U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Segers heeft het woord.

Minister, in het kader van de ondersteuning van het Brusselse culturele veld, met name de verdere ontplooiing van de Ancienne Belgique, liet u vorig jaar optekenen dat er met de federale overheid gesprekken werden gevoerd over een eventuele ingebruikname van het Amerikaans Theater, dat prachtige gebouw van de wereldexpo, dat ondertussen jammer genoeg al een hele tijd leegstaat.

Minister, in de commissie Brussel hebt u toen gesteld: “Met betrekking tot de toekomstperspectieven van de Ancienne Belgique zitten we natuurlijk niet stil en zijn er wel degelijk contacten met de federale overheid, met de minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen, federaal minister Jambon, om te kijken of en hoe er met het Amerikaans Theater dingen kunnen gebeuren. Die contacten lopen al een tijdje en zijn nog niet afgerond. Er zijn nog altijd interessante perspectieven. Meer kan ik daar niet over zeggen. Ik kan niet zomaar praten als minister van Cultuur over gebouwen die een ander toebehoren. Ik kan alleen maar zeggen dat die contacten nog steeds lopen. In het globale plaatje, samenwerking nastrevend, letten wij nog altijd op onze eigen instellingen en proberen wij voluntaristisch maar niet naïef het cultuurbeleid mee vorm te geven.”

Dat hebt u vorig jaar op 12 oktober, dus precies een jaar geleden, gezegd.

Minister, ik krijg hierover graag een stand van zaken van u. Lopen de gesprekken met federaal minister Jambon, bevoegd voor de Regie der Gebouwen, nog steeds? Blijkt hieruit dat het Amerikaans Theater nog steeds een valabele piste is als tweede plateau voor de Ancienne Belgique? Waarom is dat al dan niet het geval? Indien dit niet het geval is, welke andere concrete plannen zijn er om het Amerikaans Theater nieuw leven in te blazen? Worden er momenteel nog andere pistes geëxploreerd om de werking van de AB verder uit te bouwen? Zo ja, kunt u die toelichten?

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

De gesprekken met federaal minister Jambon lopen nog steeds. Wij hopen die op relatief korte termijn te kunnen afronden en een akkoord te bereiken met betrekking tot de toekomst van het Amerikaans Theater. Deze plek blijft immers een bijzonder interessante locatie die voor de cultuur in Brussel en daarbuiten – vandaar dat dit een goede commissie is om er verder over te praten, als ik daarover mag oordelen –, maar ook voor de Ancienne Belgique in het bijzonder, de kans geeft om zich verder te ontwikkelen en voor de AB de kans een meer gevarieerde programmatie aan te bieden, die vandaag door de beperkingen van de locatie in het centrum van Brussel niet altijd mogelijk is.

Het zou zo een belangrijke toevoeging kunnen zijn aan het culturele leven in Brussel en Vlaanderen. Ik verduidelijk even in algemene lijnen: in de theaterzaal op zich zal er immers plaats zijn voor alle vormen van podiumkunsten, dans, theater en muziek in samenwerking met andere spelers. Naast het opnieuw exploiteren van de theaterzaal kan er veel ruimte worden gecreëerd of voorbehouden waar jonge artiesten kunnen repeteren, creëren, leren en elkaar ontmoeten. Op de binnenruimte van het Amerikaans Theater zouden in het zomerseizoen bijvoorbeeld openluchtactiviteiten, niet beperkt tot muzikale, kunnen worden georganiseerd die een ander publiek aantrekken.

U begrijpt uit dit antwoord dat de AB zeker als katalysator hopelijk een centrale rol kan spelen. De site is zo groot, en veel groter dan men zou denken, en kan zeker voor vele partners en partnerschappen bijkomende mogelijkheden bieden.

Momenteel liggen er bij mijn weten geen andere plannen op tafel.

De andere pistes voor de AB dan. Vanzelfsprekend blijft de AB als kunstinstelling steeds uitkijken naar andere mogelijkheden om haar werking te verbreden. Zo hebben zij in de nieuwe beheersovereenkomst met ons opgenomen dat ze meer buiten de muren zullen programmeren. Wat ik alleen maar kan toejuichen natuurlijk.

In het vorige seizoen hebben ze onder andere een aantal keer in kerken concerten georganiseerd. Dat is maar een voorbeeld, het kan natuurlijk ook op andere plaatsen. Op die manier willen ze ook hun trouwe publiek minder bekende plekken in de stad leren kennen. Het huis opent ook meer en meer zijn zalen voor andere programmatoren. Zo zijn de Brusselse Jeugdhuizen een vaste partner geworden en zal ook het Vlaams-Marokkaans Culturenhuis, Darna, de kans krijgen om als buur van de AB welbepaalde activiteiten te plannen.

