U bent hier

De voorzitter

De heer De Bruyn heeft het woord.

Minister, ik zal kort schetsen waarover het gaat. Jachtplannen en de discussie daarover hebben ons al geregeld beziggehouden. We dringen al lang aan op een zo groot mogelijke transparantie van die jachtplannen zodat iedereen voor zichzelf kan vaststellen of zijn eigendom al dan niet deel uitmaakt van een jachtplan en of hij daar al dan niet ooit instemming voor heeft gegeven.

Tegen die achtergrond, minister, beloofde u een inspanning te doen. U hebt daarvoor uw administratie aangesproken en we kwamen samen tot de vaststelling dat een eerste poging om met pdf-kaarten te werken eigenlijk geen bevredigend antwoord gaf. Ze waren om te beginnen allesbehalve gebiedsdekkend. De ene provincie was daarin actiever geweest dan de andere, en ze waren ook niet uniform. Voor de ene provincie betekende rood op de kaart iets anders dan voor een andere provincie. Met andere woorden: daar schoten we niets mee op.

Minister, u beaamde dat een tweede inspanning moest worden geleverd om tot een transparant systeem te komen dat op uniforme wijze voor heel Vlaanderen zou aantonen welk perceel was opgenomen in een jachtgebied. U kwam uw belofte na, waarvoor dank, en tegen de zomer bestond de mogelijkheid om voor heel Vlaanderen na te gaan of een perceel is opgenomen in een jachtgebied. Het is toch wel een verrassing dat twee uiteenlopende organisaties, Vogelbescherming Vlaanderen en Hubertusvereniging Vlaanderen bij het lanceren van de digitale jachtplannen, de komst ervan hebben toegejuicht. Hun finaliteit mag dan sterk uiteenlopen, de transparantie van goede jachtplannen onderschrijven ze beide als een waardevol principe. Daar hebben ze ook allebei gelijk in.

We hebben deze zaak al even aangekaart tijdens de plenaire vergadering van 28 maart 2017. Toen kwamen we samen tot de vaststelling dat gebruiken uit het verleden zoals het niet moeten uitkleuren op een papieren kaart van een gebied kleiner dan 1 hectare, in het digitale tijdperk anno 2017 niet meer te handhaven was, en dat dus die onvolmaaktheden uit de jachtplannen dienden te verdwijnen.

Als we de jachtplannen van het voorbije jachtseizoen die digitaal werden ontsloten, bekijken op geopunt.be, dan stellen we toch opnieuw vast dat er nogal wat onnauwkeurigheden op voorkomen. Ik noem het heel bewust onnauwkeurigheden, zonder daar een intentieproces aan te koppelen. De vraag blijft wel wat we kunnen en gaan doen, en wat de minister wil doen om die onnauwkeurigheden er zo spoedig mogelijk uit te halen.

Minister, hoe evalueert u de eerste reacties op de digitaal vrijgegeven jachtplannen? Bestaan er al cijfers over het aantal keren dat de kaarten werden geraadpleegd? De kaarten die momenteel worden opgeladen, zijn de jachtplannen van jachtseizoen 2016-2017. Wanneer mogen we de jachtplannen van het jachtseizoen 2017-2018 verwachten?

Mijn volgende vragen zijn gericht op een verdere communicatie die nodig is vanuit de administratie, namelijk over de betekenis van de jachtplannen. Nu interpreteren nogal wat mensen het ingelijfd zijn in een jachtgebied ook meteen als een mogelijkheid voor een jager om daar te verschijnen. Dat is natuurlijk niet zo. Er is nog andere regelgeving die moet worden gerespecteerd, zoals respect voor iemands eigendom, nabijheid van woningen waar niet mag worden gejaagd. Met andere woorden, de interpretatie dat jagers in iemands tuin kunnen verschijnen omdat hij is ingekleurd, al dan niet gewenst, in een jachtplan, moet worden gecorrigeerd. Daar is een taak weggelegd voor de administratie om wat meer duiding te geven.

