U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega's, de afgelopen jaren hebben we veel stappen vooruitgezet ten dienste van het immaterieel cultureel erfgoed. We mogen benadrukken dat Vlaanderen op dat vlak een internationale voortrekker is. De overheid heeft op dat vlak ook steeds een actieve rol gespeeld in de internationale ontwikkelingen van dat immaterieel cultureel erfgoed. We hebben dat te danken aan een aantal professionele spelers die sterk de nadruk leggen op internationale contacten en samenwerkingen. De afgelopen jaren hebben we opmerkelijke stappen vooruitgezet. Het immaterieel cultureel erfgoed staat niet los van de andere erfgoedwerkingen, maar maakt er echt wel deel van uit. Het nieuw Cultureelerfgoeddecreet heeft dat verankerd, zodat we het roerend en het immaterieel cultureel erfgoed, en als het kan ook het onroerend erfgoed, kunnen integreren.

Ook geven we een cultureelerfgoedorganisatie, die echt rond immaterieel cultureel erfgoed werkt, structureel werkingssubsidies. Dat zijn allemaal stappen in de goede richting, maar er zijn daarnaast nog andere belangrijke werven voor deze periode.

Daarom vind ik het nu een goed ogenblik om naar een stand van zaken te vragen. Ik denk daarbij aan de actualisering van de visienota die op de agenda staat. Ik denk ook aan de aanpassing van het reglement inzake immaterieel cultureel erfgoed. Daarvoor werd in januari een werkgroep opgericht die in het voorjaar in elk geval al aanbeveling heeft gegeven om het reglement aan te passen. Ik denk ook aan de inventaris immaterieel cultureel erfgoed. We hebben al gezegd dat we die zouden moeten kunnen verbreden en verdiepen. We stellen vast dat er heel wat cultureelerfgoedgemeenschappen die uit vrijwilligers bestaan, bij betrokken zijn. Zij hebben veel minder zin in al die administratieve rompslomp en gaan niet altijd heel professioneel te werk, maar we moeten hen wel koesteren en stimuleren en de inventaris in die zin aanpassen.

Minister, wat is de stand van zaken van de aanpassing van het reglement immaterieel cultureel erfgoed enerzijds en de actualisering en aanpassing van de visienota anderzijds? Welke concrete visie en beleidslijnen heeft de werkgroep aan u voorgesteld? Hebt u daarin al beslissingen genomen?

We hebben ook het project Living Human Treasures. Het staat er voor een stuk los van, maar volgens mij kan het de praktijk van het immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen verder valoriseren. De erkenning en borging van meesterschap, kennis en vaardigheden die in een traditie wortelen, staan centraal. We kunnen daarbij ook de link met andere beleidsdomeinen leggen. In welke mate is er al werk gemaakt van een instrumentarium voor het overdragen van vakmanschap? Op welke manier is er onderzocht hoe vakmanschap als waardevol immaterieel cultureel erfgoed en als bron voor innovatie kan worden ingezet? Welke beleidsdomeinen en actoren worden daar verder bij betrokken?

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Mevrouw Coudyser, er is beslist om geen nieuw overlegorgaan te creëren voor de actualisering van het beleid rond immaterieel cultureel erfgoed. Er bestaat immers al een adviserende commissie die de aanvragen voor opname in de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed behandelt. Deze commissie is ruim samengesteld en omvat een brede vertegenwoordiging uit de professionele cultureelerfgoedsector, aangevuld met een vertegenwoordiging uit de Vlaamse UNESCO-commissie en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Aangezien deze groep over een sterke ervaring beschikt inzake de verschillende facetten van immaterieel cultureel erfgoed, is hij heel geschikt om als klankbord voor de administratie te dienen. Te gepasten tijde zal de administratie binnen het actualiseringstraject ook de praktijkgemeenschappen van het immaterieel cultureel erfgoed en andere beleidsdomeinen betrekken en dus het overleg nog verbreden.

Ik herhaal even wat ik een tijd geleden heb aangegeven met betrekking tot de verschillende deeltrajecten die lopen. Ten eerste is er de actualisering van de visienota uit 2010. Die heeft inderdaad al een zekere leeftijd. Ten tweede worden het inventarissysteem en het platform verfijnd. Daarbij dient te worden ingezet op een verbreding enerzijds en het in de kijker zetten van voorbeeldpraktijken anderzijds. Ten derde herdenken we de advisering van aanvragen. En tot slot onderzoeken we de mogelijkheden om een beleid rond Living Human Treasures op te zetten. Op dit laatste kom ik op het einde van mijn antwoord nog terug.

