U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Segers heeft het woord.

Op 20 juli 2017 besliste de Brusselse rechtbank van eerste aanleg in het voordeel van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest inzake drie milieustakingsvorderingen, ingediend door Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault. De rechtbank eiste daarbij de stopzetting van de schendingen van de Brusselse geluidsnormen op de Kanaalroute en, tussen 23 uur en 7 uur ’s ochtends, op de Ringroute en de landingsroute naar baan 01. Vanaf de betekening van het vonnis van 25 juli kreeg de staat vier maanden om de regels over het banengebruik aan te passen, op straffe van een dwangsom van 100.000 euro per week. Daarnaast moet de federale overheid binnen de twaalf maanden een effectenstudie over de activiteit van de nationale luchthaven en zijn impact laten uitvoeren evenals een studie naar de geluidshinder en mogelijke alternatieven.

Minister, uzelf gaf in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand van 4 oktober aan dat volgens u “de Federale Regering niet in beroep gaat tegen deze veroordelingen en ze dus gevolg zal moeten geven aan de bepalingen ervan, uiterlijk tegen 25 november, 4 maanden na de betekening van het vonnis op 25 juli. Wij zullen deze materie ook agenderen op het Overlegcomité om in functie van het vonnis te weten wat de betrokken minister van plan is.” Tot zover uw woorden.

Gevraagd naar wanneer het volgende Overlegcomité gepland staat, liet u optekenen: “De eerstvolgende vergadering van het Overlegcomité vindt plaats op 25 oktober 2017. We zullen het punt daar agenderen.”

Naarmate de deadline van 25 november nadert, beginnen ook de gemoederen in de Vlaamse Rand opnieuw te verhitten. Zo konden we op 25 oktober in De Tijd lezen dat verschillende Vlaams-Brabantse gemeenten rond Brussels Airport, waaronder Kortenberg, Steenokkerzeel en Kampenhout, juridische acties plannen tegen de hinder rond de luchthaven van Zaventem. De plannen zouden momenteel nog embryonaal zijn: zo is er nog geen duidelijkheid over welke gemeenten zich zullen aansluiten noch welke regering bij welke rechtbank zal worden gedagvaard.

Minister, u weet dat het dossier van de luchthaven ons allemaal beroert. Ik wil dan ook graag van u horen of de Vlaamse Regering haar engagement is nagekomen om het luchthavendossier op de agenda te zetten van het Overlegcomité van 25 oktober 2017. Zo ja, wat is de uitkomst van dit overleg? Kunt u een gedetailleerde stand van zaken geven van het luchthavendossier? Heeft de federale overheid toegelicht hoe ze de door de rechtbank opgelegde studies zal aanpakken?

Bent u op de hoogte van de juridische stappen die de gemeenten in de Vlaamse Rand plannen te ondernemen? Hebt u overleg gepleegd met de burgemeesters die al in de pers worden geciteerd? Is er een risico dat de Vlaamse Regering zal worden gedagvaard?

Welke stappen onderneemt de Vlaamse Regering om minister Bellot aan te jagen om zo snel mogelijk tot een federale Vliegwet en een compromis inzake de geluidsnormen te komen?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik heb dit dossier niet op de agenda van het Overlegcomité van oktober laatstleden geplaatst omdat er geen administratieve rechtshandeling was. Ik heb het dan ook in de varia laten opnemen, zoals afgesproken was binnen de Vlaamse Regering. Ik kan geen onderwerp laten agenderen waarover geen initiatief wordt genomen, wel een norm of een administratieve rechtshandeling.

