U bent hier

Mevrouw Taelman heeft het woord.

Martine Taelman (Open Vld)

In Vlaanderen werkt het grootste deel van de dienstencheque-ondernemingen die ook strijkdiensten buitenshuis aanbieden, met kwantitatieve criteria, meer bepaald via een puntensysteem om te kunnen nagaan of de dienstencheques correct werden aangewend. Het aantal punten per kledingstuk kan wat variëren van de ene dienstencheque-onderneming tot de andere. Een concreet voorbeeld is voor hemden bijvoorbeeld tien punten per hemd, zodat er per uur zes hemden in rekening kunnen worden gebracht. Dat brengt voor de klant duidelijkheid. Zo kan de klant controleren of er inderdaad een correcte aanrekening is gebeurd.

Het is ook zo dat niet elke strijkster in een dienstencheque-onderneming even vlot of snel en correct werkt. Dat biedt voor de klant de garantie dat hij steeds dezelfde prijs zal betalen, ongeacht wie het werk heeft verricht. Ook kan de kwaliteit van het wasgoed verschillen.

Er is ook de problematiek dat al het werk om een mand te verwerken niet door dezelfde werknemer wordt verricht. De mand sorteren maar ook het administratieve werk wordt dikwijls door een andere werknemer gedaan.

Vlaanderen is inmiddels bevoegd. Uit getuigenissen bleek dat de Vlaamse inspectie niet overtuigd was van het toegelaten zijn van een dergelijk puntensysteem, of minstens vragen had over het toewijzen van de cheques. Dat verontrustte een aantal dienstencheque-ondernemingen uit angst om verkeerd te worden ingeschat en onterecht verdacht te worden van frauduleuze of foutieve praktijken.

Minister, dit thema is al een aantal keer aan bod gekomen in de commissie, ook via schriftelijke vragen. We hebben daar al een discussie over gevoerd. Ook bij het bezoek dat we hebben gebracht aan een dienstencheque-onderneming in Oost-Vlaanderen is deze problematiek ter sprake gebracht. Nu verneem ik dat er toch werk zou worden gemaakt van een aangepast controlesysteem om duidelijkheid te verschaffen voor strijkactiviteiten met dienstencheques.

Minister, klopt het dat er werk wordt gemaakt van een aangepast controlesysteem? Zo ja, impliceert dit dat er op het terrein nog een aantal onduidelijkheden en betwistingen werden vastgesteld? Welke pistes worden verkend? Tegen wanneer zou er een oplossing kunnen zijn?

Minister Muyters heeft het woord.

Ik moet heel de problematiek uit het verleden en de gesprekken die er zijn geweest, niet herhalen. De registratie moet de realiteit weergeven, daar zijn we het wel over eens. De dienstencheques moeten op consistente wijze worden toegewezen aan de verschillende werknemers, en het systeem moet transparant maar ook controleerbaar zijn. Dat zijn allemaal belangrijke aspecten.

We zijn ondertussen een hele tijd verder. Mijn departement en mijn inspectiedienst heeft ondertussen heel wat ervaring kunnen opdoen rond de controle op de dienstencheques, waaronder uiteraard ook die op de strijkactiviteiten. Vooral voor de strijksector blijkt zowel vanuit de inspectiedienst als vanuit de sector dat de vraag blijft bestaan naar aanpassing van enkele aspecten, wat moet resulteren in een meer werkbaar kader dat zekerheid biedt aan de ondernemingen en het werk van inspectiediensten gemakkelijker maakt.

Het departement onderzoekt momenteel wat de mogelijkheden zijn om de toepassing van de reglementering op de strijkateliers te verbeteren. Elk voorstel om de administratieve last voor de ondernemingen tot een minimum te beperken zonder daarbij in te boeten op de mogelijkheden voor controle, is bespreekbaar. Ik wil ook de ondernemingen duidelijk toepasbare regels kunnen geven.

Ik kan nu nog geen details geven over de mogelijke oplossingen die onderzocht moeten worden. Wel kan ik al zeggen dat het voornamelijk gaat om een aanpassing van de vereisten voor het registratiesysteem. Tegelijkertijd zoeken we ook naar een oplossing voor de strijkateliers die naast dienstencheques ook andere activiteiten aanbieden. We willen een vermenging van de activiteiten vermijden en tegelijk de controle hierop verbeteren. Dat moet op een meer efficiënte manier kunnen dan nu het geval is.

