U bent hier

De heer Cordy heeft het woord.

Paul Cordy (N-VA)

Minister, ik heb een vraag omtrent betaald educatief verlof, een bevoegdheid die Vlaanderen bij de jongste staatshervorming heeft gekregen. Het stelsel dateert uit de jaren 80. Het woord ‘dateert’ moet daar in de twee betekenissen worden gebruikt. Ik heb daar zelf regelmatig mee te maken gehad. Het is een stelsel dat een beetje aan modernisering toe is. We merken ook dat het aantal werkstudenten of mensen die werken en studeren en eventueel voor dat educatief verlof in aanmerking kunnen komen, de laatste jaren sterk in stijgende lijn is, wat een zeer goede zaak is. Maar meer en meer botsen instellingen, opleidingsverstrekkers en dus ook studenten op een lespraktijk die niet helemaal meer strookt met de manier waarop dat betaald educatief verlof georganiseerd is. Ik denk aan studieactiviteiten zoals het maken van papers maar ook trajecten via ‘blended learning’ en het hele afstandsonderwijs. Dat heeft niet veel aan het huidige stelsel.

Minister, hoever staat het met de hervorming van het betaald educatief verlof? Is men van plan om in het beleid rond het betaald educatief verlof rekening te houden met de noden van de werkstudenten en met opleidingen in afstandsonderwijs? Zullen die in de toekomst ook in aanmerking kunnen komen? Zijn er nog ondersteuningsmaatregelen specifiek voor die categorie studenten in de maak?

Minister Muyters heeft het woord.

Collega Cordy, we hebben met de sociale partners na veel zwoegen en werken een akkoord kunnen afsluiten op 11 juli. We hebben het dan maar het Guldensporenakkoord genoemd, waarin de sociale partners en de Vlaamse Regering samen effectief een akkoord hebben afgesloten rond vorming en opleiding. Het komt erop neer dat we komen tot drie opleidingsincentives: het Vlaams opleidingsverlof, vroeger het betaald educatief verlof, de opleidingscheques en het opleidingskrediet. Bovendien is het de bedoeling dat we de mogelijkheid die nu wordt geboden met de hervorming, gebruiken om ook de digitalisering te omarmen en het niet alleen te digitaliseren maar ook te vereenvoudigen en transparanter te maken.

Dat zijn dingen die je niet in een-twee-drie doet, maar waar wat tijd voor nodig is. In elk geval is het hele opzet van de hervorming dat we werknemers nog meer stimuleren om arbeidsmarktgerichte opleidingen te gaan volgen en ervoor zorgen dat ze dat ook kunnen combineren met hun werk. Dat is de basisfilosofie. Uit onderzoek blijkt dat tijd een van de grootste drempels voor werkenden is. Heel vaak is het niet het geld maar de tijd die belangrijk is. Met de Vlaamse opleidingscheques spelen we daarop in. We hebben ten eerste het Vlaams opleidingsverlof waar de werknemer voor het volgen van een opleiding effectief van het werk afwezig kan zijn met behoud van loon. Ten tweede is er het opleidingskrediet, wanneer de werknemer gebruikmaakt van het federaal tijdskrediet met als motief opleiding en vanuit de Vlaamse overheid een bijkomende premie krijgt zodat zijn loonverlies nog meer wordt gecompenseerd. Dat wordt ingezet voor wie een echte heroriëntering op de arbeidsmarkt wil doen, dus iemand die iets heel anders wil gaan doen.

Het akkoord vermeldt ook duidelijk dat we niet enkel opleidingen wensen te financieren die inzetten op contactonderwijs, dus waar de leerkracht voor de klas staat, maar dat we ook de nieuwe flexibele vormen van leren, zoals afstandsleren, stages en blended leren een plaats willen geven. Hoe we dat precies gaan doen, zijn we nu aan het concretiseren. Maar principieel staan zowel de sociale partners als de Vlaamse Regering erachter dat dat ook mogelijk moet zijn in de toekomst. Het is hierbij belangrijk om de budgettaire context vanuit Vlaanderen in het oog te houden.

