U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Voorzitter, minister, twee weken geleden hebben we ook al een gesprek gehad in verband met de NMR-erkenningen en het arrest van de Raad van State. Ik heb u toen gevraagd hoe we zouden omgaan met prestaties komende van toestellen waarvan het door de recente discussie naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State niet zeker is of ze nu wel of niet erkend zijn of zullen zijn. U lichtte toen toe dat op dat ogenblik de planningsvergunningen vernietigd waren, maar dat de erkenningen daar nog niet in waren betrokken. De dienst kon dus worden geëxploiteerd in afwachting van juridisch onderzoek dat zou uitwijzen welke stappen verder moesten worden gezet.

Inmiddels hoor ik echter uit diverse bronnen dat niet-erkende NMR-toestellen blijven exploiteren als onwettig handelen zou worden gezien. Volgens juristen doet het feit dat de erkenningsbeslissing niet is vernietigd, geen afbreuk aan de vigerende wetgeving, waarbij een ziekenhuisdienst over zowel een planningsvergunning als een erkenning moet beschikken vooraleer hij op rechtmatige wijze een NMR-toestel kan opstellen en exploiteren. Ziekenhuizen die niet-erkende toestellen exploiteren, zouden zich dus blootstellen aan strafrechtelijke vervolging en aansprakelijkheid.

Minister, kunt u bevestigen of ontkrachten dat de ziekenhuizen die hun erkenning opnieuw in vraag gesteld zien, dat toestel toch in alle wettigheid kunnen exploiteren? De situatie zal mogelijk leiden tot een vertekend beeld van de NMR-exploitaties in Vlaanderen, wat potentieel een impact zal hebben op de diverse financieringskanalen, meer bepaald op het budget van financiële middelen (BFM). In welke correcties zult u in samenspraak met uw federaal collega voorzien? Hoe zal het onderscheid worden gemaakt tussen ‘piraat-NMR’s’ en niet-erkende NMR’s?

De voorzitter

Minister Vandeurzen heeft het woord.

Minister Jo Vandeurzen

Mevrouw Sleurs, in mijn antwoord op uw vraag enige tijd geleden heb ik gesteld dat de ziekenhuizen die naar aanleiding van de procedure een erkenning hebben ontvangen, een bericht hadden gekregen dat de erkenning voor een dienst medische beeldvorming waarin een NMR wordt opgesteld voorlopig ongewijzigd zou blijven. Het is inderdaad correct dat het beschikken over een planningsvergunning een van de criteria is voor het verkrijgen van de erkenning. De planningsvergunning betreft de beslissing van de nood aan een toestel op basis van een bewezen behoefte. Die beslissing tot toewijzing van de NMR werd vernietigd om formele redenen, niet om inhoudelijke redenen. Naar aanleiding van de vernietiging van de planningsbeslissingen zullen de bijkomende programmatiecriteria moeten worden opgenomen in een besluit van de Vlaamse Regering. Dat besluit wordt voorbereid. Daarbij zullen dezelfde criteria worden gebruikt op basis waarvan de initiële aanvragen werden beoordeeld.

Dus, de ziekenhuizen die een NMR exploiteren op dit moment, beantwoorden aan een behoefte, en ze voldoen aan de betreffende erkenningsnormen. Zolang er geen nieuwe beslissingen zijn genomen op basis van een nieuw besluit van de Vlaamse Regering ben ik van mening dat de ziekenhuizen het toestel verder kunnen exploiteren in zoverre zij voldoen aan de overige erkenningscriteria. Het moet me overigens van het hart dat ik er toch altijd over verbaasd over ben welk intellectueel genoegen erin zou kunnen bestaan om ter zake nu rechtsonzekerheid te creëren. (Opmerkingen van Elke Sleurs)

Ja, maar ik insinueer dat niet wat u betreft. Het gaat over diegenen die u citeert als “diverse bronnen”. Die ziekenhuizen hebben dat immers uiteraard heel legitiem en correct gedaan, dus we moeten die ziekenhuizen absoluut de kans geven om ter zake toch enige rechtszekerheid te behouden. Diegenen die denken dat ze met dit manoeuvre zullen realiseren dat er dan in hun ziekenhuis een NMR kan komen, die creëren meteen de rechtsonzekerheid voor een ander, die dan vrijwel zeker opnieuw naar de Raad van State zal stappen. Die discussie lost het probleem dus totaal niet op, en ik snap het genoegen niet waarmee sommigen voortdurend rechtsonzekerheid insinueren. De oplossing is evident: die situeert zich in het antwoord dat ik u de vorige keer ook heb gegeven. Dat is een standpunt waarvan ik denk dat het breed wordt gedragen.

Ik denk ook niet dat de situatie zal leiden tot een vertekend beeld van de NMR-exploitaties, en ook de financieringskanalen niet zal impacteren. Op het moment dat nieuwe beslissingen worden genomen op basis van het nieuwe besluit van de Vlaamse Regering zullen de huidige erkenningen van die zeven toestellen dan al dan niet moeten worden stopgezet. Daar kunnen we dus absoluut niet op vooruitlopen. Die toestellen zijn geen piraat-NMR’s: dat zijn correct erkende NMR’s, die op het ogenblik van de erkenning voldeden aan alle criteria, inclusief het planningscriterium, en die onder toezicht staan van de Vlaamse overheid. Piraat-NMR’s zijn toestellen waarvoor noch een planningsvergunning, noch een erkenning is verleend. We hebben de afspraak gemaakt dat die exploitatie van die zeven NMR’s kan worden voortgezet in afwachting van nieuwe beslissingen. Ik denk niet dat dat op dit moment een impact heeft op het Budget van Financiële Middelen (BFM).

De voorzitter

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Eerst en vooral, het is niet onze fractie die rechtsonzekerheid wenst. Integendeel, ik denk dat de Vlaamse Regering rechtszekerheid wil, en de best mogelijke zorg voor de patiënten. Ik ben geen jurist. Ik ben arts. (Opmerkingen)

U weet dat juristen alles interpreteren. Zet vijf juristen samen en u krijgt vijf meningen. (Opmerkingen)

Dat zeggen ze echter ook van artsen. Ik zal meteen de schuld naar mij trekken. Ik ben absoluut niet tegen juristen. Dit was en is echter een bezorgdheid die ik met u wou delen. Ik hoor echter dat u een antwoord hebt ter zake. We kijken dan uit naar de verdere afhandeling, en zeker naar het besluit van de Vlaamse Regering, zodat onze ziekenhuizen kunnen voldoen aan de maximaal kwaliteitsvolle zorg die we hier in Vlaanderen toch altijd beogen.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.