U bent hier

De voorzitter

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Minister, u zult 3 miljoen euro investeren in een Belgisch testtraject voor zelfrijdende auto’s. Dat traject komt er op de E313. Er komen sensoren en antennes op het traject waarop die auto’s een beroep doen. Dat is al langer aangekondigd. Het is ook even in de media geweest.

Ik volg het thema van de zelfrijdende auto. Het plaatsen van infrastructuur in de weg of langs de weg is eigenlijk iets dat ik niet kende. Daarom ben ik toch verrast dat het op die manier loopt. Maar misschien is dit deel van een testtraject en moet het niet overal in de weg worden geïnstalleerd?

Minister, hoe moeten we het verdere verloop zien na testen om een idee te hebben van wat die sensoren precies bijbrengen?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Mijnheer Van Rompuy, ik ben blij dat u de vraag stelt. In de pers uitte een wetenschapper wat kritiek van: ‘Waarmee ben je nu bezig?’

Dat initiatief van de Vlaamse Regering op mijn voorstel gaat over de uitbouw van een testbed voor de voertuigen van de toekomst. Dat project gaat over zelfrijdende auto’s en over geconnecteerde auto’s . Het gaat om een prestigieus Europees project, Connected Corridor for Driving Automation (CONCORDA). We werken daarbij samen met Duitsland, Frankrijk, Nederland en Spanje, maar ook met een aantal automerken, waaronder Amerikaanse. De kritiek was: ‘In Amerika is men veel verder.’ Maar Amerikaanse automerken doen mee in ons project.

Dat CONCORDA-project is onderdeel van een Europees testbed-programma om te komen tot de uitrol van zelfrijdende auto’s op autosnelwegen en communicatie-infrastructuur op autosnelwegen en in steden. Het project heeft als doel om een testbed voor voertuig-naar-allescommunicatie op te zetten. Dat noemt men V2X, vehicle-to-everything. Dat kan zowel via infrastructuur naast de weg, roadsite units, als via infrastructuur in het voertuig, on-boardunits. Het is dus duidelijk de bedoeling om de combinatie te maken van in en naast het voertuig.

Als experts spreken over ‘zelf informatie kunnen ophalen’, dan kan dit enerzijds via sensoren in het voertuig gebeuren. Maar om tot een optimale oplossing te komen, zal er nood zijn om met die V2W-communicatietechnologie de horizon van het voertuig te verruimen, zodat het voertuig weet wat er enkele auto’s verderop of misschien wel 80 kilometer verderop gebeurt. Want een file vormt zich bijvoorbeeld omdat er kilometers verderop iemand remt. Om daarop te kunnen inspelen, is er meer informatie nodig. Zo moeten we ervoor zorgen dat die autonome voertuigen nóg slimmer en veiliger worden dan wanneer ze enkel op de eigen radars en camera’s vertrouwen.

De informatie die zo wordt binnengehaald, kan komen van andere voertuigen, maar ook van informatie die van elders gehaald wordt, bijvoorbeeld via sensoren langs of in de weg of voor het meten van bijvoorbeeld wegvervormingen of -verzakkingen, wegwerkzaamheden, ongevallen, enzovoort. Alles kan zo worden meegenomen.

De opmerkingen van de expert zijn misschien dus wat kort door de bocht – flauwe woordspeling – want er zijn inderdaad voertuigen die perfect autonoom kunnen rijden op basis van de gegevens die zij zelf analyseren via hun eigen sensoren en camera’s, zonder interactie met objecten of andere voertuigen die via V2X-communicatie zouden kunnen komen.

Dit project gaat specifiek over hoe we dit autonoom rijden verder kunnen optimaliseren en ondersteunen door de interactie van het autonome voertuig met de omgeving en met andere auto’s te connecteren via dat V2X-communicatiesysteem. Er is voorzien in de nodige infrastructuurwerken om dit mogelijk te maken.

