U bent hier

De voorzitter

De heer Keulen heeft het woord.

Minister, in februari presenteerde u een totaalplan voor de autosnelwegparkings langs de E40 om de transmigratieproblematiek terug te dringen. Begin januari hebben we het in deze commissie nog gehad over de parkings in Drongen, Jabbeke en Mannekensvere. Na de opstart van het totaalplan leek de situatie van inklimming enigszins onder controle, tot op 6 juni de burgemeester van Wetteren, na een incident waarbij op één dag 32 vluchtelingen werden opgepakt, de oproep deed om de snelwegparking in Wetteren ’s nachts te sluiten.

In een eerste reactie stelde u dat de parking sluiten geen optie is, en die reactie kunnen we enkel ondersteunen. Na 18 uur is het parkeren er gratis en wordt de parking bewaakt, al moeten de chauffeurs die er wensen te overnachten, hun vrachtwagen uiteraard wel binnen de omheining stallen.

Vanuit het oogpunt van de transportsector lijkt mij dat ook de juiste houding. Om de rij- en rusttijden te respecteren, moeten chauffeurs de mogelijkheid krijgen om hun vrachtwagen op een parking langs de snelweg te parkeren om te overnachten. In heel Vlaanderen is er in voldoende plaatsen voorzien, maar gelet op de economische groei is er ook meer vrachtwagentrafiek. Een parking ’s nachts sluiten die voorzien en uitgerust is voor overnachtende chauffeurs, zou vooral een nadelig effect hebben voor de transportsector.

Minister, gaat u in samenspraak met de federale collega’s Jambon en Francken eventueel bijkomende maatregelen nemen tegen de vermaledijde inklimming, niet enkel specifiek voor de parking in Wetteren, maar voor elke snelwegparking langs de E40?

Is er na de introductie van het totaalplan voor de snelwegparkings langs de E40 nog overleg geweest met de stakeholders, met name transportsector, concessionarissen van de parkings, gouverneurs en gemeentebesturen? Hebt u op basis van deze gesprekken eventuele aanpassingen doorgevoerd aan het plan of werkt het naar ieders tevredenheid?

Hebt u, gelet op het feit dat vrachtwagenchauffeurs niet meer op elke parking ’s nachts kunnen overnachten in hun vrachtwagen, signalen ontvangen van de transportsector dat er te weinig beschikbare parkeerplaatsen zijn? Indien dit zo is, zult u dan stappen ondernemen om meer veilige parkeerplaatsen beschikbaar te maken?

De voorzitter

Mevrouw Fournier heeft het woord.

Minister, zoals de heer Keulen al zei, heeft de burgemeester van Wetteren op 6 juni gevraagd om de parking langs de E40 ’s nachts te sluiten. Op 7 juni liet u weten dat u daar niet op zult ingaan. De burgemeester stelde die vraag omdat eerder die week opnieuw 32 vluchtelingen op die parking werden aangetroffen.

Minister, u kiest terecht om de parking ’s nachts open te laten, maar we moeten natuurlijk ook rekening houden met de kritiek van de burgemeester. Het vluchtelingenprobleem is misschien kleiner dan een jaar geleden, maar het is er wel nog en het vereist de nodige handelingen van alle beleidsniveaus. In het kader van de veiligheid en de bezetting van de betalende parkings hebt u beslist om de bewaakte en betalende parking van Wetteren ’s nachts gratis ter beschikking te stellen.

De veiligheidsaanpak gecombineerd met de lage bezettingsgraad werd al enkele keren besproken in deze commissie. Eind 2016 sprak u onder andere over de werken die zouden worden uitgevoerd aan de parking in Westkerke en over de studies die op til waren. De parking van Westkerke is intussen nog altijd niet in gebruik, of het zou heel recent moeten zijn gebeurd.

Minister, hoe komt het dat de parking in Westkerke nog altijd niet in gebruik is? Welke maatregelen zult u nemen om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de burgemeester van Wetteren? Welke stappen hebt u gezet en zult u bijkomend zetten om verder in te zetten op de beveiliging van onze vrachtwagenparkings en om de bezettingsgraad te verhogen?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Tijdens de zomerperiode van 2016 was er een enorme piek van het aantal incidenten op de dienstenzones in Vlaanderen, vooral dan in combinatie met de ontruiming van het transmigratiekamp in Calais. We hebben dan ook een structurele aanpak van de problematiek uitgewerkt, namelijk een systeem van kort- en langparkeren, in combinatie met een betere infrastructurele beveiliging van de langparkeerparkings. Het systeem bestaat erin om de vrachtwagens te bundelen voor hun overnachting op beter beveiligde parkings. Aangezien de meeste inklimmingen ’s nachts, vooral tussen 3 en 6 uur, gebeuren, was het aangewezen om de overnachtingen van de vrachtwagenchauffeurs als dusdanig te organiseren.

