U bent hier

De voorzitter

De heer Ceyssens heeft het woord.

Voorzitter, deze vraag gaat heel concreet over de managementplannen waar we in Vlaanderen mee werken om Europese natuurdoelen te behalen en waarin de voortgang van de implementatie van die natuurdoelen van een speciale beschermingszone (SBZ) wordt bijgehouden.

De plannen zorgen voor een verdere aansturing van de natuurdoelen. Het managementplan bevat dan ook steeds een richtkaart met daarin de aanduiding van de zones waarin doelen optimaal gerealiseerd kunnen worden. Het hoeft geen betoog dat die kaart uitermate belangrijk is om te weten op welke specifiek aangeduide percelen men habitats en bufferzones kan realiseren.

Minister, het wekt mijn verwondering dat op dit moment het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) aan gemeentebesturen adviezen vraagt voor de plan-MER, terwijl die dossiers volgens mij onvolledig zijn. Vaak worden er geen richtkaarten mee aangeleverd of ontbreken er aangeduide zones waarop de voorgestelde doelstellingen gerealiseerd worden. Op die manier lijkt een volledig correcte beoordeling van dergelijke dossiers mij onmogelijk. Als men bij het ANB het algemeen belang en de lokale concretisering hoog aanschrijft, vraag ik me af waarom het agentschap die elementen ook niet aan de gemeentes aanreikt.

Minister, bent u op de hoogte van de problematiek? Wat is uw reactie erop? Zijn er nog meldingen binnengekomen met dezelfde problematiek? Zult u samenzitten met uw diensten om te bekijken hoe dit kan worden verbeterd? Zo ja, binnen welke tijdsspanne?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Collega Ceyssens, de MER-screening van het ontwerpmanagementplan voor de SBZ bevat een beschrijving en een verduidelijking van de voorgenomen plannen op basis van de stand van de kennis van het plan op dat moment, overeenkomstig artikel 4 van het plan-MER-besluit. Dat laat toe om de milieueffecten op planniveau te beschrijven volgens de gebruikelijke methoden bij MER-screenings. Indien de detailplannen nog niet helemaal afgewerkt zijn, moeten ze ook niet bij de MER-screening gevoegd worden.

Overeenkomstig artikel 50octies van het Natuurdecreet worden managementplannen Natura 2000 door de Vlaamse Regering vastgesteld, eerst voorlopig en later, na een openbaar onderzoek, definitief. De detailplannen worden gepubliceerd na de voorlopige vaststelling bij de aanvang van het openbaar onderzoek.

Ik wil daarbij ook aangeven dat een belangrijk deel van de richtkaart, met name de zoekzones, nog niet in detail afgewerkt is. Momenteel loopt de terreinverificatie, waar zoveel naar gevraagd werd. Op dit moment is die opdracht gegeven. Dat is hier ook besproken tijdens de vergadering van 25 oktober 2017. De adviestermijn is nog niet helemaal verstreken. Vandaag heeft het Agentschap voor Natuur en Bos al 83 adviezen ontvangen van Vlaamse steden en gemeenten op de adviesvraag met betrekking tot deze plan-MER-screenings. De meeste van die adviezen zijn gunstig. Dat maakt het ook aannemelijk dat de dossiers voldoende informatie bevatten om de steden en gemeenten toe te laten om een advies te formuleren.

Een aantal adviesinstanties hebben inderdaad vragen gesteld naar de beschikbaarheid van de kaarten. Die adviesinstanties hebben niettemin, ook zonder de kaart, een advies geformuleerd.

Zoals gesteld, zullen de detailplannen uiteraard integraal worden gepubliceerd na de voorlopige vaststelling door de Vlaamse Regering bij aanvang van het openbaar onderzoek.

De voorzitter

De heer Ceyssens heeft het woord.

Bedankt, minister. Ik stel vast dat al heel wat steden en gemeenten wel een advies gegeven hebben. Persoonlijk vind ik dat eigenaardig. Advies geven zonder te weten wat die richtkaart precies zal zijn, betekent dat men ook niet kan inschatten welke impact dit kan hebben op omliggende percelen of eventueel zelfs op bedrijfszetels. Mijn vraag blijft dan ook waarom men die richtplannen niet kan afwerken vooraleer de adviesaanvraag gebeurt. Welk beletsel is er daarvoor?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Collega, het gaat over de MER-screening. De vraag is eigenlijk of we al of niet een milieueffectenrapport moeten opmaken. Het gaat niet specifiek alleen over die plannen, maar over het principe: moeten we het toepassen? Dat is de reden waarom dat nu al wordt gevraagd: om ervoor te zorgen dat we met die zaken vooruit kunnen, zonder dat die kaarten al definitief klaar zijn. Dat is niet zo uitzonderlijk.

De voorzitter

De heer Ceyssens heeft het woord.

Ik neem akte van uw antwoord. Ik meen eruit begrepen te hebben dat, voordat we naar een voorlopige vaststelling gaan, er richtkaarten zullen zijn. Ik kijk daar met veel belangstelling naar uit.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.