U bent hier

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Minister-president, twee maanden geleden heeft de eerste minister in de media aangekondigd dat hij een ‘pacte du renouveau politique’ tot stand zou brengen, met drie punten: meer transparantie, strijd tegen belangenvermenging en het afbouwen van politieke functies. Hij zou dat op het Overlegcomité brengen.

Omdat we verder geen zicht hebben op waar de premier juist op aanstuurt, heb ik enkele vragen. Is er al een overleg geweest? Hebt u kennis van meer concrete elementen in zijn voorstel? Wat denkt u daarvan?

Minister-president Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois

Ik ben het eens met de uitgangspunten van de premier, die zei dat we verder goed moeten nadenken – dat moeten we permanent doen – over de werking van het bestuur, over de manier waarop politiek wordt bedreven. Hij zette die visie uiteen op 16 februari 2017 in de Kamer. Ik deel ook zijn mening dat je daarbij niet mag vervallen in populisme of veralgemeningen. Je mag niet in een opbod terechtkomen, maar anderzijds mogen we ons ook niet beperken tot gemeenschappelijke delers.

Het is dus goed dat er op verschillende bestuursniveaus wordt nagedacht en dat er initiatieven worden genomen. We moeten ook vermijden dat we ons moeten beperken tot de kleinste gemeenschappelijke deler. Ik refereer aan de wijziging van het pensioenstatuut van de parlementsleden, waar finaal uw parlement heeft beslist om een eigen regeling uit te werken en een belangrijke stap te zetten, omdat je nu eenmaal niet tot een akkoord kunt komen.

We hebben dat ook gedaan met deze en de vorige Vlaamse Regering. Op een aantal vlakken hebben we grondige hervormingen gedaan. Ik verwijs naar de reductie van het aantal kabinetsleden, naar de afbouw van het recht op medewerkers voor uittredende of uitgetreden ministers. Twee medewerkers gedurende vijf jaar hebben we gereduceerd tot een medewerker gedurende maximum twee jaar. We hebben ook het aantal mandatarissen op het provinciale niveau grondig gereduceerd. Het aantal provincieraadsleden is met de helft, met 175, verminderd. Het aantal gedeputeerden per provincie is van zes naar vier gegaan. In de vorige periode hebben we beslist de functie van arrondissementscommissaris af te schaffen, uitdovend weliswaar. Mensen die vastbenoemd waren, blijven de functie uitoefenen, maar ook die functie is afgeschaft. Ik verwijs ook naar de grote stappen die we hebben gezet inzake openbaarheid van bestuur, en ook naar het online brengen van de beslissingen van de Vlaamse Regering, waar u allemaal, neem ik aan, gebruik van maakt om heel snel, nog voor de goedkeuring van de notulen, de bekendmaking te doen.

De premier had het over drie pijlers: transparantie, vermijden van belangenconflicten en de vergoedingen en eventueel het aantal mandaten bekijken of beperken. Dat zijn goede uitgangspunten, die deels in lijn liggen met de maatregelen die wij al hebben genomen en waar ik het daarstraks over had.

De premier heeft gezegd dat hij een pact zou willen daarover, maar we hebben daar nog geen teksten over gekregen. Morgen is er vergadering van het Overlegcomité, en daar is het punt niet geagendeerd.

Op uw volgende vraag kan ik nog niet concreet ingaan. Zolang ik geen teksten heb, kunnen we ons daar moeilijk over uitspreken. De uitgangspunten zijn goed. We moeten ook nagaan waar er overleg en samenwerking mogelijk is. Voor veel aangelegenheden zijn de diverse entiteiten autonoom bevoegd. Ik verwijs naar het voorbeeld van het pensioenstatuut, waarover dit parlement zelf een regeling heeft getroffen, als blijkt dat het niet mogelijk is om met alle entiteiten samen in dit land tot een akkoord te komen.

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Minister-president, ik dank u voor uw antwoord. Ik was een beetje verrast om over dit thema op zoek te gaan naar een pact. Het is de verantwoordelijkheid van elke entiteit om daar werk van te maken. In Vlaanderen is dat gebeurd en nog aan de gang, zowel in de regering als in het parlement. We hebben een interessante werkgroep in het Vlaams Parlement over de burgerparticipatie, waar ook wordt nagedacht over hoe we onze democratie kunnen vernieuwen. Ik begrijp dat er nog geen concrete voorstellen zijn, en dat is wat ik te weten wou komen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.