U bent hier

Commissievergadering

donderdag 29 juni 2017, 13.30u

Voorzitter
De voorzitter

De heer Vanlouwe heeft het woord.

Voorzitter, minister, het is een opvolgvraag, een vraag die ik nu toch al twee jaar aan u stel, met betrekking tot de 11 juliviering. Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Vlaamse Gemeenschap ook in onze stad, in Brussel, de 11 juliviering. Bij ons vindt dat plaats onder de naam ‘Vlaanderen feest, Brussel danst’.

Er staan weer tal van activiteiten op het programma van deze Vlaamse feestdag hier in Brussel. We hebben de concerten op de Grote Markt, er zijn verschillende wandelingen en bezoeken. Ik heb ergens gelezen dat ook de Beursschouwburg opnieuw meewerkt. Er zijn eveneens de Dance Battles op het Muntplein.

Tijdens de vorige editie – we hebben dat vorig jaar inderdaad geëvalueerd – kwamen er ongeveer 11.000 personen naar dit feest. We hebben dat positief geëvalueerd. Er zijn toen ook suggesties en voorstellen gedaan. Hopelijk zakken er binnen twee weken opnieuw meer mensen af om ook in Brussel de Vlaamse feestdag te vieren. Zoals ik al zei, was er de  samenwerking met de Beursschouwburg. Er was uiteraard de organisatie door Muntpunt en de verschillende activiteiten op verschillende plaatsen in de stad. We hebben altijd gehoopt dat er ook met andere Vlaamse cultuurhuizen zou kunnen worden samengewerkt. Bovendien was er het idee om een volksreceptie te organiseren die in de plaats zou kunnen komen van de meer traditionele receptie op het stadhuis voor een beperkt publiek.

Minister, we hebben de voorgaande editie in onze commissie geëvalueerd. Hebt u rekening gehouden met de evaluatie die we hier samen hebben gedaan?

Wordt er dit jaar dan ook meer ingezet op de samenwerking met onze Vlaamse cultuurhuizen hier in Brussel? Hoe zal die samenwerking vormkrijgen?

Zijn er effectief plannen om die volksreceptie te organiseren zoals dat in Antwerpen, in Gent kan? Ik zeg niet dat het daar in het kader van 11 juli is, maar u weet dat die steden  zoiets organiseren, al denk ik dat het daar eerder op nieuwjaar of in de nieuwjaarperiode is.

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Het is goed stil te staan bij de evaluatie van ‘Vlaanderen Feest, Brussel Danst’ van de vorige editie. Dat geeft mij de kans toe te lichten hoe we bij het uitwerken van de editie 2017 rekening hebben gehouden met de evaluatie die in deze commissie op 5 oktober 2016 werd gemaakt.

Ik herhaal kort enkele punten die toen aan bod zijn gekomen. Er waren 11.000 deelnemers, op een maandag was dat een meer dan geslaagde editie wat betreft publieke opkomst. U herinnert zich nog de aangename sfeer en gezelligheid – dat mogen we wel stellen – op de Grote Markt, met Radio 2, de Vlaamse Top 100 en uiteraard Bart Peeters als hoofdact.

Ook op het Muntplein ging het dansgeweld zeer goed. De Dance Battles blijven groeien. De wandelingen, zoals u zich herinnert, en bezoeken waren allemaal volzet. In het tangosalon in het Brussels parlement – voor het eerst georganiseerd –  namen er meer dan 250 personen deel.

Er was dan verder toch ook al een bescheiden start met een van onze belangrijke Brusselse cultuurhuizen, de Beursschouwburg, die mee haar schouders zette onder de 11 juliviering. Ook de link met de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse herkenbaarheid wordt en werd gegarandeerd. En ik denk dat dat in elke editie nog een stukje duidelijker of beter wordt, onder meer door de Nederlandstalige programmatie op de Grote Markt, de samenwerking met Radio 2, waar de Vlaamse Top 100 toch steeds meer een begrip aan het worden is, en de informatie die we op verschillende plekken en ook daar geven over wat er op 11 juli in Brussel precies aan de gang is.

