U bent hier

Mevrouw Turan heeft het woord.

Güler Turan (sp·a)

Voorzitter, de versterking van ondernemerscompetenties is een van onze belangrijkste doelstellingen. Dit pas in de levensloopbaanbenadering voor ondernemers. De ondernemers vormen de basis van ons economisch weefsel. Het is van het allergrootste belang dat zij goed opgeleid, al dan niet ten gevolge van hun onderwijscarrière, en vooral goed voorbereid aan de start verschijnen. Indien nodig, moeten ze hun competenties tijdens hun loopbaan blijven onderhouden en ontwikkelen.

Minister, om die reden hebt u in uw beleidsnota 2014-2019 gesteld dat het nieuwe Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en SYNTRA Vlaanderen als centrale spelers een tandem zouden vormen om de meer geïntegreerde aanpak van de bevordering van het ondernemerschap en de verdere uitbouw van de ondernemersvorming een gezicht te geven. In uw beleidsnota hebt u de ambitie om de ondernemersvorming toekomstgerichter uit te bouwen en hierbij rekening te houden met de opleidingsbehoeften van de bedrijven en de sectoren en met een permanente opvolging van trends, ontwikkelingen en groeipolen in het bedrijfsleven. Dit betekent dat u accuraat wilt blijven opvolgen wat we in het bedrijfsleven nodig hebben en hoe de Vlaamse overheid hierop kan inspelen.

In dit verband heeft SYNTRA Vlaanderen de opdracht gekregen om werk te maken van nieuwe, flexibele ondernemingstrajecten in een crosssectorale werking, om een sturend beleid uit te werken dat de toekomstgerichte vorming waarborgt en om, in samenspraak met de sociale partners, te onderzoeken hoe SYNTRA Vlaanderen, de sectoren en de bedrijven hiervoor samenwerken.

Minister, tot slot wilt u met uw beleid ook investeren in innovatieve processen en methodieken in de opleidingstrajecten voor ondernemers. We kunnen niet blijven op een oude manier lesgeven of opleidingen verstrekken. Er zijn innovatieve processen en methodieken en er zijn nieuwe behoeften. Dit vergt natuurlijk een doorgedreven samenwerking tussen SYNTRA Vlaanderen en het VLAIO en alle andere partners.

Minister, wat is de stand van zaken met betrekking tot deze nauwe samenwerking als tandem tussen SYNTRA Vlaanderen en het VLAIO om de ondernemersvorming toekomstgerichter uit te bouwen? Hoe beoordeelt u deze doorgedreven samenwerking op dit ogenblik? Welke projecten en initiatieven om de ondernemerschapstrajecten een nieuw elan te geven, zijn tot nu toe uit deze samenwerking voortgevloeid? Welke investeringen in innovatieve processen en methodieken in de opleidingstrajecten voor ondernemers zijn er al geweest? Ik wil gewoon eens vernemen welke nieuwe zaken erbij zijn gekomen. Welke innovatie is door middel van vorming en opleiding naar de bedrijven gebracht? Hoe evalueert u de opdracht van SYNTRA Vlaanderen om binnen een crosssectorale werking nieuwe, flexibele ondernemerstrajecten uit te werken? Welke positieve resultaten kunt u in dit verband voorleggen?

Minister Muyters heeft het woord.

Voorzitter, de samenwerking tussen SYNTRA Vlaanderen en het VLAIO richt zich op het toekomstgericht en innovatiever ondernemen. Deze samenwerking wordt gekenmerkt door gezamenlijke overlegmomenten over en betrokkenheid bij elkaars werkzaamheden op regelmatige tijdstippen. Ik geef een paar voorbeelden.

Het VLAIO is betrokken geweest bij de jurering van de uitbestedingen door SYNTRA Vlaanderen. SYNTRA Vlaanderen heeft actief deelgenomen aan de door het VLAIO gecoördineerde visieoefening over alternatieve dienstverlening en bedrijfsbeheer naar aanleiding van de afschaffing van de Vestigingswet. Samen met de onderwijsadministratie ondersteunen beide agentschappen het Actieplan Ondernemend Onderwijs. SYNTRA Vlaanderen lanceert momenteel een aantal projecten die de ondernemersvorming van de toekomst vorm moeten geven. Deze projecten zijn gestart naar aanleiding van de afschaffing van de Vestigingswet en het attest bedrijfsbeheer. Dit is conform de visieoefening die het VLAIO over dit onderwerp heeft georganiseerd.

Een eerste project is het transnationaal project ‘Ondernemersvorming in de 21ste eeuw’ van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Samen met het VLAIO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) en Voka zal SYNTRA Vlaanderen het beleid, de partnerschappen de vormgeving van de ondernemersvorming in Vlaanderen en in het buitenland onderzoeken. Daarnaast zijn tevens de projectoproep ‘Alternatieve dienstverlening bedrijfsbeheer voor het SYNTRA-netwerk’ en de openbare aanbesteding ‘Versterken van ondernemerscompetenties’ gelanceerd. De vzw’s van SYNTRA Vlaanderen en vier opdrachthouders uit de private markt zullen in de praktijk experimenteren met de ondernemersvorming van de toekomst. Het VLAIO zal deze projecten mee opvolgen vanuit een lerend netwerk dat vanuit SYNTRA Vlaanderen wordt opgezet. Hierbij zullen good practices worden gedeeld. Het is duidelijk dat heel wat projecten zijn gestart.

SYNTRA Vlaanderen heeft voorzien in subsidies voor de innovatieve processen en methodieken in de ondernemerschapstrajecten. Voor het cursusjaar 2016-2017 gaat het om 400.000 euro. Voor het cursusjaar 2017-2018 gaat het om 1.950.000 euro. Voor het cursusjaar 2018-2019 is voorzien in 3.600.000 euro. Deze subsidies volgen uit de aanpak van het sturend beleid die in het cursusjaar 2016-2017 van start is gegaan.

