U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Coppé heeft het woord.

Griet Coppé (CD&V)

Voorzitter, ik denk dat ik mijn inleiding achterwege kan laten. Ik denk dat iedereen heeft gezien waarover het gaat.

Het West-Vlaams Consultatiebureau voor Diagnostiek en Zorg (WVCB) werd in het verleden betoelaagd door de provincie. Maar door de interne staatshervorming zijn er verschuivingen. De provincie is niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden aangelegenheden. Daardoor blijven er enkele vragen hangen bij het WVCB en bij het Oriëntatiecentrum in Wilrijk.

Ik werd door de directie nogmaals gecontacteerd in verband met hun toekomst. Beide organisaties wachten op erkenning en op de subsidiëring voor het werkjaar 2017. Zij stellen dat het moeilijk werken is zonder absolute zekerheid. Zij melden ook dat zij hadden gehoopt dat zij zouden worden vernoemd in actiepunt 7 van het strategisch plan voor autisme. Uit de hoorzitting over dit strategisch plan kwam naar voren dat diagnosestelling van autisme bij volwassenen slechts zijdelings aan bod komt in het plan. De referentiecentra autisme stelden dan ook op de hoorzitting als vraag of knelpunt: ‘Diagnostiek en geestelijke gezondheidszorg bij 18-plussers worden relatief weinig belicht.’

Na de sluiting van een aantal provinciale centra is de diagnostische capaciteit fors gedaald en zijn de wachttijden gestegen. Bij het Oriëntatiecentrum Antwerpen bedraagt de wachttijd ondertussen 1,5 tot 2 jaar. Diagnostiek door private initiatieven kost al snel 600 tot 1000 euro.

Het West-Vlaams Consultatiebureau heeft binnen zijn vakgebied grote expertise opgebouwd, voornamelijk op het vlak van kwaliteitsvolle diagnostische trajecten bij volwassen personen met een (vermoeden van) handicap, in het bijzonder ontwikkelingsstoornissen. Het centrum geniet bekendheid en waardering over heel Vlaanderen. Ik hoop met hen dat de opgebouwde expertise in de toekomst minstens kan worden gewaarborgd.

Minister, wat is de stand van zaken inzake subsidiëring en goedkeuring van een erkenning voor het werkjaar 2017? Wanneer kan er effectief een besluit worden genomen door de Vlaamse Regering? Welk toekomstperspectief hebben zij na 2017? Zullen beide centra betrokken worden bij het uitwerken van een structureel aanbod voor diagnostiek bij volwassenen in Vlaanderen?

De voorzitter

Minister Vandeurzen heeft het woord.

Minister Jo Vandeurzen

De werking zal in 2017 kunnen worden voortgezet, op dezelfde wijze als in de periode 2014-2016.

De teksten die hiertoe in een regelgevende basis voorzien, worden momenteel gefinaliseerd. De betoelaging van het Oriëntatiecentrum Wilrijk werd in een ministerieel besluit gezet. De betoelaging van het WVCB werd in een besluit van de Vlaamse Regering gegoten en ligt momenteel voor bij de Inspectie van Financiën. Het zal worden geagendeerd op de ministerraad zodra het advies terugkomt van de Inspectie van Financiën.

Op korte termijn wil het VAPH initiatief nemen voor het ontwikkelen van een gedegen en onderbouwde visie op de organisatie van diagnostiek. Naar aanleiding van de zesde staatshervorming en het overkomen van enkele bevoegdheden, wordt hier de mogelijkheid gecreëerd om een maximale afstemming te krijgen tussen de werking van alle diensten die diagnostiek uitvoeren. De bedoeling is om in een flexibele organisatie te voorzien die kan inspelen op de verschillende noden inzake diagnostiek die al jaren worden gesignaleerd alsook de noden die objectief werden vastgesteld in wetenschappelijk onderzoek. Wat dat concreet en op lange termijn betekent, zal verder vorm krijgen, onder andere in het verder uitwerken van het Strategisch Actieplan Autisme.

Het uitwerken van een structureel aanbod aan diagnostiek, zowel voor minderjarigen als (jong)volwassenen, zal vanuit het strategisch plan invulling krijgen. Momenteel loopt een proces onder begeleiding van mijn administratie dat het actieplan punt per punt concretiseert. Bij dat proces zijn alle beleidsdomeinen betrokken.

We houden ook rekening met de signalen verwoord in de hoorzittingen, en er was al bilateraal overleg met cruciale partners zoals de taskforce. Ik kan en wil natuurlijk niet vooruitlopen op de resultaten van dat proces, maar ik heb afgesproken met de administratie dat zij toewerkt naar een operationeel resultaat tegen eind mei.

Wat de diagnostiek betreft, worden twee sporen verkend. Enerzijds is er het capaciteitsgegeven waarvoor wordt nagegaan of gerichte uitbreiding mogelijk is. Anderzijds, en daar zet ik met name in eerste instantie op in, is er het idee om via regionale netwerken autisme te komen tot een betere afstemming, samenwerking, coördinatie en een meer cliëntgericht ontsluiten van het aanbod.

Het spreekt vanzelf dat de actoren binnen het gespecialiseerd aanbod daarbij de prioritair betrokken partners vormen. Dit geldt voor het Oriëntatiecentrum Wilrijk en het WVCB en eveneens voor de Centra voor Ambulante Revalidatie, de Referentiecentra Autisme, de thuisbegeleidingsdiensten autisme en de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen.

Dit is een eerste en niet-limitatieve opsomming. Ik wacht nog de verdere voorstellen van mijn administratie af.

De voorzitter

Mevrouw Coppé heeft het woord.

Griet Coppé (CD&V)

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Dit is heel positief nieuws. Na wat ongerustheid kan bij het Oriëntatiecentrum Wilrijk en het WVCB heel goed nieuws worden gemeld. De rust kan weerkeren en zij kunnen hun werking voortzetten. Voorts is het ook positief dat zij verder zullen worden betrokken bij het Strategisch Actieplan Autisme.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.