We zien heel wat eigenaren van percelen die niet wensen dat hun perceel langer blijft opgenomen in een jachtplan. De procedure waarbij arrondissementscommissarissen over moeten gaan tot uitkleuring, is een goede procedure. Het aanmelden van die anomalieën, fouten en onvolmaaktheden is nogal omslachtig. Ook wat dat betreft leven we in 2017, het digitale tijdperk. Kan de administratie geen gemakkelijker, transparanter en eenvoudiger manier van aanvragen vinden om percelen uit jachtplannen te laten schrappen?

– Tinne Rombouts treedt als voorzitter op.

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mijnheer De Bruyn, ik probeer een heel kort antwoord te geven en ik zal de uitgebreide neerslag bezorgen aan het secretariaat zodat u ook de achtergrond krijgt. De bedoeling van die digitale jachtplannen is geweest om een soort van continu openbaar onderzoek te organiseren, waar mensen een transparante toegang toe hebben en waar ze kunnen vragen om de zaken aan te passen. Het is een groot succes. We zien dat de jachtplannen vorige week bijvoorbeeld gemiddeld 8000 keer per dag zijn bevraagd. U ziet dat er massaal gebruik wordt van gemaakt. Het werkt dus wel om dat op die manier open te stellen.

Er zijn heel veel problemen geweest. Ik zal die niet allemaal overlopen. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost om de arrondissementscommissarissen in alle verschillende Vlaamse overheidsdiensten op één lijn te krijgen. Het is een zeer omslachtige procedure geweest en daarom wil ik daar in de toekomst komaf mee maken. Ik heb aan het Agentschap voor Natuur en Bos gevraagd dit najaar een eigen platform te ontwikkelen op een e-loket waar de bevoegde arrondissementscommissarissen de aanpassingen kunnen doen. Dat zal dan veel meer uniform zijn en ook veel eenvoudiger. Het is een belangrijke stap die we zetten en die ervoor kan zorgen dat het nog beter kan verlopen.

De goedkeuring van de jachtplannen is een exclusieve bevoegdheid van de arrondissementscommissarissen. Ik zal bij hen aandringen nog meer informatie en duiding te geven bij de jachtplannen. U weet dat ze niet rechtstreeks onder mijn bevoegdheid vallen, ik kan ze dan ook niet rechtstreeks aansturen, maar ik zal blijven aandringen. Natuurlijk zullen wij vanuit onze eigen diensten het ANB de opdracht geven om die communicatie nog ruimer en objectiever aan te pakken.

Alle informatie om een eigendom of jachtrecht te laten schrappen, is ter beschikking via de website van het ANB, www.natuurenbos.be/jachtplannen, inclusief het daartoe bestemde formulier. Ook via Geopunt is deze link rechtstreeks bereikbaar.  

Dit is een heel bondig antwoord omdat ik besef dat er nog heel wat werk op de plank ligt. Als u me toestaat, ik weet niet of het gangbaar is, maar ik zal de meer uitgebreide neerslag overmaken aan het secretariaat zodat u dat ook ter beschikking krijgt.

De heer De Bruyn heeft het woord.

Minister, dank u voor uw bondigheid en voor de duidelijkheid van uw antwoord. Het is een zeer goede zaak dat het agentschap een eigen platform zal aanbieden in het najaar. Ik veronderstel dat dat ook voor de jachtplannen van het jachtseizoen 2017-18 zal zijn. Dat is zonder enige twijfel een goede zaak.

Het klopt dat het aan de arrondissementscommissarissen is om jachtplannen goed te keuren, maar voor het verspreiden van informatie over hoe ze moeten worden geïnterpreteerd, is – zo hebt u gezegd – uw administratie mee verantwoordelijk. Ik aarzel nog een beetje om even optimistisch te zijn over de verwijzing naar de informatie over het uitkleuren, zoals dat dan heet. Die staat inderdaad op de website, maar ik vind dat die niet bepaald gemakkelijk is te vinden.