Daarnaast financiert SYNTRA Vlaanderen de toegewezen trajecten waarin innovatieve processen en methodieken worden aangebracht om tegemoet te komen aan de evoluerende marktcontext van de ondernemers. De bedragen zijn 719.469 euro in de begroting van 2015, 1.221.375 euro in de begroting van 2016 en 1.555.574 euro in de begroting van 2017. Voor 2018 heeft het agentschap voor de toegewezen trajecten 1,7 miljoen euro in de begroting ingeschreven. Het is duidelijk dat heel wat middelen aan die innovatieve processen worden besteed. Dat gebeurt zowel in SYNTRA Vlaanderen als in de projecten die door anderen worden uitgevoerd.

Het agentschap stimuleert innovatie in langlopende trajecten, tenders en uitbestedingen. Dat is daarnet al naar voren gekomen. Voor de langlopende trajecten gebeurt dit door middel van het sturend beleid. Dat zijn de bouwstenen innovatie. Een traject is innovatief als het voldoet aan een aantal criteria, namelijk doelgerichtheid, marktgerichtheid en beleidsgerichtheid. De beleidsgerichtheid is verder gesegmenteerd in crosssectorale aanpak, nieuwe marktsectoren en digitalisering. De innovatie moet steeds worden onderschreven door minstens drie relevante partners. Dat kunnen kenniscentra, sectororganisaties, onderzoeksinstellingen of bedrijven zijn.

Sinds 2016 zijn 23 trajecten als innovatief erkend. Sinds september 2016 zijn 776 innovatieve trajecten gestart. Aangezien deze trajecten langlopend zijn, zijn er nog maar weinig beschikbare cijfers over de uiteindelijke uitstroom.

Binnen het sturend beleid en de bouwsteen flexibiliteit zijn sinds 2016 31 trajecten als flexibel erkend. Een traject is flexibel indien het aan drie van vijf criteria voldoet. Die criteria zijn het gedifferentieerd tempo, de vrijstellingen, de niet-klassikale lesmethodes, het werkplekleren en de individuele coaching. Indien aan drie criteria wordt voldaan, noemen we het traject flexibel. Sinds september 2016 zijn 1234 cursisten in flexibele trajecten gestart. Aangezien ook deze trajecten langlopend zijn, beschikken we nog maar over weinig cijfers over de uiteindelijke uitstroom.

Een combinatie van flexibiliteit en crosssectorale benadering is in zeven trajecten te vinden.

Mevrouw Turan heeft het woord.

Güler Turan (sp·a)

Minister, u hebt veel antwoorden gegeven en veel bedragen opgesomd. Ik zal dat eens grondig moeten bekijken. Ik had echter concrete antwoorden verwacht over de projecten en initiatieven die hieruit zijn voortgevloeid en over de samenwerking die hieruit voortkomt. U hebt bedragen opgesomd. Die bedragen gaan naar innovatieve processen, maar ik weet welke projecten hiermee concreet worden gestart. Dat kan deel uitmaken van dat laatste antwoord, waarbij u 23 nieuwe innovatieve processen hebt vermeld. U hebt niet opgesomd om welke projecten het gaat. U hebt bedragen opgesomd, maar ik heb niet vernomen wat hiermee gebeurt. Ik kan me vergissen, maar ik zal eerst het antwoord eens bekijken. Als antwoord op mijn derde vraag hebt u gewoon de investeringen opgesomd. (Opmerkingen van minister Philippe Muyters)

Ik zal het nog eens bekijken.

Mevrouw Turan, volgens mij heb ik dat allemaal gezegd. SYNTRA Vlaanderen lanceert momenteel een aantal projecten die dit vormgeven. Die projecten worden gestart naar aanleiding van de afschaffing van de Vestigingswet. Ik heb het eerste en het tweede project vermeld. Ik heb al die projecten opgesomd. (Opmerkingen van mevrouw Güler Turan)

Het enige wat ik niet heb gedaan, is een lijst geven van de trajecten die als innovatief zijn erkend. Indien u dat wenst, kan ik ze allemaal opsommen. Ik heb dat hier bij me. Ik kan dit aan het commissiesecretariaat overmaken. Het gaat in het ene geval om 31 trajecten en in het andere geval om 23 trajecten. Dat is een opsomming van 54 trajecten. Dat lijkt me wat te veel van het goede.

Güler Turan (sp·a)

Minister, dat begrijp ik. Ik heb mijn tweede en derde vraag door elkaar gehaald. Wat mijn tweede vraag betreft, hebt u verwezen naar de transnationale samenwerking en het ESF-project over de alternatieve dienstverlening en naar de versterking van de ondernemerscompetenties met de verschillende partners. U hebt het over experimenten gehad. Ik neem aan dat dit zich nog echt in de onderzoeksfase bevindt. We moeten nog nagaan wat het resultaat hiervan zal zijn en hoe we dit later zullen implementeren. Hebt u een timing voor ogen voor de finalisering van de experimentele fase?

Minister Muyters heeft het woord.

Ik heb niet van elk project de timing voor ogen. Ik heb dat niet bij me. Ik zal dat aan het commissiesecretariaat overmaken. Aangezien het om tenders gaat, zal wel vastliggen hoelang de projecten lopen. Ik zal dat, samen met alle trajecten die als innovatief of flexibel worden beschouwd, aan het commissiesecretariaat overmaken.

Güler Turan (sp·a)

Minister, ik dank u voor al die toegevoegde informatie. Ik zal alles lezen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.