U bent hier

De heer Ronse heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega's, de Omgevingsraad hangt vast aan de omgevingsvergunning. Oorspronkelijk was die gepland op 1 januari 2018, aansluitend op de start van het Departement Omgeving, en bij beëindiging van de vierjarige termijn van de zittende raadsleden in de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad). De nodige decreetswijzigingen zijn door u, dacht ik, nog niet aan de regering voorgelegd.

Minister, zal de op te richten adviesraad eerder focussen op de lange termijn, bijvoorbeeld  de Europese agenda, of op de besluitvorming van de Vlaamse Regering of op beide?

Zal dit impact hebben op andere raden zoals de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV), die voornamelijk focust op open ruimte en landbouw, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), die vooral focust op energie, en de Woonraad, die eerder focust op ruimtelijke ordening?

Misschien hebt u ook al nagedacht over de samenstelling van die Omgevingsraad. Hoe zal de verhouding ‘middenveld’ en ‘experten’ eruitzien? Zullen uitsluitend experten zetelen? Op welke manier verhouden de vertegenwoordigers/experten van diverse domeinen – natuur, ruimtelijke ordening, wonen – zich in de nieuwe samenstelling? Hoe zult u ervoor zorgen dat vertegenwoordigers en experten van domeinen zoals jeugd, cultuur of toerisme ook een stem krijgen in de Omgevingsraad? Krijgen lokale besturen een stem in de Omgevingsraad via de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)? Hoe kijkt u naar de rol van nieuwe organisaties rond Cleantech of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de nieuwe Omgevingsraad? Welke timing stelt u voorop?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Collega's, door het Bestuursdecreet worden wijzigingen doorgevoerd. De krachtlijnen van het SAR-decreet (strategische adviesraad) blijven overeind, onder andere ‘de brede opdracht van de strategische adviesraden’. Een strategische adviesraad hoort de maatschappelijke ontwikkelingen te volgen en te interpreteren, en hoort uit eigen beweging of op verzoek advies uit te brengen over beleidsvoornemens, beleidsplannen en in voorbereiding zijnde regelgeving op mondiaal en Europees niveau. Om maatschappelijke ontwikkelingen te kunnen opvolgen en interpreteren, is inzicht in de langetermijntrends met betrekking tot omgevingsaangelegenheden nodig. Dit inzicht is niet alleen nuttig bij de advisering van kortetermijninitiatieven, maar ook bijvoorbeeld bij de advisering van de Vlaamse Klimaatvisie 2050, het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het Klimaat- en Energieplan.

Het lijkt me ook evident, aangezien het omgevingsbeleid sterk vorm krijgt vanuit de Europese agenda, dat de toekomstige Omgevingsraad ook de Europese agenda proactief opvolgt.

De samenwerking tussen de Minaraad, de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed (SARO), de SERV en de SALV is uitstekend. Het is belangrijk om deze samenwerking en complementariteit in de Omgevingsraad te bestendigen.

De Omgevingsraad zal zich inlaten met het omgevingsbeleid. De complementaire opdrachten zijn duidelijk. De Woonraad adviseert over het woonbeleid, de huisvesting. De SERV heeft, naast zijn algemene opdrachten, ook als specifieke opdracht te adviseren over de sociaal-economische dimensie van het energiebeleid. De samenwerkingsrelatie met de SALV, die zich buigt over het landbouwbeleid, is van een andere aard, omdat deze materie niet is omschreven als omgevingsthema. Naast deze strategische adviesraden is er ook de Raad voor het Dierenwelzijn, die eveneens aan het omgevingsdomein is verbonden.

Ik kan niet vooruitlopen op en geen voorafname doen van hoe de Omgevingsraad zal werken en van wat de samenstelling zal zijn en van wat er in het voorontwerp van decreet zal staan. We zijn nog volop in bespreking. Wel is het mijn bedoeling om nog in het voorjaar een dergelijk voorontwerp voor principiële goedkeuring op de Vlaamse Regering te agenderen. Ik zal u dus nog even op uw honger moeten laten zitten, maar ik hoop snel om met de resultaten van die bespreking en van het politiek overleg hier van gedachten te kunnen wisselen.

De heer Ronse heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik denk dat het goed is dat het ontwerp in de maak is en dat er nog in het voorjaar zal worden geland. Het is belangrijk dat er een goede raad is en dat het omgevingsdenken op dat niveau wordt meegenomen.

Ik heb wel begrepen dat de bestaande raden, zoals de SERV, hun rol op die terreinen zullen blijven spelen. Op zich is dat niet slecht, denk ik, maar het is wel belangrijk dat het omgevingsdenken en de Omgevingsraad op een transversale manier worden uitgewerkt. Het is beter dat het parlementair debat volgt op het moment dat u zult landen.    

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.