U bent hier

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke)

Geleidelijk aan krijgen we de agenda afgehandeld van de vragen die tijdens het reces werden ingediend. Deze werd een maand geleden ingediend.

De milieuorganisatie Greenpeace stelde de Vlaamse Regering in gebreke omdat ze te weinig onderneemt tegen luchtvervuiling. Minister, u weet dat ook vanuit dit parlement regelmatig heel wat kritische stemmen klinken ten aanzien van het beleid op het vlak van luchtkwaliteit, en meer in het bijzonder het gebrek aan beleid inzake luchtkwaliteit. Ik citeer het persbericht van Greenpeace: “De Vlaamse Regering pleegt schuldig verzuim in haar aanpak van luchtvervuiling.” Dat is geen mis te verstaan oordeel.

Minister, in een aan u gerichte brief wordt technischer en gedetailleerder uitgewerkt waar het schoentje precies knelt. Ik herken in die brief heel wat kritieken die in dit parlement al meermaals werden aangebracht. Het belangrijkste argument is natuurlijk het aspect volksgezondheid. Volgens het Europees Milieuagentschap zijn er in ons land alleen al jaarlijks meer dan 12.000 vroegtijdige overlijdens ten gevolge van luchtvervuiling. Dat heeft in de eerste plaats te maken met fijn stof in de lucht, de grootste ziekmaker in onze omgeving. Maar ook de stikstofoxiden zijn zorgwekkend. De Europese grenswaarden voor fijn stof worden dan wel gerespecteerd, voor zover onze meetpunten die informatie bezorgen. Maar de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) worden nergens gehaald. Voor stikstofoxiden blijkt uit modellering dat de jaar- en uurgrenswaarden op veel plaatsen worden overschreden en dat zonder diepgaande maatregelen het probleem de komende vijftien jaar zal blijven bestaan. Dat blijkt trouwens ook uit de rapporten die onze eigen kennisinstellingen u hebben bezorgd.

Nochtans zou er voor stikstofoxide schijnbaar alleen maar in Antwerpen een probleem bestaan: het fameuze meetpunt Borgerhout-straatkant. Maar als je de modellering bekijkt van wat nu de impact zou zijn voor heel Vlaanderen, ook buiten de meetpunten, dan zien we dat het probleem veel acuter is dan alleen één probleem op één plaats in heel Vlaanderen.

Minister, acht u de concrete voorstellen van Greenpeace, zoals aangehaald in de open brief, haalbaar? Op welke voorstellen wenst u in te gaan en op welke niet?

Greenpeace vraagt bijkomende informatie over het stikstofoxidemeetnet. Zult u de gevraagde informatie ter beschikking stellen? Of hebt u dat al gedaan?

Greenpeace argumenteert dat de aan Europa gerapporteerde data een onderschatting vormen van het probleem en daardoor ook niet voldoen aan de criteria voorzien in de richtlijn. Dat is toch ook wel een ernstig oordeel. Wat is uw reactie daarop?

Gaat u akkoord met de stelling dat elke Vlaming op elke locatie in Vlaanderen in principe het recht zou moeten hebben op het inademen van gezonde lucht? Indien wel, welke tijdslijn voorziet u voor dit weliswaar ambitieuze voornemen?

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Voorzitter, minister, ik wil eerst graag terug in de geschiedenis gaan. Op 1 december 2014 heeft de vzw Klimaatzaak een ingebrekestelling gestuurd naar de vier voor klimaat bevoegde overheden in België. Deze procedure sleept al een hele tijd aan, en het laatste nieuws wat wij daarover mochten vernemen, is afkomstig uit de commissievergadering van 26 april 2016 waarin u aankondigde dat de Vlaamse Regering naar het Hof van Cassatie trekt vanwege een taalkwestie. Collega Sanctorum heeft zonet verwezen naar wat er recent is gebeurd, namelijk dat Greenpeace zowel naar u als naar uw Waalse evenknie een ingebrekestelling heeft gestuurd. Greenpeace trekt naar eigen zeggen naar de rechter omdat de overheid volgens haar al jarenlang verzuimt om de bevolking te beschermen tegen de schadelijke effecten van vervuilende lucht op de volksgezondheid. Het is een problematiek die uiteraard al herhaaldelijk ter sprake kwam in deze commissie.

