U bent hier

De heer Nevens heeft het woord.

Bart Nevens (N-VA)

Minister, begin dit jaar kwam de Uitgebreide Interministeriële Conferentie Leefmilieu (UICL) tot een principieel akkoord om de bijdragen voor het Bodemsaneringsfonds voor tankstations (BOFAS) te verminderen. De reden daartoe is dat BOFAS een substantiële reserve bezit en er geen aanvragen meer kunnen worden ingediend. Het werk van BOFAS zit er dus stilaan op.

Daarnaast kwam de UICL tot het akkoord om de gesprekken voor het Stookolietankfonds opnieuw op te starten voor particulieren, want de problematiek van de tankstations is deels opgelost of bijna afgerond. U kreeg daarbij de opdracht om opnieuw een werkgroep op te starten om dat te realiseren.

Minister, in welke mate worden de Vlaamse middelen voor BOFAS afgebouwd? Hoever staat u met de doorstart van de werkgroep? Wie maakt deel uit van die werkgroep? Hoe vaak kwam de werkgroep reeds samen? Wat werd er reeds concreet afgeklopt en welke knelpunten zijn er? Wanneer denkt u het Stookolietankfonds te kunnen opstarten? Zullen de reserves die BOFAS bezit, worden aangewend voor het Stookolietankfonds, dus voor de particuliere tanks? Hoe zit het met de verdeling tussen de verschillende gewesten: Brussel, Vlaanderen en Wallonië?

Minister Schauvliege heeft het woord.

BOFAS is sinds 2004 erkend. Ondertussen is het grootste deel van de saneringen gerealiseerd. De vzw BOFAS heeft een aanvraag ingediend op 20 mei 2016 bij de Interregionale Bodemsaneringscommissie tot verlaging van de bijdragen op benzine en diesel. Deze vraag werd op 30 juni 2016 positief geadviseerd door de Interregionale Bodemsaneringscommissie. Dit advies werd bezorgd aan de Vlaamse, Waalse, Brusselse regeringen en de federale ministers bevoegd voor de energie en de economie. De goedkeuring van de verlaging van de bijdragen werd in het kader van de Uitgebreide Interministeriële Conferentie Leefmilieu besproken.

Hoe zit het met de werkgroep? In het voorjaar van 2017 werd de werkgroep samengeroepen om een aantal dossiers te bespreken. Er is ondertussen een goedkeuring binnen de UICL over het Stookolietankfonds. We kunnen nu starten met het wetgevend werk.

We kunnen nu het wetgevende werk starten zodat definitieve goedkeuring kan worden gegeven in de parlementen. Nadien kan een erkenning als fonds worden aangevraagd, waarna het operationele werk kan starten.

In het samenwerkingsakkoord wordt een koppeling gemaakt tussen de vzw BOFAS en het op te richten Stookolietankfonds waarbij de resterende financiële middelen van de vzw kunnen worden aangewend voor de eerste financiering van het Stookolietankfonds. Het nieuwe fonds zal instaan voor de sanering van de locaties die aangemeld worden. Die middelen zullen worden verdeeld tussen de drie gewesten.

De heer Nevens heeft het woord.

Bart Nevens (N-VA)

Minister, dank u wel voor uw antwoord, hoewel ik het persoonlijk nog altijd zeer vrijblijvend vind wat er vandaag gebeurt met de extra middelen die gegenereerd worden via de tankprijs. Vandaag betalen wij als individu aan de pomp nog altijd voor een fonds dat eigenlijk geen dienst meer doet. Als je dat verhaal naar de burger brengt, dan klinkt dat als pure diefstal. Het is schrijnend, ten eerste omdat er nog altijd geen overeenkomst is tussen de verschillende gewesten om daar eindelijk iets aan te doen. Dat geld kan inderdaad nuttig gebruikt worden. We zitten nog altijd met een problematiek van stookolietanks bij particulieren die moeten worden gesaneerd. De milieu-impact bij lekkende tanks wordt met de dag groter. Een lekkende tank wordt er niet beter op, dat wordt slechter. De kost om dit tanks te saneren, wordt groter naarmate men langer treuzelt en talmt.

Minister, ik vraag met aandrang dat u extra input geeft in die werkgroep en zorgt dat er eindelijk resultaten komen zodat men inderdaad via de vzw BOFAS en de middelen die er vandaag zijn, zo snel mogelijk een Stookolietankfonds kan oprichten en de problemen die we vandaag hebben in Vlaanderen, kan oplossen, en dus particuliere stookolietanks kan saneren met middelen die vandaag slapen. Er slaapt geld. We betalen er allemaal voor, maar er wordt niets mee gedaan, en dat is voor de mensen toch onaanvaardbaar.

Minister Schauvliege heeft het woord.

Collega Nevens, ik weet niet of u goed naar het antwoord hebt geluisterd. De beslissing is er. De oplossing is er. Het geld wordt gebruikt voor het Stookolietankfonds. Alles is geregeld. Alles is opgelost en beslist. Ik zie geen probleem. U vraagt wat beslist is.

Bart Nevens (N-VA)

Als ik morgen mijn stookolietanks wil saneren, dan kan ik bij u terecht, minister? Vandaag is er geen wettelijk kader dat ertoe kan bijdragen om over te gaan tot het saneren van particuliere stookolietanks. Mijn vraag is, als het geregeld is, waar ik dan terecht kan voor de sanering van mijn stookolietank.

Collega Nevens, het is beslist in de UICL op 28 september. Dit is nu naar de verschillende regeringen, dat komt nadien naar het parlement. In die beslissing zit dat het geld dat nu in BOFAS zit, gebruikt zal worden voor het Stookolietankfonds. Dat is opgelost. Het is beslist op 28 september. Ik denk dat dat een perfect antwoord is op uw vraag. Ik ga ervan uit dat vanaf januari bijvoorbeeld uw stookolietank op die manier kan worden gesaneerd en u de aanvraag kunt formuleren.

Een beslissing en een uitvoering in dezen is iets anders, collega, zoals u weet. De beslissing is er, en de uitrol van de beslissing is nu volop bezig, begrijp ik uit het antwoord van de minister.

De heer Nevens heeft het woord.

Bart Nevens (N-VA)

Het is een staaltje van de processie van Echternach. Ik kijk uit naar de uitvoering van de beslissing in dezen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.