Ik heb daarbij gevraagd welke initiatieven zouden worden genomen door minister Bellot en door de Federale Regering inzake het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel. Ik heb er ook op gewezen dat er niet zozeer initiatieven zouden moeten worden genomen ten aanzien van het gebruik van baan 01, de Ringroute en de Kanaalroute. Een antwoord op het vonnis in kwestie zou ook kunnen bestaan uit het gewoon verantwoorden waarom er geen initiatief zou worden genomen, wat werd bevestigd door minister Bellot. Hij heeft in het Overlegcomité gesteld dat hij initiatieven zou nemen en dat die zouden worden besproken op de federale ministerraad, zonder dat hij daar toen al zijn licht op kon laten schijnen. Namens de Vlaamse Regering hebben wij daar onze bezorgdheid over geuit. Wanneer er een antwoord of oplossing wordt gesuggereerd ten aanzien van het vonnis in kwestie, zullen wij heel waakzaam zijn. Wij gaan ervan uit dat de lasten niet worden afgewenteld op de Vlaamse Rand of bij uitbreiding op Vlaams-Brabant.

Het is een goede zaak dat een aantal Vlaams-Brabantse gemeenten juridische stappen hebben gezet. Zij treden daar op als een goede huisvader. Tot onze spijt is het systeem nu zo dat wanneer men geen juridische stappen onderneemt, men de facto kiest voor het verliezende kamp. Dit is dus minstens een bewarende maatregel die men vanuit de Vlaams-Brabantse gemeenten treft. Ik denk dat dit een goede zaak is.

Is het een risico dat de Vlaamse Regering wordt gedagvaard? Ik zou niet weten waarom of op grond waarvan. Ik zou niet weten welke beslissingen of normen daar zouden worden aangevochten. Ik denk dat men zich terecht richt tot de bevoegde overheid in dezen, namelijk de Federale Regering en meer bepaald minister Bellot.

De voorzitter

Mevrouw Segers, voor uw graad van tevredenheid? U hebt het woord.

Neen, helemaal niet tot mijn tevredenheid. Echt waar, ik begin in dit dossier ontstellend boos te worden. Het dossier zit echt, echt muurvast. Jullie hebben blijkbaar met z’n allen afgesproken dat er niets zal gebeuren tot 2019. Er wordt gerekend op de gemeente. Maar ú bent de minister van de Vlaamse Rand. Wij moeten op ú kunnen rekenen om de belangen van de gemeenten in de Vlaamse Rand te kunnen verdedigen. En u zegt eigenlijk tegen hen: ga maar naar de rechter, want ik kan niets doen. Ik vind dat echt stuitend. Ik begin het schuldig verzuim te vinden.

Als jullie echt niets willen doen, federaal noch Vlaams – want het gaat om beide regeringen –, bewandel dan op zijn minst de piste die we al honderd keer naar voren hebben geschoven. Stel een intendant aan, iemand die nú kan beginnen met alle stakeholders te praten om te zorgen voor, te zoeken naar een gedragen oplossing in het belang van iedereen, waar iedereen mee kan leven. Want nu laten jullie het dossier gewoon verrotten. En ondertussen wordt de gezondheid van de mensen die worden overvlogen, bedreigd. Er is fijn stof. De economie lijdt eronder. Ik vind het echt ontstellend. Ik zal blijven aanjagen, maar blijkbaar haalt het niet veel uit. (Opmerkingen van minister Weyts)

Ja, maar, echt. Ik begin onwaarschijnlijk boos te worden. Ik kan hier echt niet meer mee lachen. Ik kan er echt niet meer mee lachen dat dit dossier gewoon muurvast zit en dat niemand de zin of intentie heeft om daar iets aan te doen.

De voorzitter

Mevrouw Van den Brandt heeft het woord.

Elke Van den Brandt (Groen)

Collega’s, ik sluit me aan bij de opmerking: de standstill is onaanvaardbaar. Je kunt niet gewoon wachten en hopen dat het spontaan vanzelf allemaal goedkomt. Er is nood aan dialoog. Die dialoog komt er niet spontaan, en dus steunen wij vanuit Groen die vraag voor een intendant volmondig. Het is een manier om iedereen aan tafel te krijgen. Die personen of die personen moeten ervoor zorgen dat alle betrokken actoren effectief worden betrokken, dus ook alle actiegroepen, alle omwonenden. Alleen op die manier kun je tot een evenwicht komen waarbij effectief zowel economische belangen, gezondheidsbelangen, als de leefkwaliteit van de omwonenden in rekening worden gebracht.