De toestand van de luchtkwaliteit in Vlaanderen is door ons zeker gekend. De toestand verbeterde de voorbije decennia op vele plaatsen en er werden heel wat Europese doelstellingen behaald. Dat is ook wat de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in de pers heeft aangekondigd. Maar, volgens diezelfde VMM is dat ook nog voor een heel aantal stoffen niet het geval. Bovendien zijn er ook een aantal gekende locaties waar de situatie beduidend slechter is dan op andere locaties. Ik denk bijvoorbeeld aan Antwerpen en Hoboken.

Wat betreft de overschrijding van de Europese normen gaat het vooral over ozon, concentraties van zware metalen in de buurt van metaalbedrijven en stikstofdioxiden op veel locaties met veel verkeer. Als we de door de Wereldgezondheidsorganisatie gehanteerde norm ernaast leggen, schenden we die in nog heel veel gevallen. Dat hebben we ook gelezen in het jaarverslag van de VMM.

Minister, wat is de stand van zaken betreffende de procedure van het Vlaamse Gewest tegen de vzw Klimaatzaak voor het Hof van Cassatie?  Welke houding zal de Vlaamse Regering aannemen met betrekking tot de recente ingebrekestelling door Greenpeace? De VMM beschikt over een aantal meetplaatsen om de concentraties van bepaalde stoffen te monitoren in heel Vlaanderen. Zijn dit volgens u voldoende meetplaatsen om een representatief beeld te geven over de volledige situatie? Bent u van oordeel dat er bijkomende meetpunten moeten komen rond gevoelige gebieden om deze situatie nog accurater te kunnen opvolgen? Bepaalde gebieden zijn zeer gevoelig, zoals gebieden rond luchthavens en drukke verkeerswegen. Hoe speelt het beleid concreet in op deze pijnpunten? Graag had ik een overzicht van de genomen acties en de concrete doelstellingen om dit terug te brengen.

Minister Schauvliege heeft het woord.

Collega's, ik zal eerst aangeven dat Greenpeace niet alleen een ingebrekestelling heeft gestuurd naar de Vlaamse Regering, maar dat ook in heel wat andere Europese landen heeft gedaan. Dit kadert in een algemene actie die ze ondernemen. Ze focussen niet alleen op Vlaanderen.

Greenpeace vraagt dat de Vlaamse Regering hoogdringend werk zou maken van een uitbreiding van het stikstofdioxidemeetnet, en dat er in ‘street canyons’ zou worden gemeten.

Wat doet de VMM op dit moment? Mijnheer Sanctorum, u doet uitschijnen alsof dat onderzoeksinstellingen zijn waar wij ver vanaf staan, maar zij doen dat allemaal in onze opdracht. Alles wat wordt gemeten, zijn zaken waar wij naar vragen. Dat levert ons heel wat informatie op. De VMM baat een meetnet van 70 meetplaatsen voor stikstofoxiden uit. 42 meetplaatsen daarvan voldeden in 2016 aan de strenge Europese eisen voor het meetprincipe, de ligging en de gegevensvastlegging. Er zijn minimaal tien meetplaatsen gevraagd door de richtlijn.

De metingen voor stikstofdioxide (NO2) gebeuren volgens de referentiemethode die de Europese richtlijn voorschrijft. Deze automatische monitoren meten continu de concentraties in de omgevingslucht. Het zijn ook deze data die in ‘real time’ door iedereen raadpleegbaar zijn. Met dit referentiemeetnet beantwoordt Vlaanderen aan de meetverplichtingen die Europa oplegt.

