische waarde heeft.

Bovendien maakt de studie abstractie van de plaatselijke toestand en het eigenlijke gebruik van het ruimtebeslag. Gemeentebesturen die de kansenkaart willen gebruiken als reflectiebasis, kunnen dat uiteraard, maar er moet ook worden getoetst op het terrein. Er moet ook worden nagegaan hoe een rendementsverhoging of andere winsten kunnen worden geboekt, rekening houdend met de veerkracht van het gebied.

Enkel en alleen het studiemateriaal van VITO is niet geschikt om door te werken in het omgevingsvergunningenbeleid. De studie is daar niet voor bedoeld. De twee principes die de VITO-studie operationaliseert, zullen ook niet de enige zijn die aan de basis kunnen liggen voor een beoordelingsgrond voor de goede ruimtelijke ordening. Het witboek BRV formuleerde een hele reeks ontwikkelingsprincipes voor een goede ruimtelijke ontwikkeling. De motivatie van ruimtelijke keuzes dient te gebeuren door de set principes als geheel evenwichtig en in onderling verband toe te passen.

Dit vereist kwalitatief maatwerk en een transparante motivatie over hoe men de principes zal hanteren. Binnen het lopende operationaliseringstraject van het BRV maken we werk van een verdere verduidelijking van het beoordelingskader. Ik wil in de BRV-beleidskaders ook een actie opnemen om te onderzoeken op welke manier dit een verdere regelgevende verankering zou kunnen krijgen. Aangezien deze operationalisering nog lopende is, kan ik hier nog niet verder op vooruitlopen.

De voorzitter

Mevrouw Peeters heeft het woord.

Lydia Peeters (Open Vld)

Minister, u hebt me alleszins gerustgesteld met de duidelijke mededeling dat de kansenkaart van VITO principes kan inhouden, maar geen beleidsmatige en juridische waarde heeft. Dat is heel belangrijk.

Ik wil nog even terugkomen op de Bouwmeester Scan. De timing daarvan is tamelijk ongelukkig. De bouwmeester valt inderdaad onder de bevoegdheid van de minister-president, maar dit doorkruist toch heel het gebied van de ruimtelijke ordening, en dat is uw bevoegdheid. Daarom is het goed om er even bij stil te staan.

Mijn bekommernis is vooral hoe de Bouwmeester Scan, die straks een agenda met beleidsprioriteiten zal vastleggen, zich verhoudt tot andere plannen die er vandaag al zijn. Ik denk aan bestaande structuurplannen, ik denk aan ruimtelijke uitvoeringsplannen enzovoort, die allemaal een heel parcours hebben doorlopen, die een MOBER- en een MER-procedure alsook een inspraakprocedure hebben doorlopen. Tegelijk zijn heel wat lokale besturen en provinciebesturen bezig met de opmaak van hun beleidsplannen. Nu komt daar zo'n Bouwmeester Scan tussendoor, waarvan we op dit ogenblik nog altijd niet weten wat de gebruikte parameters zijn.

De studie zal er over drie tot vijf maanden zijn. Dat is een zeer ongelukkige timing omdat we dan net in verkiezingsmodus zijn. Doordat een zestigtal lokale besturen zich kandidaat hebben gesteld voor die Bouwmeester Scan, wordt het duidelijk dat lokale besturen zich zorgen maken. Ik heb dat ook ervaren op de atria. Er is het witboek BRV, en dat vraagt nog altijd een concrete uitwerking door de beleidskaders die er moeten komen, door straks finaal een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen ter vervanging van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen te laten goedkeuren. Door de onzekerheid en vaagheid die vandaag troef zijn, hebben heel wat lokale besturen zich vandaag kandidaat gesteld voor de Bouwmeester Scan, ofschoon ik zelf vragen heb bij die Bouwmeester Scan, temeer omdat de bouwmeester zich vaak op een eenzijdige manier heeft geuit. Zo is hij gekant tegen verkavelingen en tegen viergevelwoningen.

Minister, ik dank u alleszins voor uw antwoord en ik ben tevreden te horen dat de VITO-kansenkaart op dit ogenblik geen juridische basis heeft, ofschoon die heel vaak wordt gebruikt, zeker de A-, B-, C- en D-categorieën. Klopt het dat er nog een verdere studie volgt op de VITO-kansenkaart? Dit werd gecommuniceerd, maar het is mij niet geheel duidelijk.

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Collega, bij mijn weten wordt er geen nieuwe VITO-studie gemaakt. De kansenkaart brengt potentiële ideale locaties voor investeringen in kaart. Ik heb altijd gezegd dat er meer is dan alleen dat, dat het niet de bedoeling kan zijn dat alleen de A-locaties in de toekomst nog verder kunnen worden ontwikkeld.

Ik deel uw bezorgdheid. Het is goed dat er een initiatief is om gemeentebesturen op weg te helpen, maar we moeten goed weten wat we daarmee gaan doen. Het is goed om een scan te doen, maar als je die informatie hebt, is het ook fijn om daarmee aan de slag te gaan. Dit is ook een uitgestoken hand naar de lokale besturen die erop ingaan. Dat ze op voorhand voor zichzelf eens uitmaken wat ze met die scan gaan doen. Is het iets vrijblijvend, gaan we ermee aan de slag? Dat zal verder moeten worden uitgeklaard.

De voorzitter

Mevrouw Peeters heeft het woord.

Lydia Peeters (Open Vld)

Minister, ik denk dat we volledig op dezelfde golflengte zitten als het de bedoeling van die scan is om straks proactief aan de slag te gaan. Dat kan een heel nobele doelstelling zijn, maar zolang de juridische basis er niet is – vandaag is de juridische basis nog altijd het RSV van 1997 en de plannen die daaruit zijn voortgevloeid – is het moeilijk om nu een scan te laten maken met daaraan gekoppeld een agenda met beleidsprioriteiten die straks juridisch niet kunnen. Men kan immers tegen eigenaars nog altijd niet zeggen dat ze die bouwgrond, gelegen in bouwzone, moeten laten liggen om elders te gaan verdichten zolang er geen juridische basis is. Wat dat betreft zitten we op dezelfde golflengte. Ik dank u voor uw antwoord.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.