De voorstellen die momenteel voorbereid worden, zullen begin 2018 uitgebreid besproken worden met de sector, via een workshop waar we niet alleen de vertegenwoordigers van de sectorfederatie op zullen uitnodigen maar ook zaakvoerders van dienstencheque-ondernemingen met strijkactiviteiten. De bedoeling is via dit overleg te komen tot praktisch toepasbare oplossingen. Dan hoop ik dat we tegen de paasvakantie een uitgewerkte oplossing rond hebben, die dan toepasbaar zal zijn.

Mevrouw Taelman heeft het woord.

Martine Taelman (Open Vld)

Minister, dank u voor uw antwoord. Ik ben blij met dit antwoord. Ik ben blij dat het terrein ook wordt betrokken bij het overleg en dat er een oplossing gezocht wordt. Ik neem ook aan dat ondertussen aan de controlediensten de opdracht wordt gegeven voorlopig soepel om te springen met de richtlijnen ‘transparant’ en ‘controleerbaar’.

Ook in de PWA-dienstencheque-ondernemingen die vanaf nieuwjaar in het wijk-werken worden ingebed, worden strijkactiviteiten verricht. Hebt u weet van controles bij PWA’s de afgelopen jaren of van gelijkaardige problemen met de interpretatie van de regelgeving die zich daar stellen?

Mevrouw Christiaens heeft het woord.

An Christiaens (CD&V)

Ik wil collega Taelman bedanken voor deze opvolgingsvraag. Het is goed om te horen van de minister dat er werk wordt gemaakt van een degelijk controlesysteem – dat wisten we eigenlijk al – en dat er ook werk wordt gemaakt van een apart transparant registratiesysteem. Ik heb begrepen dat dat tegen 2018 operationeel zou moeten zijn.

Nog een probleem in verband met de dienstencheques, is het inscannen van de cheques en het niet kunnen lezen van de data. Tot eind 2016 gold er een actieplan omtrent de regeling van de optische lezing. Voor 2017 zou er een definitieve regeling getroffen worden. Minister, hoe ver staat men met het uitwerken van die structurele regeling inzake de problemen met de optische lezing?

Minister Muyters heeft het woord.

Mevrouw Taelman, ik begrijp uw vraag, maar ik zal altijd aan mijn inspectie zeggen dat ze elk misbruik moeten vaststellen. Uiteraard is er geen vrijgeleide omdat er gewerkt wordt aan een systeem. Ik denk niet dat u dat vroeg, maar het is altijd een moeilijk evenwicht. Ik ga ervan uit dat we verstandige mensen hebben in onze inspectiediensten.

Wat betreft het probleem met de PWA heb ik de laatste tijd niet direct meldingen gehad. Ik stel voor dat u daarover een schriftelijke vraag stelt, dan zal ik daar concreet op kunnen antwoorden.

Mevrouw Christiaens, vorige week is de problematiek van dienstencheques enzovoort besproken op de beleidsraad. Ik heb toen uitdrukkelijk aan mijn departement gezegd dat het niet kunnen lezen wat mij betreft geen probleem is van Sodexo en niet van de bedrijven en dat ik wens dat er daarvoor nu definitief een oplossing komt. Met die boodschap zijn ze terug het veld in getrokken en zullen ze allicht opnieuw overleg voeren met Sodexo.

Mevrouw Taelman heeft het woord.

Martine Taelman (Open Vld)

Minister, ik heb niet willen zeggen dat er niet mag worden gecontroleerd, integendeel. Maar het is natuurlijk wel zo dat er onduidelijkheid heerst en ook wel wat schrik bij de ondernemers die trachten een duidelijk en transparant systeem uit te werken, maar er niet zeker van zijn of het systeem wel voldoet. En daar zou dan wat coulant mee worden omgesprongen. Dat was de teneur van mijn vraag.

We zullen inderdaad een schriftelijke vraag stellen over de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA’s). Ik ben heel tevreden met het feit dat u zegt dat die optische lezing inderdaad een probleem van Sodexo is. Dat lijkt mij ook heel logisch. Als we de praktijkvoorbeelden zien van wat er niet kon worden gelezen, was het soms heel duidelijk dat men heeft geprobeerd de last in het vakje van de ondernemer te leggen. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Ik vind het een heel goede boodschap aan Sodexo.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.