U bent hier

De voorzitter

De heer Landuyt heeft het woord.

Renaat Landuyt (sp·a)

Voorzitter, minister, dames en heren, via de Franse pers vernamen we dat Toerisme Vlaanderen zich verzet – tot in Japan – tegen Waalse reclame voor de Vlaamse kunststeden, in het bijzonder Brugge. Toerisme Vlaanderen zou Wallonië erop gewezen hebben dat zij de term België niet meer mogen vermelden in hun communicatie, tot daaraan toe. Zo bijvoorbeeld zouden ze het woord België niet meer mogen gebruiken in de webadressen en op toeristenwebsites. Zelfs de namen van Vlaamse steden als Gent of Brugge zouden ze niet meer mogen vermelden. 

Toerisme Vlaanderen richtte daartoe een brief aan zijn Waalse tegenhanger waarin het fors taalgebruik niet schuwde en waarschuwde voor verdere stappen indien het agentschap zich niet schikt naar deze vraag. Vanuit economisch standpunt – toerisme is economie, ik hoor het uw voorganger nog zeggen – valt deze actie moeilijk te begrijpen. De indruk ontstaat – minstens de indruk – dat Toerisme Vlaanderen hier ingezet wordt in een politieke strijd tegen België en tegen de kunststeden. Bedrijven en organisaties die opereren in het toeristische werkveld begrijpen het niet.

Minister, hoe kan reclame voor uw eigen steden nu negatief zijn? Is deze actie op vraag van de Vlaamse Regering, op uw vraag als minister of uit eigen beweging? Onderschrijft u deze actie of laat u ze intrekken?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Collega Landuyt, u trekt hier en daar wat foutieve conclusies naar aanleiding van het persartikel dat in Paris Match is verschenen. En ik kan dat begrijpen, bij gebrek aan voldoende kennis van de geschiedenis en de achtergrond.

Toerisme Vlaanderen heeft al sinds 1974 een vertegenwoordiging in Tokio. De collega’s van Wallonie Belgique Tourisme (WBT) hebben hun vertegenwoordiging in Japan eind 2016 stopgezet. Hun toenmalige directeur, die door de stopzetting werd ontslagen, is wel in Japan gebleven en heeft er zijn eigen bedrijf opgestart: Belgium Life. Met dat privé-initiatief organiseert hij evenementen waarbij hij bepaalde vlakken gebruikt om zijn toeristisch aanbod, dat op private leest geschoeid is voor alle duidelijkheid, te promoten. Dat is één zaak.

Hij spreekt natuurlijk een publiek en contacten aan die hij in zijn vorige hoedanigheid al had in Japan. Op het terrein geeft dit aanleiding voor enige verwarring bij onze Japanse contacten. Toerisme Vlaanderen kreeg zelfs al herhaaldelijk de vraag of het stopt met zijn aanwezigheid in Japan, en dat er iets nieuws is gekomen, namelijk Belgium Life.

Aangezien alles in Japan zeer gestructureerd verloopt en men er moeilijk overweg kan met enige onduidelijkheid, hebben de administrateur-generaal en de directeur marketing van Toerisme Vlaanderen op eigen initiatief een brief naar WBT gestuurd waarin wordt gevraagd om een oplossing te zoeken voor het probleem van Belgium Life en de activiteiten van hun voormalig directeur. Er is ook een vraag om het gebruik van de url’s door WBT minstens te bespreken omdat zij zich voorstellen als een soort Belgische toeristische dienst.

Deze communicatie is zeker niet ingegeven vanuit enig politiek of communautair perspectief. U zou dat van mij nog enigszins kunnen bevroeden, maar niet in hoofde van het management van Toerisme Vlaanderen. Het is ook geen vroegtijdige eruptie van 11 juli-idealen of zo. Het is wel zo dat het de bedoeling is om voor de doelgroep waarop Toerisme Vlaanderen zich richt, enige duidelijkheid te scheppen. Als het over de bestemming Vlaanderen gaat, is het aan Toerisme Vlaanderen om te communiceren naar de Japanse reizigers, touroperators en pers en dit in functie van ons eigen beleid en volgens de strategische keuzes die wij hebben gemaakt op basis van de geregionaliseerde bevoegdheden – waarom zou je anders die bevoegdheid regionaliseren.

