U bent hier

Commissievergadering

donderdag 29 juni 2017, 14.00u

Voorzitter
van Bert Moyaers aan minister Philippe Muyters
2599 (2016-2017)
De voorzitter

De heer Moyaers heeft het woord.

Bert Moyaers (sp·a)

Enkele weken geleden lanceerde G-sport Vlaanderen een nieuwe Vlaamse campagne om het taboe rond en over G-sport te doorbreken. ‘Supporters voor G-sporters’ wil zo veel mogelijk personen met eender welke handicap duurzaam – en ik vermoed bij voorkeur geïntegreerd – aan het sporten krijgen en hun sportplezier bezorgen. Wie – net zoals ikzelf trouwens – G-sport een warm hart toedraagt, kan zich op de nieuwe website www.supportersvoorgsporters.be registreren als supporter, en wie nog een stapje verder wil gaan, kan zelfs een gift schenken of zich als vrijwilliger opgeven.

Ook G-sporters zijn mensen die dagelijks vol overgave bewegen en sporten, maar jammer genoeg moeten zij dat vaak doen met weinig middelen. Bovendien krijgen ze lang niet altijd de aandacht die ze verdienen. Net om die reden doet het mij veel plezier dat G-sport Vlaanderen met dit nieuwe initiatief daar iets aan wil doen! Want net als u heb ik enorm veel bewondering voor G-sporters en hun entourage en ben ik van mening dat we er alles aan moeten doen om hen op alle mogelijke manieren te steunen.

Als collega-supporter van dit fijne initiatief wil ik dan ook graag enkele vragen hierover aan u stellen, minister. Volgens mijn informatie is het de bedoeling om via een crowdfundingactie financiële middelen voor G-sport te verzamelen. De uitgekeerde steun dient uitsluitend te worden aangewend voor investeringen in G-sportmateriaal en/of specifieke hulpmiddelen. Vanwaar de keuze om het verzamelde geld enkel hiervoor aan te wenden? Is er ook rekening gehouden met andere gekende problematieken binnen G-sport zoals transport, begeleiding en ondersteuning?

Het bedrag van de financiële steun is afhankelijk van de opbrengst van de eigen fondsenwervingsactiviteiten. Elke euro die door de partners zelf wordt verzameld, wordt verdubbeld door G-sport Vlaanderen met een aantal beperkingen: de toelage bedraagt maximaal 50 procent van de kosten voor de aankoop van het materiaal, de toelage bedraagt maximaal 5000 euro en de verkregen middelen kunnen alleen aangewend worden voor de aanschaf van het materiaal dat opgegeven werd bij de aanvraag. Gelden deze beperkingen enkel voor de som die G-sport Vlaanderen bijpast, of voor de totale som? Wat gebeurt er met de opbrengst van de eigen fondsenwervingsactiviteiten indien die hoger zijn dan het maximumbedrag dat door G-sport Vlaanderen is bepaald?

Om aanspraak te maken op een deel van het verzamelde geld, dienen de aanvragers actief te zijn binnen de G-sportsector met uitzondering van steden, gemeenten en OCMW’s. Het aanvraagdossier is echter vrij omvangrijk en de te behalen criteria zijn ook niet meteen laagdrempelig. Is er specifieke ondersteuning voor deze organisaties vastgelegd om hun slaagkansen tot financiële steun te vergroten?

De website mikt op 50.000 supporters, maar er wordt – voorlopig – niet getoond voor wie men kan supporteren. Is het de bedoeling dat men via deze website ook alle aanbieders van G-sport in Vlaanderen en Brussel kan terugvinden, alleen de organisaties die met succes een projectaanvraag hebben ingediend, of geen van beide?

Een beetje los van dit initiatief, maar daarom niet minder belangrijk: we weten allemaal dat G-sport vooral voor geïntegreerd sporten hoort te staan. Wat zijn de exacte acties die Sport Vlaanderen op dat vlak onderneemt en op welke manier worden sportfederaties aangespoord om sociale inclusie in hun sporttak te bevorderen? Worden hiervoor specifieke subsidies toegekend of zitten deze vervat in de kernopdracht van de verschillende sportfederaties?

Tot slot: het nieuwe initiatief is aangekondigd als de opvolger van het G-sportfonds van de provincie Antwerpen. Wat gebeurt er precies met het Antwerpse G-sportfonds en de middelen daarvan?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Ik ben blij, mijnheer Moyaers, dat u de aandacht nog eens vestigt op de G-sport. Ik wil beginnen met een oproep. Ik stel voor dat de politici en alle anderen hier aanwezig voor tien supporters extra zorgen die zich inschrijven. Dan kunnen we dat aantal met een pak omhoog helpen. Ik heb net zoals u een groot hart voor de G-sporters. Als men dat van dichtbij volgt, kan men alleen maar respect voelen, van de amateursporter tot de topsporter. Ik stel voor dat we allemaal ons beste beentje voorzetten en via Facebook en Twitter en dergelijke een oproep doen om extra G-supporters bijeen te brengen.