Dat er naast de meetplaatsen conform de Europese standaarden nog andere plaatsen zijn waar problemen voorkomen, is uiteraard geen nieuw element. De VMM meldt al sinds 2011 in haar jaarverslagen dat er een specifieke problematiek is in street canyons. Bij metingen in deze street canyons aan de hand van de Europese methode, doen zich vaak technische problemen voor. Vanwege de ruimte die een meetstation inneemt, kan deze meetmethode niet altijd optimaal worden ingezet. Voor de plaatsing van een volwaardig meetstation is 20 vierkante meter open ruimte nodig. De street canyons zijn van dien aard dat die mogelijkheid er zelden is. In de modelberekeningen van de modelketen doet zich een soortgelijke beperking voor. Deze modelketen houdt geen rekening met lokale obstakels, wat de VMM trouwens ook bij elke publicatie aangeeft.

De VMM onderneemt actie om de modelinschattingen en de metingen te verbeteren. Allereerst heeft de VMM de laatste jaren gewerkt aan NO2-metingen met een passieve samplingtechniek. Deze techniek laat toe om met een beperkt ruimtebeslag de gemiddelde NO2-concentratie gedurende een bepaalde periode te meten via een staalname.

In 2010 en 2013 voerde de VMM tijdelijke meetcampagnes uit om na te gaan in welke mate zich overschrijdingen van de grenswaarde voordeden in Vlaamse steden. In deze periode zette de VMM ook haar mobiele meetwagens in om de modellering van NO2 in het kader van het ATMOSYS-project te verbeteren. In 2016 mat de VMM vervolgens samen met de stad Gent gedurende zes maanden op vijftig meetplaatsen om de invloed van het verkeer te bekijken. Achttien van die meetplaatsen bevonden zich in street canyons. De resultaten werden gebruikt om de modelketen te valideren. Op deze modelketen kom ik later terug.

De ervaring met het op punt zetten van deze meetmethode mondde in december 2016 uit in de start van een nieuw meetnet in Antwerpen. Op twintig aanvullende meetplaatsen worden de NO2-concentraties gemeten met behulp van passieve samplers. Tien van deze locaties bevinden zich in street canyons. Ook in Gent vinden in het kader van het circulatieplan op twintig extra locaties metingen van stikstofdioxide plaats met behulp van passieve samplers. Belangrijk is dat het hierbij niet gaat om referentiemetingen, maar telkens om metingen gericht op het beter in kaart brengen van de lokale luchtkwaliteitsproblematiek, gerelateerd aan het verkeer.

Om diezelfde reden investeert de VMM ook in de ontwikkeling van modellen die rekening houden met de specifieke situatie in street canyons. Zo kreeg de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) in 2016 de opdracht om een derde schakel aan de keten toe te voegen. Deze schakel rekent specifiek de concentraties door in street canyons. Deze modelberekeningen voor het meetjaar 2016 zullen eind 2017 beschikbaar zijn.

Ten slotte werkt de VMM in opdracht van de Europese Commissie verder aan andere meettechnieken die inzetbaar zijn om de concentraties in street canyons te meten. Onder de leiding van de VMM werd in mei 2017 het LIFE VAQUUMS-project gestart. Dit project zal onder meer een stand van de wetenschap opmaken van de momenteel beschikbare sensoren voor luchtkwaliteitsmetingen en hun inzetbaarheid in meetnetten.

Collega’s, alle metingen van stikstofoxides worden uitgevoerd conform de Europese richtlijn. Alle voor deze problematiek relevante, verkeersgerichte, stedelijke meetplaatsen zijn operationeel en conform de Europese vereisten. Ik zie geen reden waarom het referentiemeetnet zou moeten worden uitgebreid. Vlaanderen rapporteert steeds elke gemeten overschrijding van een Europese grenswaarde aan de Europese Commissie en geeft ook telkens aan waar dat gemeten is.

De VMM onderneemt bovendien al enkele jaren actie om zowel op het vlak van monitoring als modellering alle beperkingen weg te werken. Momenteel staan we daarbij op een kantelmoment waarbij voor het eerst een nieuwe, langlopende meetcampagne met passieve samplers werd gestart en we voor 2017 ook voor het eerst over berekeningen met nieuwe modelketens zullen beschikken.

