U bent hier

De heer De Bruyn heeft het woord.

Minister, sinds onze ontmoeting vorige week weet iedereen dat ik niet aanwezig was op het Bosforum, en u wel. Iedereen weet ook dat ik wel geïnteresseerd ben in wat er is gezegd. Ik moet me dus wel beroepen op de communicatie daarover in de pers. Die was niet helemaal duidelijk inzake een ander aspect dan wat we vorige week hebben besproken. Daarom heb ik er enkele vragen over.

Het gaat over wat de pers omschrijft als een, mogelijk nieuw, decretaal initiatief om te komen tot het opkrikken van de bebossingsgraad in de gebieden die ruimtelijk al zijn ingepland als bos.

Minister, gaat het hier over een nieuw decretaal initiatief dat u aankondigt? Of gaat het over nieuwe initiatieven in het kader van een regelgeving die al bestaat? Over welke initiatieven gaat het dan? U zei dat u verder wilt inzetten op het verbeteren van structuur en diversiteit van die bossen, dat u de kwaliteit van de bossen dus wilt verhogen. Hierbij heb ik dezelfde vraag: zijn dat nieuwe initiatieven of is er een nieuw decretaal initiatief nodig?

De eerste twee vragen zijn minder belangrijk inzake de beleidsrelevantie, maar wel om te weten over welke gebieden het gaat. Waar wilt u dat toepassen? Gaat het over die 13.000 hectare die wel is ingekleurd als bos, maar die het effectief niet is? Indien dit al bepaald is, kunt u dan een overzicht bieden van waar u prioritair werk van wilt maken?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Wat houdt het voorstel in? De bedoeling is om de ingekleurde bosgebieden waar geen bossen op staan … Herinner u de discussie van daarnet: het is niet omdat iets een bestemming heeft op een plan, dat het zo is op het terrein. Het gaat over de bosgebieden die als bosgebied zijn ingekleurd, maar waar geen bomen of bossen op staan. De bedoeling is om de subsidie die we daarvoor verlenen, op te trekken. Het gaat over artikel 87 van het Bosdecreet voor bossen in bosgebied. We willen dat percentage verhogen om het bebossen aantrekkelijker te maken.

Met de kwaliteit en de diversiteit van de bossen zijn we al volop bezig. Dat is ook de reden waarom uit de laatste inventarisatie is gebleken dat de kwaliteit van de bossen zoveel is verbeterd. Het is een bestaand subsidiesysteem voor bebossen en herbebossen, waar wordt ingezet op het bevorderen van bebossingen en herbebossingen met inheemse en standplaatsgeschikte boomsoorten.

Met het nieuwe kader dat de regering heeft goedgekeurd voor de nieuwe natuurbeheerplannen, zijn er extra stimulansen bij gekomen die de realisatie nastreven. Het gaat over een uitbreiding van de financiële ondersteuning voor inspanningen die het natuurlijke karakter van onze bossen bevordert. Het betreft beheersvergoedingen, het stimuleren van omvormingsbeheer van homogene bosaanplantingen en het uitbreiden van de mogelijkheden om eenmalige investeringen te vergoeden, ook wat betreft de recreatieve ontsluiting van bossen. Als je subsidies krijgt, moet je een beheersplan opmaken, waaronder de aandacht voor de betere kwaliteit en het omvormen naar meer diversiteit valt. Door dit op te trekken zodat iedereen er voortaan een beroep op kan doen, is het de bedoeling dat dit veel meer resultaat zal hebben op het terrein.

Van het beleid dat we al jaren voeren inzake de omvorming zien we al de resultaten, doordat onze bossen diverser en natuurlijk rijker zijn geworden. Het is heel belangrijk dat dat resultaat zichtbaar is op het terrein.

De heer De Bruyn heeft het woord.

Minister, gaat het dan niet om een nieuw decreet, maar om de uitvoering van principes vervat in het huidige decreet? Zal wat acties en subsidies betreft, een en ander mogelijk worden wat op dit ogenblik niet mogelijk is, of zal het beter worden gefinancierd?

Minister, ik heb begrepen dat het wel degelijk gaat over die gebieden die op dit ogenblik in onze ruimtegebruik zijn ingekleurd als ‘zouden bos moeten zijn’ maar het effectief niet zijn. Ik heb nog niet gehoord of u gebieden prioriteert waar u dat bij voorrang wilt realiseren. Kunt u dit nog even verduidelijken?

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Minister, ik heb u in het verleden al vaak bevraagd over dit thema. Ik kan mijn blijheid alleen maar opnieuw uiten.

Ik ben blij dat u werk maakt van het optrekken van die subsidies van de gebieden die ingekleurd staan als bosgebied en waar momenteel geen bomen staan. Dit is al lang mijn pleidooi. Ik ben heel tevreden dat u daar effectief werk van maakt.

Het is mij persoonlijk niet duidelijk, ik dacht dat u gezegd dat u een nieuw ontwerp van decreet zou uitwerken. De heer De Bruyn denkt niet dat het ingekapseld zal zijn in het kader van de natuurbeheerplannen. Kunt u daar duidelijkheid over scheppen? Ik dacht dat een nieuw ontwerp van decreet de bebossingsgraad zou opkrikken. Ik dacht dat tegelijkertijd die toegankelijkheid zou worden ingekapseld. Misschien is het toch wel goed om ons een stand van zaken te geven omtrent dat ontwerp van decreet, en ook wat modaliteiten als dat zou kunnen, en ook iets meer informatie. Dit kan worden nagestuurd, maar dat is belangrijk.

Collega's, het gaat over een aanpassing van het bestaande decreet, namelijk artikel 87 van het Bosdecreet omdat daar effectief het subsidiepercentage in staat. We moeten dat aanpassen. Dat ligt momenteel voor advies voor bij de Inspectie van Financiën. We hopen snel een advies te krijgen. Als dat negatief is, moeten we nog een weg bewandelen.

Het is volgens ons niet mogelijk, mijnheer De Bruyn, om dat prioriteit te geven. Ik begrijp uw vraag om in bosarme regio's sneller te gaan. Het staat voor iedereen open en iedereen kan in aanmerking komen. We kunnen daar moeilijk beginnen decretaal een onderscheid te maken, want dat kan wijzigen met de jaren. Dat staat niet in het voorstel.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.