We hebben gekozen voor de subsidiëring van duurzaam sportmateriaal. Good practices moeten we honoreren. In Antwerpen is men gestart met het G-sportfonds en crowdfunding. Al is dat geen goed woord, want het is iets heel anders. Het is eigenlijk cosponsoring. Men brengt geld bijeen, en wij leggen daar geld naast. Meer is het niet. Antwerpen heeft die ervaring opgedaan met sportmateriaal. Er waren bijkomende voorwaarden. Dat liep zeer goed in Antwerpen. Als dat daar kan, wil ik dat uitbreiden over heel Vlaanderen, zodat niet alleen de G-sporters in Antwerpen ervan kunnen genieten, maar over heel Vlaanderen

We hebben voor dat sportmateriaal buiten die good practice gekozen omdat kunnen beschikken over aangepast sportmateriaal een van de voornaamste behoeften is die continu terugkomt. Als men het vraagt aan de G-sportsector, komt dat altijd naar boven. Tweede reden: sportmateriaal is heel concreet en tastbaar. Men sponsort mee aan dat of dat materiaal. Het is niet vaag. Het is niet zomaar een organisatie. Het is iets dat men kan vastnemen. Dat lijkt – en dat is de ervaring – makkelijk tastbaar te maken. Drie, de focus op sportmateriaal is complementair aan wat Vlaanderen al subsidieert. We gaan naar de G-sportsector met subsidies voor startende G-sportclubs, voor duurzame G-sportwerking, voor G-sportevenementen. Dat hoeven we niet meer te doen. Laten we doen wat we nog niet hebben, en dus is het complementair.

Het initiatief voor de campagne komt niet van ons, maar van G-sport Vlaanderen. De andere problematieken waarmee G-sporters geconfronteerd worden, zijn zeker niet vergeten. G-sport Vlaanderen is immers het kenniscentrum voor alles rond G-sport. Op de website www.gsportvlaanderen.be  is een actief kennisloket uitgebouwd rond 9 thema’s zoals wetenschappelijk onderzoek, vervoer en mobiliteit, financieringsmogelijkheden, toegankelijkheid enzovoort.

G-sport Vlaanderen neemt met de crowdfundingscampagne inderdaad de engagementen die u naar voren bracht. Het belangrijkste is volgens mij dat we dat vanuit die goede praktijk in Antwerpen verder uitrollen over heel Vlaanderen. Er is een brede Vlaamse mediacampagne gepland om de projecten die geselecteerd worden kenbaar te maken en hun slaagkansen voor financiële steun zo te vergroten.

Het plafond en de opgelegde beperkingen zijn enkel van toepassing op de bijdrage vanuit G-sport Vlaanderen zelf. Stel dat een instrument 14.000 euro kost en als zij 5.000 euro hebben, leggen we er 5.000 euro bij; als zij 7.000 euro verzamelen, leggen we er ook 5.000 euro bij. Projecten die meer middelen verzamelen dan het materiaal kost, mogen hun eigen opbrengsten uiteraard houden. Wij gaan niet meer sponsoren dan wat nodig is voor het materiaal, maar wat over is, mogen ze wel houden.

Binnen de crowdfundingscampagne worden aan de geselecteerde projecten inderdaad enkele criteria opgelegd, zoals tweehonderd supporters verzamelen via een eigen platform op de website www.supportersvoorgsporters.be. Als we zien hoe G-sport bezig is in voetbalploegen of in zwemclubs, ben ik er zeker van dat, zodra ze daarmee beginnen, er betrokkenheid zal worden gecreëerd en dat een haalbaar doel is. Zelf fondsen inzamelen voor het project via giften of acties is ook een praktijk die we in Antwerpen hebben gezien. Weten dat elke euro die via een pannenkoekenavond, mosselsouper of quizavond binnenkomt, verdubbeld wordt, geeft een enorme boost. Deelnemen aan evenementen en de brede mediacampagne is natuurlijk ook een positief element, dat betrokkenheid bevordert bij wat wij vanuit Vlaanderen promoveren. Dit is een bewuste keuze om op die manier de betrokkenheid van de aanvrager te maximaliseren, die niet louter de hand uitsteekt om zijn centen te ontvangen. G-sport Vlaanderen kiest er voor om niet louter financiële middelen uit te keren, maar wil de projecten activeren, responsabiliseren en een duurzame hefboom creëren. Door de aanvragers zelf tweehonderd supporters te laten verzamelen, krijgen ze de kans om een eigen netwerk uit te bouwen rond hun project. Dit netwerk kunnen ze later verder inzetten om bijvoorbeeld vrijwilligers te zoeken en dergelijke. Op die manier worden mensen warm gemaakt die we anders niet zouden bereiken.

