U bent hier

Commissievergadering

donderdag 8 februari 2018, 10.00u

Voorzitter
van Ann Brusseel aan minister Hilde Crevits
983 (2017-2018)
De voorzitter

Mevrouw Brusseel heeft het woord.

Ann Brusseel (Open Vld)

Collega’s, op 1 juli 2017 was het dossier al in een vergevorderd stadium. Neen, niet vergevorderd. Het was al heel lang een bekommernis – ik zal het zo zeggen. Op 1 juli 2017 dus trad eindelijk de nv Koninklijk Conservatorium van Brussel in werking. Enfin, ‘werking’: dat is een relatief begrip. Deze nv werd opgericht in samenspraak met de Regie der Gebouwen, School Invest en de Federatie Wallonië-Brussel. De feitelijke renovatie van de site aan de Regentschapsstraat zal gebeuren binnen het kader van deze nv, die aansluitend ook zal instaan voor de exploitatie van de gebouwen.

We hebben het hier al vaker gehad over de schrijnende toestand waarin het conservatorium zich vandaag bevindt en over de noodzaak van een hoogdringende totaalrenovatie. Door de complexiteit van het dossier en de aanwezigheid van meerdere betrokken partijen lijken er echter maar weinig concrete vorderingen te worden geboekt. En als ik het zo zeg, ben ik eigenlijk vriendelijk, collega’s. Alle tot dusver gedane prognoses over de startdatum van de feitelijke werkzaamheden werden niet gehaald. Rekening houdend met de termijnen, nodig voor de opstelling van het lastenboek, het masterplan, de openbare aanbesteding, de aanvraag van vergunningen – ook altijd plezant in Brussel – en het contracteren van aannemers, komt eerder 2023 in zicht als het jaar waarop de werkzaamheden eindelijk zullen aanvatten. 2023: het lijkt een sciencefictionfilm, maar neen, het is gewoon het Koninklijk Conservatorium dat staat in te storten.

Tijdens de werken zal de Erasmushogeschool gedeeltelijk of mogelijk in het geheel niet langer gebruik kunnen maken van de leslokalen. Bij het zoeken naar een voorlopige vestigingsplaats moet er bovendien rekening worden gehouden met de aanwezigheid van een concertzaal. Ook deze, collega’s, wordt frequent gebruikt. Om hierover te kunnen beschikken, dient de Erasmushogeschool tot drie jaar vóór aanvang van de werken de nodige afspraken met andere partners te sluiten. U kunt zich voorstellen dat men zomaar niet BOZAR binnenwandelt om te vragen of er volgende maand een concert kan worden georganiseerd.

Minister, er zijn dus een aantal problemen. Vandaar mijn vragen.

Hebben de federale en Brusselse betrokken instanties, respectievelijk de Regie der Gebouwen en Beliris, recent nog naar u gecommuniceerd over de timing van de renovatie?

Op welke manier zult u ondersteuning kunnen bieden aan de Erasmushogeschool in de zoektocht naar een voorlopige vestigingsplaats? Wordt er overleg gepleegd met Vlaams minister Sven Gatz?

De huur van de voorlopige infrastructuur, inclusief concertzaal, zal een behoorlijke financiële inspanning van de Erasmushogeschool vergen. In welke mate zal hieraan worden tegemoetgekomen?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Mevrouw Brusseel, dank u voor deze opvolgingsvraag. Het is niet de eerste keer dat we hierover discussiëren. Ik kan u zeggen dat ik uw frustratie honderd procent begrijp. Meer nog: ik deel ze en dat weet u.

Op de raad van bestuur van de nv Conservatorium is de problematiek van de timing van de renovatie aan bod gekomen in november 2017.

Beliris staat in voor de eerste fase van de studie. Die studie gebeurt onder de verantwoordelijkheid en op kosten van de Federale Regering. De Vlaamse Regering zit hier niet tussen. Beliris heeft een timing naar voren geschoven die leidt tot een start van de renovatiewerkzaamheden in 2023, zoals u hebt gezegd.

