U bent hier

De voorzitter

De heer Segers heeft het woord.

Willy Segers (N-VA)

Voorzitter, minister, collega’s, hoewel het meestal de Vlaamse gemeenten met faciliteiten voor Franstaligen zijn die hier en in de pers aan bod komen, bestaan er ook Waalse faciliteitengemeenten met faciliteiten voor Nederlandstaligen, concreet in vier gemeenten: Komen, Edingen, Moeskroen en Vloesberg. Sinds de invoering van de faciliteitengemeenten zijn die ertoe verplicht om onderwijs in de andere landstaal in te richten indien minstens zestien gezinshoofden daarom verzoeken. In de Waalse faciliteitengemeenten met faciliteiten voor Nederlandstaligen werd zo één Nederlandstalige basisschool ingericht, namelijk in Komen. Op basis van de taalwetgeving dient een dergelijke school te worden gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, net zoals de Vlaamse Gemeenschap Franstalige basisscholen financiert in de Vlaamse faciliteitengemeenten.

In 2007 diende een aantal ouders uit Komen een aanvraag tot subsidiëring in bij de Franse Gemeenschap, maar eigenlijk is die vraag nooit beantwoord. Bovendien blijkt dat de Franse Gemeenschap weigert om de school in Komen te financieren, terwijl de Vlaamse Gemeenschap eigenlijk zonder dralen en zonder fout de Franstalige scholen in de Vlaamse Gemeenschap wél subsidieert. Nochtans is ook de Franse Gemeenschap daartoe verplicht.

In een antwoord op een schriftelijke vraag antwoordde u dat het te lang geleden is om op basis van de vraag van de ouders, in 2007, nog actie te ondernemen tegen de Franse Gemeenschap. U stelde in een commissievergadering op 19 maart 2015 dat u eerst wou weten wat de mensen daar concreet wilden.

Minister, u wou een inspanning doen aangezien de correcte naleving van de taalwetgeving ook aan bod is gekomen in uw beleidsnota. Hebt u contact gehad met de ouders in Komen die een aanvraag wensten in te dienen? Tot wat hebben die contacten geleid? Zullen de ouders eventueel een nieuwe aanvraag indienen? Hebt u al contact gehad met de Franse Gemeenschap over dit dossier? Zo ja, wat is hun standpunt?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Ik heb in mijn antwoord op uw schriftelijke vraag inderdaad aangegeven dat de oorspronkelijke vraag te oud is. De betrokken kinderen zijn intussen de leeftijd voor het basisonderwijs ontgroeid. Tot op dit moment heb ik geen bericht gekregen van ouders van kinderen uit Komen dat ze een aanvraag overwegen aan de Franse Gemeenschap.

Zoals u weet, maakt de Nederlandstalige school van Komen deel uit van de scholengroep Mandel en Leie. De school kan rekenen op bijkomende ondersteuning uit die scholengroep. Indien de school zou worden gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, valt die steun uiteraard weg. Die omstandigheid verklaart mogelijk mee waarom er na de aanvraag uit 2007 geen nieuwe vraag van ouders is geweest aan de gemeente en de Franse Gemeenschap. De huidige situatie is immers bijzonder delicaat. Enerzijds is het correct dat de regeling op gespannen voet staat met de bevoegdheidsregeling, maar anderzijds zou die school op minder middelen en minder ondersteuning kunnen rekenen wanneer de Franse Gemeenschap de subsidiëring zou overnemen. Maar als er een aanvraag komt, ben ik zeker bereid die ouders bij te staan en hun zaak bij de minister van Onderwijs van de Franse Gemeenschap te bepleiten.

De voorzitter

De heer Segers heeft het woord.

Willy Segers (N-VA)

Minister, het is inderdaad een goede evolutie dat er wordt gepraat tussen ministers, zoals u het in de vorige vraag stelde, van het buitenland. Met mijn vraag om uitleg heb ik absoluut niet de bedoeling om de situatie van de school in Komen slechter te maken of om het die mensen moeilijk te maken en te zeggen: als de Franse Gemeenschap haar plichten niet nakomt, waarom zou Vlaanderen het dan moeten doen? Dat is absoluut niet de bedoeling.

Ik weet dat er een verschil is in Vlaanderen en in de Franse Gemeenschap in subsidiëringsbedrag voor de ondersteuning van scholen. Misschien is het te overwegen om aan de Franse Gemeenschap te zeggen: doe uw wettelijke plicht, draag bij wat u moet bijdragen, en Vlaanderen beschouwt dit als een Vlaamse school en wij leggen het deeltje bij dat het verschil maakt voor een evenwaardige subsidiëring van Vlaamse scholen.

Minister, ik noteer dat u dit opnieuw ter sprake zult brengen. Deze vraag zal dan ook ongetwijfeld worden vervolgd. Waarvoor dank.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.