U bent hier

De voorzitter

De heer Moyaers heeft het woord.

Bert Moyaers (sp·a)

Minister, op 29 december 2017 werd door de Vlaamse Regering op uw voorstel samen met uw collega-ministers Weyts en Schauvliege de conceptnota ‘Zoektocht naar motorcrossterreinen’ goedgekeurd. In die conceptnota stuurt de Vlaamse Regering haar werkwijze voor de zoektocht naar nieuwe terreinen voor geluidsproducerende motorcross bij en zal ze voortaan inzetten op een vraaggerichte benadering, waarin de voorstellen die worden gepresenteerd elk op hun merites zullen worden beoordeeld.

Het is absoluut goed dat er blijvend actief wordt nagedacht over hoe we de motorsport kunnen laten voortbestaan, maar tegelijkertijd ook een oplossing wensen te bieden voor problemen als geluidsoverlast en de strijdigheid met natuurregelgeving.

Dat brengt me dan ook naadloos bij de grote broer rallysport. Nu de start van het seizoen van het Belgisch kampioenschap rallycross nadert, is er enigszins euforie: met zeven wedstrijden op vijf circuits oogt dat gevarieerder dan wat we de laatste jaren gewoon zijn. Bovendien liggen drie van die circuits in eigen land, en dat is al van 1995 geleden. Ik mocht toen zelfs nog niet met de auto rijden.

Maar hoelang dit sprookje nog mag blijven duren, is een andere kwestie. Het rallycrosscircuit Duivelsberg in Maasmechelen heeft een milieuvergunning tot 21 oktober 2019. Doordat dit terrein in bijzonder kwetsbaar gebied ligt, kan er na het vervallen van die vergunning enkel nog natuur komen als nieuwe bestemming. Daar laat ook het voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Enclaves Hoge Kempen’ geen twijfel over bestaan, met de passage “een hervergunning van het terrein is niet aangewezen gezien de ligging in habitatrichtlijngebied”. Na het verlopen van de huidige milieuvergunningen dient het terrein te worden gesaneerd in functie van het herstel van de open ruimte.

Er zijn in het verleden door het provinciebestuur verschillende pistes onderzocht voor herlokalisatie van het circuit, maar die zijn allemaal op niets uitgedraaid. Er is echter nog een sprankeltje hoop: de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening (SARO) is van oordeel dat de Vlaamse overheid een volwaardig alternatief dient uit te werken voor de herlokalisatie van het rallycrosscircuit Duivelsberg, conform de engagementen in het masterplan ‘Nationaal Park Hoge Kempen 2002’.

Minister, kan uw conceptnota ‘Zoektocht naar motorcrossterreinen’ eventueel worden uitgebreid zodat ook de rallysport hierin kan worden ondergebracht? Ziet u dan ook vanuit uw bevoegdheid – met als kapstok de hierboven vermelde conceptnota – de mogelijkheid om de zoektocht naar een nieuwe locatie voor het circuit Duivelsberg op te starten, rekening houdend met het daarbij horende maatschappelijk draagvlak?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Er is een actieve zoektocht van de Vlaamse Regering naar terreinen voor de zogenaamde hinderlijke sporten, zoals schietsporten, oplossingen voor waterski, en de rallycross, een autosport op een gesloten circuit bestaande uit deels verhard en onverhard terrein. Sinds 2002 heeft de Vlaamse Regering ingezet op het zoeken naar al dan niet tijdelijke terreinen voor gemotoriseerde sporten. Niet alleen ikzelf, maar ook mijn voorgangers zijn daar al lang mee bezig. Militaire domeinen, industriegebieden, haventerreinen, ontginningsgebieden werden bekeken.

We moeten vaststellen dat na een zoektocht van vijftien jaar geen nieuwe trainingsmogelijkheden zijn gevonden voor gemotoriseerde sporten, en ook niet voor ander lawaaisporten, om diverse redenen: geluidsoverlast, strijdigheid met natuurregelgeving, gebrek aan lokaal draagvlak, benodigde oppervlakte, aanwezigheid van Sevesobedrijven.