Welk V2X-communicatienetwerk – 4G, 5G of wifi – er zal worden gebruikt, is momenteel een prangende vraag van de automotivesector. Ons Vlaamse testbed zal in ieder geval klaar zijn om alle huidige en toekomstige communicatietechnologie te ondersteunen. Voor het vastleggen van dit communicatienetwerk zal steeds wegkantinfrastructuur nodig zijn: de auto’s analyseren zelf gegevens uit de sensorsystemen en hebben inderdaad antennes om die V2X te communiceren, maar zullen niet zelf het communicatienetwerk hosten waarbij dit gebeurt.

Het optimaliseren van deze communicatie en welke infrastructuur daarvoor nodig is, is in essentie het project en zal niet door de autonome auto’s zelf worden ondervangen.

Een belangrijke vraag bij dit alles is ook hoe deze autonome voertuigen zullen omgaan met de enorme hoeveelheid aan gegevens die ze genereren en hoe de analyse op die data zal gebeuren, om dan beslissingen te nemen in functie van de gegevens die binnenkomen. Daarbij is de responstijd natuurlijk essentieel, waarbij lokale apparatuur langs de wegkant een belangrijke rol kan spelen. Met die infrastructuur kan de responstijd ook sneller worden. Dit is het analyseren van gegevens met lokale rekenkracht dicht bij de bron in plaats van de data uit de auto naar een ‘cloud’ te laten stromen waarbij de responstijd trager is. Dankzij die infrastructuur langs de weg kun je het dus ook nog versnellen.

Er zijn enorme uitdagingen, maar ook enorme opportuniteiten om de netwerkkeuze voor de V2X-communicatie, de stabiliteit en de responstijd van dit netwerk en de interactie tussen rekencapaciteit in de autonome wagen en in de ‘edge’ van de wegkantsystemen te optimaliseren. Ik denk dat u duidelijk aanvoelt dat het nodig is om daarop nog te experimenteren.

Ik kan besluiten met te zeggen dat de opmerking technisch gezien juist is. Auto’s kunnen autonoom rijden zonder interactie van zulke wegkantsystemen. Maar de echte innovatieve doorbraken in mobiliteit zullen deze basisvorm van autonoom rijden ondersteunen door zulke autonome voertuigen onderling en met hun omgeving te connecteren waarbij de communicatie-infrastructuur buiten de wagen op de openbare weg een essentiële rol zal spelen. Daarom draait het.

Ik ben zeer blij dat we een dergelijk experiment naar Vlaanderen kunnen halen. We kunnen hier het eerste grote experiment voeren met betrekking tot die technologie en met betrekking tot de connectie tussen de wagen en zaken die buiten de wagen gebeuren. Volgens mij is dit een enorme opportuniteit voor Vlaanderen.

De voorzitter

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik heb altijd gevonden dat we van onze files eigenlijk een voordeel moeten maken. Misschien is een van de redenen waarom we die technologie naar hier kunnen halen, net het punt dat er op die plaatsen veel verkeer is. Als het daar goed werkt, zal het overal wel werken.

Het is een collectief project van imec, Toyota, Ford, de Europese Unie en dergelijke. Wie ben ik om eraan te twijfelen dat het vooruitstrevend is en nut kan hebben? Ik heb nu wel voor het eerst gehoord dat er ook infrastructuur in de weg nodig is. Dat maakt het project met een zelfrijdende auto natuurlijk wat duurder. Ik heb echter begrepen dat de responstijd heel hoog moet zijn. Zeker op plaatsen met veel files is bijkomende infrastructuur dan ook zinvol. Dat is eigenlijk wat wordt getest. In bepaalde delen van het land waar veel verkeer is en waar veel data snel moeten worden verwerkt, is het economisch zinvol om iets in de weg te plaatsen om het beter te laten verlopen. Ik heb dat goed begrepen.

Minister, ik hoop dat het werkt. Ik ben blij dat het eerst naar Vlaanderen komt. Ik ben gerustgesteld. U mag gerust nog repliceren, maar voor mij hoeft dat niet.

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Mijnheer Van Rompuy, tijdens de test zullen we niet in maar langs de weg werken. We zullen geen autostrades openbreken. Infrastructuur langs de weg volstaat om te testen en om de snelheid van de interconnectiviteit na te gaan. Ik wil u geruststellen. Zeker tijdens de testfase zullen we geen wegen openbreken.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.