G-sport Vlaanderen voorziet in een brede mediacampagne om de projecten maximaal bekend te maken, daarnaast voorziet G-sport Vlaanderen ook in coaching en begeleiding van de projecten doorheen het hele proces van de crowdfundingscampagne. Momenteel kan je je via de website www.supportersvoorgsporters.be registreren als algemene supporter voor G-sport. Pas na de selectie van de projecten, half september, kun je ook supporter worden van een van deze projecten. Deze projecten worden ruim bekend gemaakt via een brede mediacampagne. Ik hoop dat we op die manier in heel Vlaanderen een nieuwe stimulans kunnen geven aan de G-sportinitiatieven.

Ook andere niet-deelnemende G-sportinitiatieven worden voldoende belicht. Via de website www.gsportvlaanderen.be vind je bijvoorbeeld een specifieke sportdatabank waar je alle G-sportclubs en G-sportfaciliteiten in heel Vlaanderen kan terugvinden. Zo vinden G-sporters rechtstreeks een passende sportclub. Ook via de ontwikkelde ‘Uit in Vlaanderen’-agenda kunnen G-sporters passende G-sportactiviteiten vinden. Verder is er, zoals eerder gezegd, ook een kennisloket waar iedereen met vragen over en rond G-sport terechtkan.

Ik ben ervan overtuigd dat iedereen met een beperking aan sport moet kunnen doen in de context die hij of zij zelf verkiest: van exclusief naar helemaal inclusief of in een of andere tussenvorm. Al sinds 1999 zet de G-sportfederatie Parantee-Psylos in op integratie van G-sporters door reguliere sportfederaties te ondersteunen bij de opstart en uitbouw van G-sportwerkingen bij hun clubs. De G-sportfederatie is in die zin verschillend van andere sportfederaties: ze bieden die verschillende sporten soms zelf aan of ze begeleiden topsporters, maar ze begeleiden tegelijk ook de federaties.

Sinds 2017 is het integratiebeleid voor G-sport verankerd als basistaak van de unisportfederatie in het nieuwe decreet op de georganiseerde sportsector. Niet voor elke club, maar voor elke federatie moet er een aanbod zijn, dat stond zo in het ontwerp van decreet en het parlement heeft dat goedgekeurd. Met een vernieuwd samenwerkingsprotocol zal Parantee-Psylos de komende beleidsperiode nog meer op maat werken van haar partnerfederaties, samenwerkingen naar een hoger niveau tillen en bijkomende uni- en multisportfederaties aanzetten om G-sport te integreren in hun basiswerking. Mijnheer Moyaers, daarmee wil ik duidelijk maken dat we uw wens om geïntegreerd te werk te gaan, ook hardmaken.

Tot eind 2017 blijft de provincie Antwerpen G-sport ondersteunen via het provinciale G-sportfonds.

Hiervoor worden subsidies uitgekeerd aan G-sportclubs en G-sportevenementen in de provincie Antwerpen. De medewerkers van het provinciale G-sportfonds worden nu al ingezet voor de campagne ‘Supporters voor G-sporters’. De stap naar integratie vanuit Antwerpen naar Vlaanderen is gezet. Op 1 januari 2018 zullen deze medewerkers overkomen naar Vlaanderen en ter beschikking worden gesteld van de vzw G-sport Vlaanderen, zodat zij daar, met hun expertise vanuit Antwerpen, de campagne verder kunnen uitbouwen en uitrollen. De huidige partners van het provinciale fonds werd reeds gevraagd om vanaf nu in te stappen in de nieuwe campagne. Sinds de lancering op 9 juni – ik was daarbij, de start was indrukwekkend – gaan alle inkomsten en donaties van bedrijven of particulieren rechtstreeks naar ‘Supporters voor G-sporters’.

Ik hoop dat we de in de provincie Antwerpen gestarte goede praktijk kunnen uitrollen in het belang van elke G-sporter en de activiteiten die die mensen kunnen doen.

De voorzitter

De heer Moyaers heeft het woord.