Mevrouw Segers, zie daar een tip van de sluier. Uiteraard ben ik in deze zaak een onderaannemer. Het gebouw behoort mij niet toe, vooralsnog niet. Het ritme waaraan wij deze werkzaamheden kunnen afronden en de precieze bestemming, dat gebeurt in nauwe samenwerking met de federale minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen.

De voorzitter

Mevrouw Segers heeft het woord.

Minister, het is een kleine tip die u hebt opgelicht. In zekere zin is het wel hoopgevend. Ik weet dat de Regie der Gebouwen niet de plezantste partner is om u als minister toe te wenden. Kijk maar naar de hele saga over het conservatorium, dat ondertussen toch een nv is en waar er vooruitgang zal worden geboekt. Momenteel zitten de conservatoria te weinig mee aan tafel, maar dat is een andere zaak. De Regie der Gebouwen is niet de gemakkelijkste partner, maar het is toch al een jaar geleden. Misschien kunt u vertellen waarom die gesprekken zolang duren. Wat is precies het knelpunt? Is het de kostprijs van de renovatie?

Ik ben alleszins blij te horen dat u achter de piste staat om de AB een tweede plateau te geven. In verband met de problematiek van de geluidsoverlast en de bereikbaarheid zou de Rand van Brussel voor de AB een uitstekende plek zijn.

Want het is gewoon bijzonder jammer dat het nu leegstaat. Ik herinner mij dat vele jaren geleden in allerijl de archieven van de VRT die daar zaten, moesten worden overgebracht. Dat moest snel gebeuren. En ondertussen staat het al zoveel jaren leeg. Dat is een jammere zaak.

Kunt u de knelpunten meer toelichten? Waar precies zit het vast?

De voorzitter

Mevrouw Van Werde heeft het woord.

Ik dank mevrouw Segers voor de vraag. Ik ben zeer benieuwd naar de eventuele knelpunten.

Intussen vernemen we ook dat het dossier goed evolueert en dat er binnenkort misschien witte rook is, wat een goede zaak is. Zoals u zegt, is het een zeer bijzonder gebouw, een iconisch gebouw voor de Vlaamse Gemeenschap, ook via de VRT voor Vlaanderen. Het is ook goed dat het in de handen blijft van Vlaanderen. Ik heb vernomen dat er ook interesse was vanuit Franstalige hoek, waarmee dan nu via de AB zou worden samengewerkt. Het gebouw heeft zeker potentieel. Ik ben heel blij dat u het hebt over podiumkunsten, repetitieruimte, evenementen. Er is inderdaad structureel nood aan infrastructuur in Brussel. Ik kan het dus alleen maar toejuichen. Maar ik ben dus ook zeer benieuwd naar de echte knelpunten.

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Of er echte knelpunten zijn, weet ik niet. Maar door het feit dat het zo’n omvangrijk gebouw is en het in die zin ook wel de loutere ambities van de Ancienne Belgique overstijgt, gewoon door zijn grootte, zijn de gesprekken misschien iets langer en dieper – en dat is zeker niet slecht – om te kijken hoe men kan inspelen op de vraag van de Ancienne Belgique om een tweede podium te hebben – want dat was de oorspronkelijke vraag die alles in gang heeft gezet. Maar welke andere mogelijkheden zijn er dan nog? Ik heb een aantal elementen kort aangegeven om daar een bredere culturele programmatie op te enten. Welke partnerschappen zijn er nog? En hoe worden die dan precies bepaald?

Want uiteindelijk is het niet slecht om daar met partnerschappen te werken. Het is ook niet slecht om met een sterk huis een soort van katalysator te zijn. Tegelijkertijd is het zoals in elke stad – of dat nu Antwerpen, Leuven of Gent is – die met partnerschappen en culturele partners werkt. Die dingen nemen gewoon inhoudelijk wat tijd in beslag.

Daarnaast is er natuurlijk wel een juridische kwestie – dat is heel normaal – hoe en onder welke voorwaarden collega Jambon als voogdijminister van de Regie der Gebouwen het gebouw ter beschikking wil en kan stellen. Dat is natuurlijk iets dat we samen uitmaken, maar dat hij ook verder aan het bekijken en onderzoeken is.

Die twee zaken maken dat er nog wat meer tijd nodig is. Maar de perspectieven zijn in elk geval zeer gunstig.

De voorzitter

Mevrouw Segers heeft het woord.

Dat is goed om te horen. Alle steun daarvoor.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.