We stellen vast dat er om al die redenen amper draagvlak is voor extra terreinen voor geluidsproducerende sporten en dat het daarom onmogelijk geworden is om deze nieuwe oefenterreinen te realiseren. We hebben daarom onze werkwijze bijgesteld en we zullen voortaan inzetten op een vraaggerichte benadering waarin de voorstellen die ons worden gepresenteerd, op hun merites zullen worden beoordeeld.

Uit de voorbije zoektocht blijkt dat in Vlaanderen innovatieve evoluties, zoals elektrische motoren het meest perspectief bieden. Het is belangrijk dat de sector deze evoluties aangrijpt om proactief naar oplossingen te zoeken.

Ik ben ervan overtuigd dat dit de oplossing kan zijn, ook voor nieuwe oefenterreinen. Sport Vlaanderen zal vanuit zijn rol als kenniscentrum rond sport en ruimtelijke ordening alle terreinvoorstellen die door initiatiefnemers en de sector zelf geformuleerd worden, ten volle faciliteren met het oog op potentiële realisaties.

Als u vraagt of we ook de rallysport kunnen meenemen, denk ik dat het de enige mogelijkheid is om in de toekomst nog iets te creëren.

De voorzitter

De heer Moyaers heeft het woord.

Bert Moyaers (sp·a)

Minister, het is positief dat de rallysport daaronder vervat kan worden. We zien tegelijk ook het nijpende probleem: de innovatie zal wellicht niet snel genoeg gaan om het probleem tegen 2019 op te lossen.

Ik heb aan minister Schauvliege gevraagd wat de stand van zaken is wat het RUP zelf betreft. Wat kunnen we nog doen om nog evenementen te laten plaatsvinden? Gaat u een uitstel verlenen en het geval per geval bekijken of er toch een rally kan plaatsvinden? Is dat een mogelijkheid? Het RUP zal dat tegenspreken en de milieuvergunning die afloopt zal ook niet verlengd worden.

De voorzitter

De heer Wouters heeft het woord.

Peter Wouters (N-VA)

Minister, dit probleem sleept al lang aan. Iedereen is naarstig op zoek naar oplossingen. De grootste hinderpaal is volgens mij het nimbycomplex van de Vlaming, dat speelt bij veel grote projecten, maar ook omdat men denkt overlast te zullen hebben van sportmanifestaties. Minister, u bent al vijftien jaar op zoek. Ik ben in het Antwerpse al twee jaar actief, maar tevergeefs, op zoek naar motorcrossterreinen.

We zullen wellicht tijdelijke pop-upcircuits moeten zoeken om de overlast voor een buurt tot een minimum te beperken. We hebben motorcrossers en rallysporters met naam en faam, en die moeten nu allemaal naar het buitenland om te trainen. Dat maakt de sport meer elitair, en dat kan ook niet de bedoeling zijn, denk ik.

Minister, u gaf subtiel aan dat er versnippering is in de sport. Daar mag u keihard op slaan: die versnippering in kleine federaties is een enorm probleem. Ze zien maar niet in dat ze beter aan hetzelfde zeel zouden trekken en dan meer gewicht in de schaal zouden kunnen leggen.

De voorzitter

De heer Ceyssens heeft het woord.