Dit geldt evenzeer voor het gebruik van url’s zoals www.belgium-tourism.be of www.belgium-travel.jp, waardoor de schijn wordt gewekt dat het volledige Belgische aanbod wordt aangeboden via die url’s, quod non. Vandaar de verwarring, en zeker als er dan ook nog eens een privépartner is die zich voordoet als een soort van officieel orgaan.

Intussen heeft WBT aan Toerisme Vlaanderen een positief antwoord bezorgd. Zij zijn bereid hun url’s aan te passen om verwarring te vermijden. Binnenkort zitten Toerisme Vlaanderen en WBT samen om hierover afspraken te maken.

De voorzitter

De heer Landuyt heeft het woord.

Renaat Landuyt (sp·a)

Minister, bedankt voor de opheldering. Ik denk dat het goed is dat u aan de mensen van Toerisme Vlaanderen hebt gezegd dat ze in ieder geval geen voorbereidingen moeten treffen voor 11 juli of zoiets – ik citeer uw eigen woorden.

Het eerste wat mij wat bezorgd maakt, is dat elke reclame voor de kunststeden, in het bijzonder Brugge, meegenomen is. Het feit dat men die url’s duidelijker wil formuleren, kan ik volgen, maar misschien kan het overleg dat zal plaatsvinden tussen de twee instellingen ertoe leiden dat minstens de link wordt gelegd naar elkaars url zodat de Japanse bevolking, als ze met de Waalse instelling wordt geconfronteerd, niet de schoonheid van Brugge en andere steden wordt ontzegd.

De voorzitter

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Ik denk dat het goed is dat de verwarring die in Japan is ontstaan, is weggehaald. Toerisme Vlaanderen heeft juist gehandeld. Men wil overleggen hoe men daar verder mee omgaat. Het kan inderdaad toch niet dat Japanse toeristen worden gelokt door een privéonderneming die de schijn geeft een officieel orgaan van Vlaanderen te zijn. Dat moest worden opgehelderd en dat is heel logisch. Iedereen die reclame maakt, in het bijzonder voor uw kunststad Brugge en hopelijk ook voor de zee, kan ik alleen maar toejuichen. Het moet wel duidelijk zijn. Ik denk dat de cultuur in Japan dat ook vraagt en dat Japan dat eigenlijk zelf ook vroeg.

De voorzitter

De heer Hendrickx heeft het woord.

Marc Hendrickx (N-VA)

Ik wil me nog kort aansluiten bij mijn collega. Ik denk niet dat we kunnen stellen dat er malafide oorzaken aan de basis lagen van het optreden van de privéfirma, maar het is van het allergrootste belang, in het belang van onze kunststeden, dat er wordt gestreefd naar uniformiteit, naar eenduidigheid. Buitenlandse toeristen kennen het verschil niet tussen de verschillende url’s en websites. Dat heeft de minister in zijn antwoord duidelijk willen maken. Als betrokken partij, als Mechelen als kunststad, hebben we er alle belang bij dat ernaar wordt gestreefd. Ik geef u voor 100 procent gelijk.

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik ben het niet eens met de stelling dat elke reclame altijd goed is. Er wordt hier de indruk gewekt, niettegenstaande men enkele Vlaamse steden maar zijdelings meeneemt, dat Brugge en andere Vlaamse kunststeden toch maar een beperkt aanbod hebben. Ofwel ga je full force en focus je op het volledige aanbod, en breng je de juiste boodschap en de juiste profilering, zoals wij nauwgezet proberen om met de toeristische dienst van Brugge één duidelijke boodschap neer te zetten. Met enige andere reclame naar eigen goeddunken en eigen inzichten ons toeristisch aanbod promoten, is misschien niet altijd een goede zaak.

De voorzitter

De heer Landuyt heeft het woord.

Renaat Landuyt (sp·a)

Minister, ik dank u voor de verduidelijking. Mijn suggestie om te vragen aan de Waalse instelling om de link te leggen naar de Vlaamse instelling of naar de website van de Vlaamse instelling, zou eigenlijk de twee doelstellingen, mijn bezorgdheid en uw bezorgdheid, kunnen oplossen. Wilt u dat alstublieft meenemen?

Minister Ben Weyts

Ik veronderstel dat dit deel zal uitmaken van de meeting tussen WBT en Toerisme Vlaanderen.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.