Daarna was er een werkvergadering op het kabinet van federaal minister Jan Jambon met de verantwoordelijke raadgever, de dossierverantwoordelijke van de Franse Gemeenschap en die van mijn kabinet. Beide gemeenschappen hebben expliciet gevraagd waarom het in godsnaam zolang moet duren om een studietraject te doorlopen. Wij hebben herinnerd aan de bepalingen in de aandeelhoudersovereenkomst die voorziet dat de Regie der Gebouwen tot de renovatie verantwoordelijk blijft voor de instandhouding van de site. De Regie der Gebouwen zal deze verantwoordelijkheid opnemen.

Vanuit de Vlaamse Regering heb ik op 14 december 2017 een brief geschreven aan vicepremier Didier Reynders, die verantwoordelijk is voor Beliris. Ik maak daarin mijn beklag over de zeer lange doorloopperiode. Dit kan niet.

Tot mijn vreugde heeft minister Reynders mij op 10 januari 2018 een antwoord gestuurd waarbij hij – val niet van uw stoel – alle steun toezegde voor een zo snel mogelijke realisatie, maar tegelijk wijst op een aantal aandachtspunten en voorzorgen, zoals de Brusselse regelgeving inzake beschermde monumenten en de vertraging die opgelopen is door rechterlijke procedures naar aanleiding van de toewijzingsprocedure van de studie. De opening van de offertes voor het masterplan wordt nu tegen 21 maart 2018 gepland.

Het lijkt mij nuttig de generieke regels die gelden bij de financiering van het hoger onderwijs via enveloppefinanciering in herinnering te brengen. Voor het praktisch voorzien in voorlopige huisvesting moet de Erasmushogeschool zorgen. De hogeschool moet binnen haar werkingsmiddelen proberen tot een oplossing te komen. Wij willen natuurlijk samen met minister Gatz kijken hoe dat kan.

De gewone investeringstoelage van de Erasmushogeschool, die in 2018 iets meer dan een miljoen euro bedraagt, kan volgens de geldende decretale regels niet worden aangewend voor de verhuizing en tijdelijke huisvesting want de Codex Hoger Onderwijs bepaalt dat dergelijke investeringsmiddelen uitsluitend mogen bijdragen tot de dekking van de uitgaven voor de aankoop van gebouwen, voor de gehele of gedeeltelijke nieuwbouw of verbouwing, voor de voorafgaande afbraakwerken, voor de omgevingswerken, voor de eerste uitrusting en dergelijke zaken.

Om voor de financiering van de investeringen in aanmerking te komen, moet de hogeschool bovendien eigenaar zijn van het onroerend goed, ofwel een zakelijk recht bezitten op het onroerend goed voor ten minste dertig jaar. Als het gaat om tijdelijke huisvesting, kunnen wij die investeringstoelage op basis van de huidige regels niet aanwenden. Maar zoals ik al zei, is dit een heel precaire situatie, ook voor de Erasmushogeschool. Ik kan samen met minister Gatz eens kijken of we daar wat soelaas kunnen bieden. Want zodra de renovatie uitgevoerd is, zal de vraag rijzen onder welke voorwaarden de conservatoria de gerenoveerde infrastructuur kunnen gebruiken. Dat moeten we ook nog oplossen. Maar de eerste grote berg waar we voor staan, collega Brusseel, – daarover zult u het met me eens zijn­ is zorgen dat de renovatie eindelijk kan gebeuren.

De voorzitter

Mevrouw Brusseel heeft het woord.

Ann Brusseel (Open Vld)

Minister, dank u voor uw antwoord. Ik denk dat ik in het verleden ook al heb gezegd dat wij hier de vragen kunnen stellen, u de stand van zaken kunt geven die u gekregen hebt via uw medewerkers op werkvergaderingen, maar dat het de Federale Regering is die nu verantwoordelijk is voor dat gebouw en voor het kunnen starten met de renovatie. Voor een aanzienlijk deel van de procedure is men federaal verantwoordelijk.