Ik sluit hierbij aan, want u weet dat ik het in het verleden hierover ook al gehad heb. Het is een zeer moeilijk verhaal. Als provincieraadslid heb ik het meegemaakt hoe we ons achter het RUP gezet hebben over Waterloos, waar Stefan en Harry Everts begonnen zijn. We hebben dat met de voltallige provincieraad goedgekeurd, maar buurtbewoners, die daar nog maar vijf jaar tevoren waren komen wonen, toen het circuit daar al lang was, zijn naar de Raad van State getrokken en hebben hun slag thuisgehaald, ofschoon de oudere buurtbewoners wel begrip konden opbrengen voor het circuit. Ik ben het er dus helemaal mee eens dat het een zeer moeilijke oefening is. Het gevolg is dat er weinig aanbod is en dat we die motorcrossers uit onze bossen moeten gaan halen. Ze zoeken alternatieven die moeilijk te bestrijden zijn. Het valt niet goed te praten, maar omdat het niet anders kan, trekken ze het bos in, en dat is allesbehalve een goede ontwikkeling.

Minister, wilt u als minister van Sport maximaal blijven zoeken naar plaatsen waar ze wel nog terechtkunnen, eventueel in samenspraak met andere hinderlijke activiteiten?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Ik wil niets liever dan dat we dat konden. Ik moet vaststellen dat we in de voorbije acht jaar alles geprobeerd hebben. We hebben zelf de gouverneurs die opdracht gegeven. Zij zijn overal gaan zoeken. We hebben het tijdelijk gemaakt: in elk havengebied dachten we wel een onbezet stuk terrein te kunnen vinden.

We hebben met de – versnipperde – sector gesproken. Er waren er bij die er mee achter stonden. Er waren er die het nu hebben opgegeven door de te grote versnippering. Oud-vedetten zijn daar mee achter gaan staan: ‘5 hectarekes, meer moeten we niet hebben!’ We hebben alle stappen gezet. Maar Seveso zou een probleem geven. Altijd was er iets waardoor het niet kan.

Op een bepaald moment was er in het Gentse een bedrijf dat een terrein ter beschikking stelde. Toen is de buurt gaan dwarsliggen, zoals de heer Ceyssens het daarnet in zijn voorbeeld zei, en het bedrijf heeft zijn aanbod ingetrokken. Dat heeft acht jaar miserie opgeleverd.

Mijnheer Wouters, wat hebben wij nu gedaan met betrekking tot die versnippering? We hebben de sector gevraagd om zich te verenigen en om zelf met voorstellen te komen en te proberen zelf een draagvlak te creëren door de omgeving te overtuigen. Samen met minister Weyts, die bevoegd is voor de havens, en minister Schauvliege heb ik ook in deze legislatuur alles geprobeerd. Nu zeggen we: ‘Als we samen aan één zeel trekken en gaan zoeken, is er misschien nog een mogelijkheid.’

Ondertussen proberen we dit met tijdelijke plaatsen nog overeind te houden. Er zijn er nog twee voor motorcross en ook nog drie voor de rally: Arendonk, de Hoge Kempen, en nog een. Als alternatief voor de Hoge Kempen zijn we in Lommel gaan kijken. We dachten dat dat haalbaar is. Dat is niet doorgegaan vanwege de mogelijkheid van Sevesobedrijven op bedrijventerreinen. Het is en het blijft echt moeilijk om het gerealiseerd te krijgen.

Op het RUP zelf ga ik niet reageren, dat is nog niet naar de regering gekomen. De plenaire vergadering heeft vorig jaar plaatsgevonden. We zullen zien wat er naar voren komt. Als er enige mogelijkheid is om daar op een tijdelijke of op een andere manier iets te doen, zal ik dat zeker samen met mijn collega’s bekijken. Zij staan zeker niet negatief tegenover die sport, maar het blijft moeilijk.

Mijnheer Ceyssens, toen had ik beide bevoegdheden, Sport en Ruimtelijke Ordening, en zelfs dan is het niet gelukt. Het is niet omdat minister Schauvliege zou dwarsliggen dat het niet lukt, het is gewoon moeilijk.

Vanuit de kennis die er is vanuit Sport Vlaanderen blijven we, als er ideeën zijn, die mee onderzoeken. Alles wat u wilt, maar het moet nu komen vanuit de sport zelf. Dat moet die versnippering tegengaan.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.