Op die manier werd het aantal inklimmingen sterk verminderd. Op de parking in Jabbeke bijvoorbeeld daalde het aantal inklimmingen van 44 in januari naar 7 in april. Het aantal geziene migranten daalde van 254 naar 16. Uiteraard is de problematiek daarmee niet opgelost, maar het zijn wel hoopgevende cijfers.

Voor alle duidelijkheid: in Frankrijk heeft men ervoor geopteerd om parkings te sluiten. Natuurlijk zijn er dan op die parkings minder inklimmingen, dat is evident, maar daarmee wordt het probleem ook gewoonweg verschoven, soms ook in onze richting. Daarenboven rijst dan het probleem voor de hele vrachtwagensector dat men daar gewoon niet meer terechtkan, dat men geen enkele mogelijkheid meer heeft om te parkeren.

Voor de aanduiding van de langparkeerparkings heeft men de dienstenzones in kaart gebracht die zeer gevoelig zijn voor transmigratie. Vervolgens heeft men een locatie- en omgevingsanalyse gemaakt om aan te duiden welke parkings in aanmerking komen voor kortparkeren of in welke we voorzien voor langparkeren. Dat voorstel hebben we vervolgens ook met diverse stakeholders besproken, en uitgerold vanaf februari. In die fase kwam er een verbod op nachtelijk parkeren in Drongen en in Mannekensvere, allebei dus richting kust en Calais, en werd de beter beveiligde parking te Wetteren gratis aangeboden. Ervoor was die ook beveiligd, maar betalend. Daarnaast werd ook in bewaking voorzien op de parking in Jabbeke richting kust en word de parking in Westkerke beter beveiligd, om binnenkort open te gaan als langparkeerparking. Dat zal dra zijn: normaal gezien is dat gepland voor 3 juli. De parking van Kalken, waar de concessionarissen fors hadden geïnvesteerd in beveiliging, zal begin augustus opnieuw opengaan.

Wat de specifieke vragen betreft: in het geval van Westkerke was de expliciete vraag om die beveiligingswerken grondig te doen, om te voorzien in de nodige faciliteiten, maar we hebben de bewakingsopdrachten in Jabbeke verlengd tot de parking in Westkerke begin juli opnieuw opengaat. Dat gaat dus gelijk. In het najaar zouden we die dan nog verder kunnen uitbreiden. Vanaf het jaareinde zal, na de uitbreiding van Westkerke, de parking van Jabbeke dan ook ‘s nachts kunnen worden gesloten, zodat er toch voldoende parkeercapaciteit blijft voor overnachting voor de chauffeurs.

Dan was er de vraag over nieuwe maatregelen, al dan niet in samenwerking met de federale collega’s. Alvorens we extra maatregelen gaan uitrollen, zou ik vooral de voltooiing van het structuurplan dat ik net heb beschreven, even willen afwachten en dat evalueren, om te zien of er nog extra maatregelen nodig zijn. Tijdens de uitrol van dat actieplan wordt er ook regelmatig samengezeten met de diverse stakeholders: met de politiek-administratieve stakeholders, dus de gouverneurs, de gemeentebesturen, de federale overheid en politie en parket, maar ook met de sector zelf. Er is vandaag zelfs een opvolgvergadering bezig op mijn kabinet met de actoren uit Oost-Vlaanderen. Met de concessionarissen hebben we trouwens nog maar op 6 juni samengezeten.

Wat Wetteren betreft: het zomaar sluiten van parkings, zoals men in Frankrijk doet, is nogal nefast voor de transportsector, maar haalt ook gewoon weinig uit. Die vrachtwagens zullen ergens anders terechtkomen waar er nog minder bewaking is. Dat is ook nefast voor de nachtrust van de chauffeurs. De transmigranten zullen altijd de vrachtwagens volgen, punt aan de lijn. De vraag van de burgemeester van Wetteren om de parking tijdens de nacht te sluiten is enkel effectief voor die specifieke zone. In die logica zou men evenzeer kunnen opteren voor een sluiting van het treinstation van Kwatrecht.