Er waren bij die besprekingen in onze commissie ook twee verbeterpunten aangeduid. Dat ging onder meer over het verder inzetten op de samenwerking met de culturele huizen, waarbij de commissie tot de aanbeveling kwam om te onderzoeken of we moeten of kunnen vasthouden aan de avondlijke receptie op het stadhuis, dan wel of we moeten of kunnen streven naar een grote publieksreceptie.

Na de inleiding ga ik graag in op uw drie vragen. In algemene zin houden we wel degelijk rekening met de evaluatie. Elke editie wordt geëvalueerd met de organisator Muntpunt. Hierbij worden de elementen uit de bespreking in het Vlaams Parlement meegenomen.

Vooraleer ik doorga op de twee hierboven geschetste verbeterpunten, geef ik in antwoord op uw eerste vraag alvast enkele algemene voorbeelden van waar we rekening hielden met de evaluatie van vorig jaar. Ten eerste: jaar na jaar zien we dat de wandelingen een groot succes zijn. Het aanbod werd dit jaar dan ook nog uitgebreid. Amper twee dagen na het versturen van de ‘Vlaanderen Feest, Brussel Danst’-nieuwsbrief zijn er al driehonderd inschrijvingen. Aan deze snelheid zijn de wandelingen snel uitverkocht.

Ten tweede: er gaat meer aandacht uit naar het feestgehalte in de stad door een sterkere bezetting van het parcours. Ik denk aan fanfares, circusacts enzovoort.

Ten derde: er wordt extra ingezet op participatie door het publiek door gezamenlijke zangmomenten op te zetten. Gelukkig Zijn Sessie wordt in samenwerking met de Ancienne Belgique georganiseerd. Dit is een initiatief uit Gent, met ondertussen sessies overal in Vlaanderen, en is vooral gericht op nieuwkomers. Voor de eerste keer worden hiervoor de trappen van de Beurs gebruikt.

Op de Grote Markt gaat het zoals we gewoon zijn. We opteren voor een sterk Nederlandstalig programma, zowel in de namiddag, met de Vlaamse top 100 van Radio 2, als ‘s avonds. Het avondprogramma op de Grote Markt bestaat uit de Viva Vlaanderen Band, een gelegenheidsformatie, met gastoptredens van tal van Vlaamse artiesten als Will Tura, Stijn Meuris, Jo Lemaire, Nicole & Hugo, Free Souffriau en Gene Thomas. U ziet het: iedereen komt aan zijn trekken. Dan steken we nog even de rocklont aan om 22 uur. Het is geen voorprogramma, maar een naprogramma met de Clement Peerens Explosition. Misschien zullen we dan een Antwerpse overspoeling krijgen van de Grote Markt, wie weet.

Voor het aantrekken van een ruimer publiek uit de Vlaamse Rand werkt Muntpunt voor het eerst samen met RINGtv. Er wordt een specifieke tv-spot in het zendgebied van RINGtv uitgezonden. Voor het volledige programma wijs ik u met plezier door naar de website van Vlaanderen Feest, Brussel Danst van Muntpunt.

Uw tweede vraag gaat over de samenwerking met de grote Vlaamse cultuurhuizen. Er is de voorbije maanden hard gewerkt aan een grotere betrokkenheid van de Vlaamse cultuurhuizen bij de 11 juliviering. Ondanks het feit dat 11 juli in de vakantieperiode van deze huizen valt en het dus niet evident is om hiervoor personeel in te schakelen, zien we dat het engagement en de wil er zijn om mee te werken. De volgende cultuurhuizen verlenen dit jaar hun medewerking aan de 11 juliviering: de Beursschouwburg, met een middagprogramma met Ketjesdisco rond Michael Jackson en een avond- en nachtprogramma met een poetry slam in het Nederlands voor en door jongeren. BOZAR en KVS bundelen hun krachten rond de Brusselse expo YO! Brussels HipHop Generation. De curator van de expo in BOZAR en stadsdramaturg Tunde van de KVS gidsen de bezoekers samen door de Brusselse hiphop community. Er wordt dus ook een brug geslagen tussen het publiek op het Muntplein en deze tentoonstelling.

