U bent hier

Mevrouw Claes heeft het woord.

Sonja Claes (CD&V)

De federale taxshift is uiteraard federale materie en er is al heel veel over gezegd en geschreven, vooral in positieve bewoordingen, want u hebt heel veel impact op tewerkstelling. De economie en de werkloosheidscijfers hebben dankzij de taxshift een positieve duw in de rug gekregen. De sociale economie, onder de derde categorie van de federale structurele loonlastenverlaging gevat, kreeg reeds een enveloppe van zo’n 13 miljoen euro toegewezen. Dat is informatie van het federale niveau. Dat is een voorlopig cijfer, want uiteindelijk zal de impact van de taxshift nog verder evolueren. De concrete sociale werkplaatsen en beschutte werkplaatsen genieten hierdoor een mooie lastenverlaging, wat de bedrijven in moeilijke tijden toch wel wat ademruimte geeft, maar hun evenzeer ruimte geeft voor aanwervingen.

Minister, hebt u een zicht op de concrete bijkomende aanwervingen die hebben plaatsgevonden ten gevolge van de federale taxshift? Wat onderneemt u om de sector aan te moedigen om voor bijkomende tewerkstelling te zorgen, wat mogelijk wordt gemaakt door de federale lastenverlaging?

Minister Homans heeft het woord.

Collega Claes, dank voor de vraag. Hopelijk stel ik u niet te erg teleur, want ik kan nog niet antwoorden op uw vraag. U zegt dat er al een enveloppe van 13 miljoen euro door de federale taxshift gecreëerd is, maar wij hebben zelfs nog geen weet van dat bedrag. Ik ben blij dat u zegt dat het 13 miljoen euro is.

Ik kan u wel zeggen dat wij eind maart begin april al hebben samengezeten met het kabinet van bevoegd federaal minister Kris Peeters. We hebben toen heel duidelijk gevraagd om, zodra hij informatie en een inschatting heeft, die ons te bezorgen. We hebben die vraag verschillende keren herhaald, maar we hebben nog altijd geen informatie gekregen. Ik kan u meegeven dat dat niet alleen geldt voor de sociale economie, maar minister Gatz bijvoorbeeld kampt met hetzelfde probleem voor bijvoorbeeld sociaal-cultureel volwassenenwerk. Ook minister Vandeurzen kampt met hetzelfde probleem. We hebben eigenlijk geen zicht op wat het exacte budget is dat naar sociale economie, welzijn en cultuur kan gaan. Ook collega Muyters heeft dat probleem. Ik heb dus geen zicht op de concrete bijkomende aanwervingen die zouden kunnen gebeuren omdat ik eenvoudigweg nog geen zicht heb op de middelen.

Uw tweede vraag is eigenlijk zonder voorwerp, althans op dit moment. Ik kan u wel zeggen dat er in de schoot van de regering een aantal principes zijn afgesproken en dat het creëren van extra tewerkstelling zeer belangrijk is. U weet dat de onderhandelingen ondertussen lopen in het kader van het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) 5. Het lijkt me niet verstandig om, zolang die onderhandelingen lopen, hier publiek een verklaring daarover af te leggen want er zijn wel degelijk binnen de schoot van de Vlaamse Regering principes afgesproken tussen alle betrokken ministers, met de goedkeuring van de andere ministers die hier niet door gevat zijn. Maar als ik u zeg dat het verhogen van de tewerkstelling een van de prioriteiten is, hoop ik u toch een klein beetje te hebben gerustgesteld met dit korte antwoord.

Mevrouw Claes heeft het woord.

Sonja Claes (CD&V)

De vraag was ook kort. Ik ben blij dat u aangeeft dat bijkomende tewerkstelling een van de criteria zal zijn. Ik weet dat de sector nood heeft aan meer middelen om de werking te houden zoals ze is, maar het is onze plicht – daarom ben ik blij met uw antwoord – om als Vlaamse Regering ervoor te zorgen dat er voor de Vlaamse projecten extra tewerkstelling wordt gecreëerd. Want uiteindelijk lijkt mij dat een belangrijke doelstelling van de taxshift, namelijk bijkomende tewerkstelling en bijkomende jobs. Ik denk dat we mogen verwachten dat onze regering de ondernemingen stimuleert om het daarvoor in te zetten.

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Sabine Vermeulen (N-VA)

Minister, ik ben blij dat collega Claes aanhaalt dat zij ook hoopt dat er bijkomende tewerkstelling uit voortkomt. Dit biedt de bedrijven inderdaad wat ademruimte, maar we mogen geen voorafname doen en zeggen dat het enkel voor tewerkstelling is. Ik ben daarom ook blij dat u zegt dat de bedrijven eventueel die bijkomende middelen zouden kunnen gebruiken om bijvoorbeeld de concurrentiekracht te verhogen om de huidige tewerkstelling te kunnen behouden. Ik hoop dat dat ook een van de criteria kan blijven.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.