Bert Moyaers (sp·a)

Minister, dank u voor deze toelichting, die mij toch gunstig stemt. Ik ben blij te horen dat u een brede mediacampagne gaat lanceren. Mediabelangstelling brengt sowieso extra supporters aan. Die zorgen ervoor dat sponsors sneller geneigd zijn om over te komen. Als je betere sponsors hebt, kun je betere prestaties halen. En zo kom je tot meer media-aandacht. Het is een vicieuze cirkel. Het is goed dat u die bij de staart vat door te zeggen dat u er mediabelangstelling aan gaat geven.

Ik benadruk tot slot het belang van dergelijke initiatieven. Ik hoop vurig dat dit project het begin mag zijn van een nog veel meer geïntegreerd sportlandschap, waarin iedereen die met hart en ziel wil sporten, de nodige aandacht en ondersteuning krijgt, ongeacht de talenten, de beperkingen, enzovoort. Het is zeer belangrijk dat we zo veel mogelijk clubs en organisaties bij dit specifieke initiatief betrekken. Minister, ik heb begrepen dat u dat ook wilt doen. Ik denk dat dit het beste kan door hun de nodige tools aan te reiken om maximaal gebruik te kunnen maken van de potentiële financiële ondersteuning. Indien het project succesvol blijkt, moet kunnen worden onderzocht in welke mate de sponsoring of subsidie kan worden aangewend om nog andere problemen in de G-sport aan te pakken, bijvoorbeeld de begeleiding, het transport, de specifieke ondersteuning.

Ik heb persoonlijk een heel goed contact met een van onze paralympische kampioenen in de jaren 90. Hij is moeten stoppen omdat het vanwege de hoge transportkosten onmogelijk was om zich te meten op Europees en op wereldniveau. We hebben daarin al heel wat stappen verder gezet.

Minister, ik wil u ook nog vragen om te bekijken hoe we de subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties en het luik sociale inclusie binnen die verschillende sporttakken nog beter kunnen promoten en uitbouwen. Maar, minister, met uw antwoorden hebt u al heel veel duidelijkheid geschonken. Waarvoor dank.

De voorzitter

De heer Wouters heeft het woord.

Peter Wouters (N-VA)

Mijnheer Moyaers, dank u voor uw vraag. Het is een goede zaak, naast de vele al genomen initiatieven, om G-sport te promoten, en dat ditmaal de focus wordt gelegd op materiaal en infrastructuur. We mogen het belang daarvan niet onderschatten. Het heeft weinig zin zo veel mogelijk mensen met een beperking aan het sporten te krijgen als er niet genoeg materiaal is, zoals sportrolstoelen of tilliften voor in het zwembad. Dat materieel kost allemaal gigantisch veel geld.

Uw oproep is niet in dovemansoren gevallen. Iedereen kan met dit initiatief zijn of haar steentje bijdragen: zowel individuen als bedrijven. Dat werkt zeer drempelverlagend. Op die manier krijgen we het samenhorigheidsgevoel dat we allemaal achter G-sport kunnen staan. Ik denk aan alle campagnes die al in het verleden zijn gebeurd. Het kan niet genoeg ondersteund worden dat de mensen zich daardoor erbij betrokken voelen, en dat – omgekeerd – de G-sporters zich betrokken voelen in de normale werking van een sportclub.

Minister, mag dit ook tellen voor aanpassingen binnen de infrastructuur? Ik denk aan doucheruimtes die moeten worden aangepast om de G-sporter ook de nodige hygiëne na het sporten te kunnen bieden. Ook die verbouwingswerken kunnen gigantische budgetten opslorpen. Kan dit ook daarvoor gebruikt worden?  

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Op dit moment hebben we de focus gezet op sportmateriaal. Daar zijn verbouwingen en transport niet bij. Ik hoop echt dat het lukt. Het lukte in de provincie Antwerpen. Ik hoop dat we het in heel Vlaanderen kunnen laten lukken. Niets sluit uit dat we in een volgende campagne op iets anders inzetten. Het zou moeten lukken. We moeten het nu doen. Ik roep iedereen op, over de grenzen van de partijen heen, om er reclame voor te maken. Laat ons daar een groot succes van maken.

Herman Wynants (N-VA)

Minister, een vraagje uit mijn eigen ervaring: in Westerlo hebben wij enorm veel subsidies gehad voor het zwembad. Als we nu een bovengemeentelijk zwembad gaan bouwen, zou het dan niet nuttig zijn om al in de aanvraag in de tilliften te voorzien? Het zou al bij de eerste aanvraag verplicht moeten zijn om dat in de structuur in te bouwen.

Voor alle duidelijkheid: in de laatste oproep was dat al, en ik denk dat we dat sowieso voor de toekomst meenemen. Dat is vanzelfsprekend: alles wat nieuwbouw is, moet inclusief zijn.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.