Als we dan toch naar dat nieuwe platform gaan, doe ik een oproep om dat zo goed mogelijk digitaal te laten doen, niet exclusief, want dat moet ook op andere manieren kunnen. Niet alleen het downloaden van het formulier, maar ook het doorsturen van de aanvraag met opgave van perceelnummers en alle informatie die men moet geven, moet zo sterk mogelijk worden gedigitaliseerd.

Verder zal ik met veel interesse naar het uitgebreidere antwoord kijken.

De heer Danen heeft het woord.

De heer De Bruyn heeft het in zijn inleiding over fouten en onnauwkeurigheden die in de plannen zaten en nog zitten. Minister, hebt u indicaties dat, als uw eigen administratie naar een e-loket gaat, die fouten en onnauwkeurigheden er zo veel mogelijk uit zullen zijn? Het is niet de eerste keer dat er plannen of digitale kaarten worden vrijgegeven waarin fouten zitten. Voor de duidelijkheid en het sérieux van de jachtkaarten is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk fouten in zitten.

Ik wil ook mijn bezorgdheid uitdrukken over het schrappen van een eigendom uit de jachtplannen. Vandaag de dag moet het toch gemakkelijk zijn om met één of twee klikken aan te geven dat je je locatie of eigendom geschrapt wilt zien uit de jachtplannen. Dat moet toch gemakkelijker kunnen verlopen dan vandaag het geval is.

Lydia Peeters (Open Vld)

Minister, u zegt dat er heel veel problemen zijn geweest in het verleden en dat u daarom overgaat naar een eigen e-loket via het Agentschap voor Natuur en Bos. Misschien was en is het beter om de sector zelf – ik denk aan de Hubertusvereniging – daar ten volle bij te betrekken. Misschien had men op die manier heel wat problemen kunnen voorkomen.

Vandaag de dag, zeker in onze contreien, tieren de everzwijnen welig. Daarom, al te veel uitkleuren beperkt soms de jacht als dusdanig. Jacht is bij ons nog altijd een beheersjacht, en ook daar moeten we zeker rekening mee houden.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Onafhankelijke)

Ik ben het eens met wat collega Peeters daarnet zei, maar het is ook wel een liberale gedachte dat als je vindt dat je gebied niet thuishoort in een jachtplan, je dan ook het recht hebt om dat te schrappen.

Ik denk dat het belangrijkste aandachtspunt vandaag nog altijd is dat je digitaal nog niet kunt uitkleuren. Minister, ik hoop dat dat kan worden gedigitaliseerd. Het is nog te omslachtig om, als je je gebied uit het jachtplan wenst te verwijderen, dat ook daadwerkelijk te doen. Ik hoop dat dat op korte termijn digitaal kan gebeuren. Ik hoop dat u hiertoe een engagement neemt in deze commissie.

Minister Schauvliege heeft het woord.

De sector is daar absoluut bij betrokken, nu al. Er is zelfs heel hard meegewerkt en getrokken door de Hubertus Vereniging Vlaanderen om dat op een correcte manier te laten verlopen. Ik wil hier ook wel eens zeggen dat zij heel hard hebben meegewerkt aan die digitalisering en die transparantie.

Waar we weten dat er onnauwkeurigheden of fouten zijn, zullen die uiteraard meegenomen worden. Maar we kunnen dat niet altijd weten. De eerste bevoegdheid zit bij de arrondissementscommissarissen die daar hun werk moeten doen. Als we daar kennis van hebben, zal dat uiteraard in dat loket worden meegenomen.

Ik hoor hier ook de vraag om te zorgen dat het iets duidelijker is om uit te kleuren en de aanvraag te doen, en dat het ook wat gemakkelijker kan. Dat nemen we mee. We bekijken hoe we daar een antwoord op kunnen formuleren en of we het nog iets duidelijker kunnen aangeven.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.