De Ancienne Belgique zorgt voor een ‘Gelukkig Zijn’-sessie op de trappen van de Beurs en een korte sessie op de Grote Markt tussen de optredens van de Viva Vlaanderen Band en de Clement Peerens Explosition. Het Brussels Philharmonic zal een en ander ondersteunen in een beperkte bezetting van veertien muzikanten. Ze zullen mee aanwezig zijn op de trappen van de Beurs, de Grote Markt en op het plein voor het Centraal Station. Naast een selectie filmmuziek spelen zij samen met de mensen van Allez, Chantez! en begeleiden ze de interactieve zangmomenten. Hier staan een wals en enkele Vlaamse klassiekers op het programma. Deze samenwerking verloopt zeer goed, en er zijn concrete plannen om Vlaanderen Feest, Brussel Danst in de vaste programmatie van Brussels Philharmonic op te nemen.

Daarnaast wil ik nog een bijzondere vermelding geven aan een iets groter huis, maar toch niet te versmaden. Het Brussels Operette Theater brengt twee voorstellingen in de Sint- Niklaaskerk. Dat is beneden aan de Grote Markt. In vergelijking met vorig jaar zetten we op dit vlak dus duidelijke en goede stappen vooruit.

De volksreceptie loopt minder van een leien dakje. De piste van een volksreceptie in plaats van de klassieke avondlijke receptie op het stadshuis werd inderdaad grondig onderzocht, maar was om verschillende redenen niet zo vanzelfsprekend. Los van het budgettaire plaatje is vooral het hoe en waar niet evident. Indien er een volksreceptie komt, moet dit op een centrale plaats zijn. Daarover zijn we het eens. Er werden verschillende mogelijkheden onderzocht, zowel mogelijke culturele partners, mediapartners, als locaties. Voorlopig werd er geen optie goed genoeg bevonden om dit te concretiseren. De Grote Markt zou hiervoor bijvoorbeeld ideaal zijn, maar om commerciële redenen is er een afspraak met de horeca dat er geen gratis drank mag worden geschonken. We hebben in het verleden al een lange weg afgelegd om een kleine bar te mogen installeren op de Grote Markt op 11 juli. Dat leek lange tijd uitgesloten. De stad laat dat nu toe, vooral omdat we hiervoor samenwerken met de horecazaken van de Grote Markt en zij ons hiervoor hun akkoord hebben gegeven. Nu nog een stap verder gaan, schijnt nogal moeilijk te liggen.

Verder is het niet toegestaan – dat is een andere invalshoek – om in de openbare ruimte gratis producten van sponsors weg te geven, dus zeker ook niet op de Grote Markt. Als we, in samenwerking met een dranksponsor, bijvoorbeeld een paar vaten gratis geven, zou dat als sampling kunnen worden gezien. Dat ligt allemaal erg gevoelig, ook met betrekking tot de conventie van de alcoholhoudende dranken en de publiciteit daarrond.

Als we het anderzijds zelf zouden organiseren, zonder duidelijk aanwezige sponsor, denk ik dat de kans tot toelating groter is, maar moeten er natuurlijk bijkomende budgettaire keuzes worden gemaakt en dat ligt voorlopig niet helemaal voor de hand. Qua budget is het trouwens belangrijk te onderlijnen dat zowel de sinds de terreuraanslagen gestegen veiligheidskosten als de samenwerking met de culturele huizen ook extra kosten meebrengen. We zitten nog altijd in hetzelfde budget als waar we drie jaar geleden de doorstart mee hebben gemaakt.

Ik blijf het idee van een volksreceptie dus wel genegen, maar heb tot nu toe – ondanks het feit dat we er op tijd aan begonnen zijn, kort na nieuwjaar – nog geen adequate formule gevonden om dit binnen een financieel haalbaar kader met succes op te zetten. Ik onthoud dat er bijkomende activiteiten zijn en dat onze cultuurhuizen mee de stap richting 11 juli zetten.

