U bent hier

Commissievergadering

donderdag 22 juni 2017, 10.00u

Voorzitter
van Marc Hendrickx aan minister Liesbeth Homans
2125 (2016-2017)
De voorzitter

De heer Hendrickx heeft het woord.

Marc Hendrickx (N-VA)

Minister, ik heb u eerder al bevraagd over een gelijkaardige problematiek, namelijk vaststellingen die sociale huisvesters deden inzake langdurig buitenlands verblijf van huurders met een werkloosheidsuitkering die 24 dagen mag bedragen of een leefloon dat 1 maand mag bedragen. Zij zijn gelimiteerd in het aantal dagen dat zij in het buitenland mogen verblijven. Wanneer die limiet wordt overschreden, kan de uitkering worden ingetrokken. Ook wie een ziekte- of invaliditeitsuitkering krijgt, moet dit melden aan zijn adviserend geneesheer.

De logica achter deze regels geldt natuurlijk eens zo uitgesproken voor wie een tegemoetkoming krijgt van de Vlaamse overheid wat wonen betreft in de vorm van een huurpremie of huursubsidie. Deze toelage wordt betaald om een woningnood te lenigen. Als men deze woning geruime tijd laat leegstaan omdat er elders verblijfsmogelijkheden zijn, kan inderdaad de noodzaak van een dergelijke toelage in vraag worden gesteld.

In Groot-Brittannië legt de overheid ontvangers van de zogenaamde ‘housing benefit’ duidelijke limieten op. Voor vakantie mag men maximaal 4 weken in het buitenland verblijven of 13 weken in het binnenland. Voor opleidingen, ziekenhuisverblijf of familiezorg is de limiet dan weer een ruime 52 weken.

Minister, zijn er beperkingen op langdurige afwezigheid van de huurder in een woning die hij betrekt met een huursubsidie of -premie? Zo nee, in hoeverre acht u beperkingen gerechtvaardigd dan wel wenselijk?

De voorzitter

Minister Homans heeft het woord.

Mijnheer Hendrickx, over dit onderwerp hebt u ook al een aantal schriftelijke vragen gesteld. Wat de uitbetaling betreft van een huursubsidie of huurpremie zijn er geen beperkingen opgenomen op langdurige afwezigheid van de huurder. Beperkingen introduceren zoals deze waarvan u melding maakt in uw vraag, voor het krijgen of behouden van de Vlaamse huursubsidie of huurpremie, is zowel juridisch als praktisch totaal niet haalbaar. Ik geef een ander voorbeeld ter vergelijking: tegenover het recht op een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, pensioenuitkering of leefloon staat ook geen verplichting om de uitkering voor een welbepaalde bestemming in te zetten. Natuurlijk is het wel zo dat een huursubsidie of een huurpremie veronderstelt dat er een huurovereenkomst bestaat en dat de daaruit voortvloeiende verplichting de betaling van een huurprijs is. Zolang de huurder ingeschreven blijft in de conforme woning en daar ook de huurprijs voor blijft betalen, zie ik persoonlijk geen reden om extra voorwaarden op te leggen inzake maximale afwezigheidstermijn. Dit veronderstelt immers de beoordeling van de feitelijke situatie van de huurder. De tijdelijke afwezigheid van de huurder, bijvoorbeeld door langdurige vakantie, ziekte, verblijf in een hospitaal of dergelijke meer, staat de bestemming van de huurwoning als hoofdverblijfplaats niet in de weg. Op die basis een afweging inbouwen met betrekking tot het al dan niet behouden van een huursubsidie of een huurpremie vergt een totaal verschillende benadering van zowel de voorwaarden als de processen met een vrij moeilijke bewijslast.

Mijnheer Hendrickx, ik begrijp de insteek van uw vraag en ook de reden waarom u die stelt. Er komen immers signalen binnen over mensen wier buur langdurig afwezig is en toch een subsidie krijgt en dergelijke meer. Wij hebben dat uitgezocht en ons oordeel is dat het niet billijk zou zijn maar tegelijkertijd juridisch totaal geen stand zou houden.

De voorzitter

De heer Hendrickx heeft het woord.

Marc Hendrickx (N-VA)

Het antwoord is duidelijk. Als het niet zou worden doorgevoerd, is dat omdat het juridisch niet haalbaar zou zijn, wat ik zelf dan weer betwijfel. Ik neem echter aan dat u zelf voldoende informatie hebt ingewonnen.

De insteek van mijn vraag is inderdaad het opsporen en bestraffen van de fraudegevallen. Het is immers ook zo, en dat hebt u zelf ook aangegeven, dat er tal van uitzonderingen mogelijk zijn die dat wel zouden rechtvaardigen zoals langdurige ziekte, inwonen bij ouders die misschien terminaal ziek zijn enzovoort. Dat zijn voorwaarden die zouden kunnen worden ingeschreven en die uitzonderingen zouden kunnen rechtvaardigen, maar een langdurig verblijf in het buitenland, verlof of een tweede verblijf zou op een of andere manier moeten kunnen worden tegengehouden. Ik zal dit zelf ook nog eens op zijn juridische haalbaarheid onderzoeken en daar ongetwijfeld nog eens op terugkomen. Want er bereiken ons, zoals u zelf aangaf, verschillende signalen dat daar vaak misbruik van wordt gemaakt.

– Lorin Parys treedt als voorzitter op.

Mevrouw Taeldeman heeft het woord.

Valerie Taeldeman (CD&V)

Ik wil de vraag wat opentrekken. In de beleidsnota van de minister en in de conceptnota Private Huur worden een aantal initiatieven aangekondigd waarbij de huursubsidie en de huurpremie zouden worden bekeken. Er wordt nagegaan in hoeverre een aantal beleidsinitiatieven kunnen worden genomen om een en ander op elkaar af te stemmen. We hebben deze week ook allemaal een mail gekregen van het Steunpunt Wonen dat een studie heeft uitgevoerd over de huursubsidie en de huurpremie om na te gaan hoe die stelsels zo goed mogelijk kunnen worden hervormd waarbij de meest kwetsbare huurder wordt ondersteund. Minister, in hoeverre worden daartoe initiatieven genomen en wanneer mogen we resultaten verwachten?

Minister Homans heeft het woord.

Mevrouw Taeldeman, er is inderdaad al een onderzoek opgeleverd dat is uitgevoerd door het Steunpunt Wonen. In het najaar van dit jaar zal het Steunpunt Wonen samen met het Agentschap Wonen-Vlaanderen allerlei simulaties doen om tot een vereenvoudigd systeem te komen, zoals is aangekondigd in de beleidsnota.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.