U bent hier

De heer De Bruyn heeft het woord.

Minister, dit is eigenlijk een opvolgvraag over een onderwerp waar ik u vorig jaar al over heb bevraagd, niet inhoudelijk gelinkt aan de jacht maar eerder aan de technische voorwaarden volgens welke jachtverloven worden uitgereikt. Daarbij wordt het gebruik van het elektronische loket gestimuleerd, waar we allemaal begrip voor kunnen opbrengen – we zitten intussen al een hele poos in de 21e eeuw. Daarnaast wordt volkomen terecht nog altijd de mogelijkheid geboden om op een andere manier het jachtverlof aan te vragen. Dat kan aan het fysieke loket, wat volgens mij alleen nog in Oost-Vlaanderen mogelijk is, of door een aanvraag per post.

Stricto sensu doet men dat dan het best via een aangetekende zending. Vorig jaar hadden we de absurde situatie, die zich dit jaar overigens opnieuw voordoet, waarbij een arrondissementscommissaris aangeeft dat hij de documenten in goede orde heeft ontvangen, maar dat ze niet kunnen worden behandeld omdat ze niet per aangetekende zending waren verzonden, en dus vraagt om de documenten opnieuw per aangetekende zending te versturen. Dat is onzin. Dat kan absoluut niet de bedoeling zijn. Op die manier pest de overheid de burgers in de dienstverlening die ze hun verplicht is.

Minister, u was het met mij eens dat dit niet de bedoeling kan zijn. Ik wil er nogmaals op wijzen dat ik alle begrip heb voor het feit dat burgers die iets niet aangetekend verzenden, daarmee een risico nemen, wat overigens een risico voor hen is. Het lijkt me perfect mogelijk hen daarop te wijzen, maar wat we nu zien en nu bestendigd zien – in het tijdschrift van de Sint-Hubertusvereniging wordt daarop gewezen – vind ik jammer.

Minister, we hebben die situatie vorig jaar meegemaakt. U gaf toen aan begrip te hebben voor mijn verbazing dat dit neerkomt op het pesten van burgers en dat dit niet de bedoeling kan zijn. Is daar intussen iets aan gebeurd en met welk gevolg?

Wat zult u doen om deze kafkaiaanse situatie definitief een halt toe te roepen?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Mijnheer De Bruyn, ik ben het uiteraard nog altijd met u eens dat dit een kafkaiaanse toestand is en dat dit niet getuigt van een goede dienstverlening aan de burger. Toen u die vraag vorig jaar stelde, heb ik gezegd dat mijn diensten contact zouden opnemen met de betrokken arrondissementcommissaris – wat ook is gebeurd – met de vraag om goede dienstverlening te laten primeren.

De Vlaamse Regering heeft gekozen voor Radicaal Digitaal. We zetten alles in het werk om de digitale communicatie met de overheid aan te moedigen. Daarom zijn in de wetgeving uitdrukkelijk twee handelswijzen opgenomen. Ik verwijs daarvoor naar artikel 7 van het Jachtadministratiebesluit.

Er is ook de mogelijkheid om via de papieren weg een aanvraag in te dienen. We hebben dat trouwens gekopieerd naar andere latere regelgeving.

Ik stel samen met u vast dat er geen rekening is gehouden met wat wij hebben geformuleerd. Noch mijn diensten, noch ikzelf hebben de hiërarchische leiding over de arrondissementscommissarissen. Zij hebben een zekere autonomie op dat vlak. Ik kan ze dus niet verplichten een bepaalde handelswijze toe te passen. Ik kan alleen contact opnemen met de arrondissementscommissaris en hem daar nog eens op wijzen. Ik heb dat al gedaan, maar ik kan dat nogmaals doen.