Alle informatie die Greenpeace opvraagt, dus de meetlocaties, de meetmethode, de statistische parameters en de meetwaarden, worden door de VMM jaarlijks gerapporteerd. Deze informatie zit vervat in het jaarlijkse rapport ‘Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest’ en wordt aan de Europese Commissie gerapporteerd. De eigen rapporten worden publiek beschikbaar gesteld via de website en aangekondigd zodat iedereen dat kan vinden. De officiële rapporteringen aan de Europese Commissie zijn bovendien publiek raadpleegbaar op het internetplatform van het Europees Milieuagentschap. Daarnaast publiceert de VMM ook haar meetgegevens over tijdelijke meetcampagnes en maakt ze publiek beschikbaar via haar website.

We hebben al vaak in dit parlement over de luchtkwaliteit gesproken, en dit heeft uiteraard onze blijvende aandacht en we blijven verder werken aan maatregelen, die trouwens al effect hebben. We zien dat de luchtkwaliteit de voorbije jaren fors verbeterd is.

In 2016 werd op twee locaties van het meetnet in de Antwerpse agglomeratie een overschrijding van de Europese jaargrenswaarde voor stikstofdioxide gemeten. Het gaat hier om de meetlocaties R802, Borgerhout-straatkant, en R805, Belgiëlei. De Europese uurgrenswaarde voor NO2 werd wel gerespecteerd.

In overeenstemming met de Europese richtlijn moet er twee jaar na vaststelling van de overschrijding in een luchtkwaliteitszone een actieplan worden opgesteld. Vlaanderen kreeg uitstel voor het bereiken van de luchtkwaliteitsnorm tot eind 2015. Dit betekent dat eind dit jaar voor de luchtkwaliteitszone agglomeratie Antwerpen een actieplan moet worden ingediend. Dit actieplan werd opgesteld in samenwerking met de betrokken lokale besturen en was in openbaar onderzoek tot 30 september. U kunt het ontwerpplan terugvinden op de website.

Er is ook een nieuw luchtactieplan voor heel Vlaanderen in opmaak. Daarin wordt niet alleen op korte termijn gekeken, naar 2020, maar wordt al verder gekeken richting 2030 en 2050. Ik streef er met het nieuwe plan naar om de gezondheidseffecten te halveren en ook de impact op de ecosystemen met een derde te verminderen tegen 2030.

De langetermijndoelstellingen vindt u in ‘Visie 2050’ van de Vlaamse Regering. Dit betekent dat overal en altijd in Vlaanderen minstens de richtniveaus voor menselijke gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de grenzen aan de draagkracht van het ecosysteem worden bereikt.

Het overleg over het nieuwe plan loopt. Het plan zal uiteraard de nodige aandacht moeten besteden aan NO2 door verkeer. De focus ligt op korte termijn op het behalen van de Europese grenswaarden. Dit is ook de advieswaarde die de WHO op dit moment hanteert. De WHO-advieswaarden worden op dit moment herbekeken.

Het nieuwe luchtplan zal eind dit jaar in ontwerpfase klaar zijn om volgend jaar aan de stakeholders te worden voorgelegd. In de omgevingsanalyse zullen ook de maatregelen tussen 2016 en 2017 worden besproken. Dit zijn de maatregelen die in werking traden na het einde van het vorige plan.

Ten slotte geef ik u de stand van zaken van de procedure die de vzw Klimaatzaak gestart is. U weet dat het Vlaamse Gewest een voorziening in cassatie heeft ingesteld tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank. De vzw Klimaatzaak en de particuliere eisers hebben op 22 juli 2016 een memorie van antwoord ingediend waarbij zij zich gedragen naar de wijsheid van het Hof van Cassatie. De zaak voor het Hof van Cassatie is nog niet vastgesteld. Normaal gezien krijgen we er bericht van wanneer dat wel het geval zal zijn.

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke)

Minister, dank u wel voor het antwoord. U hebt het grootste deel van uw antwoord besteed aan proberen te bewijzen dat er heel veel onderzoek wordt verricht in opdracht, door kennisinstellingen, door de administratie en door agentschappen, en dat er heel veel metingen gebeuren. Maar daar twijfelt niemand aan. Ik twijfel daar ook geen seconde aan. Ik weet dat er heel veel gebeurt op vlak van onderzoek en metingen. Waar het schoentje knelt, is het beleid.

