U bent hier

De voorzitter

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Minister, in december van vorig jaar heeft het Rekenhof een rapport gepubliceerd over deugdelijk bestuur bij de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV). Ik heb daar één passage uitgehaald. Ik citeer: “De Vlaamse overheid heeft het deugdelijk bestuur bij overheidsbedrijven wel grotendeels decretaal geregeld, maar sommige bepalingen zijn nog niet gepreciseerd. De verdere uitvoering van de decretale bepalingen, het toezicht daarop en de evaluatie ervan door de Vlaamse overheid zijn vooralsnog ontoereikend. Ook daarbij ontbreekt een coördinerende functie. De aanstelling van bestuurders steunt niet op een duidelijke selectieprocedure, competentieprofielen of een inventarisatie van de vereiste kennis en kunde. Hun benoemingsgronden zijn dan ook onduidelijk. De onafhankelijkheid van het geheel van de raad van bestuur is evenmin voldoende gegarandeerd. Bij de aanduiding van onafhankelijke bestuurders werd een eerder beperkte onafhankelijkheid (...) gehanteerd, noch een gepaste selectieprocedure gebruikt, waarbij bestuurders op een niet transparante wijze door de aandeelhouder werden benoemd. Bovendien is er een gebrekkig zicht op de mandatenlijsten van de bestuurders. Een zelfevaluatie door de raad, noch evaluaties van de individuele leden zijn voorhanden.”

In de plenaire vergadering van 22 december 2016 hebt u daarop geantwoord dat u aan PMV hebt gevraagd om die punten uit het rapport van het Rekenhof mee te nemen, zodat ze die laatste punten van verbetering ook kunnen meenemen in een totaalvisie voor de toekomst. Minister, wat is er eigenlijk al concreet ondernomen om een antwoord te bieden op de punten die het Rekenhof naar voren heeft geschoven? Hoever staat u met de toekomstvisie?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Mijnheer Van Rompuy, ik kan u zeggen dat de raad van bestuur van PMV ondertussen in samenwerking met een adviesbureau profielen heeft opgesteld voor de drie vacatures van onafhankelijke bestuurders. Die profielen werden opgesteld op basis van de analyse van de kennis en de ervaring die wenselijk zijn binnen de raad van bestuur van PMV als geheel en de kennis en ervaring die reeds binnen de raad van bestuur aanwezig waren in hoofde van de bestuurders die door de aandeelhouder werden benoemd. Ik denk dat dat de goede manier van werken is: men gaat bekijken wat men eigenlijk nodig heeft aan kennis, wat er bij de reeds aangestelde bestuurders zit, wat men nog mist. Zo zijn de profielen opgesteld. De vacature voor de drie onafhankelijke bestuurders werd en wordt in de weekendkrant van De Tijd van 23 september en 30 september gepubliceerd, dus die van afgelopen en volgend weekend.

De raad van bestuur van PMV zal, daarin bijgestaan door een adviesbureau, de kandidaturen onderzoeken. Daarbij zal in het bijzonder worden nagegaan of de kandidaten beantwoorden aan de onafhankelijkheidsvereisten zoals die zijn opgenomen in het decreet Deugdelijk Bestuur. Het is de bedoeling dat de raad van bestuur, conform de procedurebepalingen van het decreet Deugdelijk Bestuur, aan de aandeelhouder een lijst zal bezorgen van de meest geschikte kandidaat-bestuurders, zodat de aandeelhouder drie onafhankelijke bestuurders kan benoemen tijdens de jaarvergadering van PMV in mei 2018.

Wat de zelfevaluatie van de raad van bestuur en zijn leden betreft, kan ik een primeur geven, denk ik. Gisteren is immers beslist dat die is opgenomen in het geactualiseerde governance charter, dat gisteren door de raad van bestuur is goedgekeurd en eerstdaags op de website van PMV publiek zal worden gemaakt. Bovendien werden de nodige afspraken gemaakt zodat mandatenlijsten van de leden jaarlijks worden geactualiseerd. Met het totaalpakket van al die maatregelen wordt dus zeker tegemoetgekomen aan de aanbevelingen van het Rekenhof.

De voorzitter

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Minister, het is fijn om te horen dat er op de diverse punten vooruitgang is geboekt. We hebben zelfs een mooie primeur over een charter mogen meekrijgen, en die mandatenlijsten zullen worden gepubliceerd. Tot slot denk ik dat ik een open deur intrap als ik zeg: the proof of the pudding will be in the eating. Dus, we zullen binnenkort weten wie die onafhankelijke bestuurders zijn, en dan kunnen we ook inschatten hoe onafhankelijk die daadwerkelijk zijn. Ik dank u echter voor uw antwoord en de inspanningen van PMV.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.