De voorzitter

De heer Vanlouwe heeft het woord.

Minister, ik heb op de website gezien dat het inderdaad een mooi programma is. Het sluit inderdaad aan bij vorig jaar en dat is een breuk met het verleden, toen het weggleed van een 11 juliviering, van een feest van de Vlaamse Gemeenschap. Er is een verbetering. We hebben twee punten geëvalueerd en suggesties gedaan.

De samenwerking met de cultuurhuizen is natuurlijk een evidentie. De betrokkenheid van de Beursschouwburg was een goede stap. BOZAR, KVS en de AB leveren elk op hun manier een bijdrage met zangsessies enzovoort. Ik hoop dat we dat nog meer kunnen doen in de toekomst. We investeren in cultuur in Brussel, in de Vlaamse culturele instellingen. Het is dan ook belangrijk dat ze tegelijk op onze Vlaamse feestdag tonen dat ze een uiting zijn van de Vlaamse aanwezigheid in Brussel.

Minister, u hebt gezegd dat de volksreceptie wordt onderzocht, maar dat het voorlopig niet als optie in aanmerking wordt genomen. Ik hoop dat er toch mogelijkheden zullen zijn in afspraak met de horeca. Vanuit uw vorige functie hebt u voldoende contacten om daar iets mogelijk te maken. Ik begrijp dat bijkomende financiële middelen een vraag kunnen zijn, maar ik ben jaloers op Gent en Antwerpen die er wel in slagen om zo’n volksreceptie te doen.

Nog twee bedenkingen. Op Plazey kreeg ik dit foldertje ‘Vlaanderen Feest, Brussel Danst’. Het is positief dat het wordt uitgedeeld op andere activiteiten. Het was wel een beetje zoeken op het foldertje, men moet bijzonder goede ogen hebben om in de minuscule lettertjes te lezen dat 11 juli het feest is van de Vlaamse Gemeenschap. Ik begrijp nog altijd niet goed waarom dit telkens moet worden weggestopt. Ik geef u die bedenking mee. Het is Muntpunt dat de organisatie doet, maar die werkt bijzonder goed samen met u.

Maar wanneer men publiciteit maakt voor dergelijke activiteiten, mag het duidelijk zijn dat dit kadert binnen de Vlaamse feestdag. Dat geldt eveneens voor advertenties die ik hier en daar heb gezien. Ik heb er vandaag in BRUZZ gezien. Het zijn aankondigingen van activiteiten. Het is onze feestdag, we mogen dat vieren en dan verwachten mensen toch dat bij die aankondigingen duidelijk wordt gemaakt dat dit aankondigingen zijn van het vieren van de Vlaamse feestdag bij ons hier in Brussel. Wij moeten geen pleinvrees hebben, wij moeten de Vlaamse feestdag zonder schroom in onze stad kunnen vieren. Ik denk dat iedereen daar belang bij heeft. Dat kan de band met Brussel in de toekomst alleen maar sterker maken.

Ten slotte heb ik nog een detailvraag. Toen ik dit weekend op het Plazey Festival was en dit foldertje kreeg, viel mij het volgende op. We zien inderdaad de sponsors: BRUZZ, de Vlaamse overheid, Radio 1, Radio 2, Het Laatste Nieuws en RINGtv. Het viel mij op dat de VGC blijkbaar geen sponsor is, of toch minstens niet vermeld werd als sponsor op deze folder. Dat vind ik toch wel wat merkwaardig. We hebben tijdens de vorige vergadering gediscussieerd over het logo. We zien het logo, de N van Brussel, de N van de Vlaamse Gemeenschap overal in de stad. Wanneer ik dan die aankondigingen zie van Vlaanderen Feest, onze 11 juliviering, dan stel ik vast dat de N van de VGC daar niet bij vermeld is. Ik denk dat de Vlaamse Gemeenschap uiteraard een partner is en ik weet dat ze de receptie doet in het Brusselse Parlement. Het is misschien een detailvraag, maar misschien kunt u als lid van het VGC-college daar toelichting over geven.