Ik vind het zeer charmant dat minister Reynders durft te schrijven dat het project al zijn steun heeft, maar dan te wijzen op aandachtspunten die bij de Brusselse Regering liggen… Mocht ik niet zo positief staan tegenover de mensheid en als humaniste niet zo een warm gevoel hebben over de mensheid, dan zou ik durven vermoeden dat minister Reynders er graag wat langer over doet om ondertussen, ‘en passant’, de Brusselse Regering met de vingers te kunnen wijzen, want daar zit hij zelf niet in. Misschien, misschien is dat iets dat hem stoort. Het zou kunnen, hé. Uiteraard ben ik niet zo cynisch en denk ik dat het gewoon een probleem is van overwerkt zijn, misschien? Een te klein kabinet? Beliris? Een te ingewikkelde regelgeving? Het allemaal niet zo goed meer begrijpen of niet helder zien? Niet genoeg in Brussel zijn om te zien dat dat monument op instorten staat? Dat zou ook kunnen. Is hij niet uit Luik afkomstig? Zou het dat zijn? Ik weet het niet, ik weet het niet.

Ik durf dus ook geen conclusies trekken, minister, net als u. Maar dergelijke brieven zijn toch wel voor mensen van goede wil zoals u en ik in dit dossier, redelijk pijnlijk om te moeten lezen. U krijgt hierover al vragen van mij sinds u minister van Onderwijs bent, ik stel hier al vragen over sinds ik parlementslid ben en dat is nu toch al een kleine negen jaar. Had men mij in 2010 gezegd dat het 2023 zou zijn, ik zou eens gelachen hebben. Ik zou eens gezegd hebben: ‘Gasten, allez kom, en nu ernstig.’

Maar als er een probleem is met de regelgeving over de bescherming van monumenten, dan zullen wij inderdaad met vereende krachten onze vrienden in de Brusselse Regering aanspreken. Ik stel voor om met vereende krachten ook onze vrienden in de Federale Regering aan te spreken. Wij kunnen dat met meerdere mensen doen. Ik zou alle collega's die goede vrienden hebben in die Federale Regering – en dat geldt ook voor mezelf – met aandrang willen verzoeken om dat eens ernstig te bekijken, want dit kan echt niet zijn. Ik weet het, de Federale Regering heeft niet alleen de bevoegdheid om voor België een en ander te doen, de rest van de wereld is ook zeer belangrijk, en zeker voor minister Reynders, maar het conservatorium ligt om de hoek van het kabinet van Buitenlandse Zaken. Als je om de hoek van je eigen huis niet ziet dat de boel op instorten staat, dan weet ik niet wat je aan de rest van de wereld te vertellen hebt.

De voorzitter

De heer Daniëls heeft het woord.

Dit is een lang aanslepend probleem. Ik denk dat het dossier van het Koninklijk Conservatorium voor sommige mensen al langer meegaat dan sommige mensen in de politiek actief zijn, wat het wat en het hoe enzovoort betreft. Het ware probleem is natuurlijk dat we er niet uit geraken omdat er zoveel instanties op zitten en ze er niet uit geraken wie het nu eigenlijk moet betalen. Ooit, onder ESR8, was de raming 60 miljoen euro. Minister, ik weet niet of u enig idee heeft wat die raming op dit moment is, want hoe langer men wacht, hoe groter het probleem, en de bouwkosten stijgen natuurlijk ook. Ik vermoed dus dat langer wachten wil zeggen dat er meer kosten zijn. Het werkelijke probleem van deze instelling is echter natuurlijk dat er zoveel mensen bevoegd zijn, dat er zoveel mensen brieven kunnen schrijven en dat op het einde van de rit niemand ervoor verantwoordelijk is. Dan zegt mijn partij: wijs dan duidelijk toe wie het moet doen. Dat zou allicht beter zijn, om het woord ‘staatshervorming’ niet uit te spreken.

Paul Cordy (N-VA)

Ik wil me eigenlijk gewoon vooral aansluiten bij de appreciatie van bepaalde personen, die mevrouw Brusseel misschien beter kent dan ik. Daar ga ik me niet over uitlaten, maar ik kan me er iets bij voorstellen. Het is inderdaad zeer jammer voor een instelling als het conservatorium, toch een zeer belangrijke onderwijsinstelling, dat je dan op zulke problemen moet botsen qua huisvesting. We weten natuurlijk ook dat bij een gebouw dat jaren niet wordt gerenoveerd, die kosten niet alleen stijgen door het feit dat de bouwkosten stijgen, maar ook omdat dat verval natuurlijk doorgaat. Het is vooral zeer pijnlijk dat men niet de verantwoordelijkheid kan nemen daar waar men ze allang had moeten nemen. Dat is misschien symptomatisch voor een aantal instellingen of een aantal deelstaten in dit land.

