U bent hier

De heer Danen heeft het woord.

In een mededeling van eind april van minister-president Bourgeois aan de Vlaamse Regering laat hij weten dat de Europese lidstaten de voorstellen rond schone energie voor alle Europeanen hebben besproken. Het winterpakket schone energie voor alle Europeanen werd in november 2016 door de Europese Commissie gepubliceerd en moet een belangrijke bijdrage leveren tot het realiseren van de strategie van de Energie-unie en van de Europese klimaat- en energiedoestellingen 2030.

Met dit pakket van maatregelen ambieert de Europese Commissie dat Europa overschakelt op schone energie en vooral ook daarin een wereldwijde voortrekkersrol speelt. Er zijn drie belangrijke uitgangspunten. Eén: energie-efficiëntie. Twee: Europa moet wereldwijd toonaangevend worden in hernieuwbare energie. Drie: betaalbare energie voor de burger.

Dit winterpakket wordt als geheel door de meeste lidstaten ondersteund. Een aantal landen, waaronder België en Roemenië, hadden wel vragen bij de voorgestelde energie-efficiëntiedoelstelling 2030 van 30 procent.

Minister, de bedenkingen bij de voorgestelde energie-efficiëntiedoelstelling 2030 van 30 procent werden door België geformuleerd. Werden deze bedenkingen gedeeld door de verschillende deelstaten, waaronder Vlaanderen? Kunt u een overzicht geven van de bedenkingen die door België/Vlaanderen werden geformuleerd in verband met de energie-efficiëntiedoelstelling van 30 procent?

Minister Tommelein heeft het woord.

De geformuleerde bedenkingen van de minister-president bij de voorgestelde 2030 energie-efficiëntiedoelstelling van 30 procent worden gedeeld door de Vlaamse Regering. Volgens de impactanalyse van de Europese Commissie blijkt dat, na onderzoek van verschillende 2030 energie-efficiëntiedoelstellingen, de 30 procentdoelstelling het optimale punt zou zijn waarbij de bijkomende kosten voor investeren in energie-efficiëntieverbetering het ruimst worden gecompenseerd door de besparingen voortvloeiend uit dalingen van energieaankopen.

Verder zou de 30 procentdoelstelling ook een positief effect hebben op de economische groei, de werkgelegenheid en het concurrentievermogen. Er is natuurlijk altijd een risico dat je meer belastinginkomsten hebt, mijnheer Danen.

België maakt voorlopig studievoorbehoud bij deze verhoogde doelstelling aangezien onvoldoende duidelijk is of de impactanalyse van de Europese Commissie rekening houdt met het potentieel en de haalbaarheid in de specifieke Belgisch-Vlaamse situatie, bijvoorbeeld de hoge energie-intensiviteit van sommige Vlaamse bedrijven.

We hebben reeds overleg gehad met de experts van de Europese Commissie hierover, en dat zal op korte termijn worden vervolgd.

De heer Danen heeft het woord.

Minister, werden die bedenkingen dan ook officieel geformuleerd? Zijn ze overgemaakt aan de Europese Commissie?

Minister, ik ken u als iemand die vooruit wil gaan en die een voortrekkersrol wil spelen als het op hernieuwbare energie en energie-efficiëntie aankomt. Ik wil u vragen om niet te terughoudend te zijn in het bereiken van die doelstellingen. Als Europa ergens goed in is, dan is het wel zijn energiebeleid. Ik roep u op om dat voluit te ondersteunen, weliswaar niet ondoordacht, maar doordacht. Als je probeert de beste en de eerste te zijn, kun je een aantal efficiëntiewinsten, maar ook economische voordelen hebben. Als je heel goed bent in energie-efficiëntie, kun je dat ook vermarkten buiten Europa. Ik vraag u om hierin niet te terughoudend te zijn.

We hebben daar officieel kennis van genomen en ook een officiële reactie gegeven. We hebben ook geen voorbehoud gemaakt. We maken wel een studievoorbehoud bij de haalbaarheid. Met andere woorden, we delen die 30 procentdoelstelling en op het eerste gezicht zeggen we: oké, daar willen we voor gaan. We maken gewoon een studievoorbehoud bij de doelstellingen om te kijken wat de economische en andere haalbaarheid is.

We hebben hier een andere vraag gehad over de energienorm en de energie-intensieve bedrijven. We moeten ook kijken wat de impact daarop is. Voor de rest delen we het standpunt en denken we dat 30 procent inderdaad haalbaar is.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.