U bent hier

Mevrouw Segers heeft het woord.

Op 22 december 2016 diende de VRT, onze openbare omroep, bij de Vlaamse Regering een aanvraagdossier in voor de opstart van een nieuw lineair kanaal, Ketnet Jr. Aangezien het om een nieuwe dienst gaat, die niet door de beheersovereenkomst wordt gedekt, dient de Vlaamse Regering hiervoor de toestemming te verlenen.

Hiertoe werd, conform het Mediadecreet, het advies van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) ingewonnen. Op 22 juni 2017 bleek dat de VRM geen eenduidig advies geformuleerd heeft, maar het aan de regering overlaat om te oordelen of het deelthema ‘wijzigingen in de bedrijfseconomische situatie in het Vlaamse medialandschap’ zwaarder weegt dan het deelthema ‘bescherming en de promotie van de Vlaamse cultuur en identiteit’. In het eerste geval zou het advies eerder negatief zijn, in het tweede positief.

De standpunten van de verschillende fracties over het nieuwe lineair kanaal Ketnet Jr. zijn in deze commissie reeds uitvoerig besproken. De laatste keer gebeurde dat op 22 juni 2017. Het leek er even op dat we nog voor het zomerreces ook het standpunt van de minister zouden kennen, want de beslissing over Ketnet Jr. stond oorspronkelijk geagendeerd op de ministerraad van 14 juli 2017.

De Vlaamse Regering mag er dan wel nog steeds niet uit zijn of de commerciële belangen van enkele grote private spelers belangrijker zijn dan de pedagogische ontwikkeling van onze allerkleinste Vlamingen, het lijkt me belangrijk dat de minister eindelijk klaarheid schept over dit dossier.

Minister, wat is uw standpunt inzake het al dan niet toelaten van een derde lineair kanaal, Ketnet Jr., op de openbare omroep? Welke elementen wegen volgens u door bij het nemen van deze beslissing? En dan de hamvraag: wanneer kunnen we eindelijk de officiële beslissing van de Vlaamse Regering verwachten?

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Mevrouw Segers, beste collega’s, dit zal, in tegenstelling tot mijn gewoonte, een kort antwoord zijn. U kent de voorgeschiedenis. We hebben het advies van de VRM met betrekking tot de vraag van de VRT om een nieuw lineair kanaal te mogen inrichten, ontvangen. We hebben daarover in deze commissie op 22 juni 2017 een goed debat gehad. Ik bevestig dat de Vlaamse Regering tot op heden geen beslissing heeft genomen. Er is wel een uitgebreide gedachtewisseling geweest in de regering. Ik ga, aangezien de besluitvorming binnen de Vlaamse Regering nog lopende is, nu geen standpunt innemen. Het is dan ook evident dat ik mij persoonlijk niet uitlaat welke elementen – die u goed hebt opgesomd – dan wel of niet doorwegen.

Het Mediadecreet en de beheersovereenkomst met de VRT voorzien niet in een timing inzake de beslissing van de Vlaamse Regering. Dat betekent niet dat deze vraag van de VRT naar de Griekse kalenden wordt verwezen. Zeker niet. Er is enkel een termijn inzake het VRM-advies: binnen de zes maanden na de aanvraag. Die termijn is wel degelijk gevolgd.

Ik heb de afgelopen weken enkele bilaterale gesprekken gevoerd met een aantal stakeholders, zoals mij door de Vlaamse Regering werd gevraagd. Die hebben zowel in de ene kant van het dossier argumenten als bij de andere. Met de bevindingen uit die gesprekken zal ik bij de bespreking met mijn collega’s in de ministerraad rekening houden.

Mevrouw Segers heeft het woord.

Minister, wat jammer! Ik vraag heel expliciet naar uw standpunt. Ik heb het niet gehoord. U weet dat dit voor de VRT een heel belangrijk dossier is. Voor de Vlaamse kijkertjes zou het een heel goede zaak zijn. Het zou het enige kanaal voor de allerkleinsten zijn dat reclamevrij is. Dat is niet onbelangrijk. Er zijn heel wat opiniestukken met de standpunten van onder meer de Gezinsbond. Iedereen is pro een lineair kanaal Ketnet Jr. Behalve natuurlijk de commerciële zenders, die ervan uitgaan dat dit voor hen een te grote concurrentie zou zijn. Volgens mij zal dat niet zo zijn. Ik denk dat er binnen de meerderheidspartijen overeenstemming bestaat dat dit een goede zaak zou zijn. Ik had gehoopt dat u de moed zou hebben om te zeggen dat u er alles aan zou doen om ervoor te zorgen dat dit lineair kanaal er komt. Ik hoop dat het geen spelletje wordt dat nog een jaar of langer wordt gerekt. Het is echt nodig dat hier knopen worden doorgehakt. U hebt de steun vanuit de oppositie maar ook van de meerderheidspartijen. Ik hoop dat u heel snel de knoop doorhakt, en dat dit een goede beslissing wordt ten bate van de jongste Vlaamse kijkers.

De heer Vandaele heeft het woord.

De discussie werd hier al vaak gevoerd. De argumenten pro en contra zijn een beetje dezelfde. Mevrouw Segers, ik zal niet zeggen dat we van gedacht zijn veranderd. Maar we merken wel dat de VRT al een paar keer van gedachten is veranderd in de opbouw van het dossier. Het dossier ziet er vandaag enigszins anders uit dan bij de aanvang. We zijn benieuwd naar wat het nu uiteindelijk echt is. Is het een extra kost voor de openbare omroep of niet? Komen er extra producties of niet? Zijn er extra rechten nodig of niet? Bij elk van die vragen heb ik in de loop van het dossier andere standpunten gezien en andere antwoorden gehoord.

Wij hebben in elk geval vertrouwen in de minister en in de regering. Dat kan natuurlijk niet anders. Minister, wij denken dat net als bij zoveel andere thema’s ook hier een goede beslissing zal vallen. Wij geven u in elk geval tijd, in tegenstelling tot mevrouw Segers, die u natuurlijk door haar jeugdige enthousiasme onder druk zet en wil weten wat u erover denkt. Wij willen helemaal niet weten wat u erover denkt. Wij willen een goede beslissing van de regering en wij wachten daarop.

Mevrouw Segers heeft het woord.

Ik herhaal met aandrang dat ik hoop dat er in de schoot van de Vlaamse Regering snel een positieve beslissing wordt genomen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.