U vraagt dan naar de termijnen en de visie om hiermee verder te gaan. Een aantal van de deeltrajecten lopen. Concreet is dat zo voor het verfijnen van het inventarissysteem en het herdenken van de advisering van aanvragen. Een nieuw inventarissysteem met het oog op verbreding moet echter worden gekoppeld aan de juiste instrumenten, onder meer een aanpassing van het platform. Dat vraagt nog enige tijd. Tegelijk start, zoals u weet, ook de nieuwe ‘erfgoedronde’. Ik kies er dan ook voor om pas te communiceren als het nieuwe inventarissysteem kan worden geïmplementeerd, samen met een nieuwe website voor het platform. Op dat ogenblik – we zijn dan 2018 – zal de Vlaamse Regering ook de beslissing over de nieuwe organisatie voor immaterieel cultureel erfgoed hebben genomen die in het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet is opgenomen. Tegelijk met deze lancering kan deze organisatie dan een sensibiliserende actie ontplooien naar de talrijke erfgoedgemeenschappen en andere erfgoedactoren.

Momenteel wordt er gewerkt aan het verfijnen van werkteksten en ideeën. Er wordt ook feedback gevraagd aan actoren in het veld, via de hoger vermelde commissie. Op basis van deze discussie kan er worden bijgestuurd. Ik vind het dan ook te vroeg om al over concrete beleidslijnen te communiceren. In de nieuwe beleidsbrief zullen we concrete ankerpunten communiceren om per drie of zes maanden de nodige stappen voorwaarts te kunnen zetten.

Ik kom dan bij uw laatste vraag over de Living Human Treasures. Zoals ik eerder al zei in mijn schriftelijke vraag nummer 317, wil ik onderzoeken of en hoe ik een beleid rond Human Living Treasures kan opstarten. Dat onderzoek maakt deel uit van het actualiseringstraject waarbij de administratie een aantal mogelijke sporen naar voren heeft geschoven die verder worden onderzocht. Binnen mijn Strategische visienota cultureel erfgoed benoem ik ambachten als een prioritaire inhoudelijke nood waarrond door een cultureelerfgoedorganisatie of een partnerschap van organisaties een landelijke dienstverlening kan worden ontwikkeld. Hiermee wil ik de zorg voor en omgang met ambachten bij cultureelerfgoedactoren en niet-professionele erfgoedbeheerders en -gemeenschappen in verschillende maatschappelijke domeinen versterken en ondersteunen.

Verder hoop ik ook met het nieuwe reglement Partnerprojecten een concrete stimulans te geven aan cross-sectorale samenwerkingsprojecten die ook kunnen inzetten op ambachten of vakmanschap als bron voor innovatie. Dit reglement is net gelanceerd in het kader van mijn beleid inzake aanvullende financiering en cultureel ondernemerschap. Partnerprojecten openen voor de cultuursector de vaak gesloten deuren naar andere sectoren en bieden de middelen en tijd om in samenwerking nieuwe onderwerpen, technieken en methodes te verkennen.

Kort samengevat: de concretere antwoorden op uw vraag en de volgende stappen die zullen worden genomen, zult u zeker ook verder verankerd zien in de beleidsbrief van het najaar. Ondertussen zitten de administratie en de adviescommissie zeker niet stil.

De voorzitter

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Minister, dank u wel. Ik begrijp dat de inventaris immaterieel cultureel erfgoed, die inderdaad kan worden verbreed en verdiept, verder wordt voorbereid. Het is goed dat we de aanvragen om in te stappen actualiseren. Dat valt samen met de cultureelerfgoedronde en met de erkenning van een organisatie voor immaterieel cultureel erfgoed, die daarin dan natuurlijk een voortrekkers- en sensibiliseringsrol kan opnemen. Wat betreft de Living Human Treasures verwijs ik inderdaad naar ambachten die als prioritaire noodzaak worden aangegeven. Voor de partnerprojecten moeten we via de verschillende beleidsdomeinen een vorm van aanvullende financiering krijgen. Daarvoor kijk ik uit naar de conceptnota.

Minister, we bepleiten ook altijd een grotere zichtbaarheid van het immaterieel cultureel erfgoed. In Nederland bestaat daarvoor al een logo. Het toont aan dat iets ambachtelijk is, zonder daarom in het commerciële te vervallen. Kunnen we ook zo’n logo ontwikkelen? Heeft dat zin? Heeft dat een meerwaarde?

De voorzitter

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Ik wil zeker rekening houden met het idee van een logo. Ik weet niet of dat al concreet in de besprekingen aan bod is gekomen. Ik zal voorstellen om de wenselijkheid en de haalbaarheid ervan te onderzoeken.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.