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

De laatste opmerking in verband met de algemene presentatie van hoe het feest bij de mensen aankomt, of het nu op folders is of in advertenties, zal ik zeker nog eens met Muntpunt bekijken. Ik heb een aantal keren duidelijk gezegd aan de voor de rest uitstekende partner Muntpunt dat Brussel Danst wel een duidelijk aanknopingspunt moet zijn, maar dat het ‘Vlaanderen Feest, Brussel Danst’ is. Het is het geheel dat telt. Als er inderdaad nog verder kan of moet worden verduidelijkt dat alles duidelijk in het kader van 11 juli gebeurt, dan is dat een terechte opmerking.

Wat het VGC-logo betreft, moet ik dat eens nagaan. Ik denk dat het eerder te maken heeft met het feit dat wij de enige financier van dit hele project zijn, wat ook aangeeft dat onze sponsors en ons logo erop staat. Maar goed, misschien kan het geen kwaad om het erbij te vermelden. Dat zullen we zeker bekijken zodat de visibiliteit optimaal is. Daarnaast stel ik voor dat we er op 11 juli samen een mooie dag van maken, dat we daarna de evaluatie hebben zoals gewoonlijk en dat ik inderdaad blijf zoeken naar de juiste formule in verband met die volksreceptie. Ik veronderstel dat we daar de sleutel wel moeten kunnen vinden.

De voorzitter

De heer Vanlouwe heeft het woord.

Minister, ik dank u omdat u rekening wilt houden met die suggesties. Het zou prachtig zijn dat we de volksreceptie zouden kunnen organiseren, hetzij op de Grote Markt hetzij aan Muntpunt. Als het niet mogelijk is op de Grote Markt, denk ik dat het aan de Munt evengoed zou kunnen. Er is ook de verdere versterking van onze culturele huizen en inderdaad, ‘Vlaanderen Feest, Brussel Danst’ moet een duidelijke link zijn.

Ik heb nog een bedenking die ik daarnet vergeten was. Ik vind het positief dat er voor ieder wat wils is. Voor jongeren zijn er de Dance Battles. Ik hoop wel dat het gebruik van het Nederlands daar aan bod zal komen alsook die link met ‘Vlaanderen Feest, Brussel danst’. Je hebt de Vlaamse top 100, de verschillende wandelingen. Als ik hoor dat er een zangsessie komt door de AB, vind ik het gewoon een klein beetje merkwaardig dat er niet wordt samengewerkt met het initiatief Vlaanderen Zingt. Het is misschien een privé-initiatief, maar toch ook iets van Radio 1 of Radio 2, ik weet het niet juist. Dat heeft plaats in verschillende centrumsteden. Toen ik hun website bekeek, heb ik vastgesteld dat Vlaanderen Zingt naar Brussel komt. Ik weet dat het privépartners zijn, maar ze komen naar Brussel op 21 juli. Ik heb het even opgezocht. Ik vind het een mooi initiatief, met voor elk wat wils. Ik vind het een klein beetje merkwaardig dat Vlaanderen Zingt op 21 juli naar het bal populaire komt en niet op 11 juli. Het zou een mooie koppeling zijn met die verschillende initiatieven van ‘Vlaanderen Feest, Brussel Danst’.

Ik herhaal nog even de suggesties: de duidelijke link, ook in de publiciteit, met het feest van de Vlaamse Gemeenschap dat we in Brussel willen vieren, de betrokkenheid van Muntpunt, de wandelingen waar we ook over hebben gediscussieerd. Dat is een groot succes, hoor ik, ook ten aanzien van de expatgemeenschap hier in Brussel, die je ook kan aantrekken voor een of ander initiatief. Laten we hopen dat het volgend jaar lukt: de betrokkenheid van alle culturele huizen en uiteraard dat we komen tot een mooie volksreceptie op 11 juli, om er inderdaad een heel mooi feest van te maken.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.