U bent hier

De heer Danen heeft het woord.

Tegen 2020 moeten, zoals bekend, alle daken van zowel woningen als huurwoningen, die voor 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet, geïsoleerd zijn. Zelfstandige woningen moeten al sinds 1 januari 2015 voldoen aan de minimumnormen die opgenomen zijn in de Vlaamse Wooncode.

Als minimumnorm voor dakisolatie wordt een relatief beperkte warmteweerstand van 0,75 gehanteerd. In een meer begrijpbare bewoording betekent dit een isolatielaagje van, afhankelijk van het gekozen isolatiemateriaal, 3 à 5 cm. 

Deze minimumnorm uit de Vlaamse Wooncode staat wel in schril contrast met de ambities uit het Renovatiepact. Tijdens de besprekingen die werden gehouden in het kader van de uitvoering van de eerste fase van dit pact, werd geargumenteerd dat de vereisten uit de Vlaamse Wooncode wel absolute minimumnormen moeten blijven om een bijkomende druk op de krappe huurmarkt te vermijden.

Het verhogen van de minimumnormen zou ertoe kunnen leiden dat bepaalde woningen niet meer mogen worden verhuurd omdat ze niet voldoen aan de norm of eigenaars niet meer investeren in de aanpassing van die woningen aan de minimumnorm. Met andere woorden, het aantal beschikbare woningen op de krappe huurmarkt zou kunnen afnemen.

Minister, het optrekken van de minimumnorm in de Vlaamse Wooncode zou de isolatiegraad van de Vlaamse woningen sterk doen toenemen. Is het aanpassen van de Vlaamse Wooncode opgenomen in het traject van het Renovatiepact? Indien niet, welke reden haalt u daarvoor aan? Vlaanderen, of België, heeft een van de slechtst geïsoleerde woningparken van heel Europa. Het bereiken van een voldoende hoge isolatiegraad staat in schril contrast met de minimumnormen uit de Vlaamse Wooncode, omdat het gevaar bestaat dat de krappe huurmarkt verder onder druk komt te staan. Werd het effect van het optrekken van de minimumnormen in de Vlaamse Wooncode op de huurmarkt al onderzocht? Wat waren de conclusies? De kwaliteit van de woningen op de huurmarkt moet verbeteren, maar een van de belangrijkste instrumenten om dat te kunnen doen, namelijk de Vlaamse Wooncode, kan niet ten volle worden benut omdat het gevaar wordt ingeroepen dat er een grotere krapte op de huurmarkt zou ontstaan. Welk traject ziet u dan om de woningkwaliteit op de huurmarkt te verbeteren zonder de krapte op die markt te vergroten?

Minister Tommelein heeft het woord.

Het aanpassen van de Vlaamse Wooncode is op dit moment niet opgenomen in het traject van het Renovatiepact. De Vlaamse Wooncode is immers een onderdeel van het woonbeleid en is dus de exclusieve bevoegdheid van mijn fantastische collega van Wonen, minister Homans. De finaliteit van het normenkader van de Vlaamse Wooncode is het bepalen van een ondergrens waaraan alle Vlaamse woningen vandaag moeten voldoen op het vlak van veiligheid, gezondheid, comfort en energie. Een woning die daaraan niet voldoet, beschouwen we als ongeschikt. De boodschap van de dakisolatienorm in de Vlaamse Wooncode is dat een huis zonder dakisolatie niet meer kan.

De finaliteit van het energiebeleid en het Renovatiepact is daarentegen het stelselmatig opwaarderen van de woningen, zodat ze in de toekomst drastisch minder energie verbruiken. In het kader van de langetermijnstrategie van het Renovatiepact volstaan de minimumnormen niet, maar spreken we ambitieuze doelstellingen af, die ook in de lijn liggen van het Europese energie- en klimaatbeleid. Het kader hier is dynamischer en toekomstgerichter, terwijl de Vlaamse Wooncode focust op de situatie vandaag.

Het effect nagaan van het optrekken van de dakisolatienorm in de Vlaamse Wooncode op de huurmarkt is dus de bevoegdheid van mijn collega bevoegd voor het woonbeleid.

Vanuit het energiebeleid zet ik met de sociale energie-efficiëntieprojecten in op private huurwoningen. Als ze worden bewoond door kwetsbare gezinnen, kan de eigenaar een beroep doen op gratis begeleiding door een projectpromotor en extra hoge premies voor dakisolatie, spouwmuurisolatie en de hoogrendementsglas krijgen. Welk traject moet worden afgelegd om die doelstellingen bij huurwoningen moet bereiken, moet u vragen aan collega Homans. Zij beschikt immers over meer en gedetailleerder cijfermateriaal over de kwaliteit van de huurmarkt.

De heer Danen heeft het woord.

Ik zal zeker niet nalaten om minister Homans die vragen te stellen. We weten nu ondertussen dat er nog altijd honderdduizenden woningen in Vlaanderen zijn die geen dakisolatie hebben en dus niet zullen voldoen aan de voor 2020 vooropgestelde doelstelling. Ziet u nog bijkomende inspanningen om mensen ervan te overtuigen om tegen 2020 daaraan te kunnen voldoen, of is dat ook iets dat ik aan minister Homans moet vragen?

Minister Tommelein heeft het woord.

Dat we inspanningen doen wat isolatie en dakisolatie betreft, lijkt me meer dan duidelijk. Zaterdag was er nog de eerste officiële Isolatiedag ter promotie. Dat komt vanuit de sector. Ik denk dat we ook op geen enkele manier inspanningen laten liggen om mensen duidelijk te maken, in communicatie, via premies, via dubbele premies, dat ze hun dak moeten isoleren. Ik denk eerlijk gezegd dat dat vruchten afwerpt. De laatste groep mensen die ervan moeten worden overtuigd dat hun dak eerst en vooral moet worden geïsoleerd vooraleer ze andere zaken doen, vraagt een belangrijke inspanning, maar we laten het daar niet bij. Waar ik kan, waar we aanwezig zijn, waar we communiceren, proberen we dat heel duidelijk in de verf te zetten. Het wordt heel zwaar ondersteund. Ook de communicatie is daar toch heel duidelijk over. Ik denk dat de Energiehuizen ook op dat vlak nog een belangrijke rol kunnen spelen.

De heer Danen heeft het woord.

Ik erken natuurlijk dat er heel wat dingen gebeuren. Er is heel veel gesensibiliseerd. Er zijn heel wat subsidies gegeven – we spreken daar heel vaak over – mensen worden echt aangemaand om het te doen, maar ik stel toch vast dat er een hardnekkige groep is die het niet doet. Ik vraag me dan af wat we gaan doen als in 2020 blijkt dat er nog 200.000 à 300.000 woningen zijn die geen dakisolatie hebben. Gaan we hun verbieden hun woning te verhuren?

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.