Dat is ook het verwijt dat Greenpeace maakt ten aanzien van u en ten aanzien van de Vlaamse Regering, en inderdaad ook ten aanzien van andere regeringen. Er is een heel grote kloof tussen wat gebeurt en wat kan gebeuren. U bent niet ingegaan op mijn vraag welke van de concrete voorstellen van Greenpeace u mogelijk acht op korte termijn en misschien op langere termijn. Daar gaat het nu net om. Niemand verwacht van u dat u met een toverstok plots de lucht in Vlaanderen 100 procent zuiver zult maken. Iedereen weet dat dat niet kan.

Aangezien luchtkwaliteit zo belangrijk is in een mensenleven, mogen we toch wel verwachten dat het maximale wordt gedaan om de lucht zo zuiver mogelijk te krijgen. Dat gebeurt niet, minister. Ik ben blij dat u zegt dat er een nieuw actieplan komt tegen het einde van het jaar. Er wordt in dit parlement vaak verwezen naar een komend actieplan, maar daarmee is de lucht nog niet gezuiverd. Ik zou dan ook graag concreet willen weten wat er staat te gebeuren. We blijven jaar in jaar uit in hetzelfde debat. Enerzijds verwijt de oppositie, en ik denk ook anderen in dit parlement, u dat u te weinig doet op het vlak van luchtkwaliteit maar anderzijds zegt u dat we het al bij al nog goed doen want de Europese grenswaarden worden grotendeels bereikt en dat u bezig bent met actieplannen. Sorry, maar ik denk dat ook bij Greenpeace de analyse werd gemaakt dat het genoeg is geweest, waardoor men naar de rechter stapt.

Ik heb me deze ochtend geïnformeerd over wat uw antwoord is ten aanzien van Greenpeace. Hun voorgestelde deadline was morgen. Blijkbaar is er nog steeds geen reactie gekomen vanuit uw kabinet. Dat is mij gezegd. U geeft aan dat er toch een reactie is, misschien kunt u daarover iets zeggen. U weet dat Greenpeace u wilt dagvaarden als het antwoord niet voldoet. Ik ben dan ook benieuwd wat u hebt geantwoord aan Greenpeace.

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw uitgebreide antwoord. Het klopt dat de actie van Greenpeace een globale actie was die niet alleen tegen Vlaanderen was gericht. Die reactie van u hebben we ook gelezen in de media enige tijd geleden.

Het is heel belangrijk dat de Vlaamse Milieumaatschappij, die de metingen van de luchtkwaliteit uitvoert, op een transparante manier communiceert. Eenieder die al eens op de website van de VMM is geweest, kan merken dat dit op een transparante manier gebeurt. Dat is een goede zaak, en we moeten dat verder blijven aanmoedigen.

Ik had u ook gevraagd naar de houding van de Vlaamse Regering met betrekking tot de ingebrekestelling van Greenpeace. Ik ben dan ook benieuwd wat er ondertussen aan Greenpeace is meegedeeld.

U hebt verder verteld dat er vanaf dit jaar een nieuw model van meetmethode wordt gehanteerd. Ik had gevraagd of u van oordeel bent of er bijkomende meetpunten nodig zijn om een meer representatief beeld te kunnen krijgen. U hebt daarop gezegd dat er een nieuw model is van meetmethode. Ik ga er dan ook van uit dat er op een nog meer nauwkeurige manier wordt gemeten. Misschien is het nuttig om daar nog iets meer over te zeggen.

Wat betreft de luchtkwaliteit wil ik benadrukken dat er stappen vooruit zijn gezet. De voorbije decennia is de luchtkwaliteit verbeterd. Er zijn met deze regering maatregelen genomen die de luchtkwaliteit ten goede komen. Ik denk aan de fiscale maatregelen. We zetten inderdaad stappen vooruit, maar er moet blijvende aandacht naar gaan. Dit is te belangrijk voor de volksgezondheid. We moeten dus bijkomende maatregelen nemen om de luchtkwaliteit in de toekomst te blijven verbeteren.

