U bent hier

Minister, ik heb een vraag voor u over de eBox.

De eerste ideeën voor dat concept zijn eigenlijk al een tijd geleden gelanceerd. Uw federale collega, minister De Croo, stelt nu een concretere aanpak voor in zijn beleidsbrief voor 2018. Hij wil namelijk in het voorjaar van 2018 de eBox lanceren, een soort digitale unieke postbus voor burgers, voor bedrijven, waar zij op één centrale plek al hun digitale communicatie kunnen ontvangen en ook versturen naar, onder andere, de federale overheid. Nu hebben gewesten en gemeenschappen, dus de Vlaamse overheid, lokale besturen, nutsbedrijven, ziekenfondsen allemaal zelf hun eigen digitale brievenbus of althans iets wat daarop moet lijken. Het wordt dus zaak om te bekijken of we die eBox, die federaal wordt geïnitieerd, kunnen integreren in de andere toepassingen en vice versa. Het zou ook de bedoeling zijn, volgens minister De Croo, dat ook privéondernemingen zoals Zoomit en Doccle hun diensten kunnen integreren in de eBox en zo zelf mee die digitale brievenbus kunnen bouwen en aanbieden.

In uw beleidsbrief Bestuurszaken 2017-2018, die al is besproken, had u het over het burgerloket dat u wilt ontwikkelen en dat de informatie voor burgers op eenzelfde centrale plaats zou centraliseren. Met andere woorden, er zijn verschillende instrumenten op verschillende niveaus die eigenlijk hetzelfde willen doen. Efficiënt is dat eigenlijk niet. Vandaar de volgende vragen. Bent u, als vertegenwoordiger van de Vlaamse overheid, of is de Vlaamse overheid door de federale overheid betrokken bij de ontwikkeling bij de eBox? Zo ja, op welke manier? Zo niet, zult u pogingen ondernemen of ondernam u die al om de Vlaamse overheid te betrekken bij dat project? Zo ja, met welk resultaat of antwoord? Ambieert u de integratie van het Vlaamse burgerloket waarvan sprake is in de beleidsbrief met de eBox? Zo ja, op welke termijn ziet u die integratie en inwerkingtreding?

Minister Homans heeft het woord.

Mijnheer Maertens, mijn antwoord zal wel iets korter zijn dan uw vraag. Ja, de Vlaamse overheid wordt door de federale overheid betrokken, wat natuurlijk een goede zaak is. Concreet is het Agentschap Informatie Vlaanderen actief betrokken bij dat hele project. Meer concreet heeft het Agentschap Informatie Vlaanderen inspraak bij de technische vormgeving van de digitale brievenbus die door de FOD Beleid en Ondersteuning wordt ontwikkeld.

Ik voorzie inderdaad dat de federale digitale brievenbus in het Vlaams burgerloket wordt geïntegreerd. Dat houdt in dat het mogelijk zal zijn om die digitale brievenbus vanuit het burgerloket te openen en daarin digitale berichten van de diverse overheden in ons land te kunnen bekijken. Er wordt momenteel volop gewerkt aan die integratie. Ik voorzie dat de burger zijn of haar digitale brievenbus zal kunnen raadplegen vanaf de oplevering van het Vlaams burgerloket. Zoals ik vorige week of de week daarvoor tijdens de bespreking van de beleidsbrief Bestuurszaken al heb gezegd, is die voorzien voor 2018.

Minister, ik dank u voor het antwoord. Het is kort en vrij duidelijk. Ik heb wel nog één vraag. U zegt dat men het burgerloket voor de digitale eBox zal openstellen vanuit de federale overheid. Dat betekent dus dat er vanuit de Vlaamse overheid nog heel veel andere diensten zullen worden aangeboden, ook diensten van andere overheden, ook privétoepassingen. Betekent dat dus dat het Vlaamse burgerloket eigenlijk het unieke contactpunt zal worden, dat men dan van daaruit de andere overheden zal kunnen raadplegen en contacteren?

Minister Homans heeft het woord.

Zal het burgerloket het enige portaal zijn? Neen, al wordt het wel het Vlaamse centrale portaal. Het is duidelijk dat er nog andere federale portalen mogelijk zullen zijn. Maar vanuit Vlaanderen is het zeker het centrale portaal.

Het is dus de bedoeling om in Vlaanderen een burgerloket te initiëren waarop de andere dan worden geënt. Het is een goede zaak dat we vanuit Vlaanderen dat model aanbieden, waarbij we zowel de lokale besturen, de federale overheid als andere organisaties het contact kunnen laten verzorgen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.