U bent hier

De voorzitter

De heer Persyn heeft het woord.

Peter Persyn (N-VA)

Minister, op 30 juni 2015 lanceerde u een oproep voor het indienen van proeftuinen woonzorg in de geestelijke gezondheidszorg. De belangrijkste doelstelling van deze projectoproep was te komen tot een aangepaste woonomgeving en betere zorg op maat. De zes geselecteerde projecten gingen van start op 1 december 2015 en eindigen op 31 december 2017.

Minister, over deze zes proeftuinen heb ik enkele vragen. Eind 2017 eindigt de looptijd. Hoe zult u deze proeftuinen evalueren? Is er al een tussentijdse evaluatie geweest van deze proeftuinen? Wat waren de conclusies per proeftuin en in het algemeen? Hebt u zicht op de toekomst van deze zes proeftuinen na 31 december 2017? Welke initiatieven worden voortgezet of stopgezet? Plant u extra financiële middelen na 31 december 2017 om de continuïteit van de proeftuinen te garanderen? Welke stappen zult u in de nabije toekomst zetten inzake de flexibele woonzorgvormen voor chronisch psychiatrische patiënten?

De voorzitter

Minister Vandeurzen heeft het woord.

Minister Jo Vandeurzen

Collega, de zes proeftuinen hebben een werkingsverslag van het eerste werkingsjaar 1 december 2015 tot 13 november 2016 ingediend in maart 2017. Daarnaast bracht het Agentschap Zorg en Gezondheid de voorbije maanden plaatsbezoeken aan de zes proeftuinen. Op basis van deze informatie wordt momenteel een evaluatie opgemaakt.

Aangezien de evaluatie nog niet helemaal rond is, kan ik u nog geen conclusie per proeftuin meegeven, wel al enkele algemene conclusies: vier van de zes proeftuinen concentreren zich op de doelgroep chronisch psychiatrische patiënten met een langdurend verleden in de psychiatrie, namelijk de EPA-profielen (ernstige psychiatrische aandoeningen). De twee andere proeftuinen concentreren zich op jongvolwassenen en personen met jongdementie.

Er is een nood aan een zorgvorm die zich situeert tussen beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT). Een groep van chronisch psychiatrische patiënten heeft geen nood aan een 24 op 24 uuromkadering zoals in een psychiatrisch ziekenhuis of PVT, maar een begeleiding van enkele uren per week volstaat evenmin.

Verschillende proeftuinen experimenteren met een aanwezigheid van begeleiding in een huis of site van ongeveer 7 uur per dag. Daarnaast wordt er in het weekend ook meestal nog een aanwezigheid van begeleiding gerealiseerd.

Aangezien de evaluatie nog moet worden afgewerkt, kan ik u nog niet informeren over de continuering of stopzetting van de proeftuinen. Per proeftuin wordt geëvalueerd of men voldoet aan de doelstellingen en of ze verder moeten worden gecontinueerd met proeftuinmiddelen. Bij deze evaluatie gaat bijzondere aandacht naar het zorgvernieuwend karakter van de proeftuin, de doelgroep die wordt bereikt, de kostenefficiëntie en de meerwaarde van bijkomende middelen. Voor de proeftuinen die positief worden beoordeeld, zullen we middelen plannen voor continuering in 2018.

De bedoeling van de proeftuinen is om ervaring op te doen met flexibele woonzorgvormen voor chronisch psychiatrische patiënten. Deze praktijkervaring zal ons helpen om nieuwe vormen van begeleiding rond woonzorg mogelijk te maken in het nieuw uit te werken decreet geestelijke gezondheid. Met deze proeftuinen komt er ook een operationalisatie van functie 5 van de geestelijke gezondheidszorgnetwerken voor volwassenen – de zogenaamde projecten 107. Er zal worden onderzocht of er in de komende jaren nieuwe proeftuinen kunnen opstarten.

De voorzitter

De heer Persyn heeft het woord.

Peter Persyn (N-VA)

Minister, ik heb niet goed begrepen wanneer de deadline is voor die evaluaties. We zijn op zes maanden van de einddatum van die projecten. Ik hoor positieve geluiden uit die proefprojecten. Ik deel de ongerustheid van de organisatoren en het personeel, de gebruikers en hun families over een eventuele continuering. Wanneer kunnen we een zicht krijgen op een evaluatie van die projecten?

Minister Jo Vandeurzen

Ik ga ervan uit dat die evaluatie vrij snel, in de loop van de volgende weken kan gebeuren. Er zal met elk initiatief contact zijn, precies over de vraag van de continuering. We kunnen niet maken dat het plots helemaal wegvalt als het gaat over echte zorgnoden.

Het zal een maatwerkverhaal zijn voor elk project. Ik verwacht dat de evaluatie in de loop van de volgende weken tot bij ons zal geraken.

Peter Persyn (N-VA)

Ik kijk ernaar uit en ik zal het met argusogen opvolgen.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.