U bent hier

De voorzitter

De heer Cordy heeft het woord.

Paul Cordy (N-VA)

Het Foriner-project liep in 2016 en in 2017 en het onderzocht de mogelijkheden om Europese gedetineerden die buiten hun thuisland in een Europese gevangenis een straf uitzitten, opleidingen en onderwijs te laten volgen aan een instelling uit eigen land. Daarbij staan kwaliteit en de mogelijkheid een certificaat voor de gevolgde opleiding te behalen, centraal. Aangezien het over een instelling gaat in eigen land terwijl de gedetineerde in een buitenlandse gevangenis zit, spreken we nagenoeg automatisch over afstandsonderwijs in het algemeen en onderwijs via internet, binnen de mogelijkheden, in het bijzonder.

Dit project werd gefinancierd door Europa via Erasmus+ en Key Action 3. Op 28 november zijn de conclusies van het project voorgesteld. In eigen land werkte onder meer de VUB daaraan mee alsook het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (VOCVO) dat in Vlaanderen het onderwijs aan gedetineerden coördineert.

Minister, hebt u kennis kunnen nemen van de aanbevelingen van het Foriner-project?

Zult u die aanbevelingen opnemen in uw beleid en hierover overleg opstarten met uw federale collega van Justitie en met de onderwijsaanbieders in de penitentiaire instellingen?

Wat is uw visie op het aanbieden van onderwijsopportuniteiten uit het thuisland aan gedetineerden die elders in Europa hun straf uitzitten?

Ziet u in deze aanbevelingen elementen die kunnen worden opgenomen in de verdere uitbouw van PrisonCloud in onze Vlaamse penitentiaire instellingen?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Mijn kabinet kon niet aanwezig zijn op de voorstelling van de resultaten maar we hebben via het eindrapport kennis kunnen nemen van de conclusies en aanbevelingen van het project.

Zoals het rapport terecht stelt, behouden gedetineerden, ondanks het feit dat hun recht op vrijheid van beweging werd ontnomen, hun recht op onderwijs als een van de elementaire mensenrechten. Het is dan ook positief dat het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (VOCVO) internationaal samenwerkt om op zoek te gaan naar mogelijkheden om het onderwijsaanbod toegankelijk te maken voor zo veel mogelijk gedetineerden. Daarbij richt VOCVO zich ook niet alleen tot de gedetineerden die in onze gevangenissen verblijven, ze hebben ook aandacht voor Belgische gedetineerden die in buitenlandse gevangenissen verblijven.

Ik vind het belangrijk dat gedetineerden tijdens hun detentieperiode kansen krijgen om bijkomende competenties te verwerven, om op die manier hun kansen op een succesvolle re-integratie te verhogen. Een van de manieren om hun die kansen te bieden, is het verder inzetten op de organisatie van het onderwijs binnen de gevangenismuren.

Naast de subsidiëring aan VOCVO om het onderwijsaanbod in de gevangenissen te coördineren, stellen we in het ontwerp van decreet dat de financiering van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie wijzigt, voor om het onderwijs aan gedetineerden in de financiering te laten doorwegen. Op die manier garandeert men dat centra in de toekomst meer mogelijkheden zullen hebben om in de gevangenissen een aanbod uit te bouwen, ook digitaal. Ook de minister van Justitie deelt de ambitie om op deze weg verder te gaan.

In overleg met de Vlaamse ministers die ook een opdracht hebben in de gevangenissen conform het Decreet betreffende de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden van 13 maart 2015 werden per beleidsdomein doelstellingen geconcretiseerd in het Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening 2015-2020. Een van deze doelstellingen betreft het verruimen van de digitale leermogelijkheden voor gedetineerden.

Het overleg daarover is nog lopende: er is een gemengde commissie hulp- en dienstverlening aan gedetineerden waar deze doelstellingen worden opgevolgd.

De uitbouw van PrisonCloud is een van de mogelijkheden die in functie van het behalen van deze doelstelling over digitale leermogelijkheden in het strategisch plan mee worden onderzocht.

Het nieuwe is vooral de financieringsmaatregel en het decreet Volwassenenonderwijs waar we wat meer armslag willen geven.

De voorzitter

De heer Cordy heeft het woord.

Paul Cordy (N-VA)

Minister, ik ben tevreden dat de financiering op die manier zal verbeteren. Dat is niet alleen belangrijk omdat afstandsonderwijs steeds meer via internet en allerhande toepassingen wordt aangeboden, maar ook omdat het vaardigheden bijbrengt die belangrijk zijn zodra men uit de gevangenis komt en werk moet zoeken. Alleen al het feit dat men op die manier vertrouwd geraakt met internettoepassingen en de hedendaagse evolutie daarvan, brengt op zich al iets bij.

Wij weten natuurlijk dat het inzake infrastructuur zeker nog niet in alle gevangenissen mogelijk is, maar het is wel mogelijk in Beveren. We moeten daar verder op blijven inzetten zodat gedetineerden gebruik kunnen maken van dat aanbod. Wanneer we de vergelijking maken met een aantal andere Europese landen zoals Nederland, dan zien we dat men daar al heel wat stappen verder staat dan hier. 

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.