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Mevrouw Brussel, u was goed. U hebt uw tijd mogen overschrijden van de voorzitter omdat u zo goed was. Hij was helemaal gefascineerd door u, wat ik zelden meemaak bij onze voorzitter. (Gelach. Opmerkingen)

Nog een kleine aanvulling op betogen. Mijnheer Daniëls, dit is geen kwestie van de vraag wie verantwoordelijk is. De verantwoordelijkheid in dezen ligt bij de Federale Regering. Ik wil daar wel duidelijk over zijn. Ik ga me geen verantwoordelijkheid laten aanpraten. Ik heb gebouwen genoeg waar ik zelf verantwoordelijk voor ben. De Vlaamse Regering neemt haar verantwoordelijkheid als het over de bouw gaat, maar dit is iets dat de Federale Regering moet doen. Dat is duidelijk. Er is al van alles geweest. Ze hebben al gezegd dat er discussie over is of men huizen moet afbreken, enfin, ik heb hier nog van alles, maar we zijn daardoor. Als het over de prijzen gaat die u vraagt: de opening van de offertes is gepland voor 21 maart 2018. Ik heb die timing niet gemaakt. Dat is ook totaal niet mijn verantwoordelijkheid en ik ga ze me niet laten aanpraten. Dit moeten zij oplossen. Ik zie vandaag ook in mijn eigen stad gebouwen leegstaan waarvoor de federale overheid ook verantwoordelijk is. Ieder op zijn niveau zijn verantwoordelijkheden. Dit is echter een levende schande, en we zijn het daar allemaal over eens. We willen dat eraan wordt gewerkt. Ik heb ook veel noden, maar dat moet men dan ook daar oplossen. Men heeft het over te veel verantwoordelijken en trekt dan de paraplu open, maar het is duidelijk: u weet wie verantwoordelijk is voor Beliris. Die verantwoordelijke moet dan zijn verantwoordelijkheid nemen.

Men is soms kwaad op mij omdat ik te snel of te traag ga, maar ik neem wel mijn verantwoordelijkheid, ook als het shitdossiers zijn. We proberen vooruit te geraken, maar dit gebeurt hier niet op de goede manier en niet met het juiste tempo. Ik vind dat heel erg, want het conservatorium is een monument in Brussel. Dat is voor ons van belang en dat moeten we koesteren in de toekomst. Dat wou ik ook nog eventjes kwijt.

De voorzitter

Mevrouw Brusseel heeft het woord.

Ann Brusseel (Open Vld)

Minister, dank voor uw engagement. Het is inderdaad de verantwoordelijkheid van de Federale Regering. Het is de Regie der Gebouwen en het is Beliris, en men moet vooruit willen. Dat is niet om de ene of de andere een plezier te doen. Dat is louter een kwestie van verantwoordelijkheid. Ik zeg dit echt niet om sensationele krantenkoppen te willen maken, maar daar kan eigenlijk op elk moment een steen op iemand zijn hoofd vallen. Dat kan, en wie is dan verantwoordelijk? Ondertussen zitten ze daar immers wel nog in. Dan kan de Federale Regering misschien ook de paraplu openen en misschien gaan beweren dat diegene die het onderwijs inricht op die plaats, verantwoordelijk is. Daar wil ik dan ook nog eens de consequenties van zien, van een dergelijk dispuut. Dat zou ons eigenlijk zeer zuur kunnen opbreken, maar vooral degenen die daar momenteel niet goed zijn gehuisvest, zijn de klos. Dat is hoe het er vandaag aan toegaat. De concertzaal in dat gebouw is prachtig, heeft een fantastische akoestiek. We zouden een beetje trotser mogen zijn op wat we hebben in ons land, en daarvoor zorgen.

Minister, om af te ronden, dank dat u samen met minister Gatz wilt zoeken naar eventuele steun in het geval dat men moet huren in Brussel, want de prijzen zijn hier aanzienlijk.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.