Mijn fractie kijkt heel hard uit naar het nieuwe luchtkwaliteitsplan dat volop in opmaak is. Ik heb begrepen dat het ontwerp eind dit jaar klaar zal zijn. Ik heb u in deze commissie in het verleden al meermaals gevraagd om naast Gent en Antwerpen, ook bijkomende aandacht te schenken aan de luchthavenregio. Ik kijk uit naar dat nieuwe plan en ik hoop uit de grond van mijn hart dat ook die regio in het plan aan bod komt. De luchthaven van Zaventem is een bijzondere locatie, zeer centraal gelegen en op vlak van mobiliteit heel druk. Ik hoop dat u daar bijkomende aandacht aan zult schenken.

Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Minister, het is absoluut geen goede evolutie als burgers via de rechtbank maatregelen met betrekking tot het klimaat en luchtvervuiling moeten proberen af te dwingen. Het is in de eerste plaats de taak van het parlement en de politiek om antwoorden te bieden op problemen, zoals het verbeteren van de luchtkwaliteit. Het feit dat burgers en milieuorganisaties naar de rechtbank stappen, toont aan dat ze zich machteloos voelen en zich niet gehoord voelen door de politiek. Dat is een zeer kwalijke en jammerlijke evolutie die de politiek op lange termijn zal ondermijnen. Waarom doen ze dat? Er zijn hopen wetenschappelijke evidentie en bewijsmateriaal. Er wordt veel gemeten. Concrete resultaten inzake verbetering blijven echter uit. Dan wordt de rechtbank een laatste redmiddel. Hoe schrijnend het ook is, we steunen die organisaties en burgers die zich genoodzaakt voelen om via de rechtbank het recht op propere lucht en een goede luchtkwaliteit af te dwingen.

In het krantenartikel dat is gepubliceerd op 11 september, werd er gezegd dat er een brief is verstuurd naar de milieuministers in ons land waarbij ze in gebreke worden gesteld. Als ze binnen de maand geen afdoende antwoord kregen, dan zouden ze verdere stappen zetten en naar de rechtbank stappen. Ik heb ook vernomen dat er nog geen duidelijk antwoord is gekomen. Wat hebt u geantwoord? Is het antwoord afdoende bevonden? Zal deze rechtszaak vermeden worden of zal deze toch doorgaan omdat het antwoord er niet is gekomen?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mijnheer Sanctorum, ik verwijs naar het nieuwe luchtactieplan. Het is een beetje vals dat u laat uitschijnen dat er nu niets gebeurt. Dat is totaal fout. U weet dat. We hebben een lopend actieplan en tal van maatregelen genomen en er zijn resultaten.

Mevrouw Meuleman, u zegt dat de resultaten uitblijven. Dat klopt helemaal niet. Ik heb trouwens samen met uw partijgenote in Gent een luchtactieplan opgemaakt. Zij heeft dat mee onderschreven. Ik veronderstel dat u toch geen kritiek zult geven op uw eigen schepen in Gent die daarvoor verantwoordelijk is? We hebben dat plan gezamenlijk opgemaakt en samen ondertekend en de maatregelen genomen.

Welke maatregelen heeft de Vlaamse Regering genomen voor Vlaanderen? Ik denk aan de vergroening van de autofiscaliteit, de lage-emissiezones, de aanscherping van de uitstoot van bedrijven, investeren in walstroom zodat in de havens de oude dieselschepen niet meer moeten staan opwarmen en uitstoten. Dat zijn tal van voorbeelden van maatregelen die we nemen en waarvan we de resultaten zien. De luchtkwaliteit verbetert jaar na jaar. Het kan inderdaad nog beter, maar daarom blijven we inzetten op nieuwe maatregelen.

Wat heb ik geantwoord aan Greenpeace? Deze brief is vandaag vertrokken. Ik heb in dezelfde zin geantwoord als in deze commissie vandaag. We zullen zien wat de reactie van Greenpeace is op dat antwoord. Ik merk dat men op andere plaatsen systematisch naar de rechtbank is gestapt. Ik verwacht eerlijk gezegd dat de dagvaarding al klaar is en dat men richting rechtbank zal stappen.