Het is de arrondissementscommissaris van Vlaams-Brabant die dit zo strikt toepast. De anderen doen dat niet. Dit is een persoonlijke aangelegenheid. Ik kan dat betreuren, maar ik heb geen instrumenten om daar ook effectief iets aan te doen, tenzij we in de wet een sanctie zouden inschrijven, maar dat lijkt me dan weer zeer drastisch.

De heer De Bruyn heeft het woord.

Minister, ik had niet echt anders verwacht, maar ik ben wel tevreden dat u nog altijd vindt dat dit absurd en kafkaiaans is en dat dit impliceert dat mensen nodeloos op kosten worden gejaagd en worden getergd.

Ik heb ook begrip voor uw vaststelling dat u niet meteen veel sanctionerende bevoegdheden hebt om de betrokken arrondissementscommissaris terecht te wijzen, maar ik hoop dat u hem dit keer in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk maakt dat u dit bijzonder ongepast vindt en hem verzoekt om conform het gezond verstand te handelen, iets wat bij zijn vier collega’s blijkbaar wel lukt, zodat dit soort toestanden zich volgend jaar niet opnieuw voordoet in Vlaams-Brabant. Ik zou het ook bijzonder prettig vinden indien u me op de hoogte zou houden van de manier waarop u dit met hem aanpakt.

De heer Sintobin heeft het woord.

Minister, dit is niet alleen kafkaiaans, het getuigt ook van een slechte dienstverlening. De vraag van de heer De Bruyn gaat vooral over Vlaams-Brabant, maar vanochtend nog kreeg ik een telefoontje van iemand uit West-Vlaanderen, waar zich hetzelfde probleem zou voordoen. Ik weet niet of dat klopt. Het is inderdaad onnodig mensen op extra kosten te jagen. Dit is een soort van pestbelasting. Op die manier wordt een administratieve overlast gecreëerd voor de eigen diensten. De aanvragen die binnenkomen per gewone post, moeten immers worden geopend en opnieuw worden verstuurd. Dat is echt belachelijk. Het getuigt van kwade wil. Ik weet niet in hoeverre deze praktijk is verspreid in andere provincies.

Minister, ik ben het met u eens dat we mensen vooral moeten stimuleren om dergelijke zaken via internet te regelen. Maar het is nu eenmaal zo dat er nog altijd een bepaalde categorie van mensen is – jagers zijn ook vaak oudere mensen – die nog niet echt vertrouwd zijn met het internet. U zegt dat u niet sanctionerend kunt optreden, maar ik veronderstel dat de arrondissementscommissaris toch onder iemands gezag valt, namelijk dat van de gouverneur, die gedeeltelijk onder Binnenlands Bestuur valt. Misschien kan de arrondissementscommissaris die niet luistert naar wat u te vertellen hebt, worden gedwongen om dat toch te doen via de gouverneur of zelfs de minister van Binnenlands Bestuur, zodat de heer De Bruyn deze vraag volgend jaar niet meer hoeft te stellen.

Minister Schauvliege heeft het woord.

Ik zal laten nakijken of dat effectief klopt voor Oost-Vlaanderen. Ik veronderstel dat het waar zal zijn indien dat signaal is gegeven. Ik zal zelf ook nog eens een heel duidelijk signaal geven en nagaan of we via een andere hiërarchische weg – ik denk dan aan Binnenlands Bestuur – de mogelijkheid hebben om de zaken op orde te stellen.

De heer De Bruyn heeft het woord.

Ik wil graag kort inpikken op wat de heer Sintobin heeft gezegd over Oost-Vlaanderen. Het zou me verbazen, maar verder onderzoek zal dat moeten uitwijzen. Net in Oost-Vlaanderen wordt gebruiksvriendelijkheid hoog in het vaandel gedragen. Het is trouwens ook de enige provincie waar men, naast digitaal en per post, nog naar het loket kan gaan om het jachtverlof aan te vragen. Daar is blijkbaar toch een grotere welwillendheid en een betere dienstverlening, maar verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat er in dit geval aan de hand was.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.