U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Van den Brandt heeft het woord.

Elke Van den Brandt (Groen)

Minister, het humaan papillomavirus (HPV) is een virus dat bepaalde types ernstige kankers en ziektes kan veroorzaken bij zowel vrouwen als mannen. Ipsos deed een onderzoek naar de kennis van HPV in België en dit leverde enkele interessante conclusies op.

In Vlaanderen ligt de vaccinatiegraad met 90 procent zeer hoog. Dat is vooral omdat er op school gratis vaccinaties voor meisjes zijn. Voor 63 procent is dat een reden om zich te laten vaccineren. Ook de helft van de Vlaamse moeders gaf dat aan. De belangrijkste reden om niet te vaccineren, blijkt onvoldoende informatie over HPV. 

Vaccinatie tegen HPV wordt aanbevolen en gratis aangeboden via de CLB's aan meisjes in het eerste middelbaar. Naast de schoolprogramma’s worden de beschikbare HPV-vaccins ook terugbetaald voor meisjes van 12 tot en met 18 jaar. Sinds juni 2017 wordt een nieuw vaccin dat 9 types bevat, terugbetaald.

Ook jongens kunnen besmet zijn of worden met HPV. Zo'n 62 procent van de moeders met zonen weet niet dat ook hun zoon geïnfecteerd kan zijn. Uit het onderzoek van Ipsos blijkt dat 60 procent deze moeders vindt dat het vaccin beschikbaar moet worden gemaakt voor hun zonen. 

Minister, overweegt u een genderneutraal vaccinbeleid voor HPV? Hebt u argumenten om dat niet te doen? Zult u het opentrekken naar jongens? Er is gebrek aan informatie. Een groot deel weet niet wat de impact is op jongens. Er is ook nog winst te boeken door de ouders van meisjes te informeren. Ziet u op het vlak van bewustmaking nog andere stappen mogelijk?

De voorzitter

Minister Vandeurzen heeft het woord.

Minister Jo Vandeurzen

Dames en heren, allereerst wil ik opmerken dat de studie van Ipsos uitgevoerd werd op vraag van of gefinancierd door Merck-MSD, de firma die het vaccin produceert tegen negen types HPV.

Voor het vaccinatiebeleid heb ik steeds de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad als uitgangsbasis genomen. Ik heb voorlopig nog geen officiële wijziging van de aanbevelingen gezien, al werden die al maanden geleden aangekondigd. Als de Hoge Gezondheidsraad genderneutrale vaccinatie aanbeveelt vanuit louter volksgezondheidsargumenten, dan moeten we dit zeker mee in overweging nemen.

Ik wil daarbij wel opmerken dat ook kosteneffectiviteitselementen een belangrijk gegeven zijn in een beslissing dienaangaande. Het moet immers duidelijk zijn dat we met het beschikbare preventiebudget zoveel mogelijk gezondheid willen kunnen 'kopen' voor de Vlaamse burger. Een dergelijke onafhankelijke studie is voor België nog niet beschikbaar, al heeft het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) in het voorjaar aangekondigd hierover een studie uit te voeren.

Recent, namelijk in juli 2017, heeft het Joint Committee on Vaccination and Immunisation, een adviesorgaan voor het vaccinatiebeleid in Groot-Brittannië, enerzijds gesteld dat bijkomende vaccinatie van jongens niet kosteneffectief is bij een vaccinatiegraad van 90 procent meisjes alleen. Deze vaccinatiegraad in Engeland is vergelijkbaar met die in Vlaanderen. Het ontbreken van een duidelijke kosteneffectiviteit betekent anderzijds niet noodzakelijk dat vaccinatie van jongens niet kan worden overwogen, op basis van 'equity' of gelijke behandeling. Het advies van dat joint committee is gebaseerd op twee onafhankelijke kosteneffectiviteitsstudies.

De studie die u citeert, geeft inderdaad wel wat informatie over de kennis van HPV-infecties, maar ik heb geen informatie over de concrete vraagstelling en over hoe de te bevragen doelgroep geselecteerd werd.

Bij de start van het HPV-vaccinatieprogramma in 2010 hebben we aan de CLB’s en scholen folders ter beschikking gesteld van alle leerlingen in het eerste jaar secundair onderwijs met de bedoeling hierover te kunnen praten in de les of op het CLB. Toen was de indicatiestelling in het advies van de Hoge Gezondheidsraad voor deze vaccins enkel de preventie van baarmoederhalskanker. Ondertussen zijn de indicaties van alle HPV-vaccins verruimd naar meer soorten precancereuse letsels en kankers.

In elk geval is het inderdaad belangrijk dat zowel meisjes als jongens op de hoogte worden gebracht over de bredere toedracht van HPV-infecties. Ik zal hiervoor het agentschap Zorg en Gezondheid en de Vaccinatiekoepel vragen een aantal voorstellen uit te werken. Het spreekt voor zich dat via het departement Onderwijs de CLB’s en scholen hierbij moeten worden betrokken.

De voorzitter

Mevrouw Van den Brandt heeft het woord.

Elke Van den Brandt (Groen)

Minister, dat u wacht op het advies van de Hoge Gezondheidsraad lijkt mij de meest logische houding om een keuze te maken op het vlak van beleid. En ook de studie van het KCE – zolang het nog onafhankelijk mag bestaan – lijkt me absoluut een basis om uw beleid op te steunen. Ik vond het wel interessant om te weten hoe u hiernaar kijkt en welke positie u inneemt. Zodra die gegevens beschikbaar zijn, kunnen we deze vraag hernemen.

De voorzitter

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Ik heb een paar weken geleden ook al deze vragen gesteld en een pleidooi gehouden voor het nonavalent vaccin. Ik was nog niet op de hoogte van de studie van het joint committee, maar zal ze zeker bekijken. Ik hoop toch dat de Hoge Gezondheidsraad zeer snel met een advies komt en dat we in Vlaanderen zwaar blijven inzetten op het overwegen van vaccinatie vanaf 9 jaar, zowel voor jongens als voor meisjes. Minister, ik hoop dus dat u zeer snel een beroep kunt doen op het advies en op de internationale literatuur om het vaccinatiebeleid verder vorm te geven en om Vlaanderen HPV-vrij te krijgen. Dat zou een mooie doelstelling zijn.

De voorzitter

De heer Bertels heeft het woord.

Jan Bertels (sp·a)

Op basis van het advies van de Hoge Gezondheidsraad en de voorstellen van het agentschap hoop ik dat we met een positieve blik kunnen kijken naar het ook vaccineren van jongens tegen HPV.

Ik wil nog een element in de discussie brengen, namelijk cijfermateriaal van Kom op tegen Kanker dat aantoont dat seksueel actieve personen quasi allemaal ooit besmet geraken met HPV, maar dat dit geen gevolgen heeft later. Dat is een belangrijke vaststelling die moet worden meegenomen in die oefening.

De conclusie zou moeten zijn dat we genderneutrale vaccinaties kunnen invoeren. Als ik het goed begrijp, is dat een piste die we allemaal naar voren schuiven. Dit moet worden overwogen op basis van wetenschappelijke evidentie.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.