Minister, ik hoop dat u de hefbomen die u hebt, inzet. Ik wil daarbij graag een kanttekening maken. Dat iedereen de hefbomen die hij heeft, inzet, geldt ook voor dit parlement. Ik heb gisteren nog eens het debat herbekeken naar aanleiding van het verlengen van de nacht. Groen had een voorstel ingediend om de nacht te rekken tot 7 uur. Dat is een kleine stap. Het is één stap. Maar dat is iets dat we kunnen doen vanuit dit parlement. En dat hier zelfs geen debat over is, dat de andere partijen zelfs niet de moeite nemen om hierover een ernstig gesprek te voeren, te motiveren waarom ze iets wel of niet willen, heeft mij ook diep ontgoocheld. Ik denk dat we met z’n allen moeten bekijken wat we kunnen doen om hier schot in de zaak te krijgen, welke stappen we kunnen zetten om het te verbeteren, zowel voor de leefkwaliteit als voor de omwonenden en de economische belangen. Ik betreur het dat op alle momenten iedereen gewoon in zijn schulp kruipt en niets doet.

De voorzitter

De heer Nevens heeft het woord.

Bart Nevens (N-VA)

Minister, bedankt om dit ook op de agenda te plaatsen van het overleg. Dat toont aan dat we inderdaad begaan zijn met de luchthaven en met de inwoners van de Vlaamse Rand.

Maar als hier iemand schuldig verzuim moet worden verweten, dan is het wel de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft de deur toegeslagen om een Vliegwet te kúnnen maken, om de lasten en de lusten te kúnnen verdelen over al de omwonenden van de luchthaven.

En ik zou graag weten, mevrouw Segers, bent u voor of tegen de luchthaven? (Opmerkingen van mevrouw Katia Segers)

Want hier iemand de zwartepiet toeschuiven en schuldig verzuim verwijten, dat is niet correct. En het feit dat er gisteren geen debat was, was omdat het natuurlijk maar een fragment is van heel die luchthaven of de oplossing die we nodig hebben voor de luchthaven. Het gaat niet over het verschuiven van de dag en van de nacht. Het gaat over rechtszekerheid voor de inwoners van de Vlaamse Rand. En door in het verleden nooit te reageren en altijd te slikken wat er gebeurt met de luchthaven, het verleggen van de vliegroutes, zijn de inwoners van de Vlaamse Rand altijd zeer tolerant geweest ten aanzien van de luchthaven, omdat we beseffen dat die luchthaven een economische realiteit is. Het is de tweede grootste werkpool in Vlaanderen. En dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering daar zo mee omgaat, dát is schuldig verzuim. Dát is de deur toedoen en beletten dat er een economische activiteit kan worden gecreëerd of dat er een duurzaam beleid kan worden gecreëerd door de luchthaven. En dát noem ik schuldig verzuim.

En ik hoop inderdaad dat er op federaal niveau eindelijk eens het besef is dat de Vliegwet de enige manier is om eruit te geraken. De lusten en de lasten moeten billijk worden verdeeld. En dan zal alles in zijn plooi vallen. Maar zolang we daar niet in slagen, zolang er vanuit Brussel geen politieke wil is, zolang er wordt gezegd: ‘De luchthaven is er, maar o wee als wij daarvan de lasten moeten dragen’, dan zal niets werken. Dan mag minister Weyts dat nog zo vaak als hij wil op het overleg brengen, zolang er op dat niveau niets beweegt, zal niets werken. En de intendant ten spijt zal het politieke wil zijn die nodig is om dit op te lossen en om dit probleem definitief op te lossen. Daar blijven wij bij als fractie: een Vliegwet is de enige manier om rechtszekerheid te creëren en om die lusten en lasten billijk te verdelen.

