U bent hier

De heer Van Campenhout heeft het woord.

Ludo Van Campenhout (N-VA)

Voorzitter, minister, op 24 april van dit jaar besliste de Antwerpse gemeenteraad om een verbod op roofvogelshows in het politiereglement op te nemen. Het artikel luidt als volgt: “Het is verboden op locaties met een openbaar karakter om in gevangenschap gehouden roofvogels en uilen tentoon te stellen, ermee te paraderen, of om deze dieren op welke wijze dan ook te betrekken bij publieke evenementen. Dit verbod is niet van toepassing op vrijlatingen van gerevalideerde wilde roofvogels en uilen door de erkende Vogelopvangcentra voor Vogels en Wilde Dieren (VOC’s).”

In Antwerpen werd gekozen voor een volledig verbod, gezien de grootstedelijke context waarin voor roofvogels veel gevaren bestaan. In kleinere steden en plattelandsgemeenten kunnen er mogelijk wel roofvogelshows worden georganiseerd zonder dat dit het welzijn van de dieren in gevaar brengt. Voor deze gemeenten kunnen echter een aantal algemene richtlijnen een leidraad vormen voor het organiseren van evenementen waarbij men ook een roofvogelshow opvoert.

Minister, hoe staat u tegenover een verbod op shows met roofvogels op locaties met een openbaar karakter? Bent u bereid om te onderzoeken of er in het kader van het respecteren van het dierenwelzijn een aantal algemene richtlijnen kunnen worden uitgewerkt als leidraad voor het organiseren van roofvogelshows op openbare plaatsen? Ook voor het houden van roofvogels zijn richtlijnen aangewezen. Bent u bereid om ook daarvoor richtlijnen uit te werken?

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Zoals voorzien in mijn beleidsnota wil ik regels vastleggen voor het houden van roofvogels. Ik zal mij hiervoor baseren op het advies dat de Raad voor Dierenwelzijn in 2009 uitbracht. Dit advies bevat niet alleen aanbevelingen voor het houden van roofvogels, zoals afmetingen voor verblijven en verrijking, maar ook voor het gebruik van deze dieren tijdens roofvogelshows. Zo adviseert de raad om dergelijke vliegdemonstraties niet eender waar toe te laten, maar enkel op evenementen met een duidelijke link met roofvogels, zoals dierenhappenings en roofvogeltreffens. Daarnaast zouden deze demonstraties ook een sterke educatieve waarde moeten hebben.

Op dit moment bereidt de dienst Dierenwelzijn de regelgeving voor. In navolging van het advies van de raad is het de bedoeling dat deze regelgeving ook voorwaarden bevat voor het gebruik van roofvogels tijdens roofvogelshows. Deze regelgeving zal dan natuurlijk niet alleen van toepassing zijn op openbare plaatsen, maar ook op privéterrein. Hierdoor wordt het kader waarbinnen dergelijke shows kunnen plaatsvinden drastisch ingeperkt. In een stedelijke omgeving lijkt me dat evident.

De heer Van Campenhout heeft het woord.

Ludo Van Campenhout (N-VA)

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik kijk uit naar de richtlijnen. Het is evident dat die richtlijnen zeer specifiek zullen zijn. Tentoonstellingen van roofvogels in een niet-stedelijke context zijn misschien mogelijk, maar het lijkt me niet echt aangewezen uilen tijdens de dag tentoon te stellen. Dat zijn immers nachtdieren. Ik kijk uit naar uw specifieke richtlijnen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.