U vroeg naar andere vormen dan betaald educatief verlof. Ik heb zonet de drie belangrijke vormen naar voren gebracht, namelijk het opleidingsverlof, het opleidingskrediet en de opleidingscheque. Die gaat dan wel in op de kostprijs van de opleiding. Als we ervoor willen zorgen dat mensen beter voorbereid zijn op de vele veranderingen die je in de toekomst zeker mag verwachten wat betreft de inhoud van een job, dan denk ik dat we als Vlaamse overheid hier samen met de sociale partners op alle vormen van opleiding op een eenvoudige manier proberen tussen te komen.

We zijn volop bezig met de hervorming. De stappen naar aanleiding van het akkoord van 11 juli, het Guldensporenakkoord, worden nu uitgewerkt. Dat is niet altijd even evident. Bijvoorbeeld voor de lijst van het betaald educatief verlof, nu het Vlaams opleidingsverlof, willen we meer arbeidsgericht werken. Samen met de sociale partners zijn we aan het kijken hoe we naar een puntensysteem kunnen komen om het toekomstgericht en arbeidsmarktgerichter te kunnen maken dan vandaag het geval is.

De heer Cordy heeft het woord.

Paul Cordy (N-VA)

Ik vind dat zeker goed nieuws, namelijk de modernisering van het hele stelsel, dus ook aandacht hebben voor de evoluties die zich razendsnel in het onderwijsveld voltrekken, zeker wat betreft die specifieke categorie van studenten waarvoor opleidingsinstellingen bijzonder veel inspanningen doen om blended learning, afstandsonderwijs en dergelijke meer in te voeren.

Ik denk dat dat broodnodig is, en ik ben heel blij om te horen dat dat in de hervormingen zit.

Ik heb nog een bijkomende vraag over een van de problemen waar men in het verleden vaak op botste. Gezien de snelle evolutie van onze maatschappij is het logisch dat er geregeld nieuwe opleidingen worden ontworpen, en dat het liefst ook oudere die niet meer relevant zijn, worden geschrapt. Vroeger ging het heel moeizaam om die opleidingen erkend te krijgen voor dergelijke incentives. Wordt er ook daar gekeken naar een soepeler mechanisme? Ik vraag absoluut niet dat ze automatisch zouden worden erkend. Ik vraag wel een soepeler mechanisme, dat het ook voor opleidingsverstrekkers duidelijker maakt welke stappen ze moeten zetten om dat erkend te krijgen.

Minister Muyters heeft het woord.

Zowel de erkenning als de check van de arbeidsmarktgerichtheid staat mee in het akkoord. Wij gaan degene die de opleiding geeft, niet zeggen of die dat kan of niet. Ook de inhoud van de opleiding is een procedure. We proberen die te vereenvoudigen en een stuk te digitaliseren.

Wat volgens mij het belangrijkste is, is dat we nu een puntensysteem uitwerken met verschillende criteria: toekomstgerichtheid, arbeidsmarktgerichtheid enzovoort. De lijst van alle opleidingen die we erkennen, gaat jaarlijks in een rapport naar de SERV. De sociale partners kijken in hoeverre die opleidingen in de realiteit overeenkomen met het puntensysteem dat we opmaken, zodat die realiteitscheck jaarlijks gebeurt. Er kunnen dan ook intrekkingen van erkenningen gebeuren. De filosofie zal in elk geval zijn dat het soepel is, maar dat er ook wel kwaliteitsgaranties blijven met betrekking tot de arbeidsmarktgerichtheid.

De heer Cordy heeft het woord.

Paul Cordy (N-VA)

Zoals u het schetst, krijgen we inderdaad een zeer performant systeem voor mensen die opleidingen met hun werk willen combineren. We kunnen dat alleen maar toejuichen, zeker als we weten dat wij in Vlaanderen achteroplopen op dat vlak. In internationale vergelijkingen zien we dat wij veel te weinig opleidingen volgen, dat mensen in de loop van hun loopbaan veel te weinig bijscholing krijgen en dergelijke. Ik ben ervan overtuigd dat dit daar een zeer goede ondersteuning voor kan zijn.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.