De voorzitter

Is dat nog een bijkomende vraag?

Bart Nevens (N-VA)

Ik denk dat we 20 november moeten afwachten. Dan zal minister Bellot een uitspraak doen. Ik hoop dat hij er inderdaad rekening mee houdt, dat hij niet alle lasten legt in de Vlaamse Rand. Maar daar kan de minister in dezen spijtig genoeg niets aan doen. Ik vraag om waakzaam te zijn.

Ik hoop ook dat, als de Vlaamse gemeenten dan een milieustakingsvordering indienen, de Vlaamse Regering zich ook aansluit bij dat protest.

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik heb niet echt nieuwe vragen, dan wel oude stellingen gehoord. U kunt ervan op aan dat wij dit heel waakzaam blijven opvolgen, met de nodige daadkracht, zoals we ook al hebben geïllustreerd toen wij hebben opgetreden met onder andere het belangenconflict.

Ik heb dat nooit gezien in regeringen waar u deel van hebt uitgemaakt. Zulke daadkracht heb ik nooit mogen vaststellen. Ik heb mogen vaststellen dat de vorige regering waar u deel van uitmaakte, de materie gewoon heeft laten liggen. Nu u deel uitmaakt van de Brusselse Gewestregering laat u niet alleen de materie liggen maar zorgt u ervoor dat de toestand verergerd is. Dat betreuren we natuurlijk. Een intendant zal aan dat gedrag tot mijn spijt geen verandering brengen.

Het is ook niet verstandig om nu bij wijze van deblokkering in te gaan op de Brusselse gewestelijke eis om wijzigingen aan te brengen aan de nacht. Dat is een vraag van het Brusselse Gewest, maar ik zie niet in welke mate dit plots voor een deblokkering van de situatie zou zorgen of onze strategische positie of onderhandelingspositie zou versterken. Nog voor de onderhandelingen zeggen dat we volledig ingaan op de vraag van Brussel en dat we daarna wel verder zullen zien, lijkt me op meerdere fronten niet de meest aangewezen strategie.

We zullen dit dossier niet aanpakken met de fanfare op kop. We kijken wel sterk uit naar de initiatieven die worden genomen in het kader van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel en de mate waarop wordt opgetreden door de Federale Regering en daaraan gekoppeld welke consequenties dat heeft voor de federale Vliegwet.

De voorzitter

Mevrouw Segers heeft het woord.

Ik kan alleen maar herhalen dat ik het ontstellend vind dat ik in alle antwoorden en betogen alleen maar politieke spelletjes en politiek gehakketak heb gehoord. Dit dossier verdraagt dat niet meer. Met politieke spelletjes en gehakketak en juridische steekspellen geraakt dit dossier nooit opgelost. (Opmerkingen van Bart Nevens)

Uw partij zit zowel in de Vlaamse als de Federale Regering: maak die Vliegwet! (Opmerkingen van Bart Nevens en Karl Vanlouwe)

Dat is precies wat ik bedoel. De politieke spelletjes die met betrekking tot dit dossier worden gespeeld, zullen het probleem niet oplossen. Nooit! Dit dossier moet ontdaan worden van juridische en politieke spelletjes en er moet in alle sereniteit met alle stakeholders rond de tafel worden gezeten. Jullie zijn kostbare tijd aan het verliezen. Er is blijkbaar gezamenlijk afgesproken om te wachten tot na 2019 om er ook maar iets aan te doen. Dat is kostbare tijd verliezen terwijl mensen hun gezondheid op het spel staat en onze economie eronder lijdt. Zoek een andere weg: dat is mijn enige oproep.

Het is niet omdat het vanuit de oppositie komt dat het een slecht voorstel moet zijn. Luister ernaar en neem het ernstig. 

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.