Ik heb heel wat leden horen zeggen dat er bijkomende maatregelen genomen moeten worden. Ik heb u al een paar keer uitgedaagd. We werken aan maatregelen, nemen die dag na dag en zien resultaten. Aan diegenen die blijven roepen dat er veel meer moet gebeuren, vraag ik om op tafel te leggen wat ze zelf als bijkomende maatregelen zouden nemen. Ik heb de indruk dat ze de moed niet hebben om daarmee naar buiten te komen. Doe het, spreek het uit, zeg hoe u het zou doen. De maatregelen die wij nemen, hebben resultaat maar worden maatschappelijk ook op een correcte manier doorgevoerd. Dat is volgens mij de enige manier om ervoor te zorgen dat de luchtkwaliteit verbetert en dat de maatregelen maatschappelijk worden aanvaard. Als bepaalde maatregelen worden gebruuskeerd, dan krijg je een tegenreactie die alleen maar negatief zal werken. Nogmaals, u bent steeds welkom om de bijkomende maatregelen … (Opmerkingen van Elisabeth Meuleman)

Ik ben graag bereid om te lezen wat daarin staat. Ik ben benieuwd hoe u op een-twee-drie alles recht wilt trekken, want volgens u loopt alles fout.

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke)

Minister, ik heb tweemaal gevraagd om een reactie op de inhoudelijke voorstellen van Greenpeace en u hebt daar tweemaal niet op geantwoord. Het is dan ook vreemd dat u zegt dat men eindelijk maar eens met inhoudelijke voorstellen moet komen. De inhoudelijke voorstellen zijn er. Een aantal ervan hangen al meer dan tien jaar in het parlement als idee of zelfs als persoonlijk engagement van een parlementslid of minister. Ik denk bijvoorbeeld aan de slimme kilometerheffing voor personenwagens. Dat voorstel bestaat al heel lang. Elke studie wijst uit dat dit een heel groot potentieel heeft voor de luchtkwaliteit, en toch wordt het niet ingevoerd. Daar gaat het nu net om, minister. Er bestaan heel veel voorstellen om de luchtkwaliteit te verbeteren, maar ze worden nooit ingevoerd of uitgevoerd.

Ik heb ook wel het vermoeden dat uw antwoord ten aanzien van Greenpeace niet zal gaan over de inhoud en niet zal ingaan op de inhoudelijke voorstellen die zij u aanreiken, maar dat het vooral een juridisch-technische aangelegenheid zal worden. Dat is ook zo gebeurd met de klimaatzaak. Het gaat dan nooit over wat we ‘au fond’ willen. Willen we meer klimaatbeleid? Moeten we meer doen dan vandaag? Neen, het wordt een kwestie van of de juiste taal wordt gehanteerd in de rechtszaal. Het debat wordt dan in de richting van een technische kwestie gestuurd. Ik betreur dat enorm.

Er wordt hier regelmatig gezegd dat de vergroening van de autofiscaliteit de grote realisatie is op het vlak van verbetering van de luchtkwaliteit en misschien zelfs van minder CO2-uitstoot. Dat was trouwens de verdienste van het parlement. Ik weet nog heel goed wat de discussies waren. Dat is in alle eerlijkheid niet de verdienste van de Vlaamse Regering of van u als minister, maar het is er gekomen omdat een aantal parlementsleden op tafel sloegen en zeiden dat de autofiscaliteit moest vergroenen. Ik denk dat u zich dat nog heel goed herinnert. Ik vind het dan ook een beetje ongepast dat dit telkens wordt gehanteerd als het voorbeeld van wat er gebeurt.

Dat doet er zelfs nog niet eens zo erg toe: zolang er vooruitgang is, is dat een goede zaak. De vraag is echter of het genoeg is. Neen, het is niet genoeg. Daarom stapte Greenpeace naar de rechter en ik hoop dat het u zal aansporen om meer te doen.

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Minister, u hebt opnieuw niet gereageerd op mijn vraag om extra aandacht te geven aan de luchthavenregio. Ik hoop dat u dat goed hebt genoteerd en dat als we het ontwerp onder ogen krijgen, er inderdaad extra aandacht naartoe gaat.

De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.