Ik kies ervoor om binnen onze bevoegdheden zo veel mogelijk te doen. Dat is niet altijd zo ruim. Dat is natuurlijk gelimiteerd. We investeren in privébewaking waar nodig. U kunt zich afvragen of dat nu strikt tot mijn bevoegdheden behoort, maar goed, ik trek daarvoor extra middelen uit. Het moet dan maar. Ook investeren we via infrastructurele maatregelen. Ook dat kost wel wat centen, maar ook dat doen we: we voorzien in extra beveiliging. Ten slotte is er de uitwerking van een verdere langetermijnvisie. De administratie en het kabinet zijn bezig met een langetermijnoefening inzake die snelwegparkings. Ook op Europees vlak beweegt daar wel wat. De bedoeling is om die verder te moderniseren, te verduurzamen en de kwaliteit ervan nog te vergroten. Die oefening is dus volop bezig.

De bewakingsopdrachten door middel van privébewaking hebben tot hiertoe meer dan 700.000 euro gekost. Met de verlenging van de opdrachten in Jabbeke, Westkerke en Drongen zullen we uitkomen op een bedrag van 1 miljoen euro in 2017, dus 1 miljoen euro enkel voor bewaking. De beveiligingsopdrachten voor de parkings, dus het plaatsen van hekwerk, het snoeien, hebben tot hiertoe 760.000 euro gekost. We hebben daar dus in totaal 1,7 miljoen euro aan besteed. Neem dan nog de andere effecten, zoals de gederfde inkomsten door het gratis openstellen van de bewaakte parking in Wetteren, het verbeteren van de sanitaire infrastructuur op sommige langparkeerparkings en de nodige signalisatieborden, en dan komen we wel gemakkelijk aan een bedrag van 2 miljoen euro.

Mijnheer Keulen, dan waren er uw vragen met betrekking tot het totaalplan voor snelwegparkings langs de E40 en het overleg. Qua uitrol bevindt dat zich momenteel in fase twee. Daarbij wordt de parking van Westkerke, op basis van een beter beveiligd hekwerk, ANPR-camera’s en sanitaire voorzieningen, heropend en aangeduid als langparkeerparking. Dat is dus gepland voor 3 juli. Intussen wordt de nachtelijke sluiting op de dienstenzone in Drongen geautomatiseerd via automatische slagbomen.

Het aantal verloren plaatsen door de nachtelijke sluiting in Drongen werd deels opgevangen door het gebruik van de bewaakte parking in Wetteren richting kust gratis aan te bieden.

Daardoor werd die parking ook beter benut dan voordien. Daarnaast wordt, zoals gezegd, ook de parking in Kalken ingericht en uitgebreid. Hij zal begin augustus opengaan.

De voorzitter

De heer Keulen heeft het woord.

Hartelijk dank voor uw antwoorden, minister. Ik ben er zeer tevreden mee.

De voorzitter

Mevrouw Fournier heeft het woord.

Ik heb nog een paar bijkomende vraagjes, minister.

Het klopt inderdaad dat we al die parkings heel goed in kaart moeten brengen en dat we moeten gaan naar een efficiënte invulling en bezetting van al die parkings. Vorig jaar heb ik in mei en december twee vragen aan u gesteld over de efficiëntie van die parkings. U verwees toen naar een Europees project, dat, als ik me niet vergis, ook was goedgekeurd, om die efficiëntie in kaart te brengen en een digitaal systeem uit te werken waarmee de vrachtwagenchauffeurs kunnen zien welke parkings er nog vrij zijn. Als u daarover nu niets kunt zeggen, zal ik een aparte vraag indienen naar de stand van zaken van dit Europees project. Is het al goedgekeurd en in werking of wanneer kan het van start gaan?

U spreekt ook over een langetermijnvisie. In dat verband wil ik graag nog eens de aandacht vestigen op de grensovergang in Rekkem. Ik weet dat het over mijn eigen stad gaat, maar het is ook een heel belangrijke parking langs de autoweg Parijs-Antwerpen. Die parking, 17 hectare groot, ligt er helemaal verloederd bij. Met een minimale kost moet u dat terrein heel efficiënt kunnen inrichten. Ik vraag u dus nogmaals om er voldoende aandacht voor te hebben. Het dossier is al meer dan tien jaar hangende en maatregelen zijn echt wel nodig. Dus nogmaals een warme oproep om het dossier van Rekkem te bekijken.

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

De oproep in verband met Rekkem is genoteerd.

De stand van zaken van het Europees project moet ik eens nakijken, maar de aanvraag tot subsidiëring hebben we in elk geval mee ingediend. Ik dacht dat het goedgekeurd is, maar dat moet ik checken. Ik moet ook eens nagaan wanneer de concrete uitrol gepland is.

De voorzitter

De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.